Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Курортни дейности – изграждане на хотел и 15 къщи за гости“, в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян

18.05.2021

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Курортни дейности – изграждане на хотел и 15 къщи за гости“, в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян, с възложител: „Гарант-99“ ЕООД, гр. Доспат, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-90-(15)/17.05.2021г. за инвестиционно предложение: Курортни дейности – изграждане на хотел и 15 къщи за гости“, в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35230, раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 18.05.2021г.