Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-011 ОТ 08.03.2021Г.

08.03.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-119/04.03.2021 г. за инвестиционно предложение: „Линия за производство на текстилни отпадъци в текстилен дреп и нетъкан текстил“ в ПИ с идентификатор 67653.921.858, землище на гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Производствената линия за производство на текстилни отпадъци в текстилен дреп и нетъкан текстил ще e разположeна на първият етаж от сградата на площ 288 м2, в ПИ с идентификатор 67653.921.858. Дружеството ще преработва, както текстилни отпадъци генерирани от дейността си, така и на други фирми с подобна дейност. Преработката на текстилните отпадъци ще включва следните технологични процеси:
·      разкъсване на текстилният отпадък до влакна - чрез дарак машина;
·      миксиране на разкъсаните влакна (дреп) до получаване на еднородна маса с помощта на миксер машина;
·      изработване на текстилно платно в различни грамажи, плътност и дебелини чрез иглонабиване от разкъсаните влакна чрез машини за иглонабиване;
·      изработка на готови изделия (стелки за обувки, пана за звуко и шумо изолация, нетъкан текстил за мебелно производство).
Линията ще преработва 40-60 кг. текстилни отпадъци на час. Дневно ще се преработват 500 кг., а годишно около 140 т. текстилен отпадък. Сградата, в която ще се извършва прарботката ще се захранва с вода от водопроводната мрежа на населеното място и с електрическа енергия от енергопреностната мрежа на EVN – България.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35381  
(Съобщението е изпратено на Община Смолян и Възложителят)