Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-038 ОТ 14.12.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №039/27.11.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

14.12.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-711/26.11.2020г. за инвестиционно предложение: "Шест броя къщи за гости, паркинг и обществено - обслужващи дейности, в ПИ №69345.13.638 и ПИ №69345.13.639, в м. „Мушкин Хазмак“, землище на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шест броя сгради - къщи за гости, обществено обслужващи дейности и паркинг в ПИ с идентификатори 69345.13.638 и ПИ 69345.13.639, в местността „Мушкин Хазмак”, землище на с.Стойките, община Смолян с обща площ на двата имота 2062 кв.м Територията, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване пасище и др. вид нива. За осигуряване на транспортен достъпСъщото ще се обслужва от съществуващия път на югозапад от имота. Захранването на обекта с ел.енергия ще се осъществи от разположени в близост трафопост. Изкопните работи ще са с дълбочина около 0,80-2,50м, във връзка с денивелацията на терена, разработването на вертикална планировка, обслужващи алеи и за изграждане на фундаментите на сградите. Не се предвижда използването на взрив в процеса на строителството. Бъдещият обект ще се захрани с питейна вода от съществуващия в близост водоем 25 куб.м за махала Гращица, съгласно представено Становище на „ВиК” ЕООД – Смолян, с изх. № ПТО-719 от 20.11.2020г. Отвеждането на битовите отпадъчни води ще се извършва във водоплътна изгребна безоточна яма, разположена в рамките на имота, тъй като в района няма изградена канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
Съобразено с полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. № ПУ-01-1003-(1)/10.12.2020г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните изисквания:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. Захранването на обекта с вода от съществуващия водоизточник да се извърши, съгласно изискванията на действащия за територията ВиК оператор и в съответствие с разпоредбите на Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
3. Да се изгради водоплътна изгребна яма, с подходящ обем, за отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води, в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания (чл.46, ал.4, т.2 от ЗВ, вр. с чл.87, ал.1 от ЗУТ). Да се осигури периодично почистване и извозване на формиращите се отпадъчни води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи, съгласно действащото законодателство.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010 г.);
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34693
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стойките, Възложителите и БДИБР-Пловдив)