Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-028 ОТ 19.07.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 024/20.05.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

19.07.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-270/19.05.2021г. и становище на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-548-(5)/16.07.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект – кравеферма“ в ПИ 06879.111.5, м. „Бриндов овес“, с. Буйново, общ. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъден обект – кравеферма, в ПИ 06879.111.5, местност „Бриндов овес“, село Буйново, община Борино. Сградата е съществуваща, но поради осигуряване на необходимата площ за отглеждане на 96 бр. млеконадойни говеда се предвижда изготвяне на проект за ново строителство. Площта на имота е 4100 м2, а сградата е 270 м2. Говедата ще се отглеждат пасищно-оборно, като същите ще се прибират в сградата за доене и при лоши метеорологични условия. Торовата маса ще се съхранява в торова лагуна, след което ще се използва за наторяване. Кравефермата е водоснабдена от „ВиК“ мрежата на село Буйново и електроснабдена, съгласно договор с „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД от 19.05.2021г. Със свое удостоверение с изх. №94Д-865-3-1/24.06.2021г., община Девин е съгласувала при необходимост от загробване на принудително умъртвени животни, да се извършва в имот с идентификатор 54198.13.72 в м. „БАЧИЩА-ПЕТВАР“, с. Осиково, общ. Девин община Девин. Имотът е съгласуван и с БДИБР – Пловдив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-548-(5)/16.07.2021г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Съоръжението за съхранение на оборската тор да бъде с водонепропускливо дъно и стени, изградено по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Съоръжението да се проверява редовно и при необходимост да се предприемат незабавни мерки;
·Присъединяване към водоснабдителната мрежа на населеното място да се извърши съгласно изискванията на действащия за територията ВиК оператор и в съответствие с разпоредбите на Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
·BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица” и BG0001030 „Родопи Западни”, съгласно горецитираните заповеди за обявяваното им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35963

(Съобщението е изпратено на Община Борино, Кметство Буйново, БДИБР-Пловдив и възложителят)