Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-031 ОТ 29.09.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 030/14.09.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.09.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-522/13.09.2021г. . и писмо на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-902-(1)/24.09.2021г., за инвестиционно предложение: „Обособяване на основна площадка за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“ в ПИ 63207.504.272, промишлена зона на гр. Рудозем, ул. Хан Аспарух, общ. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда осъществяване на дейност по събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци (СО), включващо операции по сортиране, раздробяване, сепариране, трошене, пресяване, фракциониране и други, свързани с механична обработка на отпадъците, без промяна на състава им. Дружеството извършва дейности по високо и ниско строителство, събаряне на стари сгради, подмяна на ВиК инсталации, подмяна на електропроводи, ел.инсталации и съоръжения, подмяна на пътни настилки, изграждане на улични платна, газопроводи и др., както и предвидени изкопни дейности на обекти, разположени на територията на Област Смолян.
На територията на площадките ще се използва мобилна система за натрошаване - мобилна трошачно-сортировъчна инсталация. Според вида на строителните отпадъци ще се използват различни видове оборудване на инсталацията. Не се предвижда ново строителство. Ще се извършат монтажни дейности, свързани с организиране на съответната инфраструктура - ограда, вътрешни временни пътища, поставяне на фургони и химическа тоалетна. Електрозахранването ще се извърши, чрез присъединяване към съществуваща електропреносна мрежа, съгласно договор. Водоснабдяването за питейно — битови нужди на обекта ще се осъществява с доставка на бутилирана вода. Водата за технологични нужди за оросяване на площадката ще се осигурява от собствена мобилна цистерна - водоноска. На обекта не се предвижда използването на производствени води. За персонала е предвидено поставяне на фургон и химическа тоалетна.
Инвестиционното предложение ще се реализира на различни площадки, включващи една основна, разположена в гр. Рудозем и няколко площадки, разположени на територията на област Смолян, на които след сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване, на територията на съответния строителен обект и/или регион и община /площадки по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.)/, ще се обособява площадка за подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци.
На основната площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63207.504.272, с площ 12201 м2, разположен в Промишлена зона на гр. Рудозем, ул. Хан Аспарух, общ. Рудозем, обл. Смолян с начин на трайно ползване — за друг вид производствен, складов обект, ще се извършват следните дейности с отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси) по код, наименование и прогнозни количества:
 
Код на отпадъка
Наименование на отпадъка
Дейности
Прогнозни количества (тон/год.)
17 01 01
бетон
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
50 000
17 01 02
тухли
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
25 000
17 01 03
керемиди, плочки и керамични изделия
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
5 000
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
50 000
17 03 02
асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
50 000
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
30 000
17 05 06
драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
R5 - Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
50 000
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
30 000
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
25 000
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
25 000
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03
R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване, сепариране, трошене, пресяване /фракциониране/
R13-съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12
50 000
 
Строителните отпадъци, за които няма техническа възможност подготовката преди оползотворяване да се извърши на мястото на образуване, се транспортират чрез автосамосвали от строителните обекти до основната площадка, където същите ще се разпределят по вид и ще се насочват за съхранение в обособени сектори. На основната площадка ще се приемат около 390 000 тона годишно неопасни строителни отпадъци, от които с около 300 000 тона годишно ще се извършват операции по подготовка, преди оползотворяване.
 
На площадките, обособени на територията на област Смолян, ще се извършват следните дейности с отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси) по код, наименование и прогнозни количества:
 
Код на отпадъка
 
Наименование на отпадъка
Дейности
Прогнозни количества (тон/год.)
17 01 01
бетон
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;                     R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11/ раздробяване,сепариране,трошене, пресяване/ фракциониране /                                      
50 000
17 01 02
тухли
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/сортиране,трошене пресяване, фракциониране /                                                      
25 000
17 01 03
керемиди, плочки и керамични изделия
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/ сортиране, раздробяване, трошене/
5 000
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/сортиране,трошене/
50 000
17 03 02
асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;                                R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11
/ раздробяване, трошене/
50 000
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                             
30 000
17 05 06
драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;                                R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                             
50 000
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали;                                R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране,трошене/
30 000
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                               R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране,трошене/
25 000
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване ,по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране,трошене/
25 000
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползоттворяване в обратни насипи/                              R 12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R-11 /сортиране,трошене/
50 000
 
