Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-027 ОТ 15.07.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 023/20.05.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.07.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-269/19.05.2021г. и становище на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-545-(4)/13.07.2021 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъден обект – кравеферма“ в ПИ с идентификатори: 46286.12.6 и 46286.12.24 по КККР на село Малево, местност „Власова черква“, община Чепеларе, област Смолян. Във връзка с внесеното в РИОСВ – Смолян уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъден обект –  кравеферма, в ПИ с идентификатори 46286.12.6 и 46286,12.24 по КККР на село Малево, местност „Власова черква“, община Чепеларе. Предвижда се съществуващата в имота кравеферма да се разруши и на нейно място да се изгради нова сграда - хале за свободно боксово отглеждане на 96 броя дойни крави; както и доилен център с доилна зала тип Рибена кост 2х5/30º, с капацитет за едновременно издояване на 10 крави (двулинейно разпределение) и изграждане на водоплътна торова лагуна за временно съхранение на течна оборска тор. Технологичният процес в кравефермата включва следното: свободно боксово отглеждане на кравите, млечно направление в новопроектираната сграда; групиране на животните; разделяне пътищата на млякото и торта; доилен център с доилна зала; хранене и механизирано раздаване на фуражите; почивка и спане в боксове върху синтетична настилка; поене от групови поилки; почистване на оборска тор – ежедневно от автоматизирани скреперни линии; съхранение на течна оборска тор в съоръжение (водоплътна торова лагуна), с общ обем 1186,0 куб.м, от който полезен обем – 991,0 куб.м и резервна площ за съхранение, с допълнителен свободен борд - 195,0 куб.м. Предвиденият резерв ще позволи дългогодишно експлоатиране на съоръжението, както и поемане на дъждовните води за периода на ползване, които средно за 6 месеца ще възлизат на около 124,80 куб.м. Технологията на отглеждане на животните в кравефермата предвижда образуване на оборска тор в течна фракция, с очаквани количества за период от 6 месеца на около  806,40 куб.м оборска тор и около 986,40 куб. м за течен тор, примесен с вода от измиване на доилната зала, чакалнята и поилките. Изпразването на лагуната ще се извършва с цистерна. Съгласно технологичното задание, производствено-отпадъчните води от кравефермата, ще се формират единствено при измиването на доилна система и спомагателните съдове за събиране и временно съхранение на издоеното краве мляко, след което ще се отвеждат към мазниноуловител, монтиран на изхода на канализационната система в мокрото технологично помещение. Дневното водно количество ще бъде Q=60л/ден, включително използването на миещи разтвори. Битово-отпадъчните води от битовата част на кравефермата, след предварително преминаване през мазниноуловителя, ще се отвеждат до водоплътна изгребна яма (10 куб.м), представляваща водоплътно полимерно съоръжение - тип контейнер, снабдено с входна шахта и възможност за монтаж на входна тръба и тръба за отдушник. Предвижда се възложителят да сключи договор с действащия в района ВиК оператор, за извозването на събраните количества отпадъчни води до най-близката ГПСОВ, където да бъдат пречиствани. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа на село Малево. С писмо, изх. № 94-00-1206-001/22.06.2021г. от община Чепеларе е издадено положително становище, с което се потвърждава, че при необходимост могат да бъдат предоставени за загробване на принудително умъртвени животни, одобрените от БДИБР – Пловдив поземлени имоти, разположени в землището на село Зорница и село Павелско, община Чепеларе.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-545-(4)/13.07.2021г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.) ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Съоръжението за съхранение на оборската тор да бъде с водонепропускливо дъно и стени, изградено по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да се проверява редовно и при необходимост да се предприемат незабавни мерки;
·Ямата за битово-фекални отпадъчни води да бъде изгребна, водоплътна, с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство. Да се има предвид, че във водоплътната яма не може да се отвеждат води, различни от битово-фекални, съгласно чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.87, ал.1 от ЗУТ;
·За производствените води от измиване в доилната зала да се предвиди водоплътен резервоар с подходящ обем и периодично да се извозва от специализирана за целта фирма.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35955

 

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Малево, БДИБР-Пловдив и възложителят)