Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-007 ОТ 09.02.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №003/26.01.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

09.02.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-32/25.01.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-64-(1)/05.02.2021г. за инвестиционно предложение: „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови услуги“ в ПИ № 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови услуги, в ПИ №24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с. Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е общинска собственост, представлява земеделска територия, с начин на трайно ползване – пасище, ІХ категория на земята. Теренът е полускалист, непригоден за земеделска дейност, в т.ч. и възможностите за пасище са ограничени. Имотът граничи с: общински и земеделски път от юг (ПИ 24788.12.258); с река „Егри дере” от изток; с асфалтиран общински път, от запад; с ПИ 24788.12.560, от север, за който общината е дала удостоверение с изх. № 13 от 05.01.2021 г., че представлява бивши гробища, които в момента не се ползват. Инвестиционното предложение е свързано с промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. За включване на имота в териториалния обхват на ОУП на община Ардино е извършено изменение на действащия ОУПО, за което е проведена процедура по екологична оценка, завършила с издаване на Решение по преценяване на необходимостта от ЕО №СМ-002-ЕО/2020г. на Директора на РИОСВ – Смолян. Предвиденото изменение е утвърдено с Решение № 148 от 2020г. на ОбС - Ардино. Определена е устройствена зона „Смф”, със следните градоустройствени показатели: височина до 15 м, плътност на застрояване до 60%, Кинт- до 1,8, Оз - 20% до 40%. Общата площ на имота е 3335,4 кв.м, като предполагаемата максимална РЗП за обекта е около 6000 кв.м. Обществено обслужващата търговско и административна част на обекта включва: зали, складови помещения, стопански двор, паркинг. Частта, предоставяща услуги от вида обществено хранене, включва: зала посетители, спомагателни и обслужващи работни площи, складове, стопански двор, паркинг. Очакваният капацитет на обекта е 200 посетители и 15 души обслужващ персонал.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-64-(1)/05.02.2021г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
·           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·           Да се спазват изискванията на Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се урежда реда и условията за съгласуване от ВиК оператора на инвестиционния проект, присъединяване към ВиК мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежата.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35036
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Дядовци, БДИБР-Пловдив и Възложителят)