Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 11.01.2022г. 

Сигналът е постъпил по електронна поща. 

Сигнал относно предотвратяване на замърсявания на воден обект р. Кастракли от дейността на животновъден обект. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № АВ003/18.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че в района на животновъдния обект, р. Кастракли е с променен цвят в жълто – кафяв. Извършен е оглед по брега на реката, граничещ с животновъдния обект е констатирано, че през две тръби от животновъдния обект, доилното помещение и санитарните възли се заустват отпадъчни води, без пречистване и Разрешително за заустване, съгласно Закона за водите. Дадено е предписание да се преустанови незабавно заустването на отпадъчни води през двете тръби и да се започнат действия по премахване и/или запушване на тръбите, за недопускане на замърсяване на водния обект. Предприети са административно - наказателни действия.
2.  17.01.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно запрашаване на атмосферния въздух в град Смолян от дейността на дървопреработващо предприятие.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ002/17.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че дружеството извършва дейност по дробене на дървени изрезки, на открито на производствената площадка. Дружеството не е предприело дейности по ограничаване запрашаването с прахообразни вещества от дробенето и е допуснало неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух. Предприети са административно – наказателни действия.
3. 18.01.2022г.  Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно опесъчаване с хвост по републикански път II-86, в участъка от гр. Асеновград до гр. Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Представена е информация относно изпратени за изпитване контролни проби от минералните материали, използвани за опесъчаване на участък републикански път II-86 Асеновград-Чепеларе-Рожен. Резултатите от извършеното изпитване на контролните проби от минерален материал – пясък за зимно поддържане показват, че отговарят на изискванията за поддържане ремонт на пътищата. Очаква се да бъде представена и информация и за установени завишения на тежки метали в река Чепеларска спрямо предходни зимни периоди.
      м. Февруари    
1. 07.02.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.   Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от дейността на хотел в град Чепеларе. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № АВ008/07.02.2022 год. По време на проверката е установено, че за отопление топла вода и подгряване на вътрешен басейн има монтирани 3 водогрейни котли, изпускащи емисиите на вредни вещества през отделни секции а общ комин. Котлите през зимните месеци работят на домбоски въглища, а през останалата част на годината с иглолистна дървесина. В момента на проверката работят два котела като не се установява изгаряне на забранени горива и/или отпадъци. На територията на Община Чепеларе няма забранени горива за отопление. 
2. 11.02.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно незаконна кланица, намираща се в обор за животни в град Неделино. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-01/17.02.2022 год. По време на проверката е установено, че в овцефермата няма изградена кланица, а обособена площадка на която се извършва колене на животни по един – два броя в месеца. През мястото за разходка на животните, има преминаващо дере, който е с отток само при валежи. На обекта няма изградена торна яма. Отпадъчни води при колене се оттичат чрез канализацията в дерето. По време на проверката не са установени разхвърлени околоплодни ципи или колене на животни. Дадени са предписания да се изгради торова яма (площадка), да се изгради безоточна яма за отпадни води и да се продължи водостока на дерето, минаващо през двора за разходка на животните.
3.  21.02.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно горене на отпадъци и запрашаване в района на „Комуна“,, кв. Устово, град Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ010/21.02.2022 год. По време на проверката е установено, че на посочената площадка не се извършва горене на отпадъци, както и няма следи от извършено горене на отпадъци в обекта и в района. В дърводелският цех се извършват дейности по сушене на дървесина и изработка на дървени детайли. При проверката на цеха, сущилната инсталация не работи, като дружеството декларира, че същата не е работила през последните седмици. Сушилната инсталация се захранва с топлинна мощност от котел, работещ на дърва. При преработката на дървесината образувания талаш и трици чрез аспирационна инсталация се събира в затворено помещение. От извършения оглед в района не е установено запращаване и задимяване от обектите, както и следи от замърсявания в района.
4. 23.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно наличие на нефтено петно в река Черна в района на кв. Райково, град Смолян. Носи се характерна миризма на нефтопродукти.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен Констативен протокол. Извършен е оглед на р. Черна в участък, намиращ се от АРЗ-Смолян  до вход тунел кв. Устово и е установено, че водите са бистри и видимо няма следи от замърсяване. При огледа на промишлена зона „Трандевица“, град Смолян, водата е бистра и видимо няма следи за замърсяване. В проверения участък в р. Черна не са установени видими следи от замърсяване с нефтопродукти – петно. По време на проверката не е установен източник на замърсяване. Взета е една водна проба от р. Черна при Римски мост, кв. Райково.
5. 25.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно прокарана незаконна тръба без разрешение в центъра на Община Неделино, която хваща минерална тръба.  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“  Сигналът е препратен до Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
6. 28.02.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно теч на нефтопрудукти по подпорна стена в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-03/28.02.2022 год. От извършеният оглед е констатирано изтичане на отработени масла от цистерна. Същата е компресирана и маслото се просмуква надолу между подпорната стена под цистерната и стълбището на съседен имот. Маслата са стари, отработени двигателни масла, генерирани от ремонтни дейности назад във времето. Цистерната е свързана с каналите, които са чисти. Дадени са предписания, съхранените в цистерната отработени масла да се предадат на лица, притежаващи документи по ЗУО на база договор, да се представи идентификационен документ за транспортиране на отпадъци и да се извърши почистване на замърсените площи от нефтопродукта, чрез третиране с подходящ абсорбент. 
      м. Март     
1. 15.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно дейности по изкупуване и предаване на отпадъци от черни и цветни метали, електронно оборудване и теч на масла от ремонтни дейности в землището на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-007/15.03.2022 год. От извършената проверка е установено, че има струпани отпадъци от черни метали, които в по-голямата си част представляват метални части от столове. Установени са и автомобилни джанти, части от телевизор и други. Извършен е оглед в района и са констатирани кабели на две купчини и електронен кантар. Изготвено е писмо до Районна прокуратура за предприемане на действия по компетентност с цел изясняване характера на извършеното деяние.

2. 21.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на р. Бял изворска.   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-009/21.03.2022 год. При обход на р. Бял Извор от устието й с р. Уваджик до разклона за гр. Неделино, не е установено видимо замърсяване на реката с цвик и/или отпадъчни води. Извършена е проверка и на р. Уваджик и вливащото се в нея Еньовско дере. При огледа на реките са констатирани биологични отложения по дъното на реката, които продължават до устието й с р. Уваджик и след това по левия бряг на реката. Водите на Еньовско дере, както и водите на р. Уваджик преди вливане на водите от Еньовско дере са видимо чисти  и бистри без биологични отложения по дъното. Установено е, че замърсяването е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води. Дадено е предписание за отстраняване и обезопасяване на всики подови сифони и тръби, през които е възможно да се извършва заустване на непречистени отпадъчни води. Стартирана е процедура по осъществяване на административно – наказателни мерки. 

3. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно заустване на отпадъчни води в река Черна, град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

4. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в кв. Райково, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

5. 31.03.2022 г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху крава в землището на с. Триград.  „ГБР“ 

Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.03.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

6. 31.03.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен прилеп в с. Габрица, община Смолян.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/31.03.2022 год. По време на проверката екземпляра е уловен и при оглед не са установени видими наранявания и увреждания. Прилепа е освободен на подходящо за него местообитание.

      м. Април     
1. 01.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху юница и теле в землището на с. Сливка, община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвен кон от кафява мечка в землището на с. Смилян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
3. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвена крава от кафява мечка в землището на с. Левочево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка.  
4. 03.04.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена и ранена крава от кафява мечка в землището на с. Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 04.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нападение от кафява мечка на крави в землището на с. Кошница. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 05.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Сигнал относно умъртвено теле в землището на с. Могилица.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 06.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на юница, умъртвен от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Полковник Серафимово.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 08.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно убито теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 11.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 12.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Сивино.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 15.04.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Триград. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 18.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен промишлен шум в околната среда от дейност на обект в землището на с. Буково, община Мадан.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ018/18.04.2022 год. По време на проверката не са установени нови мощности към инсталацията за производство на пелети. Дружеството е извършвало през годините собствени периодични измервания за излъчван шум в околната среда и емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и контролно измерване на емисии. Дадени са предписания да се представят собствени периодични измервания за излъчван шум м околната среда от дейността на обекта и да се представят собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 26/1999 год. изпускани в атмосферния въздух. В съответствие с това е изпратено писмо и до общината за вземане на отношение съответно тяхната компетентност. 
14. 17.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно счупена автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Славейно. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от кафява мечка в землището на с. Киселчово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно непочистени улици и натрупани отпадъци в землището на град Смолян. Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
17. 20.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изядено теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 23.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени телета и липса на бик от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 24.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени юници от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 27.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени животни в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени телета в землището на с. Турян.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени и заровени овце в землището на община Баните.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно умъртвена и изядена кобила в землището на Доспат.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 29.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 04.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал относно публично излагане на два екземпляра от защитен вид „видра“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-001/04.01.2021 год. От извършената проверка е установено, че описаните в сигнала препарирани животни от защитен вид „видра“ са премахнати и не са налични. Преписката е изпратена до Районна прокуратура за изясняване на случая, съобразно техните правомощия и компетентност.
2. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в район на Община Ардино.  ОД „БХ“ – Кърджали и Община Ардино Сигналът е препратен до ОД „БХ“ – Кърджали и до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
3. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконно сметище от автомобилни гуми по пътя за село Гоздевица. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е дадено предписание на Община Смолян за почистване на нерегламентираното замърсяване.
4. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в чували в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
5. 18.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща.

Сигнал относно публикувана обява в интернет, свързана с предлагане за продажба на жив екземпляр от вида лисица. ТП „ДЛС - Извора“ Сигналът е препратен до ТП „ДЛС - Извора“ за предприемане на действия относно изясняване законността на придобиване на живия екземпляр от вида лисица.
6. 20.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно  разпространение на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-003/20.01.2021 год. По време на проверката са установени торбички, върху опаковката на които няма посочени седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара, а също така няма и обозначение „торбички за многократно използване“. Установените торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и тъй като производителите не са в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян, задължените лица ще бъдат изпратени за проверка.
7. 20.01.2021г.

Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.

Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян.

РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-004/20.01.2021 год. По време на проверката са констатирани пластмасови торбички за които няма опаковка и не може да се определи техния произход. Тези торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ – Смолян документ за заплатена продуктова такса за констатираните по време на проверката торбички.
8. 26.01.2021г.   Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно изхвърлени автомобилни гуми в близост до реката в град Златоград, след разклона за Гърция. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и Община Златоград и е съставен КП № БР-03/04.02.2021 год. От извършената проверка е констатирано, че в частен имот има натрупани излезли от употреба автомобилни гуми. В реката не са установени изхвърлени гуми, а само такива, които са използвани за укрепване на ската към частните имоти. Не са констатирани замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци. Дадено е предписание на Община Златоград да се идентифицира собственика на имота и да се почистят излезлите от употреба гуми, като същите се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
      м. Февруари     
1. 01.02.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разравяне и нарушаване структурите на екопътеки край село Орехово и безпокойство на животни. ЮЦДП - гр.Смолян Сигналът е препратен до ЮЦДП – град Смолян и община Чепеларе.
2. 25.02.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно запрашаване на въздуха в кв. Устово, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" По време на проверката е констатирано, че във връзка с изпълнение на програмата за намаляване на замърсяването с ФПЧ е предвидено да се извършва обработка на уличната мрежа против обледеняване с химични препарати в централна градска част. Извършена е проверка в кв. Устово и е констатира, че зимното поддържане се извършва с пясък. Същият се събира след приключване на зимния сезон. При проверката е констатирано, че се извършва интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян, както и на други части от града, с което неможе да се прилагат едновременно мерките заложени в програмата за КАВ и изпълнение на интегрирания проект.
      м. Март     
1.   04.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно оцветяване на водите на река Елховска в тъмно зелено.  РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Пловдив и Община Рудозем и е съставен КП № АВ 008/03.03.2021 год. По време на проверката е констатирано, че река Елховска е с променен цвят (жълто-кафяв), като водите се разпенват и се усеща миризма на оборска тор. От извършения оглед е установено, че промяната на цвета на водата в реката е след вливане в дере Бурецки дол. При извършен оглед на дере Бурецки дол е констатирано, че водите на дерето са променени в жълто – кафяв цвят преди и след Регионално депо за неопасни отпадъци град Рудозем, с което се изключва замърсяването да е от дейността на депото. По време на проверката е констатирано, че замърсяването на дерето е в следствие на изсипана оборска тор водосток на път с. Бърчево – с. Равнината. Взети са три броя водни проби на повърхностни води. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 009/04.03.2021 год. По време на проверката е установено, че атмосферните води преминаващи през площадката са изведени в крайпътната канавка без пречистване на републиканския път, след което се оттича в река Елховска. В крайпътната канавка има следи от изнесена оборска тор и е констатирано заустване на отпадъчни води с бял цвят в дъждопреливна шахта на преминаващо дере  по границата на обекта, след което се заустват в река Елховска без да има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадени са предписания да се почисти крайпътната канавка от оборската тор и да се преустанови заустването на отпадъчни води  и да се ограничат смесването на дъждовните с оборска тор от площадката. Предприети са административно наказателни мерки.

