Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-040 ОТ 30.12.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №040/07.12.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

31.12.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-716/03.12.2020г. за инвестиционно предложение: "Ваканционно селище“, в ПИ №49014.2.215, в м. „Момина вода“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ваканционно селище в ПИ №49014.2.215, в м. „Момина вода“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 7235 кв.м.В рамките на ПИ 49014.2.215 ще бъдат изградени няколко ваканционни сгради за туристически цели, обслужваща сграда, паркинг, алеи, зелени площи с кътове за отдих и игра, детска площадка. Необходимите паркоместа за посетители и персонал ще са осигурени в рамките на имота. Ще се използват предимно естествени материали, при реализирането на сградите и вертикалната планировка.Ваканционното селище ще се обслужва от съществуващия на място път. Захранването на обекта с ел.енергия ще се осъществи от разположения в близост трафопост, който обслужва съседни имоти в района. Имотът ще се захрани с питейна вода от съществуващ в близост водоем – 10 куб.м, съгласно представена ВиК – схема. Водоемът е изграден в непосредствена близост до каптажната шахта на местен подземен водоизточник. От водоема до площадката на обекта ще се изгради външен водопровод от тръби ПЕВП, като трасето му ще преминава по съществуващия общински път на място. Отвеждането на формираните битово отпадъчни води ще се осъществява във водоплътна, изгребна, безотточна яма, разположена в рамките на имота. Изкопните работи ще са с дълбочина около 0,80-2,50 м., във връзка с денивелацията на терена, разработването на вертикална планировка, обслужваща алея и за изграждане на фундаментите на сградите. Не се предвижда използването на взрив  в процеса на строителството. За курортно-туристическо ядро Момчиловци - КК „Момина вода“, в който попада ПИ 49014.2.215 има действащ Общ устройствен план на туристическо ядро „Момчиловци“ и план за улична регулация „Момина вода“, в землището на с. Момчиловци, одобрен с Решение №354 от 17.12.2009г. на Общински съвет – Смолян. С действащия ОУП, ПИ 49014.2.215 е отреден в зона „Ос – ваканционно селище“. Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-1021-(1)/30.12.2020 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1.  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2.  ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите.
3. При водоснабдяване на имота за питейно-битови цели, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г., около водоизточника.
4. Да се предвиди подходящо пречистване на отпадъчните води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
5. Предвидената за изграждане яма да бъде изгребна, водоплътна, с подходящ обем, като се осигури периодично почистване и извозване на формиращите се отпадъчни води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: ВG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0.48 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34804

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, кметство Ммочиловци  и БДИБР-Пловдив)