Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Мониторингът на почвите е част от националната система за мониторинг на околната среда и включва събиране, оценка и обобщаване на информацията за почвите чрез периодично наблюдение и измерване на определени качествени и количествени показатели, характеризиращи тяхното състояние и изменение в резултат на въздействието на природни и антропогенни фактори, както и поддържането на информационна система и системи за ранно предупреждение.

Мониторингът на почвите има за цел анализ на тяхното актуално състояние, своевременно идентифициране на негативните процеси и прогнозиране на тяхното развитие.

Данните, необходими за осъществяване на мониторинга на почвите, постъпват от:

  1. мрежите за мониторинг на почвите, които се състоят от пунктове и полигони;
  2. собствения мониторинг на оператори и на възложители на инвестиционни предложения
  3. информационната система; 

Редът за провеждане на мониторинг на почвите се определя с наредба на министъра на околната среда и водите. Националната система за мониторинг на почвите предоставя информация за провеждане на ефективна национална политика и обслужва обществените нужди от информация за състоянието на почвите и тяхното изменение.


Опазване на почвите
Законодателство:

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)

Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г.)

НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви (В сила от 05.02.2010 г. Приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г.Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009)

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ (Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.)

НАРЕДБА за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия (Приета с ПМС № 30 от 6.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 17.08.2007 г.)

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ (В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.)