Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-014 ОТ 11.05.2020Г.

11.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-216-(1)/07.05.2020 г. за инвестиционно предложение: „Закупуване на поточна линия за производство на дървени пелети в съществуващ дървообработващ цех“ в ПИ с идентификатори 13106, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда закупуване на поточна линия за производство на дървени пелети в действащо предприятие, намиращо се в имот – НУПИ с кадастрален № 13106 по плана на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, целият с площ 13726 кв. м. Технологичното оборудване ще включва: дробилка за отпадък универсална - 1 бр.; бункер - дозатор - 1 бр.; сушилен комплекс - 1 бр.; пелетиране - 1 бр.
Производственият процес ще започва с дробене. Машината за дробене на отпадък от барабанен тип е предназначена за дробене на парчета дървесина, целулоза, отпадъци от мебелно производство, ПДЧ и т.н. Дробилката ще произвежда качествен калиброван чипс с капацитет до 2 тона на час готов чипс с размер 5 – 10 мм и до 5 тона на час готов чипс с размер 30-50 мм. Материалът за дробене (капаци, изрезки, целулоза) се подава на зареждаща лента, след което материалът попада на режещия барабан с четири режещи ножа. След това чипсът се дроби на чукова дробилка за постигане на по-ситна фракция, годна за сушене.
Суровината се подава в бункер, оттам се разтоварва в транспортната лента, чрез верижен конвейер.
Сушенето e един от най - трудоемките процеси в производството на пелети, който пряко влияе на качество на крайният продукт – пелети. Материалът за пелетиране задължително трябва да е с влага не повече от 12%. Най - желателната влага за производството на качествен пелет е 10%. Сушилнята суши директно калиброван чипс, който излиза от дробилката без да има необходимост от дробене на чипса на чукова мелница. По този начин се елиминира един енергоемък и бавен процес – дробене на чипса преди сушилнята. Материалът се зарежда в бункер-дозатор, който равномерно се подава в сушилен барабан за сушене. След сушилния барабан, материалът чрез шлюзова клапа равномерно се подава на чукова дробилка, която смила вече изсушеният материал на ситна фракция. С помощта на пневмотранспорт, изсушеният и раздробен материал попада в бункер, захранващ пелет-пресата.
Сушилният комплекс е с производителност 1000 кг. на час сух материал.
Раздробеният и изсушен материал с помощта на пневмотранспорт се подава с бункер. Оттам чрез шнеков дозатор, равномерно се подава към матрицата на пелет-пресата. Преминавайки през матрицата се оформят пелети, които с помощта на кофичков транспортьор се преместват за охлаждане в охладителна кула. Охладените пелети минават през вибросито, сортират се и остават само с размер от 5мм. до 30мм. Останалите пелети се връщат обратно за повторно пелетиране. Сортираните пелети с помощта на кофичковия транспортьор се преместват в бункер.
Обектът е електроснабден и водоснабден от съществуващите в населеното място ВиК и електрически мрежи.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 

(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Бял извор и Възложителя)