Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-025 ОТ 08.07.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ 021/17.05.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

08.07.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-262/13.05.2021 г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-262-(7)/25.06.2021г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-536-(5)/08.07.2021г. за: „Път, свързващ комплекс „Чилингира“ в УПИ I, кв.1, м. „Старото лозе“ и преминаващ през ПИ 54198.15.34, 54198.15.15, 54198.15.38, землище на с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на път, свързващ комплекс „Чилингира“ в УПИ I, кв.1, м. „Старото лозе“, землище на с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“, преминаващ през ПИ с идентификатори – 54198.15.34, 54198.15.38 - горска територия и ПИ №54198.15.15. Пътното трасе ще е с начало от км.0+000 до км.589.45. Възложителят е собственик на УПИ I-15015, кв.1, м. „Старото лозе“, в землището на с. Осиково, общ. Девин, заедно с изградената в него база – комлекс „Чилингира“. Целта на предложението е прокарване на път за нуждите на комплекс „Чилингира“, находящ се в УПИ I-15015 и създаване на транспортно-комуникационна връзка с начало комплекса и край- язовир „Въча“.
За обекта е изработен парцеларен план, във връзка с обособяване на сервитут и учредяване на право на преминаване през засегнатите имоти. Пътят ще преминава през следните имоти: ПИ № 54198.15.34 – горска територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора с обща площ 14400 кв.м, ПИ № 54198.15.15 – урбанизирана територия, с НТП – за туристическа база, хижа с обща площ 5000 кв.м и ПИ № 54198.15.38 – горска територия, НТП - друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ 282563 кв.м. по кадастралната карта на с. Осиково, община Девин. Съгласно регистър на засегнатите имоти общата площ, заета от обекта ще е 4.268 дка.
Пътното платно ще е с ширина 5 м – асфалтова настилка - 4 м и два банкета по 50 см. Пътната настилка ще се изпълнява от трошен камък с дебелина 45 см и асфалтова настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и неплътен асфалтобетон 4 см. Отводняването ще се осъществява посредством надлъжни и напречни наклони и тръбни водостоци. При изпълнението на строителството не се предвижда използването на водоизточник и съоръжения за повърхностни или подземни води. Водните количества, необходими при изпълнението на строителството на пътя ще бъдат осигурени от строителя и зареждани в цистерни от регламентирани водоизточници, налични в базата на строителя и доставяни на строежа.
Така заявеното предложение попада в обхвата на глава шеста т.10 буква „д“– строителство на пътища (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС, и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-536-(5)/08.07.2021г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
·       Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·       Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер (различни от атмосферни води) в отводнителната система на пътя;
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35923
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Осиково, БДИБР-Пловдив и възложителят)