Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.10.2021

 Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка

 
 
обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 07.08.2020г.)
 
Възложител: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, със седалище и административен адрес на управление град Неделино, област Смолян, улица ул. „Александър Стамболийски” № 104., БУЛСТАТ 000615043 - Ю. представлявана от Боян Кехайов, в качеството му на кмет на Община Неделино. Пълен пощенски адрес. 4990, град Неделино, област Смолян, улица „Александър Стамболийски“ № 104, Телефон. 03072 / 88 01: факс 03072 / 88 50. www.nedelino.bg , E-mail: oba_nedelino@abv.bg
Лице за контакти, арх. Димитър Стефанов, длъжност Началник отдел и главен експерт „Архитектура и териториално устройство“, тел.0894 449 261.
 
2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН
а) основание за изготвяне на Плана - Предварителният проект на Общ устройствен план на община Неделино е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.
б) период на действие - Общият устройствен план на Община Неделино предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година.
в) териториален обхват - общински.
г) засегнати елементи ни Националната екологична мрежа - всички зони, гори горни и места включени в Националната екологична мрежа на територията на общината.
д) основни цели на плана - Главната нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна е: „Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения пропее, както на юридически лица - държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин".
Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално- функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.
е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавния бюджет - МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници - републикански и общинския бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз. международни финансови институции.
ж) срокове и етапи за изготвяне па Плана и наличие па нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Неделино се разработва в две фази:
- Първа фаза - Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;
- Втора фаза - Окончателен проект.
 Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата V-ти етаж на общинската администрация на основание чл.127. ал.1 от ЗУТ. заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановения срок на 23.11.2021 година.
 
3. ОРГАН, ОТГОВЕРЕН ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА И ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Обшият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет Неделино. Приложението му е приоритет на Възложителя.
МЯСТО ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП - Предварителен проект на ОУП на община Неделино. Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:
-   Във фоайе, на I-етаж в сградата на общинската администрация Неделино, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.. в периода от 20.10.2021 г. до 23.11.2021 г.
-   На интернет страницата на Възложителя, в панел Общ Устройствен план https://nedelino.bg/shemi-oup-nedelino/ , в периода от 20.10.2021 г. до 23.11.2021 г.
-   На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган - РИОСВ Смолян - https://smolyan.riosv.com/, в раздел /Превантивна дейност/Консултации по екологична оценка/. Копие на документацията за горецитирания план можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3780 (Консултации/Консултации/Описание на Доклад за ЕО (последните 16 файла №1-16).
Писмени становище се приемат по пощата или в общинска администрация Неделино, 4990, гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 104, на E-mail адреса на общината: oba_nedelino@abv.bg, както и в РИОСВ Смолян 4700, П К. 99. ул. .Дичо Петров” № 16: riosv-smolyan@mbox.contact.bg