Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Информация за функциите и организацията на работа в РИОСВ - Смолян във връзка с предоставянето на административни услуги:

 1. Седалище и адрес:

  4700 гр. Смолян, ул.“Дичо Петров” №16, п.к. 99

 2. Данни за кореспонденция:

  Електронна поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg
  Интернет страница: http://smolyan.riosv.com
  Телефони на „Център за административно обслужване”: (0301) 60-100, 60-119; факс: (0301) 60-121

 3. БУЛСТАТ 000614817

 4. Работно време на администрацията

  всеки работен ден: от 9.00 до 17.30 часа
  обедна почивка: от 12.30 до 13.00 часа

 5. Работно време на центъра за административно обслужване

  Обслужването на потребителите на административни услуги в "Центъра за административно обслужване" се извършва без прекъсване в обявеното работно време (от 9.00 до 17.30 часа).

  (НАО, чл.10, ал.4) В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 6. Описание на административните услуги, включващо:

  а) наименованието на административната услуга, съответстващо на СУНАУ;
  б) нормативната уредба по предоставянето на административната услуга;
  в) процедура по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите документи;
  г) образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга;
  д) срока на действие на индивидуалния административен акт; е) таксите или цените.

  Таксите се заплащат по банков път и чрез ПОС терминално устройство разположено в "Офис за комплексно обслужване" на РИОСВ - Смолян. Заплащаните такси са определени с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 05.01.2018 г., доп. ДВ. бр. 63 от 31.07.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 05.02.2019 г., доп. ДВ. бр. 27 от 02.04.2019г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 год. Сумите се внасят по сметка: IBAN: BG 50 ST SA93003101774301 на РИОСВ-Смолян при Банка ДСК, BIС код: STSABGSF

 7. Административните услуги могат да бъдат заявявани:

           - чрез пощенски оператор на адрес гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 16, пк. 99

           - чрез куриер на адрес гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 16

            - на място в "Центъра за административно обслужване"

     - по електронна поща на адрес riosv-smolyan@mbox.contact.bg

РИОСВ - Смолян е въвела системата за електронен обмен на документи, с цел облекчаване на административната тежест при предоставяне на административни услуги на граждани и юридически лица (бизнеса). Предвид изложеното, отпада необходимостта за предоставяне на конкретно удостоверителни документи на хартиен носител и документи, които могат да бъдат изискани по служебен път от други държавни органи и институции.

 

Потребителите на административни услуги могат да ползват Системата сигурно и електронно връчване за изпращане и/или получаване на електронни документи и съобщения по електронен път. Държавна агенция "Електронно управление" поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване. Комуникацията чрез системата замества метода за препоръчана поща с обратна разписка. Системата поддържа възможност за автоматично регистриране на времето за изпращане и получаване на документа и известяване чрез e-mail за регистрационния номер на документа. Подаването и връчването на документи по електронен път, се осъществява чрез профила на РИОСВ - Смолян в системата за сигурно електронно връчване. Документите следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Линк към Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/.

 

Заявяване на административни услуги свързани с направление "Отпадъци" се осъществява посредством надградена система "Национална информационна система за отпадъци (НИСО)" чрез интернет страницата на ИАОС - https://nwms.eea.government.bg/app/. Документите следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подипис (КЕП).

 

 1. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.
 2. Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри.
 3. Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на общинските съвети.
 4. Проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация.
 5. Друга информация, предвидена в нормативен акт.