Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2021-003 ОТ 18.01.2021Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №037/12.11.2020г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

18.01.2021

Уведомление с вх. № КПД-11-685/11.11.2020г. за инвестиционно предложение: "Отглеждане на риба" в ПИ № 001567, местност „Ровино“, в землището на с.Подвис, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда отглеждане на риба, в имот №001567, местност „Ровино“, землище на с.Подвис, обл. Смолян, с обща площ 1764 кв.м. В имота има построени сгради, преустроени в рибарник, като в едната са разположени 6 броя надземни бетонови басейни, с общ обем 60 куб.м, а в другата сграда, са разположени 4 броя надземни пластмасови вани, с обем 30 куб.м. В рибарника ще се отглежда основно дъгова пъстърва и по-малко шаран. Водовземането ще се извършва от р. Черна, посредством хоризонтална помпа, разположена в малка кабина до брега на реката. След преминаване на водата през рибарника, ще се зауства в р. Черна. За формираните от дейността на обекта битови отпадъчни води, се предвижда водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-950-(2)/15.01.2021 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1.    Да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите, за дейността заустване на преработените през рибовъдните басейни води.
2.    По време на експлоатацията на обекта, да се провежда собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска върху повърхностни води от различните форми на сладководно рибовъдство.
3.    Да се изгради водоплътна изгребна яма в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания. За формиращите се отпадъчни води, следва да се осигури периодично почистване и извозване до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: ВG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 6.48 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34626   

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Подвис, БДИБР-Пловдив и Възложителят)