Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-004 ОТ 26.01.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №001/12.01.2021г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

26.01.2021

 Уведомление с вх. № КПД-11-723-(2)/08.01.2021г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ ПУ-01-15-(1)/25.01.2021 г. за инвестиционно предложение: "Ваканционно селище“, в ПИ № 17957.1.101 и в ПИ №17957.4.90 в землището на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на "Ваканционно селище“ в ПИ №17957.1.101 и в ПИ №17957.4.90, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян. В границите на ПИ №17957.4.90 ще се изградят няколко дървени бунгала върху стоманобетонов фундамент с паркоместа към тях. В ПИ №17957.1.101 се предвижда обособяване на къмпинг зона с места за поставяне на 5 каравани, с осигурени към тях паркоместа и комуникационни алеи. Предвижда се обособяване на санитарно помещение и барбекю с кухненски кът за обслужване на посетителите. Къмпингът ще функционира през топлата част от годината: пролетно - летния сезон. Целта на ИП е промяна предназначението на ПИ №17957.1.101 и ПИ №17957.4.90 с трайно предназначение - земеделска земя за неземеделски нужди - рекреационни дейности, за ваканционно селище.
В близост до имотите има водоснабдителна мрежа, изградена в ПИ №17957.4.95. За отпадъчните води, в двата имота, ще се изградят водоплътни изгребни ями, изчислени спрямо инвестиционното предложение. За електроснабдяване на обекта ще се използва съществуващ трафопост, находящ се в ПИ №177957.1.102. Имотите, в чийто граници ще се реализира предложението са разположени от двете страни на главен път Девин – Тешел, в м. „Дълга лъка“, землище на с. Грохотно, общ. Девин. За осигуряване на подход от главния път се предвижда уширение към съществуващото пътно платно.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ и т.12 буква „г“ – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-15-(1)/25.01.2021г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място с. Грохотно, общ. Девин.
- Ямата да бъде изгребна, водоплътна, с подходящ капацитет, като същата се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
-BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определен със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34922
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Грохотно, БДИБР-Пловдив и Възложителят)