2.  04.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно спукана отходна тръба до писта № 7 и носене на неприятна миризма в к.к. Пампорово. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и „ВиК“ ЕООД и е съставен КП № ЛМ-002/05.03.2021 год. По време на проверката е установено, че е запушена ревизионната шахта и отвеждащия канал след нея. Отпадъчната вода прелива през капака на ревизионната шахта и се оттича свободно по терена на ски писта № 7. Дадено е предписание да се предприемат мерки за отпушване на ревизионната шахта и канала след нея. След извършен последващ контрол от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че предписанието е изпълнено.
3.  08.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване на р. Малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Плвдив и РЛ-Смолян и са съставени КП №ЛМ-003/07.03.2021г. и КП №СМ-43/07.03.2021г.По време на проверката е извършен оглед на р.Кутелска от с.Кутела до сливането и с р.Малка Арда. Водите на реката са бистри без видимо замърсяване. Извършен е оглед на дерето и е установено, че няма заустване и водите са чисти без видимо  замърсяване. Извършен е оглед и на р.Малка Арда в района на с.Петково, като водите на реката са чисти без видимо замърсяване. Направен е оглед на дерето приток на отпадъчните води от „Дом за възрастни хора“ – с.Петково и на р.Малка Арда в района на с.Малка Арда и кв.“Ропите“. като в района на „Ропите“ по повърхността плуват малки пенообразни петна.на две места около моста са образувани две петна от пенообразно вещество с бял цвят и без мирис. При огледа не е установено наличие на умряла риба. По време на проверката не е открит друг източник на замърсяване.
4.  09.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерени две птици в безпомощно състояние в град Смолян, кв. Устово. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/09.03.2021 год. По време на извършената проверка са открити две птици в безпомощно състояние без възможност за летене. Екземплярите са млади от вида Горска улулица. При първоначален оглед не са установени наранявания. Птиците са взети и са транспортирани и предадени на Спасителен център за диви животни град Стара Загора. 
5.  10.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на дере с отпадъци на ул. „Младост“, град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
6.  12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-008/17.03.2021 год. По време на проверката не са установени съхранени пластмасови торбички с/или без способ за захващане. Не е установено, извършване на търговска дейност с нерегламентирани торбички.
7.   12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно установено петно от нефтопродукт, причинено от изхвърлен филтър в река Върбица. Община Златоград  Извършена е незабавна проверка от експерти на Община Златоград. По време на проверката е установено наличието на мазни петна със син оттенък, които излизат от дъното на речното корито с размери 35-40 см. Мястото е локализирано и е извадена от дълбочина на около 50 см. Автомобилна част – механизъм от маслен амортесьор. След изваждането му, е преустановено образуването на последващи петна в коритото на реката.
8.  15.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно побеляване на река Арда след бетонов възел в посока град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ВВ-001/14.03.2021 год. По време на проверката е установено, че на площадката се извършват подготвителни дейности. На 13.03.2021 год. е извършено почистване на утаителите на ТМСИ, от където най – вероятно се  получило замътването на реката. По време на проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води в коритото. Водите на реката са бистри, с непроменен цвят. Не са констатирани отложения по дъното на реката, но по ската по протежение на площадката са констатирани разпилени автомобилни гуми и битови отпадъци. Дадено е предписание да се почисти утаителят на Бетоновия възел, като утайките се третират по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и да се почисти ската на реката.
9.  16.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно променен цвят на река Чепинска, като по повърхността плува пяна. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив, РЛ – Смолян и Община Рудозем и е съставен КП № СМ-49/16.03.2021 год. По време на проверката водите на р. Чепинска са бистри, без следи от разпенване, с естествена аерация. Установено е, че от отходна тръба изтичат минимални количества отпадъчна вода с битово – фекален характер. Тази тръба е свързана с обща площадкова канализация. В същия ден е извършена и профилактика на тази канализация, като с „WOMA“ е продухвана и прочиствана запушена канализация в района. Вследствие на тази профилактика, в река Чепинска са се заустили замърсени води, които са предизвикали разпенване и размътване на водите й. Взети са водни проби преди и след отходната тръба.
10.   17.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изпускане на гъст дим от обекти(хотели и дърводелски цех) в град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 012/17.03.2021г. По време на проверката е констатирано, че не се изпуска гъст дим, който да се разнася над града. Констатирано е, че обектите използват горива, които не са забранени при горивните процеси. При извършен оглед на котелските помещения на обектите, не са установени изгаряния на отпадъци.
11.  18.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно носещи се петна с пяна по водите на река Малка Арда между селата Малка Арда и Оряховец, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-12/18.03.2021 год. По време на проверката е установено, че в района на Шарков мост в р. Кутелска имя пяна с бял до жълтеникав цвят, която се е задържала в тихите места на реката. Пяната е с характерна миризма на риба. При извършен оглед на цялото протежение на р. Кутелска е установено, че в дере приток на р. Кутелска се вливат води от рибаник, изграден под производствено хале. За почистването на водите няма изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, тип мазнинозадържател.  По време на проверката, водите в рибарника са видимо чисти и бистри. Дадено е предписание да се изгради мазнинозадържател за формирането на отпадъчни води от дейността.
12.  19.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изливане на мръсните води от с. Вълкосел в частен имот. Община Сатовча  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност. 
13.  26.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно заключен контейнер за битови отпадъци в частен имот, находящ се в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
14.   30.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани боклуци от извършване на дейност по саниране в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
15.  31.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изкарана обратна вода, която тече по главния път в село Бял Извор. Община Ардино  Сигналът е препратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
      м. Април     
1.  01.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:
- КП № СС-011/02.04.2021 год. По време на проверката е установено, че се предлагат пластмасови торбички с дръжки, произведени по заявка. Върху опаковката на торбичките, както и на тях, няма обозначение за наименование, седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара. Няма и надпис „Торбичка за многократно използване“. Предлагат се пластмасови торбички с дръжки, на които върху торбичките няма обозначения: наименование, седалище и адрес на производителя, както и „Торбичка за многократна употреба“. В обекта се предлага и пликове без дръжки, които се използват само за първична опаковка. На видно място в обекта е посочена цена за малки и големи торбички, съгласно изискванията на „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса “.
- КП № СС-012/02.04.2021 год. 
По време на проверката е констатирано, че в обекта се предлагат полиетиленови пликове без дръжки. Предлагат се и пластмасови торбички с дръжки. На видно място в обекта е посочена цена за брой торбичка. От извършената проверка не са установени торбички, които не отговарят на нормативните изисквания и допълнителни за които следва да се заплаща продуктова такса. 

2.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно увреждане на частни имоти от преминаващи автомобили в района на Смолянските езера. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разхвърлени боклуци в горските площи в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  06.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в село Срънско.  Община Ардино Сигналът е препратен до Община Ардино и до ОД „БХ“ за вземане на отношение по компетентност.
5.  09.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена мъртва риба в естествен водоем в град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-010/09.04.2021 год. По време на проверката е установено, че в частен имот в собствен водоем се отглежда риба, като част от нея е умряла, а други риби са в добро жизнено състояние. В района на рибарника няма видими следи от замърсяване на околната среда и водите в река Малка Арда. Извършен е оглед на река Малка Арда и река Арда като не е установено видимо замърсяване на водите.
6.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, Община Смолян и РУ на МВР – Смолян. На установените излезли от употреба МПС са поставени стикери за премахване на същите в определен срок.
7.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно разпилени боклуци в село Стърница. РИОСВ - Отдел"КОС" Сигналът е подаден и до Община Баните, които още при получаването му, предприемат действия по почистване на отпадъците. При извършената проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че същите са събрани в чували и приготвени за извозване до Регионално депо.
8.  17.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище край град Девин. РИОСВ - Отдел"КОС" Дадено е предписание на Община Девин да се почистят замърсените места с отпадъци. При извършен последващ контрол и съставен КП №  ММ-08/23.04.2021 год. е констатирано, че предписанието е изпълнено и отпадъците са почистени и извозени.
9.  18.04.2021г. Публикация в социалната мрежа. Сигнал относно запенване  на река Малка Арда, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № БХ-013/18.04.2021 год. Извършен е оглед на р. Кутелска от началото на селото и вливащите се дерета в нея до последната му къща по течението на реката. Извършен е оглед на дере приемник на отпадъчни води на МПП, както и в точката на заустване след пречиствателното съоръжение. В този участък не е констатирано запенване. Извършен е оглед при вливането на р. Кутелска в река Малка Арда посока Шарков мост. В този участък е установено запенване на реката по нейните краища и в тихите места по течението. Водите на река Малка Арда, идващи от с. Виево до вливането на р. Кутелска са бистри и без следи от пяна. Извършен е оглед на р. Малка Арда в района на с. Петково, като водите са без видимо замърсяване. При огледа на р. Малка Арда на няколко места е забелязано запенване по края на течението в тихите места. Взета е водна проба за анализ от мястото. При извършен оглед на участъците по р. Кутелска и р. Малка Арда не е установен източникът на замърсяване.
Извършена е проверка на участък от устието на р. Кутелска с р. Малка Арда от местност „Шарков мост“ до с. Кутела. Установено е неразрешено заустване на отпадъчни води чрез PVC тръба в дере, преминаващо под Кметство – с. Кутела и ляв приток на р. Кутелска. Извършена е повторна съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-022/23.04.2021 год. По време на проверката са проведени тестове с цветен разтвор на вода и калиев перманганат на тръбопроводи с начало ревизионна шахта за отпадъчни води и външен подов сифон, находящи се на външна площадка на ниво и пред съществуващо котелно, с цел установяване местата на отвеждане на отпадъчните води, точките на заустване и дали същите се третират по начин, регламентиран в законодателството. Предприети са административно наказателни мерки.
10.  23.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище по пътя Рудозем – Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
11.  26.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен шум  от дейност на рязане на скално – облицовъчни камъни в село Крибул. Община Сатовча Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
12.  29.04.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно нерегламентирано сметище на територията на с. Любча, община Доспат. Община Доспат Сигналът е препратен до Община Доспат за вземане на отношение по компетентност. 
      м. Май    
1.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в село Стойките. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
2.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно констатирани нарушения при водене на сечи в района на х. Кабата и връх Цирикова черква. РДГ - Смолян Сигналът е препратен до Регионална дирекция по горите - Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  07.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно вдигане на шум и прахово замърсяване на околната среда от извършване на ремонтни дейности в град Смолян.  Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  09.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно струпани незаконни отпадъци в имот в село Стойките. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-009/12.05.2021 год. По време на проверката са констатирани 4-5 чувала с отпадъци от битов характер. В хода на проверката отпадъците са почистени.
5.  14.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изсипан цвик в река Чепеларска.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № РФ-17/14.05.2021 год. При проверката е установено, че от спукан канализационен колектор изтичат отпадъчни води в дере, приток на р. Чепеларска. Тези отпадъчни води са с характерен мирис на води от млекопроизводство с бял цвят. Има отложени по дъното на реката характерни биологични налепи. Взета е водна проба от отпадъчната вода, изтичаща от пробива в канализационния колектор, преди заустването в дерето. Дадено е предписание да се възстанови целостта на канализационния колектор, част от канализационната система на град Чепеларе.
6.   21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно изхвърлена оборска тор до река Чепеларска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № ЕН-022/01.06.2021 год. От извършената проверка е установено съхранение на оборска тор в частен имот. Площадката, където се съхранява оборската тор е с твърда основа – асфалт и бетонова стена, ограничаваща достъпа до река Чепеларска. При проверката не е констатирано изтичане на оборска тор и замърсяване на коритото и водите на реката. В близост до площадката с торта и в непосредствена близост до път II-86 е установена замърсена площ с битови отпадъци и строителни отпадъци. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени.
7.  21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на горска територия с битови отпадъци на територията на с. Чепинци. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
8.  25.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изхвърлени отпадъци от автомобил в района на разклона за пътя за връх „Перелик“, местност „Превала“. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-011/25.05.2021 год. По време на проверката са установени един брой хартиена опаковка, два броя метални кенчета и няколко разпилени пластмасови опаковки. Същите отпадъци са почистени по време на проверката и е направена допълнителна оборка на района.
      м. Юни    
1.  04.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерено малко мече без майка на асфалтов път град Смолян – град Рудозем. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-25/04.06.2021 год. По време на проверката е установено, малко мече качено на дърво на височина 25м. Мечето е оставено без човешко присъствие, в случай, че майката е наблизо да се съберат заедно. При повторно посещение на мястото е установено, че мечето е слязло от дървото и върви само по асфалтовия път. Впоследствие отново се качва на по – ниско дърво. След час и половина, мечето е уловено от дървото, без да се наранява и упоява. Екземплярът е транспортиран същата вечер и предаден на „Парк за танцуващи мечки град Белица“.
2.  05.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изтичане на отпадъчни води от преработка на инертни материали, които замърсяват река Въча.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № ВВ-011/05.06.2021 год. По време на проверката е установен емитер на отпадъчни води ТМСИ. От дейността на обекта се формират отпадъчни води, които изтичат гравитачно (самотек) и се заустват в река Въча. Пречиствателното съоръжение – утаител е запълнено над максималният си обем и не се осъществява пречиствателен процес-утаяване и избистряне на отпадъчните води. Взета е проба от отпадъчна вода преди заустване в река Въча. Дадени са предписания да се преустанови незабавно заустването на непречистени отпадъчни води и да се приведе в нормално експлоатационно състояние пречиствателното съоръжение. Още по време на проверката е преустановено изтичането на отпадъчни води в река Въча.
3.  08.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на град Девин. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Извора“ и е съставен Протокол от 08.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4.  09.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Лъка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 09.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелен кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой овца. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
6.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички на територията на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени Констативни протоколи:

КП № СС-027/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Установените размери не отговарят на изискванията съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се заплати продуктовата такса за -          констатираните при проверката торбички, неотговарящи на изискванията.

-  КП № СС-028/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, неотговарящи едновременно на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Производителите на торбичките не са в териториалния обхват на Смолян, поради което информацията е препратена.

-  КП № СС-028/11.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Дадено е предписание да се заплати продуктова такса, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса.

-  КП № СС-029/11.06.2021 год. – По време на проверката не са установени пластмасови торбички с дръжки, използват се само пликове без дръжки. 

8.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно паднало щъркелче от гнездо в село Борино. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-033/10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че малко щъркелче е паднало от гнездо. Екземпляра е жив и без видими наранявания. Извършена е организация по връщане на екземпляра в гнездото чрез вишка.
9.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно запрашаване в работна среда в шивашки цех на територията на Община Сатовча.  Дирекция „Инспекция по труда“   Сигналът е препратен до Дирекция „Инспекция по труда“ за вземане на отношение по компетентност.
10.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно видяно малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под главния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-028/11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“.
11.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на два кошера в землището на град Златоград. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  12.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Полковник Серафимово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 12.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  13.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно видяна малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под гладния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-029/13.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“. 
14.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно посиняване на водите на река Малка в регулационните граници на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Златоград и са съставени КП №4/14.06.2021 год. и КП № КЖ-098/14.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че в района на образувалото се петно и над него срещу течението на река Малка няма емитери на отпадъчни води. Петното е било в средата на течението. В началната точна на образуване на петното не е намерен предмет, който да е причинител на оцветяването. След 10-15 минути, оцветяването се е разнесло и ново не се е появило. Към 17 часа, водите на реката са били чисти и бистри, без никакви следи от оцветяване.
15.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно незаконно сметище в град Девин.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-18/16.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че се има предвид претоварната площадка за битови отпадъци в град Девин, тъй като е допуснато престояване на около 100 т. битови отпадъци преди транспортирането им за депониране. Установено е, че струпването на по – голяма количество отпадъци се дължи на аварирала техника. Дадени са предписания, битовите отпадъци на площадката да бъдат депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Барутин, отпадъците в близост до къщите да бъдат почистени и да не се допуска престояване на битови отпадъци на площадката, като същите да се извозват ежедневно.
16.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Здравец. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Кормисош“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху седем броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Ардино“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконни сметища в землището на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:

-  КП № СС-030/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Смилян не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са замърсени площи, за които е дадено предписание същите да бъдат почистени.