Конкретните параметри на площадките в отделните обекти ще са в пряка връзка с вида и количеството на образуваните строителни отпадъци, както и с изготвения и съгласуван План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ в обекта, в това число предвидените дейности за оползотворяване на образуваните строителни отпадъци и постигане целите на рециклирането/оползотворяването им.
Цялото количество постъпили строителни отпадъци ще се обработва и извозва за период, съобразен с капацитета и натовареността на съоръженията на площадката, като целта е да се постигне ритмичност в работата на инсталациите и тяхното оптимално натоварване.
Капацитетът на съхранение ще бъде вариращ в зависимост от нуждите на клиентите и преработвателите. При всички случаи няма да се допуска препълване на площадката с отпадъци с цел недопускане на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба. По същите съображения няма да се допуска замърсяване с отпадъци на терените извън пределите на площадката.
Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и условията, поставени в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.
Всички отпадъци, както постъпващи от физически и/или юридически лица, така и генерирани в резултат на дейността на площадката, ще се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклирането и оползотворяването им.
За да се избегне струпване на големи количества отпадъци на площадката, ще се осигури ритмичното им предаване за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, на основание писмено сключени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци.
За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 19.07.2018 г./
За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.
Дейността на дружеството ще се реализира на строителни обекти на територията на Област Смолян, обхващаща: Община Баните, Община Борино, Община Девин, Община Доспат, Община Златоград, Община Мадан, Община Неделино, Община Рудозем, Община Смолян, Община Чепеларе.
Площадките, на които ще бъде извършвана дейността по третиране на строителни отпадъци, ще бъдат собственост на възложителите на СМР и/или дейностите по разрушаване. Задълженията за третиране на строителни отпадъци ще бъдат регламентирани, посредством сключен договор между собственика на конкретния обект и дружеството.
В изпълнение на изискванията на Глава Трета от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.), дружеството ще уведомява своевременно РИОСВ - Смолян за местоположението на площадката за извършване на дейности, както и за датата на започването им (за всяка конкретна площадка), като представя и писмен договор с лицата, на чиято площадка ще се извършват дейностите.
При извършване на дейности със строителни отпадъци /СО/ на основната площадка се очаква генериране на следните отпадъци:
·                 Отпадъци от различни видове масла - ще се формират при обслужване /смяната на масла/ на техническите съоръжения на площадката
·                 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа.
·                 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.
·                 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - от дейността на обслужващият персонал.
От дейностите по предварително третиране на строителни отпадъци включващи: сортиране, раздробяване, сепариране, натрошаване, фракциониране, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения — на основната площадка и на площадките (включващи строителните обектите и/или обектите за премахване/разрушаване) се очаква генериране на следните отпадъци:
·                 19 12 02 - черни метали;
·                 19 12 09 - минерали (например пясък, камъни);
·                 19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.
Формираните от дейността на дружеството отпадъци ще бъдат събирани и съхранявани на обособени места, в съдове с обозначени код и наименование, като ще се вземат всички мерки за недопускане на смесването помежду им. На площадките няма да се приемат опасни отпадъци.
Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците / обн., ДВ, бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп., бр ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г./, чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-Смолян.
Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
С реализацията на инвестиционното предложение (ИП) се цели намаляване на депонираните строителни отпадъци (СО) и постигане на националната цел за повторна употреба, третиране и/или рециклиране на СО, съгласно Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали -ДВ. бр. 98 от 8.12.2017 г.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ и т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-902-(1)/24.09.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите нормативни актове при спазване на следните условия:
1.   Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2.   Необходимите водни количества за технологични нужди, за оросяване на площадките за третиране на строителни отпадъци, да се доставят на база сключени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни за водоснабдяване за други цели;
3.   Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
4.   Да не се допуска заустване на отпадъчни води от обекта на ИП без издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
5.   Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с горивно - смазочни материали от техническите средства и други замърсители;
6.   Опазване на питейните водоизточници в района на площадките по отношение на количественото и качественото им състояние;
7.   Необходимо е разположението на съоръженията на посочената площадка да бъдат съобразени с вероятността същата да бъде наводнена, като се осигури минимизиране на риска за хората, собствеността и околната среда в случай на наводнение. Да се осигури възможност за преминаване и оттичане на високите води на р. Арда, чрез предвидени технически и организационни решения.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37089  
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, БДИБР-Пловдив и възложителят)