Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-032 ОТ 08.10.2021Г.

08.10.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-128/05.03.2021г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-128-(3)/06.10.2021 г. за: „Увеличаване производственият капацитет на инсталация за производство на пелети от дървесни частици“, находяща се в УПИ ІІІ, кв.76 по действащия план на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда повишаване капацитета на съществуваща инсталация за производство на пелети, разположена в УПИ III, кв.76 по действащия план на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград. Възложителят е собственик на урегулирания поземлен имот, ведно с построените в него: масивна сграда – база за производство на пелети от дървесни частици, със застроена площ 757.88 кв.м; сушилня – 70 кв.м; котелно – 16 кв.м и покрит склад – 28 кв.м. Предвижданията на възложителя са свързани с продължаване дейността по производство на пелети, увеличаване на производителността на инсталацията от 1000 кг/час на 1500 кг/час, както и оползотворяване на отпадъци от съществуващото производство на евро палети. В цеха са обособени следните работни участъци: първи участък, в който се извършва дробене на отпадъци от дъскорезното производство (капаци, изрезки и маломерни дърва); втори участък, в който е разположена сушилната инсталация и трети участък – за производство и опаковка на пелети. Технологичният процес по производството на пелети от дървесни частици, включва следните основни операции и машини: раздробяване на дървесината (отпадъци от дъскорезното производство или дърва, с дължина до 3 метра) в дробилната машина (45 куб.м/час) до получаване на технологични трески (чипс); пресяване през сито за две фракции, като едната фракция с размер на частиците над 12х12 мм постъпва за допълнително дораздробяване, а втората фракция, с годните по размер частици се подават в сушилен барабан за изсушаване до крайна абсолютна влажност 10-12%; изсушеният материал, посредством шнек се отнася към сито и чукова мелница, за довеждането му до окончателни размери (решетка 6х6 мм); пресоване от пелет – пресата, от която готовите пелети, се събират от лентов транспортьор и се подават за охлаждане в охладител – сито; опаковане на готовата продукция (пелети) в чували. За реализацията на предложението, не се предвижда изграждане на нова съпътстваща техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Обектът е присъединен към съществуващите в село Сатовча електроразпределителна и ВиК мрежи.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·       BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37352
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча и възложителят)