-  КП № БР-34/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Могилица, не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са единични изхвърлени битови отпадъци, които са почистени още по време на проверка. Дадено е предписание относно създаване на възможност за оглед на цялостния участък под центъра за наличие на отпадъци и при констатиране на такива, същите да бъдат почистени.

19.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище и незаконна кариера за добив на трошена каменна настилка на територията на с. Любча, община Доспат.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-19/24.06.2021 год. Сигналът е постъпвал в РИОСВ – Смолян и през месец април, за който е изпратено писмо с предписание до Община Доспат. По време на извършената проверка на 24.06.2021 год. е установено, че отпадъците са почистени. За незаконният добив на подземни богатства, съгласно Закона за подземните богатства, РИОСВ няма компетентност.
20.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 18.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху рамкови кошери, пчелни семейства, пчелни рамки и един брой магазин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопански животни в землището на с. Стойките. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 22.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 23.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27.  23.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на фотокапан и хранилка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху фотокапан и автоматична хранилка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28.  25.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29.   27.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 27.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30.  30.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на хранилка за диви свине в землището на с. Сивино.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 30.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху автоматична хранилка за диви свине. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Юли     
1.  01.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Турян.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 01.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  02.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно видяна мъртва риба в язовир Доспат по пътя към Сърница. РИОСВ – Пазарджик Сигналът е препратен до РИОСВ – Пазарджик за вземане на отношение по компетентност. 
3.  03.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци в местност „Малко Чокманово“.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ВВ-020/03.07.2021 год. По време на проверката е установено, че в имот, находящ се в местност „Малко Чокманово“ са депонирани строителни отпадъци. Отпадъците са от ремонт на сградата на бившата Топлофикация Смолян и са извозени от камиони. Дадено е предписание да се почистят констатираните строителни отпадъци, като същите да бъдат предадени на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
4.  04.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 04.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5.  04.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Крайна.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 05.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  06.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно помътняване на водите на р. Черна след точката на заустване на отпадъчни води от ГПСОВ – Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-38/06.07.2021 год. По време на проверката е констатирано, че вследствие на проливни и интензивни валежи, паднали на територията на град Смолян е завишен оттока на отпадъчни и дъждовни води към ГПСОВ. Поради извършваните СМР по „Втори воден цикъл на град Смолян“, ведно с дъждовните и отпадъчни води към ГПСОВ се транспортира и завишено количество пясък и други отпадъци, които се утаяват и наслагват в пространството между груба и фина решетки на вход. По този начин се получава подприщване на водното ниво и преливане на непречистени отпадъчни води през авариен преливник на вход станция. Предприети са мерки  от „ВиК“ ЕООД – Смолян за изваждане на пясъка и утайката и почистване на пространството между двете решетки. 
7.  09.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка в района на село Момчиловци.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 09.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  12.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щата от кафява мечка в землището на община Баните.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 12.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9.  15.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка в землището на село Чуреково.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 15.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10.  17.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в землището на град Чепеларе.   РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №ГГ-046/17.07.2021 год. По време на проверката е установено, че млад екземпляр от вида Чухал стои на земята в двор на къща в град Чепеларе, в съседство на път от републиканската пътна мрежа за град  Пловдив. Птицата е жизнена, без видими наранявания и заболявания. Същата е уловена и преместена на 200 м. в северна посока на безопасно за нея място през светлата част на деня, като е оставена на клон на дърво. При повторно посещение на мястото на оставяне, птицата е констатирана на същото дърво, видимо жизнена, като е направила прелет.
11.  19.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно мечка с две малки мечета в близост до населени места в землището на село Могилица.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-047/20.07.2021 год. По време на проверката е установено, че мечка се е качвала на плодно дърво (череша), за да се храни в близост до населеното място.
12.  20.07.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на община Девин. „ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 20.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  27.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Триград.  „ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 27.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  27.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Чуреково.  „ГБР"   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 27.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15.  28.07.21021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изливане на цвик от млекопреработването в землището на село Бял Извор, община Ардино. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-038/29.07.2021 год. По време на проверката са установени три участъка от имот, с изсъхнала тревна растителност, като на констатираните площи се усеща миризма, характерна за млекопреработвателната промишленост. Дадено е предписание за предприемане мерки за недопускане замърсяването на почви от дейностите по млекопреработване на територията на с. Бял Извор, община Ардино на основание Закона за почвите. Изготвени са предупредителни писма до всички млекопреработвателни предприятия за недопускане на нерегламентирано изхвърляне на суроватка и цвик, както и третирането им по опасен за околната среда начин.
16.  29.07.2021г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-034/30.07.2021 год. По време на проверката е установено, че и има изхвърлени строителни отпадъци в скат под черен път, непосредствено над производствена база в град Смолян. Дадено е предписание на Община Смолян за почистване на констатираната замърсена площ със строителни отпадъци.
      м. Август     
1.  02.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на Община Баните.   „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 02.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  03.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно струпани отпадъци в частен имот в землището на град Смолян.   Община Смолян Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
3.  04.08.2021 г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци и препълнени кошове за битови отпадъци на път III-865 в участък след землището на град Ардино.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Изготвени са писма до ОПУ – Кърджали за почистване на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на община Ардино и до Община Ардино за почистване на общинската пътна мрежа. Дадено е и предписание за извършване на периодични проверки за състоянието на поставените съдове за отпадъци и почистването на същите да се извършва по график, като не се допуска препълване на кошовете и замърсяване на района около тях. Извършен е последващ контрол на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № СС-041/18.08.2021 год. и КП № ЕН-043/18.08.2021 год., по време на които е установено, че дадените предписания са изпълнени. 
 4.  05.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в землището на с. Крибул, община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-052/05.08.2021 год. По време на проверката е констатирана птица в безпомощно състояние от вида Орел змияр. Птицата е зрял екземпляр, с увредено, най – вероятно счупено крило и без възможност да лети. Поради факта, че птицата няма да оцелее в естествената си среда и взета и е транспортирана до Спасителен център за диви животни град Стара Загора.
5.   06.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Левочево, община Смолян.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 06.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  09.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно отглеждане на животни в дворно място в землището на община Сатовча и неспазване на санитарно – хигиенните изисквания при отглеждането им.  Община Сатовча Сигналът е адресиран и до кмета на Община Сатовча, поради което същият е изпратен до ОД „БХ“ – Благоевград за предприемане на действия по компетентност.
7.  08.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Чавдар, община Доспат.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 08.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  09.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Плетена, община Сатовча. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 10.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9.  10.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно носене на неприятна миризма от мандра в землището на село Кутела, община Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-030/11.08.2021 год. По време на проверката е установено, че пред мандрата има разположени около 20 броя тенекии, пълни с утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. Мазниноуловителят към пречиствателното съоръжение не е покрит с предпазна решетка, от където се носи миризмата. Пред обекта са разположение и контейнери за битови отпадъци. Поради тези обстоятелства и високите летни температури се усеща неприятна миризма в района. Дадени са предписания да се премахне събраната утайка от почистването на ЛПСОВ и да се изгради предпазна решетка за мазниноуловителя с цел недопускане на миризми.
10.   11.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в землището на град Неделино. Община Неделино  Сигналът е препратен до Община Неделино за вземане на отношение по компетентност. 
11.  14.08.2021г.

 

 Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху селскостопанско имущество в района на село Горово.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 15.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество.
Получен е повторен сигнал от сигналоподателя за повторно нападение от кафява мечка. Извършена е повторна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 16.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  16.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно застроено дере в регулационните граници в землището на с. Кочан, община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян и БД „ЗБР“ – Благоевград и е съставен КП № ЛМ-053/25.08.2021 год. При извършения оглед е установено, че дерето се намира изцяло в регулационните граници на с. Кочан, община Сатовча. Бреговете на дерето са коригирани (изградени подпорни стени), като по десния бряг е разкрита улица. Дерето е застроено и по двата бряга с жилищни сгради, като повечето са построени преди 25-30 години. Не е установено наличие на промишлени дейности или заустване на производствени отпадъчни води. Като елементи на уличната инфраструктура  са изградени три броя мостове. Установени са и множество други премоствания над дерето, чрез които се осъществява обслужване на имоти и жилищни сгради по левия бряг. Изпратено е писмо до Община Сатовча за предприемане на мерки и действия по сигнала.
13.  17.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на село Барутин.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 17.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху трайни насаждения. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  17.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на села Града.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 17.08.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесената щета, не е причинено от кафява мечка. собственика.
15.  22.08.21021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 23.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
16.  24.08.2021г. Сигналът е по самосезиране от социалните мрежи. Сигнал относно побеляване на река Черна в района на Римски мост от канализационен клон, невключен в градски колектор.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив, Община Смолян и е съставен КП № АВ042/24.08.2021 год. По време на проверката е извършен обход на района и е установен, че побеляването на река Черна в района на Римския мост е в резултат на запушване на канализационен клон преди постъпването им в довеждащ градски колектор към ГПСОВ – Смолян. Преливащите отпадъчни води в река Черна са с характерно оцветяване и мирис на битово – фекални. Предприети са незабавни действия по почистване на канализационната мрежа. След почистването и продухване на канализацията е преустановено заустването в река Черна.
17.  24.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсени терени с отпадъци, генерирани при ремонтни дейности на автомобили на обект в землището на Община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-055/25.08.2021 год. По време на проверката е установено, че в момента не се извършват дейности на посочения обект и не са констатирани замърсявания с отпадъци от ремонтни и бояджийски дейности на автомобили. Изпратено е писмо до собственика на обекта за спазване на нормативните изисквания при извършване на дейности с отпадъци.
 18.  25.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на река Ардинска.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-046/25.08.2021 год. По време на проверката е установено, че поради силно намаления отток на водите на река Ардинска, се наблюдава промяна в цвета на водата сред точката на заустване на градски канализационен колектор на град Ардино. Установени са характерни биологични отложения, без измиране на риби и други животни. Към момента няма изградена пречиствателна станция за отпадни води на града. Дадено е предписание да се представи информация за предприети действия и мерки относно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.
19.   26.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно движение на джипове и вдигане на прах в Каньона на водопадите.   Изготвено е писмо с информация, че по поставените проблеми в сигнала не са от компетентност на РИОСВ – Смолян, те са извън границите на защитени територии, в които са определени режими за забрана.
20.  26.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно изливане на отпадни води без пречистване на улица и неприятен шум в землището на град Ардино. Община Ардино  Сигналът е изпратен до Община Ардино и до „ВиК“ ЕООД – Кърджали за вземане на отношение по компетентност.
21.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Заграждане.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 28.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Черешово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 27.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 28.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24.  28.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на село Барутин.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 29.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху трайни насаждения. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25.  31.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Гьоврен.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 31.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  31.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощна градина в землището на село Вълчан.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 31.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху два броя овощни дървета. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Септември    
1. 01.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен“ телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Борино. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ и е съставен Протокол от 01.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Чепеларе. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 01.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 02.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен“ телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Полковник Серафимово. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 02.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 04.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Полковник Серафимово.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 04.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 04.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Студена.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 04.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 05.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово, Община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 05.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 05.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно почерняване на р. Арда в района на моста на влизане в землището на село Смилян, Община Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-057/05.09.2021 год. По време на проверката е установено, че от биобасейна на неработеща ЛПСОВ за отпадъчни води са източени около 600 м3 води и неизвестно количество течна утайка, вследствие на което за известно време водите на река Арда, са се оцветили в черен цвят. Към 13,30 часа, водите на реката са избистрени, като само по тихите места има отложение на утайка, която придава черен оттенък на дъното. Около моста на входа на село Смилян от град Смолян, водите и дъното са напълно избистрени. Самото заустване е преустановено. Взети са водни проби от река Арда преди и след точката на заустване. Не е установено наличие на умряла риба. Предприети са административно наказателни мерки.
8. 07.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Могилица.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 08.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 08.09.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно извършване на дейности, имащи характеристика на незаконен строеж в УПИ в землището на град Смолян.   Изготвено е писмо с информация, че урегулирания имот, не попада в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и дейностите не могат да бъдат отнесени към позициите на приложенията на Закона за опазване на околната среда.
10. 08.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 09.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 09.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Две Тополи.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 09.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на село Кестен, община Девин и присъствие на мечки в района.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката и намерените доказателства, комисията потвърждаване присъствие на кафява мечка в района.
13. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Чепеларе, местност „Асенец“.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 10.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошери в землището село Вишнево, община Баните. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 10.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Плетена, община Сатовча.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Плетена, община Сатовча.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Гьоврен, община Девин.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  13.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно излизане на остра и задушлива миризма от комин в землището на село Левочево.  Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
19. 13.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Ряка, община Смолян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 13.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 13.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Ягодина.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ и е съставен Протокол от 13.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 13.09.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно причиняване на щети на имот в землището на село Борино.  Община Борино  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Борино. По време на проверката са констатирани два товарни автомобила, ремарке, два броя гуми и кранова уредба, като част от тях са преместени още по време на проверката. В близост до имота са установени дървена стара дограма и зелени отпадъци, за които общината ще предприеме необходимите действия за премахването им.
22. 14.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошери в землището на село Триград.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 14.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 14.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Сливка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 14.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
24. 15.09.2021г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал за незаконно строителство в обсега на Натура 2000. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-026/23.09.2021 год. По време на проверката е извършен оглед на района и изложените обстоятелства и определянето на терените съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. По време на проверката е установен терен с отнета тревна покривка и горен почвен слой. Започнато е административно наказателно производство.
25. 15.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 15.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 15.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Габрица. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 15.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 16.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Сивино.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 16.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 16.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно открита птица в безпомощно състояние в землището на с. Ерма река.   РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БВ-009/16.09.2021 год. По време на проверката е намерена птица от вида горска улулица, обездвижена и със счупено крило. Птицата е предадена за транспортиране до Спасителен център за диви животни – Стара Загора. При транспортирането на птицата, същата умира.
29. 16.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Горна Арда.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 17.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30. 20.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Сигнал относно изхвърлени отпадъци в с. Крайна, местност „Доганови колиби-Рибарника“, община Неделино.  Община Неделино Сигналът е изпратен до Община Неделино за вземане на отношение по компетентност.
31. 18.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 18.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
32. 18.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Триград.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 19.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
33. 19.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошер в землището на село Триград.  „ГБР“    Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 19.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
34. 19.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошер в землището на село Триград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 19.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
35. 20.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Дебеляново.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 20.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 20.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 21.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
37. 21.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошери в землището на село Беден.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 21.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
38. 22.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Осиково.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 22.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
39. 22.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Михалково.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 22.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
40. 22.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Гьоврен.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 22.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
41. 23.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно побеляване на река Черна в кв. Райково, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е установено, че в следствие на отводняване изкоп на строеж са се заустили в дере, приток на река Черна почвени води, което е довело до белезникавия цвят на водата. Не са установени промишлени източници на замърсяване.
42. 23.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Триград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 23.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
43. 23.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Могилица.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 23.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
44. 23.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен  телефон“. Сигнал относно присъствие на кафява мечка в с. Балкан Махала, община Лъки.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Кормисош“ и е съставен Протокол от 24.09.2021 год. По време на проверката и намерените доказателства, комисията потвърждаване присъствие на кафява мечка в района.
45. 23.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерена граблива птица в безпомощно състояние в кв. Райково, град Смолян.   РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-061/23.09.2021 год. По време на проверката е констатиран екземпляр от вида Голям Ястреб, който не може да лети и да стои на краката си. При първоначален оглед не са установени външни наранявания, но най – вероятно на налични вътрешни. Поради невъзможност птицата да оцелее в естествената си среда в това състояние, същата е взета за изпращане до Спасителен център за диви животни – Стара Загора. Същият ден, птицата умира, след което е загробена на подходящо място. Не са установени причините за увреждането на екземпляра.
46. 24.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на град Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 24.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
47. 25.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Могилица.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 25.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
48. 26.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно изпускане на дим с остра задушлива миризма в промишлената зона на с. Смилян, община Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-052/27.09.2021 год. По време на проверката е установено, че цеха не извършва дейност. В горивната камера на печката за сушене на трици е установен наличен обгорял електромотор, а в събраната пепел има примесени метални отпадъци. Външната площадка около цеха е замърсена с битови, производствени и метални отпадъци. Дадени са предписания да се започне процедура по издаване на Регистрационен документ за третиране на отпадъци, по реда на Закона за управление на отпадъците и да се почисти площадката от констатираните битови, производствени и метални отпадъци. Предприети са административно наказателни мерки.
49. 26.09.2021г.  Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно заустване на води с жълто – кафяв цвят в река Черна от ръбя в района на град Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен. По време на проверката е установено, че се заустват видимо бистри води без запенване и мирис в река Черна. Не е установен източник, който да доведе до пожълтяване на водите. Взета е водна проба от повърхностни води. Не е констатирано наличие на умряла риба в река Черна и дере, приток на река Черна в този район.
50. 26.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Късак, община Доспат.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 26.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
51. 27.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изливане на замърсени води с остра миризма от тръба и умряла риба в река Черна, в района на моста за ж.к Трандевица, кв. Устово, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян, БДИБР – Пловдив и Община Смолян и е съставен КП № РФ-44/27.09.2021 год. По време на проверката е констатирано, че водите на река Черна в участъка от пешеходния мост за жилищните блокове до вливането на водите от ВЕЦ „Устово“ са видимо бистри, чисти, без миризма и разпенване. Не е установен промишлен източник, заустващ отпадъчни води в река Черна в този район. От дъждопреливника на канализационен клон, събиращ отпадъчните води се заустват в река Черна битово – фекални отпадъчни води, без мирис и цвят. При пешеходния мост са установени шест броя умрели риби в напреднал стадий на разложение. Дадени са предписания да се почисти и продуха дъждопреливника на канализационния клон, да се възстанови нормалната му работа и да се предприемат действия за ревизия на всички дъждопреливници, изградени на канализационните клонове преди включването им в градския събирателен колектор.
52. 27.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището село Арда, махала „Вълчевска“.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 27.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
53. 28.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището град Чепеларе, махала „Лопуха“.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 28.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
54. 29.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището село Буката.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 29.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
55. 29.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището село Черешево.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 29.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
56. 30.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището село Арда. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 30.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Октомври    
1. 01.10.2021г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно завишени прахови частици от предприятие в землището на с. Кочан, община Сатовча. Инспекция по труда  Сигналът е препратен до „Инспекцията по труда“ за вземане на отношение по компетентност.
2. 01.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Момчиловци, местност „Общината“.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 01.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 01.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Арда, община Смолян.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 02.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 02.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Арда, община Смолян. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 02.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 03.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово, община Баните.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 03.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 04.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Гела, местност „Одабашийца“.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 04.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 04.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Стърница, община Баните. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 04.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 05.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Момчиловци, община Смолян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 05.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 05.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно липса на излъчване на нови точки и координати от движението на екземпляр кафява мечка с нашийник в землището на с. Могилица и с. Арда.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-064/05.10.2021 год. По време на проверката с помощта на радио приемник с антена е открит труп на кафява мечка от женски пол с поставен радио GPS нашийник на врата. Трупа е в лежащо положение в дере приток на р. Арда. От дясната страна на трупа в областта на гръдния кош се наблюдава отвор.
10. 09.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на град Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 09.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 09.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Момчиловци, община Смолян.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 09.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 09.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху пчелин в землището на с. Оглед, община Рудозем.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 09.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 13.  09.10.2021г.  Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно струпани отпадъци и образувано нерегламентирано сметище в к.к. Пампорово, община Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е дадено предписание, да се почистят замърсените площи с отпадъци, да се предадат на Регионално депо и да не се допуска нерегламентирано изхвърляне и изоставяне на отпадъци. 

 14. 

10.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин в землището на с. Оглед, община Рудозем.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 10.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 11.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Гела.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка лъка“ и е съставен Протокол от 11.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 11.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Планинско, община Баните.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 11.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 11.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на град Девин.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ и е съставен Протокол от 12.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 11.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху домашно животно в землището на село Триград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 12.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 12.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Стърница, община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 12.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 20.  12.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин в землището на с. Бърчево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 13.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 13.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 13.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 13.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 13.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 13.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 13.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
24. 13.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Гела.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 14.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
25. 16.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Чавдар, община Доспат.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Доспат“ и е съставен Протокол от 17.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 16.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Дебеляново. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 17.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 18.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху ябълкова овощна градина в землището на град Смолян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 18.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 18.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин в землището на с. Лъка, община Смолян.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 18.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 19.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Гела.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка лъка“ и е съставен Протокол от 19.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30. 19.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Гълъбово, община Баните.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 19.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 20.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 20.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка. 
32. 20.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 20.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
33. 21.10.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Давидково.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 21.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
34. 20.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху овощна градина в землището на с. Черешките. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 21.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
35. 21.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин  в землището на с. Лъка, община Смолян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 21.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 21.10.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 21.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
37. 22.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с.Триград.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 23.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
38. 23.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в землището на с. Могилица, община Смолян.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 23.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
39. 24.10.2021г.  Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в района на град Девин. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ и е съставен Протокол от 25.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
40. 24.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество в района на град Девин. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ и е съставен Протокол от 25.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
41. 25.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището на с. Потока, над с. Бориково.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 25.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
42. 25.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин  землището на с. Лилеково, община Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 25.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
43. 26.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Осиково.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ и е съставен Протокол от 26.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
44. 26.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху пчелин землището с. Лилеково, община Чепеларе.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 27.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
45. 27.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 27.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
46. 27.10.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Средок, община Смолян.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 27.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
47. 27.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Триград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ и е съставен Протокол от 27.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
48. 28.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Смилян, община Смолян.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 28.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
49. 28.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани отпадъци в дере в землището на с. Могилица, община Смолян.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-065/29.10.2021 год. По време на проверката е установено, че в местност „Лучево“, землище на с. Могилица, в близост до разклона за с. Киселчово, в ската над левия бряг на река Киселчовска преди вливането и в река Арда, има замърсена площ с битови и строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почистят замърсените площи.
50. 28.10.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно задушлив и остър дим от гатер в землището на град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ064/28.10.2021 год. По време на проверката е установено, че в района няма видими следи от задушаване и неприятна миризма.
51. 29.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището с. Кремена, община Смолян.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ и е съставен Протокол от 29.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
52. 29.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището на град Девин.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ и е съставен Протокол от 29.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
53. 29.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището на с. Момчиловци, община Смолян.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ и е съставен Протокол от 29.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 54.  30.10.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество землището на с. Гълъбово, община Баните   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ и е съставен Протокол от 31.10.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
      м. Ноември     
1. 01.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно изгаряне на текстилни изрезки в землището на село Сатовча. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-067/02.11.2021 год. От извършената проверка е установено изгаряне на текстилни изрезки в котел на твърдо гориво. Извършен е оглед на дерето, находящо се в близост и са констатирани 3 – 4 броя чували с текстилни изделия. Дадени са предписания незабавно да се преустанови изгарянето на текстилни отпадъци в котела и да не се допуска изгаряне и нерегламентирано третиране на отпадъци; да се извърши класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци и за тях да се води отчетност и да се почистят констатираните отпадъци в дерето. Предприети са административно – наказателни мерки. 
2. 02.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила коза в района на град Девин.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Извора“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 03.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила овца в землището на с. Момчиловци, община Смолян.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
4. 03.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила крава в землището на село Черешово, община Смолян.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 03.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила три броя овце в землището на село Осиково.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 03.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила теле в землището на село Гълъбово, община Баните.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.11.2021 год. Извършена е и последваща проверка на място и е съставен Протокол от 09.11.2021 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
7. 04.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила една овца и едно агне в землището на село Гълъбово, община Баните.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
8. 05.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани купчини отпадъци в землището на кв. Устово, град Смолян.    Община Смолян Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
9. 08.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила една крава в землището на село Черешово, община Смолян.    „ГБР“ Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.  
10. 10.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила една крава в землището на село Гълъбово, община Баните.   „ГБР“ Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
11. 11.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал, касаещ заравяне на отпадъци и изземване на земни маси в землището на село Правдолюб, община Ардино, в близост до река Ардинска.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Ардино и е съставен КП № ЕН-070/11.11.2021 год. От извършената проверка на място е установено, че на уширение на пътя Ардино – Правдолюб, в дясно по течението на река Ардинска, са констатирани изсипани строителни отпадъци. Не е установено изземване на инертни материали от речното корито на река Ардинска, както и наличие на строителна техника. Дадени са предписания за почистване на замърсения терен със строителни отпадъци и предаването им на лица притежаващи необходимите документи за приемане на такъв вид отпадък и представяне на копия от документите.
12. 11.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила една крава в местност „Чалето“ в землището на село Триград.   „ГБР“ Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на комисия и е съставен Протокол от 12.11.2021 год. По време на проверката е установено, че няма доказателства относно това, че щетата е нанесена от кафява мечка. 
13. 12.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила две овце в местност „Въпата“ в землището на село Момчиловци.  „ГБР“  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
14. 12.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила една овца в местност „Гьорвица“ в землището на село Глогино.   „ГБР“  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения  и е съставен Протокол от 13.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
15. 13.11.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети върху селскостопанско имущество, като кафява мечка е умъртвила едно теле и две овце в местност „Краево“ в землището на село Триград. „ГБР“   Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.
16. 15.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  В махала Сърнено, в заградено с електрическа ограда пасище е открит труп на крава от кафява мечка. „ГБР“   Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.  
17. 16.11.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно изхвърляне на тор и биологични отпадъци в реката в близост до с. Бърчево. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-078/16.11.2021 год. По време на проверката е установено че, чрез два броя РЕНД Ф 200 се отвеждат в пътната канафка води от площадката на кравефермата – измивни и атмосферни. При изтичане водите са премесени с тор и торов отпад и чрез пътната канафка попадат в дерето в река Елховска. При проверката в дерето личат ясни следи от замърсяване с тор, докато в река Елховска няма видими среди от замърсяване. Водата е бистра без отложения по дъното. Допълнително край пътната канафка се изливат още три броя тръби, атмосферни води от улуците. Тези отпадъчни води се изливат в крайпътната канафка и дерето без пречистване. Дадени са предписания да се преустанови заустването на изливни  и повърхностни води в крайпътната канафка Рудозем – Елховец и да се отдеват всички оттичащи се води от пътната канафка в събирателно безоточна яма, от където да се извозват до ГПСОВ Рудозем.
18. 23.11.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно образувало се сметище под съдовете за смет до входа на църка в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е изпратено до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
19. 25.11.2021г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно силна миризма и пушеци от гатер и завод в землището на град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № АВ 078/01.12.2021 год. По време на проверката е констатирано, че на обекта има монтирани три броя печки на твърдо гориво, като за гориво са използвани дървесни изрезки от производствения процес. В момента на проверката се извършват дейности по нанасяне на покрития върху дървесни повърхности. При извършен оглед и обход около производствената база не са констатирани миризми и пушаци от дейността на обекта.
20. 25.11.2021г.   Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконно сметище в коритото на преминаващата река през с. Долен, община Златоград. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-062/29.11.2021 год. По време на проверката е установено, че в коритото на река Доленска, в участъка под подпорната стена, както и под съседни имоти, има единични изхвърлени битови и биоразградими отпадъци. Н е установено наличие на нерегламентирано сметище. Дадени са предписания за почистване на констатираните отпадъци, както и почистване на единични битови отпадъци покрай коритото на река Доленска в началото и в края на населеното място.
21. 25.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труд на овца и една ранена, която по-късно умира, нападнати от кафява мечка в землището на с. Дебеляново, община Баните.   „ГБР“ Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
22. 26.11.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно безстопанствено разхождане на стадо овце из землището на с. Стойките, община Смолян. РИОСВ – Смолян  Изготвено е писмо с информация, че РИОСВ – Смолян няма вменени законови правомощия и компетенции, относно изложеното в жалбата.
23. 27.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на една овца, нападната от кафява мечка в землището на с. Глогино, община Баните.  „ГБР“  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.  
24. 28.11.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на теле, нападнато от кафява мечка в местност „Черешово“, землище на с. Могилица.  „ГБР“  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.
25. 28.11.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерени трупове на две телета, нападнато от кафява мечка в местност „Върха“, землище на с. Гълъбово, община Баните.   „ГБР“  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и състав на комисия в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.11.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. 
      м. Декември     
1. 03.12.2021г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разрушени кошери от кафява мечка, разположени в землището на село Триград.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.12.2021 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 04.12.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху овце в землището на с. Кокорово, община Смолян. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.12.2021 год. По време на проверката е установено, че щетите не са нанесени от кафява мечка.  
3. 05.12.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на коза, умъртвена от кафява мечка в землището на община Баните.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.12.2021 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 06.12.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на теле в землището на с. Вълчан дол, умъртвено от кафява мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.12.2021 год. По време на проверката комисията не намира никакви останки от трупа, освен следи от малка кост.
5. 06.12.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на теле в землището на с. Гълъбово, умъртвено от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.12.2021 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 09.12.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на теле в землището на с. Гълъбово, умъртвено от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС – Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.12.2021 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 14.12.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно излизане на неутаен хвост от преливник в землището на град Златоград. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен КП № ЛМ-081/14.12.2021 год. По време на проверката е установено, че през шахто преливник  прелива вода. Повишеното преливащо водно количество е в следствие на падналите интензивни валежи и повишения отток във водозбора. Цвета на водата е бледозеленикав, но в никакъв случай не е среди от хвостов шлам. На изход тунела, цвета е полупрозрачен в краищата до бледозеленикав в средата на потока. Взета е водна проба. Извършен е оглед на реката от точката на заустване. Мътността на реката е нормална сред интензивните валежи, без видими следи от изнесен хвостов шлам.
8. 23.12.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал за строителство на сгради и депо за строителни отпадъци в района на Перелик.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-001/04.01.2022 год. По време на проверката не се извършват строителни дейности. При направения обход, е установено, че теренът на описаните обекти са покрити с плътна снежна покривка. Цялата територия в района е покрита със сняг и е трудно проходима, предвид зимните метеорологични и климатични условия. Не е установено наличие на нови строителни обекти.
9. 30.12.2021г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно засипване на реката с камъни и отпадъци по речното корито в село Фъргово, община Сатовча.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-080/30.12.2021 год. От извършената проверка са констатирани излезли от употреба автомобилни гуми, находящи се в ската към реката, под обект за преработка на камък. Установени са и изрезки от обработка на камъни, в близост до излезлите от употреба автомобилни гуми, в ската към реката. Не са констатирани текстилни отпадъци в коритото и ската към реката. В момента на проверката не е установено засипване на реката с камъни. Дадено е предписание да се почистят излезлите от употреба автомобилни гуми и изрезките от обработка на камъни в ската към реката.
10. 31.12.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно намерена птица (малък ястреб) със счупено крило в град Девин.  РИОСВ - Отдел"ПД"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-072/31.12.2021 год. По време на проверката е констатирана птица, която не може да лети. Екземпляра е от вида малък ястреб и най – вероятно е със счупено крило и за момента не може да оцелее в естествената среда. Птицата е взета и транспортирана до Спасителен център за диви животни – Стара Загора за лечение.

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 02.01.2020г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал относно констатирани вредители по иглолистни насаждения в района на град Смолян и град Ихтиман. ЮЦДП – Смолян Сигналът е препратен до РДГ – Смолян и ЮЦДП – Смолян за вземане на отношение по компетентност.  
2. 10.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух с гъст дим в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 001/10.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че на посочения обект има монтирани 2 бр. водогрейни котли. Използваното гориво е въглища. В момента на проверката работят и двата котела, като през комина изпускания дим е безцветен. В горивните камери на котлите няма следи от изгаряне на отпадъци, а само горящи въглени от използването гориво. В котелните помещения не е констатирано съхранение на отпадъци за изгаряне.
3. 21.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изгаряне на гуми, разхвърлени отпадъци в реката задимяване в гр. Смолян, кв. Устово. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-004/21.01.2020 год. По време на проверката не е установено изгаряне на гуми или други отпадъци, както и наличие на черен дим и задимяване в района. От извършения оглед са констатирани замърсявания с битови и строителни отпадъци, както в дерето, така и по ската и бреговете към него. За установените замърсявания е дадено предписание да се почистят отпадъците и да се извозят до съответното Регионално депо.
4. 21.01.2020г. Сигналът е постъпил по електронната поща.  Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух и горене на гуми или друг вид нерегламентирани отпадъци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 002/21.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че в гаражна клетка се извършват ремонтни дейности и има монтирана печка на твърдо гориво (дърва) за отопление. При проверката горивната камера е заредена с дърва. През изпускателното съоръжение се изпуска светъл дим с характерна миризма на изгаряне на дървесина. На площадката няма следи от изгаряне на гуми и/или нерегламентирани горива.
5. 25.01.2020г.

Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.

Сигнал относно замърсяване на река Арда в гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 003/25.01.2020 год. По време на проверката е констатирано заустване на води с бял цвят през водосток Ф 800 до моста, след което се заустват в река Арда. След постъпване на водите в реката се получава побеляване в левия край на р. Арда. Извършена е проверка на шахта, при която е констатирано, че хоризонталния тръбопровод по устието на шахтата е замръзнало в следствие на ниски температури и събраната вода под разтоварния бункер пред гаража пред водостока се зауства аварийно в р. Арда. При проверката е преустановени извозването моментално на руда и водостока е засипан с пясък, с което е преустановено аварийното заустване при водостока в р. Арда. Взети са два броя водни проби – преди и след заустването. 
6. 26.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно умряла риба в района на Юговското ханче. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и Община Лъки и е съставен КП № АВ 004/26.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че има умрели риби в р. Чепеларска от вида „Черна мряна“ на около 1,5 км. след Юговското ханче. Умрелите риби са в различен стадий на разлагане. В района на умрялата риба няма видими следи от замърсяване и промяна на цвета на реката. Взети са четири броя водни проби от р. Юговска и р. Чепеларска.
7. 28.01.2020г.

Сигналът е постъпил в Офис Комплексно обслужване.“

Сигнал относно застрояване на вили в с. Старцево без промяна предназначението на земята.

ОД „Земеделие“ – Смолян Сигналът е препратен до ОД „Земеделие“ – Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
8. 29.01.2020г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно извършване на дейност по клане на животни и неправилно съхранение и третиране на странични животински продукти. Областна Дирекция по безопасност на храните – Пловдив Сигналът е препратен до Областна Дирекция по безопасност на храните – Пловдив за вземане на отношение съобразно компетентността на агенцията. 
      м. Февруари     
1. 03.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно замърсяване на река Манастирска от дървесни отпадъци, образувани от дърводелски обекти. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № БР-04/03.02.2020 год. и КП № ММ-04/03.02.2020 год. По време на проверките са констатирани паднали дървесни кори на ската към реката и трици. Дадени са предписания, замърсените площи от трици и дървесни кори да бъдат почистени.
2. 06.02.2020г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за умряла риба в р. Арда в район под с. Койнарци, община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-04/06.02.2020 год. По време на проверката е установено, че водите на р. Арда от с. Средногорци до вливането на р. Елховска, както и водите на р. Елховска са с еднакво естествена мътност от падналите през деня и нощта дъждове. Взети са две проби повърхностни води и проба отпадъчни води. Предприети са административно – наказателни мерки.
3. 11.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на р. Чепеларска в района на с. Бачково, където водите са с оловно - сив цвят. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-04/11.02.2020 год. По време на проверката е установена локализация на авария на хвостопровода от ЛОФ към ХХ „Лъки – 2“. Предприети са незабавни мерки за спиране на работата на фабликата. Незабавно са предприети мерки и за смяна на спуканата тръба. Извършена е проба за водоплътност. На левия бряг на р. Юговска в мястото на аварията личат ясни следи от изтичането на хвост. Предприети са административно - наказателни мерки. 

4. 11.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно съхраняване на боклуци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-002/11.02.2020 год. По време на проверката е установено, че в частен имот се съхраняване около 30 броя бали, опаковани с фолио, пълни с люцерна. Не са канстатирани съхранение отпадъци и замърсени площи с отпадъци.
5. 17.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разливане на руднична кал в гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-001/17.02.2020 год. По време на проверката е установено, че няма разливане на руднична кал. Извършен е оглед на пътното платно, като не е констатирано замърсяване на воден обект и прилежащите терени. Също така не е констатирано и разпрашаване на рудничен прах във въздуха. Дадено е предписание при превоз на руднична баластна да се спазват изискванията на чл.70, ал.6 от Наредба № 1/27.06.2005 год. за норми, за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии със срок постоянен. 
6. 17.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно умряла риба в р. Чая в района на Юговското ханче и посивяване на реката при с. Хвойна. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен КП № РФ-05/17.02.2020 год. Извършен е обход на р. Чая и участъка от Юговското ханче д с. Хвойна. Водите на реката в целия участък са бистри и чисти, без миризма или замърсявания. Не е констатирано наличие на умряла риба. По дъното на реката няма отложения от скорошни замърсявания. Не е установен никакъв промишлен източник на замърсяване, както и нерегламентирани зауствания. В района на с. Хвойна, водите на р. Чепеларска са бистри и чисти. Извършен е пълен оглед на вливането в дерето, преминаващо през с. Павелско. Не са констатирани източници, които да се заустват нерегламентирано в този приток на р. Чепеларска. По време на проверката, водите от двете дерета, преминаващи през с. Орехово и с. Павелско, отвеждащи водите в р. Чепеларска, бяха чисти и бистри. Не бяха открити следи от замърсени води със оловно - сив цвят. По дъното няма характерни отложения с такъв цвят. Взети са проби повърхностни води.
7. 20.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърляне на отпадъци в дере и неправилното им съхранение. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-003/20.02.2020 год. По време на проверката е констатирано, че в дерето има изхвърлени хранителни отпадъци на площ около 1,5 – 2 кв.м. Дерето е сухо и няма воден обект. В момента на проверката отпадъците са събрани и дерето е почистено. В близост до района не са констатирани замърсени площи с отпадъци. Дадено е предписание да се преустови изхвърлянето на отпадъци в дерето и да не се допуска замърсяване на площи с отпадъци. Сигналът е препратен до ОДБХ – Смолян за предприемане на мерки по компетентност. 
8. 21.02.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на оборска тор. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, ОД “БХ“ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и е съставен КП № АВ 006/28.02.2020 год. По време на проверката е установено, че формираната оборска тор чрез транспортна лента се събира в първична яма, след което с помпа се прехвърля в торова яма за узряване. При извършената проверка е установено, че извън животновъдния обект има установена депонирана и разпръсната оборска тор. В следствие на валежите и снеготопенето, оборската тор е попаднала в крайпътната канавка и чрез водостоци постъпва в дере, ляв приток на река Читак дере. В момента на проверката няма пренасяне на оборска тор в канавката, но има остатъци от тор в канавката и близкото дере. Дадени са предписания да се ограничи постъпването на изсипаната оборска тор в крайпътната канавка във водния обект и да се почисти крайпътната канавка и дерето от замърсяването с оборска тор. 
9. 25.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване с перилни препарати на дере, десен приток на р. Орещица, с. Малево. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-005/25.02.2020 год. От направената проверка е констатирано, че в имот, находящ се в края на селото има изградена тепавица. В момента на проверката, същата не работи. За водоснабдяване на обекта има положени тръби, от които към момента не изтича вода. Сигналът е препратен до БД „ИБР“ – Пловдив за вземане на отношение по компетентност. 
10. 27.02.2020г. Сигналът е постъпил устно.  Сигнал относно изхвърляне на твърд и течен торов отпадък по пътя в района на община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-13/27.02.2020 год. По време на проверката е установено, че на ливада разположена непосредствено в близост до обекта, под самия път има наличие на твърд и течен торов отпадък, разположен по цялата площ на ливадата. От наклона към р. Елховска са се отцепили течните торове маси и безпрепятствено са се заустили в реката. Разпоредено е незабавно обезопасяване на ската към реката с цел недопускане на дифузно изтичане на течни торови маси. Взети са еднократни водни проби от р. Елховска. Ще бъдат предприети административно – наказателни мерки.
      м. Март     
1. 02.03.2020г. Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на водите на р. Малка Арда в района на с. Малка Арда, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършенa е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ Смолян и е съставен КП №ЛМ-05/01.03.2020год. При проверката е установено, че в района на махала „Ропите“, водите на реката са силно замърсени и няма наличие на умряла риба. Пяната плува на частични места. От извършения оглед не е установено изтичане на отпадъчни води или друг замърсител от промишлена дейност. Взети са 3 броя проби от р. Мала Арда.
2. 05.03.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изхвърляне на боклуци и тор в дере в град Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен до община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3. 06.03.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно побеляване на р.Върбица. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП №РФ-16/06.03.2020 год. По време на проверката е установено, че в следствие на дъждовете във водосбора на хвостохранилището са постъпили големи количества скални и дренажни води, както и силно завишени руднични води. Всички тези води както и тези на пълноводната р. Ерма река са предизвикали хидродинамични процеси, непосредствено преди стената на хвостохранилището. От тези процеси водите са размътени и преливат през шахтовия тунел на хвостохранилището в р. Голяма, приток на р. Бърбица и предизвикват заустване на водите. Взета е водна проба от изхода тунел на ХХ „Ерма река" преди заустването на р. Голяма. Дадено е предписание да се представи актуално становище за хвостохранилището.
4. 11.03.2020г. Сигналът е постъпил устно. Сигнал относно струпани бели, големи цистерни в края на с. Леска по посока Кърджали. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП ЕН-013/11.03.2020год. По време на проверката са констатирани струпани пластмасови бидони с различна вместимост и отпадъци от различни видове опаковки, използвани за направата на козметични продукти. Установени са и множество струпани отпадъци от черни и цветни метали и следи от горене на кабели. Дадени са предписания натрупаните отпадъци да бъдат предадени на лица, притежаващи съответните разрешителни документи и копие на документацията да бъде представена в РИОСВ Смолян.
5. 16.03.2020г. Сигналът е постъпил по „комуникатор“. Сигнал относно преминаване на овце и кози през централните части на село Вълкосел. ОД „БХ“ Благоевград и Община Сатовча  Сигналът е препратен до ОД „БХ“ Благоевград и община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
6. 19.03.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци в град Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен до община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
7. 19.03.2020г.

Сигналът е постъпил устно.

Сигнал относно вдигане на шум и миризма от завод, който работи денонощно в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-009/19.03.2020год. В момента на проверката обекта не работи. Не са установени миризми и излъчван шум в околната среда. 
8. 20.03.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци по пътя от с.Кочан за с.Жижево. Община - Сатовча Сигналът е препратен до община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
9. 30.03.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на водите на р.Малка Арда в района на с Малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на община Баните и полицията и е съставен КП № СД-10/29.03.2020год. По време на проверката е установено, че в района на с. Малка Арда и кв.“Ропите“ плува пяна по повърхността на водите на частични големи петна. Не е установено наличие на умряла риба. В момента на проверката не е установен източник на замърсяване. В района няма промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда.
      м. Април    
1. 09.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване на река Батанска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – офис Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-25/09.04.2020 год. По време на проверката са установени руднични отпадъчни води в река Батанска. Поради падналите снеговалежи и дъждове през последните дни, водопритока в подземните пространства на участък Батанци е завишен. Капацитета на изпомпването на водите е надвишен, поради което част от рудничните води се заустват нерегламентирано в река Батанска. Водите, които се заустват в реката са с видимо променен цвят. По време на проверката незабавно е указано спиране на водочерпенето от водосборището. Взета е еднократна водна проба. Предприети са административно – наказателни мерки.
2. 13.04.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на водите на река Арда в района на с. Ловци, община Мадан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма заустване на непречистени руднични отпадъчни води във воден обект – р. Батанска. Причината за замътването на водите на реките Батанска и Маданска, е че е извършвано надграждане на баражите в река Батанска. В следствие на това, водите река Батанска са с променен сиво – бял цвят. 
3. 21.04.2020г. Сигналът е получен по електронна поща. Сигнал относно разрушаване целостта на ливада, която е общински парцел. Община Чепеларе Сигналът е препратен до Община Чепеларе за вземане на отношение по компетентност.
4. 27.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на река малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма видими замърсявания на река Малка Арда, няма промяна в цвета а водата и тя е видимо бистра, без запенване. От направения оглед на дере, ляв приток на р. Кутелска е установено, че водата е замътена от падналите дъждове и няма видимо запенване. Взети са 4 броя проби повърхностни води.
5. 28.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване и замътване на река Юговска в района на с. Югово. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма видимо замърсяване. Няма промяна в цвета на водата, тя е видимо бистра,  без замътване и без следи от побеляване. Не е установено изтичане на замърсени отпадъчни руднични води в река Юговска. При направения оглед е установено пробутване на наносни отложения към брега, на база на което е нарушено естественото състояние на речното легло. Взети са 3 броя проби повърхностни води.

6. 29.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“ Сигнал относно прокопан канал, по който се стичат обратната вода и торта в съседни ниви от овчарник в края на с.Барутин. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка и е съставен КП №РФ-30/30.04.2020г., при която е установено, че от дейността в обект „овчарник и краварник“ се формират отпадъчни води при измиването на бетонна площадка към обекта.За отпадъчните води е изградена септична яма. Връзката между измивните води и ямата е прекъсната, поради което част от замърсените торови води са постъпили в ливади, намиращи се в непосредствена близост до обекта.По време на проверката няма измиване и формиране на воден поток.Дадено е предписание да се възстанови връзката между изхода при бетоновата площадка и септичната яма, с цел недопускане изтичане на замърсени води.
      м. Май     
1. 08.05.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно незаконна автоморга и разкомплектоване на ИУМПС. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-022/12.05.2020 год. По време на проверката е установено съхранение на разкомплектовани ИУМПС. Дадени са предписания, струпаните ИУМПС да се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и копие от документите да се представят в РИОСВ – Смолян.
2. 14.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на „Малката река“ в село Кочан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-09/14.05.2020 год. По време на проверката е установено, че на обекта, евентуален замърсител на „Малка река“ се извършва ремонт и реконструкция и няма видими следи на скорошно постъпване на отпадъчни води. След приключване на ремонта, отпадъчните води ще се отвеждат към канализационната мрежа на село Кочан. След приключване на ремонтните дейности ще се извърши последваща проверка.
3. 14.05.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно съхранение и търговия на дрехи втора употреба. Община Ардино Сигналът е препратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност. 
4. 15.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно излъчване на силен шум и отделяне на трици във въздуха от дейността на гатер в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 017/15.05.2020 год. По време на проверката е установено, че има монтирана на 15.05.2020 год. мобилна дробилка за раздробяване на дървен чипс. На площадката няма монтирана инсталация за производство на пелети. По време на проверката е преустановена работата на мобилната дробилка, като до края на деня ще бъде премахната от площадката. В следствие на силни пориви на вятъра, се разнася фин прах във въздуха от пътната настилка.
5. 19.05.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирани сметища със строителни отпадъци в Община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Дадено е предписание за организиране почистване на строителните отпадъци, тяхното събиране и извозване до Регионално депо.
6. 26.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с битови и строителни отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-013/26.05.2020 год. По време на проверката не са констатирани замърсявания с битови и/или строителни отпадъци. В единия край има събрани чували с отпадъци, както и съхранение на отпадъци.
7 28.05.2020г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно продажба на диви животни. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставена КП № ГГ-009/02.06.2020 год. По време на проверката са констатирани 1 брой екземпляр на лисица и 1 брой екземпляр на куче с порода чехословашки вълк, който наподобява вълк, но морфологично не може да се определи като такъв. Лисицата е придобита по време на индивидуален лов, поради недоброто и здравословно състояние. Дадени са предписания да се подаде заявление за регистрация на диво животно „лисица“, съгласно Закона за защита на животните или да се освободи в естествената и среда и да се представи разрешително за лов на хищници.
8. 29.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно силен шум и вибрации от сондажна помпа. Община Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Регионална здравна инспекция – Смолян и Община Смолян.
      м. Юни    
1. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно издаване на силен шум от дърводелски цех на територията на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-023/03.06.2020 год. По време на проверката е констатирано, че инсталацията е монтирана преди два месеца. В момента на проверката се извършват ремонтни дейности на линията за производство на пелети и съоръженията към нея не работят. 
2. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно контейнер пълен с боклуци в с. Змеица. Община Доспат Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Община Доспат.
3. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно побеляване на реката от Горна Арда, Могилица през Кошница. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БД „ИБР“ – Пловдив и е съставен констативен протокол. По време на проверката е установено, че река Арда в района на с. Горна Арда е мътна от падналите дъждове. Същата обстановка е и в района на с. Могилица и в района на с. Киселчово. Река Арда в района на с. Кошница е бистра, като няма промяна в цвета на водата, без замътване и без следи от замърсяване. Не е констатирано побеляване на р. Арда и р. Киселчовска, няма утайка и не е установен източник на замърсяване.
4. 12.06.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на дере с тор и отпадъци. Община Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Община Смолян.
5. 17.06.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци на съоръжение в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е съставен КП № БР-36/25.06.2020 год. По време на проверката е установено, че на външна площадка са констатирани замърсени участъци с двигателни масла, генерирани от ремонтни дейности. Установено е, че на площадката се извършва разкомплектоване на автомобили. Дадени са предписания да се почисти площадката от всички видове отпадъци и да бъдат предадени на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО и копия на документите да бъдат представени в РИОСВ – Смолян и излезлите от употреба моторни превозни средства да се предадат на площадки за съхранение или центрове за разкомплектоване на автомобили.
6. 19.06.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от животновъдно стопанство. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-042/25.06.2020 год. По време на проверката не са констатирани отпадъци от животновъдна дейност и други отпадъци в коритото на реката в района на стопанството. Към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води или дъждовни такива. Няма замърсявания по ската или в речното корито и в реката.
       м. Юли    
1.  03.07.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изливане от запушена канализация на непречистени отпадъчни води. Община Девин  Сигналът е препратен до Община Девин за вземане на отношение по компетентност. 
2. 03.07.2020г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно запрашаване на улица в град Рудозем от извършване на ремонтни дейности. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-028/06.07.2020 год. По време на проверката е установено, че се извършване ремонтна реконструкция на път и има видими следи от запрашаване на атмосферния въздух в следствие на извършвани изкопни действия и разширение на пътния участък. Дадено е предписание да се извършват дейности по оросяване и/или навлажняване на пътното платно в участъка на запрашаване със срок постоянен.
3. 03.07.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно незаконен обор в град Чепеларе. Торта се изхвърля на улицата и се стича по нея. Община Чепеларе Сигналът е препратен до Община Чепеларе за вземане на отношение по компетентност. 
4. 08.07.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на горите с отпадъци по време на сечища. ДГС - Ардино Сигналът е препратен до ЮЦДП – ТП „ДГС - Ардино“ и до РДГ – Кърджали за вземане на отношение по компетентност.
5. 10.07.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно замърсяване на дере с отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е съставен КП № БР-42/14.07.2020 год. По време на проверката е извършен цялостен оглед на дерето и не са констатирани замърсявания с отпадъци, нито по дерето, нито по скатовете към него. 
6. 20.07.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно констатирани единични случаи на екземпляри на мъртва риба в река Въча. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 038/20.07.2020 год. По време на проверката е извършен обстоен оглед на р. Въча и са констатирани 5 – 6 броя умряла риба от вида „Балканска пъстърва“ в напреднал стадий на разлагане в участъка от кв. „Настан“ до яз. „Тешел“. В останалата част от участъка не е констатирано наличие на умряла риба. В р. Въча има видимо движение на риба и водни организми, както и няма видими следи от замърсяване.
7. 24.07.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерена птица от вида череп кълвач в безпомощно състояние, без възможност да лети. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-020/24.07.2020 год. Открита е птица от вида „Черен кълвач“ без възможност за летене и движение. Не са установени външни наранявания по птицата. Птицата е взета за транспортиране до Спасителен център за Диви животни в град Стара Загора. По време на транспортирането до град Смолян е констатирано, че екземпляра е умрял. Мъртвият екземпляр е загробен на подходящо място.
       м. Август    
1. 03.08.2020г. Сигналът е постъпил по Дежурен телефон. Сигнал относно запрашаване с пластмасови отломки в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-046/03.08.2020 год. При проверката е установен, че в следствие на вятъра от площадка за третиране на отпадъци се е получило запрашаване на въздуха от складирана изолация. В момента на проверката няма следи от запрашаване на атмосферния въздух, а само малка част от частици на пътното платно. По време на проверката изолацията е прибрана в метален варел с цел да не се допуска запращаване на въздуха.
2. 04.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в град Смолян. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-023/04.08.2020 год. По време на проверката е открита жива птица в безпомощно състояние от вида малък ястреб без видими наранявания, енергична и жизнена, но без възможност да лети. Екземпляра е взет за транспортиране и изпращане в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
3. 05.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани отпадъци на изход от пещера „Дяволското гърло“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-024/06.08.2020 год. По време на проверката в коритото на р. Триградска преди влизането и в Пещера „Дяволското гърло“ са открити струпани битови отпадъци. Отпадъците са донесени от р. Триградска при прииждане и при спадане на нивото, отпадъците са останали на място. Дадено е предписание да се почистят, отпадъците от коритото на р. Триградска и да се извозят до Регионално депо за битови отпадъци.
4. 10.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон.

Сигнал относно намерена умряла риба на сливане на р. Зорнишка и р. Чепеларска.

РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № ЛМ-043/10.08.2020 год. По информация на сигналоподателя намерената умряла риба е на 07.08.2020 год. Цвета на водата е бил леко променен и се е носела миризма на битово фекални води. По време на проверката на 10.08.2020 год. не е установена умряла риба или промяна цвета на водата. В близост до мястото на умрелите екзмепляри няма източници на производствени отпадъчни води. Няма видимо замърсяване на водата.
5. 10.08.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно ползване на пешеходни туристически пътеки, като трасета за спускане с велосипеди.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-019/11.08.2020 год. По време на проверката е установен, че има обособени веломаршрути за планинско колоездене с различна степен на трудност. Велотрасетата следват естествения наклон на терена. При обход на терена не са установени засегнати от велоалеята хабитати или находища на защитени видове растения, както и наличието на увредени от колоезденото природни местообитания и свързаните с тях видове. Велотрасетата не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
6. 11.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно излъчван шум в околната среда от дървопреработващи предписания в град Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № БХ-054/11.08.2020 год. и КП № БХ-055/11.08.2020 год. Дадени са предписания да се извършат собствени периодични измервания на емисии и на шум, изпускани в околната среда и протоколите от измерванията да бъдат представени в РИОСВ – Смолян.
7. 12.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно запалена цистерна, превозваща битум. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-044/11.08.2020 год. По време на проверката е установено, че  цистерната е угасена, като цялостта и не е нарушена. Няма разлив на битомизирана емулсия, масла или гориво на пътя, почвата или в посоката към р. Широколъшка. Няма поражение върху биоразнообразието в района. Не се усеща миризма или замърсяване на атмосферния въздух.
8. 12.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“ Сигнал относно побеляване на р. Черна в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е установен, че реката е с видимо променен цвят и има утайка по дъното на р. Черна. Установено е, че се е извършвало изкоп във варовикова скала с цел изграждане на нови съоръжения за защита от вредно въздействие на водите. Взети са 2 броя проби от повърхностни води.
9. 13.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изпускане на черен дим в околната среда в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Смолян и е съставен КП №БХ-056/13.08.2020г. По време на проверката е извършен оглед на парен котел, като за гориво се използва въглища и изрезки от дървен материал. При проверката не е установен черен дим в атмосферния въздух, котелът работи нормално и не е установено изгаряне на отпадъци и други горива. 
10.  17.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно замърсяване и неприятна миризма на река Крива река. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ВВ-014/15.08.2020 год. По време на проверката е установено, че водите на р. Крива река са оцветени в жълто-кафяв цвят и са запенени. Не се усеща миризма на тор. Установено е, че в следствие на падналите дъждове има малък пробив на една от стените на изградено торище, като се заустват незначително количество торов отпад в дерето под торището. По време на проверката е разпоредено незабавно преустановяване на заустването и възстановяване на стената. В момента на проверката са предприети мерки за преустановяване на теча. Взети са 2 броя проби от повърхностни води.
11. 17.08.2020г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на река Боринска. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян на предприятия в района и са съставени Констативни протоколи:

-  КП № РФ-64/20.08.2020 год. – по време на проверката е констатирано, че след канализационния колектор, р. Боринска е със размътени води. Водите са без мирис, а дъното след заустването е побеляло и със отложения с биологичен произход. Взета е еднократна водна проба преди заустване в р. Боринска;

-  КП № РФ-65/20.08.2020 год. – по време на проверката е установено, че съоръженията са в изправност. Дадено е предписание да се представят протоколи от изпитване на проба от отпадъчни води;

 -  КП № РФ-66/20.08.2020 год. – по време на проверката е установено, че от байпасна връзка, свързваща се с изварника се вливат в основния колектор непречистени отпадъчни води. Незабавно е преустановено заустването. Дадено е предписание да се актуализира договора с „ВиК“ ЕООД за -          заустване на отпадъчни води;

-  КП № РФ – 67/20.08.2020 год. – по време на проверката е установен, че за отпадъчните води е изграден двукамерен маслоуловител и след пречистване водите се заустват в канализационния колектор. Дадено е предписание да се актуализира договора с „ВиК“ ЕООД за заустване на отпадъчни води. 

