Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-005 ОТ 29.01.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/14.01.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.01.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-19/14.01.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-27-(1)/27.01.2021 г. за инвестиционно предложение: "Ваканционно селище“, в ПИ № 67653.1.140, м. Караманджа, землище на гр.Смолян. За инвестиционно предложение „Ваканционно селище“, в ПИ №10140, м. „Караманджа“, землище на гр. Смолян, с възложител: „Техексим“ ЕООД, гр. София, през 2004г. е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, завършила с издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-072-ПР/2004г. на Директора на РИОСВ-Смолян от 08.12.2004г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), решение с което е преценено „да не се извършва ОВОС“, губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяването инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околна среда.
За инвестиционното предложение има одобрен ПУП – ПРЗ със Заповед №76 от 05.04.2005г. на Кмета на Община Смолян. Към настоящия момент, за ваканционното селище няма издадено разрешение за строеж от гл. архитект на общината. В тази връзка, РИОСВ – Смолян счита, че обектът не е започнал своята реализация и издаденото Решение № СМ-072-ПР/2004г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е загубило правното си действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, т.е. няма издадено разрешение по реда на ЗУТ.
С оглед горното, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ваканционно селище, включващо пет броя сглобяеми сгради – къщи с капацитет за настаняване на 40 души, едно заведение за хранене, паркинг и техническа инфраструктура. Предложението ще се реализира в ПИ № 67653.1.140, м. Караманджа, землище на гр. Смолян. Имотът е собственост на възложителя, с обща площ – 2203 кв.м. Територията е земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид ливада. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от граничещ асфалтов път. Водоснабдяването ще се осъществи посредством водопроводно отклонение от съществуваща мрежа на „ВиК“ ЕООД Смолян, захранваща съседна почивна база. Формираните от дейността на селището отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващия канализационен колектор „Райковски ливади“. Електроснабдяването на обекта ще се осъществи чрез присъединяване към съществуваща мрежа от РТНН на трафопост „БКТП Райковски ливади“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-27-(1)/27.01.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
·      Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·      Да се спазват изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се уреждат реда и условията за съгласуване от ВиК оператора на инвестиционния проект, присъединяване към ВиК мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към ВиК мрежата.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: ВG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0.13 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34959
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителят)