Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-026 ОТ 09.07.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 026/21.06.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.07.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-325/18.06.2021г., и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-325-(4)/08.07.2021г. за инвестиционно предложение: „Балнеолечебен комплекс, в ПИ №03112.132.25, местността ”КАРАДЖОВА НИВА”, землище на с. Беден, община Девин“. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на балнеолечебен комплекс, в ПИ № 03112.132.25, местността ”Караджова нива”, землище на с. Беден, община Девин, с обща площ 5986 кв.м. Имотът е собственост на възложителя, представлява земеделска територия, с НТП – нива. Балнеолечебният комплекс ще предлага водни процедури за подпомагане на лечението на хора или водно-терапевтични процедури, с цел укрепване на имунната система, профилактични масажни и ванни терапии за облекчаване и разпускане на тялото. Комплексът ще включва: 14 броя топила, които са обособени в отделни помещения – постройки или са разположени с отделно обособени външни зони, разделени от парково озеленяване; общи съблекални със санитарни помещения, предназначени за външните и вътрешни топилки; две постройки, снабдени със самостоятелни помещения за преобличане, санитарни и масажни помещения, в които ще бъдат осигурени топила с по-голям обем; изграждане на басейн с размери 2.4m x 4.8m x 0.9 m или 10.4 куб. м обем; 4-5 броя двустайни бунгала, предназначени за предоставяне на масажни, физио/кинезитерапевтични и индивидуални ванни процедури. Към предвижданията на инвестиционното предложение се включва и строителство на сграда за обществено обслужване, в която ще се обособи ресторант тип снек бар, разполагащ с около 54 места на закрито и външна тераса с допълнителни 24 места. До ресторанта се планира в обща сграда да се разположат административния блок, състоящ се от рецепция, складове, помещения за персонала, магазини и други, а на второ ниво се предвижда да бъдат разположени пет хотелски двойни стаи и два хотелски апартамента със самостоятелни вани. В границите на имота се предвижда обособяване на паркинг с капацитет за паркиране на около 26 автомобила.
Всички съоръжения и сгради, предмет на инвестиционното предложение ще бъдат заобиколени от една подходяща паркова среда, като сред зелените площи ще се обособят места за плажуване, спорт и за почивка под формата на дървени беседки.
Транспортният достъп до комплекса ще се осъществява от съществуващите пътища на място, с които имотът граничи. Над източната част на ПИ № 03112.132.25 преминава въздушен ел. провод. Ограничителните линии на застрояване са съобразени с него, като са предвидени необходимите сервитути, съгласно изискванията.
Водоснабдяването на обекта за питейни нужди е възможно да се осъществи от вътрешната водопроводна мрежа на с. Беден, чрез изграждане на нов водопроводен клон с дължина около 3,5 км. Предвижда се водоснабдяване на комплекса с минерална вода от находище Беденски минерални бани, посредством водопроводно отклонение. Необходимото водно количество ще е в размер на около 1.5 л/сек.
Съгласно ВиК схема за образуваните битово-отпадъчни води, на този етап се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма с подходящ обем, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор. На по-късен етап е възможен и вариант с изграждане на локално пречиствателно съоръжение в границите на имота със заустване в р. Широколъшка.
За имота ще се проведе процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като се оформи УПИ …-за сгради за отдих и обществено обслужващи дейности, оформен в курортна зона „Ок“, със следните градоустройствени показатели-максимален % на застрояване-30%; застрояване до 3 етажа и кота стреха до 10 м височина; озеленяване минимум 50%; Кинт.<1,2.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „е“ – „спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-643-(1)/08.07.2021г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР 2016-2021г., Закона за водите и подзаконовите актове към него при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Водовземането на минерална вода подлежи на разрешителен режим според Закона за водите. Възможността за осигуряване на необходимото количество да се прецени в процедурата по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище на минерални води „Беденски бани“, с. Беден, общ. Девин.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада вграниците на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).
-BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, съгласно горецитираните заповеди за обявяването им.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36388

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Беден, БДИБР-Пловдив и възложителят)