12. 20.08.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно заустване на отпадни води в дере. Община Мадан Сигналът е изпратен за вземане на отношение по компетентност до Община Мадан.
13. 26.08.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно проблеми в реките Арда, Чепеларска, Бяла и Кутелска и ВЕЦ-овете изградени на тях. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на р. Кутелска от експерти на РИОСВ Смолян, БДИБР Пловдив и РЛ Смолян и е съставен Констативен протокол. При проверката е установен, че битово-фекалните отпадъчни води на населението на с.Кутела се заустват непречистени в р.Кутелска. Няма изградена канализационна мрежа. При проверката не е установено промяна в цвета на водата и е видимо бистра. Извършена е и проверка на р.Чепеларска и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е установено, че битово – фекалните отпадъчни води се заустват непречистени в р. Чепеларска. Има изградена канализационна мрежа. При направения оглед на реката е установено, че няма промяна в цвета на водата, тя е видимо бистра, без следи от замърсяване, запенване и без миризма. Последват извършване на още проверки.
       м. Септември    
1. 09.09.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно задимяване с гъст пушек от цех за производство за пелети в град Лъки. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-059/09.09.2020 год. По време на проверката е установено, че от утаителен циклон към сушилнята излиза пара от сушенето и не е констатирано задимяване на района около обекта.
2. 09.09.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно незаконни сечи в ЗМ „Средните ливади“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е документална проверка, която заедно със извършена теренна планова проверка е установено, че няма нарушения в рамките на защитената територия. Допусната е грешка, която се изразява в това, че в цифровия модел на Картата на възстановената собственост не позволява да се въведе код за ограничение „защитена територия“ за част от имота.
3. 16.09.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно отливане на води от канализация в село Чепинци. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
4. 25.09.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно повреди по канализацията и изтичането на отпадъчни води в река Чепеларска. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
5. 29.09.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно незаконна автоработилница. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-73/30.09.2020 год. По време на проверката не е установено наличие на сметище или замърсяване с отпадъци в река Караджа дере.
      м. Октомври    
1. 06.10.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно обгазяване и задимяване в района на град Мадан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 052/05.10.2020 год. По време на проверката е установено, че не се извършва производствена дейност. Извършват се ремонтни дейности на пелетната инсталация. Сушилната инсталация към котела за дървения материал не работи и няма следи да е използвано скоро. По време на проверката не се изпускат димни газове през изпускателните устройства. На производствената площадка няма следи от изгаряне на производствени отпадъци. От извършените контролни измервания на емисии и шум, през 2020 год. не са констатирани превишения.
2. 20.10.2020г. Сигналът е постъпил устно. Сигнал относно паркирани камиони, в близост до частен имот, в следствие на което се блокира входа на жилището и се разрушава оградата. Община Борино Сигналът е препратен до Община Борино за вземане на отношение по компетентност.
3. 28.10.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно наличие на умряла риба в р. Арда в района на контрастената на МВЕЦ „Бял Извор“. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е извършен оглед на коритото на река Арда под и над изравнителя на ВЕЦ „Бял Извор“. Установено е, че дневния изравнител прелива през (над) шлюзовете, като изравнителя е на пълен обем.  На около 100 метра след стената на дневния изравнител и рибния проход се наблюдава около 50 броя умряла риба. Водата е без специфични видими замърсявания и мирис. По време на проверката е извършено пробонабиране.
      м. Ноември     
1. 09.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано горене и замърсяване на въздуха от цех в село Сатовча. Община Сатовча Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
2. 12.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно намерено мъртво мече в местност „Кълвачевица“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № КИ-001/12.11.2020 год. По време на проверката е установен труп на екземпляр от вида кафява мечка. От дясно на гръдната област на мечката, ясно се откроява рана на огнестрелно оръжие. На мястото на проверката са открити следи от лапи на кучета. Установени са поражения на сърцето на мечката. Сигналът е препратен и до Районна прокуратура за вземане на отношение по компетентност.
3. 17.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изтичане на мръсна вода от канализация в реката в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РФ-78/17.11.2020 год. По време на проверката е установено, че се заустват непречистени води в река Черна от канализационен клон. Взета е водна проба от изхода на канализационния клон преди заустване в река Черна.
4. 24.11.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно извършване на търговия с тюленови кожи на територията на Европа. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е справка в досиетата на обектите на територията на РИОСВ – Смолян и не са установени кожарски цехове, които да бъдат обект на контрол. Няма информация за работещи предприятия, свързани с обработка на кожи.
5. 25.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен Телефон“. Сигнал относно нерегламентирано горене на отпадъци в печка от дърводелски цех в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 072/25.11.2020 год. По време на проверката е установено, че в работното помещение има монтирана печка на твърдо гориво. В момента на проверката в горивната камера на печката се горят сухи дърва, като няма следи от изгаряне на производствени отпадъци. В момента на проверката от комина се изпуска бледо бял дим. Генерираният производствен отпадък е класифициран и се съхранява в PVC чували в приземно помещение на сградата.
6. 25.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен Телефон“. Сигнал относно умряла риба в река Бяла, кв. Устово, град Смолян в района на светофара по посока Агенция „Митници“. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-79/25.11.2020 год. По време на проверката е установен, че всъщност „умрялата риба“ са листа от върбите наоколо, които в действителност са по цялото дъно на реката и по повърхността й. Листата имат формата на малки риби и от моста изглеждат като умрели риби. Извършен е оглед и на цялата промишлена зона по течението на река Бяла и не е установен промишлен източник на замърсяване. Водите на реките са бистри, чисти и без следи от замърсяване.
      м. Декември    
 1. 01.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от автобаза в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 074/01.12.2020 год. По време на проверката е установено, че базата има монтирани две печки на твърдо гориво, като е допуснато неорганизирано изгаряне и изпускане на емисии в атмосферния въздух при смесване на горивния процес с дървесина от покривана конструкция. Дадено е предписание да не се допуска изгаряне на твърдо гориво с нерегламентирани горива със срок постоянен. Наложена е административно – наказателна мярка.
2. 15.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно задимяване в град Мадан от Цех за пелети. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и община и е съставен КП № АВ-076/16.12.2020 год. По време на проверката е установено , че инсталацията за производство работи като през изпускателното устройство се изпуска гъст бял дим, които се вдига високо в атмосферата. В момента на проверката сушилната инсталация за дървен материал не работи като същата не е работила и през 2020 год. Извършено е заявяване измерване на емисии, изпускани в атмосферния въздух на изход сушилня към инсталацията за производство.
3. 30.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изхвърляне на трици и капаци от цех на улицата, като отпадъците попадат и в реката под обекта в село Смилян. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №  ЕН-074/30.12.2020 год. От извършената проверка е установено, че образуваните от дейността трици и изрезки се съхраняват в частен имот, намиращ се на същата улица, като мястото за съхранение не е оградено и част от триците навлизат към обслужващия път, намиращ се в непосредствена близост до имота. Не е установено замърсяване на речното корито и реката с отпадъци. Дадени са предписания да се огради площадката за съхранение на генерираните отпадъци и да не се допуска замърсяване с трици и изрезки и да се представят в РИОСВ, отчетна книга и работни листове.  

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

1.

10.01.2019г.

 

Сигналът е постъпил по "телефон" 

Сигнал за жълт пушек в кв. Райково, ул. Наталия 15, от шивашки цех- Косара Стил.

 

 РИОСВ - Отдел"КОС"

 

 

 

 

 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №АВ-001/10.01.2019г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.

2. 21.01.2019г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал за системно изхвърляне на отпадъци в коритото на река Неделинска. Община Неделино  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Кмета на Община Неделино.
3. 21.01.2019г. Сигналът е подаден по дежурен телефон Сигнал за умряла риба в река Арда под моста в село Средногорци и по течението в посока устието с река Маданска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП №БХ-001/20.01.2019г. , с който е установено, че има около 15 броя измряла риба от вида черна мряна. При извършения оглед не е установен промишлен източник на замърсяване на р. Арда.
4. 31.01.2019г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В местност "Дулът" на 2 км. от село Старцево хората от селото постоянно си изхвърлят боклуците. Превърнало се е в нерегламентирано сметище. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № РД-003/06.02.2019г. По време на проверката  е извършен оглед на района и са  констатирани замърсявания предимно от битов характер, но на места са смесени със строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи.
5. 14.02.2019г. Сигналът е подаден  по дежурен телефон  Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци на пътна отсечка в к.к. "Пампорово", посока село Стойките.Извършва се запръстяване на строителни отпадъци от работещ багер. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-СМОЛЯН и е съставен КП №БР-05/13.02.2019г.При огледа е констатирано извършване на запръстяване на строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почисти площадката от строителните отпадъци.
6. 18.02.2019г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал за съществуването на две нерегламентирани сметища в горския фонд, в района между м. Варадил и с. Габрица, общ. Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Кмета на Община Смолян.
7. 26.02.2019г. Сигналът е подаден  по телефон Сигнал за дим от магазин Чечосан, гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП №ЛМ-004/26.02.2019г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.
8. 05.03.2019г.

Сигналът е постъпил  по

„ел. пощата“

Сигнал за търговия със защитен вид. В сайта olx.bg

има обява от гр. Девин за продажба на мъртва пепелянка.
РИОСВ - Отдел"ПД" Сигналът е изпратен до началника на РУ Девин за съдействие и идентифициране самоличността на лицето публикувало обявата.
9. 15.03.2019г.   Сигналът е постъпил по пощата    Сигнал относно неподдържане на чистотата на улица „Тракия“ в квартал Устово. Гражданите на квартала сигнализират за натрупване на пясък на пътното платно, които според тях сериозно повишават степента на запрашеност на въздуха. ИАОС - София  Сигналът е препратен до ИАОС София, както и до кмета на общ.Смолян за извършване на емисионно измерване на квартал Устово. На 15.04.2019г. са получени резултатите от измерванията на ИАОС София.
10. 19.03.2019г. 

Сигналът е постъпил  по

„дежурен  телефон“ 
Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци на затвореното общинско депо за ТБО на общ.Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и е съставен КП №ЕН-010/19.03.2019г. Констатирани са изхвърлени строителни отпадъци на няколко места на депото. Дадени са предписания със срок до 22.03.2019г. При извършена проверка от експерти е установено, че са изпълнени дадените предписания. 
11. 25.03.2019г.  

Сигналът е постъпил  по

„ ел.поща“ 
Доклад за нарушение на Закона за водите и на ПУРБ от страна на БДИБР.  РИОСВ - Смолян  Дадено е Становище  от РИОСВ -  Смолян по поставените в сигнала въпроси, които са от компетенциите на инспекцията.
12. 26.03.2019г. 

Сигналът е постъпил  по

ел.поща 
 Притежание и продажба на препарирани птици от защитени видове. РИОСВ - Отдел"ПД"  Сигналът е изпратен до началника на РУ Девин за съдействие и идентифициране на самоличността на лицето публикувало обявата, за да бъдат предприети действия по установяване на административно нарушение  по смисъла на чл.125. ал.1 от ЗБР. 
13. 11.04.2019г.

Сигналът е постъпил по телефон

Сигнал за шум от цех за производство на пластмасови изделия намиращ се в с.Давидково, къща за гости ,,Сиси‘‘. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №АВ-019/22.04.2019г. При проверката е установено ,че на обекта не е извършвано собствено периодично измерване на нивата излъчван шум в околната среда. Дадено е предписание със срок до 31.05.2019г.
14. 18.04.2019г.  Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘ Сигнал относно изхвърлени гуми до с.Борино, посока с.Чала, срещу разклона на 100 м в ляво – гумите са тракторни. Община Борино Сигналът е препратен до община Борино за предприемане на действия по компетентност.
15. 19.04.2019г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

Сигнал за изхвърлени битови отпадъци в гр.Смолян, улица ,,Младост‘‘ в близост до дере, което се намира след последната къща на улицата.Отпадъците се засипани с оборска тор. Община Смолян  Сигналът е препратен до община Смолян за предприемане на действия по компетентност.
16. 23.04.2019г. 

Сигналът е входиран на място в деловодството.

Сигнал относно замърсяване на р.Арда, с.Смилян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №РФ-014/30.04.2019г. Дадени са предписания: да се почистят утаителите от събраните утайки, като се осигури свободен обем за постъпващите замърсени производствени отпадъчни води от утайността на ТМСИ, с. Смилян -срок 08.05.2019г.; при възобновяване на дейността на пресевната да се уведоми писмено РИОСВ - Смолян; утаителите да се поддържат в нормално състояние – срок постоянен.
17. 30.04.2019г.  Сигналът е получен по ,,дежурен телефон‘‘. Сигнал относно замътване на р.Арда в района на местност ,,Полигона‘‘. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №РФ-014/30.04.2019г. Дадени са предписания, да се почистят утаителите от събраните утайки, като се осигури свободен обем за постъпващите замърсени производствени отпадъчни води от утайността на ТМСИ, срок 08.05.2019г.; при възобновяване на дейността на пресевната да се уведоми писмено РИОСВ - Смолян; утаителите да се поддържат в нормално състояние – срок постоянен.
18. 30.04.2019г. Сигналът е получен по ,,дежурен телефон‘‘. В кв.Райково, гр.Смолян, ул.,,Коста Аврамиков‘‘ до ,,Римски мост‘‘, срещу ресторант ,,Бохеми‘‘ в река Черна се изхвърлят отпадъци. Община Смолян Извършена е съвместна проверка с община Смолян, като водеща е общината.
19. 30.04.2019г. Сигналът е постъпил по телефон От заведение „Топ Старс“ гр.Смолян бълва черен дим РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №БХ-006/30.04.2019г. Към момента на проверката котела работи и няма следи от отпадъци и други нерегламентирани материали. При проверката не се забелязва излизане на черен дим от комина на заведението.
20. 10.05.2019г.

