Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-021 ОТ 15.06.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №007/04.02.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

15.06.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-53/02.02.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-82-(8)/14.06.2021г. за инвестиционно предложение: “Млекопреработващо предприятие за производство на млечни продукти и модул за производство на сочен зелен фураж” в ПИ с идентификатор 266, 270 и 271, с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда разширение на производствената дейност към съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на кози, разположена в ПИ №266 по кадастралния план на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Предложението включва следните подобекти: изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на млечни продукти, с капацитет за преработка на 2 т/ден сурово козе мляко и модул за производство на сочен зелен фураж, разположени в ПИ № 270 и 271 по кадастралния план на с. Богутево, общ. Чепеларе и монтаж на автономна фотоволтаична система с мощност до 70 кВт върху покривите на съществуващите масивни сгради. В мандрата ще се произвеждат козе сирене, козе пастьоризирано прясно и кисело мляко. Модулът за производство на сочен фураж ще представлява климатизирано затворено пространство, представляващо специално проектирана иновативна система за добив на зелен сочен фураж с висока хранителна стойност при ниски разходи на производство, в резултат на хидропонно отглеждане на семена ечемик, без добавяне на каквито и да са хранителни вещества във водата, органични и минерални торове. Водоснабдяването и на двата подобекта ще се извърши с отклонение на съществуващ водопровод, обслужващ козефермата. От дейността на подобектите не се очаква формиране на битово-отпадъчни води. Производствените отпадъчни води, получени от дейността на мандрата ще постъпват за пречистване в съществуващо пречиствателно съоръжение – БПСОВ „BIO Cleaner“ с капацитет 1.8 куб.м/ден. Пречистените води ще се заустват в р. Богутевска.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-82-(8)/14.06.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на с. Богутево, общ. Чепеларе.
·Да се стартира процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води на основание чл.46, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ). Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно ЗВ.
·Пречистените отпадъчни води да се заустват само след провеждане на процедура по получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от БДИБР – Пловдив.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35106
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Богутево, БДИБР-Пловдив и възложителят)