Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Отглеждане на крави и телета в съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 48814.1.65 в м. "Хатипски колиби", в землището на с.Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян

19.05.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане на крави и телета в съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 48814.1.65 в м. "Хатипски колиби", в землището на с.Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33316 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и Кметство Могилица следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян