Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 23025.45.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян

16.12.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 23025.45.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34823

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян