Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-023 ОТ 16.07.2020Г.

16.07.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-385/14.07.2020г. за инвестиционно предложение: „Цех за пелети“, в УПИ IX-933, кв.2, с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначение на „Закрит склад за фасониран дървен материал“ в „Цех за пелети“, находящ се в УПИ IX-933, кв.2, с. Кочан, общ.Сатовча, обл.Благоевград, с обща площ 360.00 м2. Производствената линия ще бъде разположена изцяло в сградата. Готовата продукция ще се складира в двора. Технологичният процес предвижда пресоване на дървесни отпадъци в специална линия за производство на пелети. Крайният продукт е във вид на гранули със стандартни размери - диаметър 6мм и дължина 30 мм. Линията за производство на пелети е с капацитет 1000кг/ч готова продукция, при средна влажност на суровината 50%. Производственият процес включва следните технологични процеси: подготовка на суровината; раздробяване на суровината; изсушаване на суровината; слепване/пресоване на частиците (производство на пелети); охлаждане на получената продукция; опаковане; складиране и експедиция. Обслужването на технологичния процес се осъществява основно от следните спомагателни звена: външен склад за дървесина; инструменти и съоръжения; технологично разположение на машините; енергийно стопанство; техническа поддръжка; складово стопанство и т. н. Отделните зони са функционално свързани помежду си и с обслужващите помещения (складове, експедиция, битови помещения, офиси). Основна суровина за производството на пелетите е нискокачествена дървесина и отпадъци, получени от рязането и разкрояването на дървесина по специална технология. За нуждите на предложението няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Обектът е електроснабден и водоснабден от съществуващите в населеното място мрежи. До имота има съществуващ пътен достъп.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33673  
 
 (Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Кочан и Възложителят)