Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-033 ОТ 05.11.2021Г.

05.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-642/01.11.2021г.: „Комплексно предприятие за рециклиране на неопрен и за производство на крайна продукция от стандартен и рециклиран неопрен“, находящи се в имот с идентификатор 67547.501.1397, с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №56 и имот с идентификатор 67547.501.1398, с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №60а. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Реализацията на настоящото инвестиционно предложение е във връзка с изпълнението на проект 2020/551395 „Рециклиране на неопрен за кръгова икономика методът Уейверест“, финансиран по програма на иновации Норвегия. В помещенията на бивш шивашки цех, находящ се в имот с идентификатор 67547.501.1398, землище на с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №60а, община Смолян, с обща площ 745 м2, от които 446 м2 застроена площ, фирмата е организирала производството на неопренови изделия, основно костюми за сърф, подводен риболов, рафтинг и други водни спортове. За текущите нужди на производството се използва приблизително 2 т/мес. нов неопренов материал. Предвижданията на възложителя са да увеличи употребата на нов неопрен до 3т./мес. Основните дейности, свързани с текущото производство са: кроене на неопренов материал и ликра, шев на детайлите до постигане на краен продукт, както и подлепване на шевовете на част от продукцията. Процесът на кроене не позволява 100% употреба на материала. Остават изрезки неопрен, които представляват около 10-15% от лист, или около 200-300 кг. на месец. Предвиденото увеличение на неопрен, ще доведе до пропорционално увеличаване на количеството изрезки.
В съседен имот с идентификатор 67547.501.1397, находящ се в с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №56 с обща площ от 528 м2, възложителят предвижда обособяване на площадка за рециклиране на използвани и ненужни неопренови изделия и отпадъци, основно изрезки, получени при кроенето на неопренов материал от текущото производство и неопренови костюми втора употреба, които не подлежат на ремонт и ще бъдат доставяни от физически и юридически лица от България и чужбина. Дейностите, които ще се извършват на площадката са: дробене, смесване на надробения чипс и формоването му в неопренов блок, хоризонтално рязане на листове с различна дебелина от неопреновия блок, както и ламиниране на нарязаните листове с текстил, при необходимост и в зависимост от крайните изделия, които ще се изработват от рециклирания материал. Получените листове от рециклирането ще се използват в производството на неопренови изделия веднага след нарязването им, или след ламинирането им с текстил или друг материал, според нуждите.
Рециклирането на неопреновите изрезки ще се вложи в производството на някои видове изделия (например чанти, постелки за кола, йога постели и др.). Максималният капацитет на инсталацията за рециклиране е около 10 тона на месец, като първите 3 години се предвижда да се използват около 1 тон на месец. На площадката ще се постави рециклиращата инсталация и стенд за ламиниране. Рециклирането включва следните технологични процеси:
·       Почистване на старите неопренови костюми от метални елементи: ципове, закопчалки и др.;
·       Дробене на неопреновите костюми и остатъци от неопрен на много малки и фини частици след което мленките се събират в силоз с обем 10 м3, в който се събира достатъчно количество за дозиране в смесителя на следващ етап;
·       В специален смесител с обем 10 м3 наситнените частици неопрен и текстил се разбъркват със свързващ реагент – лепило (чието количество варира в зависимост от типа неопрен, който ще се рециклира, но средно ще е в порядъка на 10-20 кг. на 500 кг. рециклиран неопрен), след което се изсипват в контейнер с вертикални стени, където при определена температура и налягане се уплътнява до определени размери и плътност. След престой в контейнера, една от стените се отваря и блока се избутва на транспортна платформа. Размерите на блока са 2,2/1,4 и височина 1 м. С помощта на мотокар, блока се прехвърля на машината за хоризонтално нарязване;
·       На специална машина за хоризонтално рязане блоковете се нарязват на листове с дебелина от 1 до 100 мм и се отнемат от блока с вакуумен захват;
·       На специален автоматизиран кътар (нож) от листовете с необходимата дебелина се изрязват детайли, които отиват след това за дооформяне в артикули за използване по предназначение. Например, тези с дебелина от 5 мм са подходящи за подложки във фитнес центрове, сърфове, шейни и др. Tези с дебелина 2 мм за подложки на компютърни “мишки”, чаши и др.;
·       Ламиниране на част от неопреновите листове на специален стенд с текстилни или други покрития по метода на валцоване. Част от изделията, които ще се изработват от рециклирания неопрен се нуждаят от повърхност със специфични изисквания от едната или двете повърхности.
Прехвърлянето на материалите от етап в етап ще става с транспортни ленти или шнекове.
Обектът е разположен в урбанизирана територия – промишлена зона с налични пътища от всички страни. В границите на имота, предвиден за рециклирането има метален павилион - търговски тип, който ще бъде разрушен и терена почистен от специализирана организация. Предвидените изкопни работи касаят ивични фундаменти за колоните на сглобяемото хале от стоманени колони и ферми и фундаменти на технологичното и спомагателно оборудване, с предполагаема дълбочина от 1 м. Взривни работи няма да се извършват. Захранването с електрическа енергия ще стане от съществуващ трафопост на съседното бивше предприятие за преработка на плодове в с. Смилян. Вода за санитарно-битови нужди на работниците в цеха, ще се ползува от съществуващ водопровод. Вода за технологични нужди не е необходима.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·       BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37571
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Смилян и възложителят)