Сигналът е постъпил  по

 „телефон“ 
Сигнал за повторно образувано сметище в  местност ,,Дулът‘‘  в близост до м. ,,Белите камъни‘‘ на 2 км. от село Старцево. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БР-026/17.05.2019г. При проверката е установено,че замърсената площ е 1 кв.м. Отпадъците са почистени в момента на проверката.
21. 13.05.2019г. Сигналът е постъпил по ,,дежурен телефон‘‘  По повърхността на р.Малка Арда,общ.Баните плуват бели пенести петна.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-007/12.05.2019г. Направен е оглед на участъци от река Малка Арда, при което не е установено замърсяване и запенване.
22. 23.05.2019г.  Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘ В с.Жълтуша, периодично от 5 години  в двора на М. Башев се горят дрехи втора употреба и други отпадъци. Община Ардино  Сигналът е препратен до общ.Ардино.
Извършена е проверка на място от тяхна страна, като в момента на проверката не е установено горене. Съставен е констативен протокол. Подателят на сигнала е присъствал на проверката.
24. 27.05.2019г. Сигналът е получен по ел.поща Сигнал от жители на гр.Неделино в който се посочва,че между улиците ,,Тунджа‘‘ и ул.,,Арда‘‘ се предвижда строителство на железобетонен мост над р.Неделинска. РИОСВ - Отдел"ПД"  Изпратено е писмо до общ. Неделино в което се изисква да бъдем информирани в случай, че ИП не е процедирано. Копие на същото писмо е изпратено и до жалбоподателя.
25. 30.05.2019г. Сигналът е получен на ,,дежурен телефон‘‘ В бившият стопански двор на с.Барутин, общ.Доспат на изведен от експлоатация електрически стълб има щъркелово гнездо. Има съмнение, че в гнездото лежи умрял щъркел. РИОСВ - Отдел"ПД"  При проверка на място е съставен КП№РД-035А/30.05.2019г. и е установено, че в гнездото има един мъртъв екземпляр и един легнал,който най-вероятно мъти яйца. Разположението на гнездото и състоянието на ел.стълба не позволява достъпа и премахването на мъртвия екземпляр и не може да се установи причината за смъртта. Не са констатирани нарушения на ЗБР.
26. 30.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Сигнал за разливане на руда от товарните коли на ,,Рудметал‘‘АД в участъка от СБА до централната джамия в гр.Рудозем. След като пътя изсъхне се разнася рудничен прах във въздуха. РИОСВ - Отдел"КОС" Направена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-014/30.05.2019г. Установено е,че се извършва измиване на посочения участък чрез водоноска. Не е констатирано замърсяване на воден обект и/или разпрашаване на рудничен прах.
27. 30.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Сигнал за жълт дим и миризма от комина на цех ,,Арс-екодизайн‘‘ в гр.Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-015/30.05.2019г. Дадено е предписание да се почисти централната аспирация в цеха за дървопреработване и се осигури нормалното му функциониране.
28. 31.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Дежурният на общ.Смолян е приел сигнал на 30.05.2019г. в 22:25 ч. в които се съобщава, че от ресторант ,,Рибката'' в гр.Смолян по цял ден от комина излиза черен пушек. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място съвместно с общ.Смолян и е съставен констативен протокол от тях. В момента на проверката котела не работи и не е констатиран пушек. Дадено е предписание да се почисти натрупания нагар в котела и комина.
       м. Юни    
1. 05.06.2019г. Сигналът е постъпил по пощата. Сигнал за незаконна сеч в района на „Смолянските езера“.   Извършена е проверка в информационната система на Изпълнителна агенция по горите за издадени позволителни за сеч, от където е видно че за посочения район има издадено позволително за сеч. В предвид гореизложеното, случая е извън компетентността на РИОСВ – Смолян.
2. 07.06.2019г. Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“. Сигнал за посиняване на р. Арда между гр. Рудозем и с. Средногорци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка с БДИБР – Пловдив на място и е съставен КП № СМ-195/06.06.2019 год. В момента на проверката е констатирано, че водата в р. Арда от м. „Червения завой“, с. Средногорци до преди 200 м. от МВЕЦ „Средногорци“ е видимо със син цвят. Не е установен източник на замърсяване. Взети са водни проби.
3. 26.06.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно вдигане на шум от гумаджийница.  Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян и РЗИ – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4. 28.06.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци и запушен водосток. Община Сатовча Сигналът е изпратен до Община Сатовча за почистване на отпадъците и предприемане на мерки за недопускане на замърсяване с такива.
      м. Юли    
1.  01.07.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал за констатирано навлизане на екземпляр от вида кафява мечка в с. Траве, община Баните. РДГ - Смолян Сигналът е препратен до ТП „ДГС - Славейно“ и РДГ – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
 2.  09.07.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно извършване на дейности с тежка механизирана техника в района на Ухловица, по поречието на р. Арда.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е съвместна проверка с БДИБР – Пловдив на място и са съставени два КП № СМ-223/10.07.2019 год. и КП № СМ-224/10.07.2019 год. По време на проверката е констатирано, че се извършва почистване чрез изземване на наносни отложения в р. Арда. Констатирано е, че не се извършва нарушение на естественото състояние на речното легло и няма изхвърлени строителни и битови отпадъци. За този участък за издадени съответните документи за извършване на дейността.
3. 25.07.2019г. Сигналът е постъпил устно в офис комплексно обслужване. Сигнал относно застрояване на вили в с. Старцево без промяна предназначението на земята. Община Златоград Сигналът е препратен до Община Златоград за предприемане на действия по компетентност.
       м. Август    
1. 01.08.2019г. Сигналът е постъпил устно в офис комплексно обслужване. Сигнал относно изтекла нафта от цистерна в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № АВ038/01.08.2019 год. По време на проверката е установено, че има следи от изтичане на нефтопродукти. Дадено е преписание за съставяне на План – график за предприемане на действия за преустановяване на изтичането на нефтопродукти.
2.

05.08.2019г.

Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние в района на подстанция на електропровод 110 kV в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-024/05.08.2019 год. По време на проверката е установено, че птицата е от вида Обикновен мишелов без възможност да лети и да стои изправен на краката си. Не са открити видими външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора
3.  06.08.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал във връзка с бедстваща птица от вида чапла в реката в град Чепеларе. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-025/06.08.2019 год. По време на проверката е констатирано, че в реката в град Чепеларе се намира екземпляр в безпомощно състояние от вида Малка бяла чапла, без възможност да лети. Не са открити външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
4. 07.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-026/07.08.2019 год. По време на проверката е установено, че птицата е от вида Малък ястреб. Не са открити външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
5. 12.08.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на р. Бялиизворска.  РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РФ36. Извършен е оглед на коритото на р. Бялиизворска в района на двете мандри и е констатирано следното:

- по дъното на р. Бялиизворска след точките на заустване няма следи от биологично замърсяване;

-  след точката на заустване на канализационния колектор са констатирани следи от биологични отложения по дъното на реката;

по време на проверката от селския колектор изтичат отпадни води с характерен цвят и мирис. Не е установено изтичане през колектора суроватка или непречистена отпадъчна вода от производствена дейност;

- ЛПСОВ работи нормално.

6. 13.08.2019г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано депониране на оборска тор от кравеферма. Община Доспат  Сигналът е препратен до Областна Дирекция по безопасност на храните – Смолян и до Община Доспат за вземане на отношение по компетентност.
 7. 14.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно издаване на силен шум и запрашеност от Завод за пелети. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РОИСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-026/14.08.2019 год. По време на проверката е установено, че в цеха е разположена 1 бр. сушилня за дървесни стърготини, която се захранва с котел на дърва. По време на проверката е установено, че не са извършвани собствени периодични измервания на емисии изпускани в околната среда и не е извършвано собствено периодично измерване на нивата на излъчван шум в околната среда. В момента на проверката не е констатирано запрашаване в района на обекта. Дадени са предписания.
 8. 19.08.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на р. Бялиизворска под махала „Чолаклар“. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-37/19.08.2019 год. По време на проверката са констатирани следните обстоятелства:

- извършен е пълен преглед на реката от моста в кв. „Сара“, с. Бял Извор до МПП „Жълтуша“ и е констатирано по дъното на р. Еньовско дере биологични отложения с характерен белезников цвят от млекопреработвателна дейност.

- при пълния оглед, ЛПСОВ има следи от скорошно изтичане на непречистени отпадъчни води по площадката около ЛПСОВ, които са причинени от аварийно изтичане на отпадъчни води при входа на ЛПСОВ. Това аварийно изтичане е в следствие на спукана тръба, през която постъпват отпадъчни води. В следствие на това изтичане извън пречиствателното съоръжение са се заустили в р. Еньовско дере непречистени отпадъчни води, които са причинили побеляването на реката и са се образували констатираните биологични отложения.
По време на проверката изтичането е преустановено. Тръбата е ремонтирана. Водите на р. Еньовско дере  и р. Уваджик са чисти и бистри. Взети са два броя водни проби.
 

 9.  26.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирана морга преди, където се струпват стари бараки, извършва се източване на масла, нафта и боядисване, като в близост до обекта има река. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-053/26.08.2019 год. При проверката е установено, че на площадката се извършват авторемонтни дейности на автомобили и строителна техника. На няколко места на площадката има струпани отпадъци. Не са констатирани замърсявания с масла и други нефтопродукти. Не са констатирани замърсявания с отпадъци по ската и в коритото р. Маданска. Дадено е предписание да се почистят констатираните битови отпадъци от площадката.
     

 м. Септември

   
1. 02.09.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци на ул. „Александър Стамболийски“ № 9.  Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
2. 03.09.2019г. Сигналът е постъпил по пощата.   Сигнал относно изхвърляне на суроватка от мандра. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ – 038/10.09.2019 год. По време на проверката е установено, че няма наличие на изтичане по терена под мандрата и в сухото дере на суроватка и цвик. Формираните отпадъчни производствени води от измиването на съдовете и машините от производството на мляко и производствените помещения са отведени чрез площадкова канализация на 100 – 120 м. и са заустени в сухото дере в същата местност. Взета е водна проба от отпадъчна вода от ревизионната шахта 4 м. преди точката на заустване. В точката на заустване и по коритото на дерето по посока Читак дере няма биологични отклонения, характерни при изхвърляне на суроватка и цвик. Няма наличие на неприятна миризма, формирана от гниенето на тор. Дадено е предписание да се предприемат незабавни мерки за преустановяване на заустването на отпадъчни производствени води в дерето.
3. 04.09.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“  Сигнал относно изхвърляне на отпадъци в местност „Дуплево“.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-050/05.09.2019 год. По време на проверката са установени изхвърлени битови и строителни отпадъци на площ около 20 – 25 кв.м., находящи се в ската към реката под черния път в местност „Дуплево“. Замърсяванията с отпадъци не попадат в границите на ПЗ „Дуплево“. Констатирано е също така и замърсена площ от 3 – 4 кв.м. с битови и строителни отпадъци в ската под контейнера. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени.
4. 04.09.2019г. Сигналът е постъпил в офис комплексно обслужване.  Сигнал за незаконно сметище на местност „Нивищата“, по посока местност „Тумбата“.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ – 038/04.09.2019 год. При проверката е установено замърсяване на площ около 20 кв. м. от битови отпадъци – чували, найлони, дрехи и други. Дадено е предписание замърсените площи с битови отпадъци да се почистят.
5.  12.09.2019г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно запрашаване и усещане на ситни трици във въздуха в района на старата пожарна.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 041/12.09.2019 год. Констатирано е, че на обекта се извършва преработка на обла дървесина и производство на пелети. При преработката на дървесината, образуващата се трица се извежда с лентов транспортьор и се съхранява на бетонирана площадка, която не е покрита. Ва зависимост от метеорологичната обстановка се допуска разпиляване на трици по площадката. Дадено е предписание за предприемане на действия за недопускане разпиляването на дървесните трици по площадката с отговорни лица и срокове.
6.  19.09.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена граблива птица със счупено крило в гр. Чепеларе.  РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ – 030/19.09.2019 год. Намерена е птица в безпомощно състояние в местност „Рожен“, град Чепеларе в близост до асфалтовия път. Видът е обикновен мишелов с видимо нараняване на дясното крило. Птицата е взета и е изпратена в Спасителен център за Диви животни – град Стара Загора за лечение.
      м. Октомври     
1. 02.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изтичане на зеленикава течност от ГПСОВ – гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-034/02.10.2019 год. По време на проверката е извършен оглед на ГПСОВ – Рудозем и р. Арда в участъка на пречиствателната станция. Установено е, че в следствия на постъпили залпово отпадъчни води със зеленикав цвят на входа ГПСОВ част от отпадъчните води са преминали през аварийния преливник на пречиствателната станция. Това е причинило оцветяването в участъка на р. Арда в зелен цвят. Взета е 1 бр. проба на изход преливник на ГПСОВ, преди заустване в р. Арда. По време на проверката не е констатирано заустване в р. Арда, а само видими следи по дъното и леко зеленикав цвят в продължени на около 200 м. по течението. 
 2. 10.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно гъст дим от цех в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-038/10.10.2019 год. В момента на проверката е установено, че отоплението на производствените помещения е от две печки на твърдо гориво от суха отпадъчна дървесина, която е от естествен вид и не е обработена с импрегнационни материали. При проверката на двете печки, горивния процес е в нормален режим/горене с пламък/, при което се е установено излизане на черен дим в атмосферния въздух. Не са установени наличие на други производствени или опасни отпадъци, които да се изгарят в печките.
 3. 14.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно образувано нерегламентирано сметище в местност „Дуревска“, с.Чепинци. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-061/14.10.2019 год. По време на проверката е установено замърсяване на площ със строителни отпадъци около 30 кв. м. след махала „Дуревска“. При проверката в околността не се установиха нерегламентирани сметища с битови или строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи със строителни отпадъци.
      м. Ноември     
1. 07.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени автомобилни гуми, разлято двигателно масло и наличие на много паркирани ръждясали автомобили в гр. Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
2. 11.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на околната среда и коритото на реката с трици и машинни масла в с. Забърдо. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-73/12.11.2019 год. По време на проверката са констатирани паднали летви и изрезки, които в момента на проверката са вдигнати и прибрани. Не са установени замърсявания с трици и машинни масла, както в коритото на реката, така и извън нея. Дадено е предписание със постоянен срок да не се допуска замърсяване на коритото на реката с дървесни отпадъци.
3. 13.11.2019г. Сигналът е постъпил по системата за електронен обмен. Сигнал относно съмнение за притежание на разпознаваеми части от препарирана мечка. РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е документална проверка и е установено, че има регистрация по чл.91, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие на препарати от един екземпляр кафява мечка, съответно кожа и череп за които има издадени Регистрационни карти.
4. 20.11.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изсипване на цвик в околностите на с. Жълтуша и Диамантево. Община Ардино Сигналът е препратен до „ВиК“ ООД – Кърджали, ОД „БХ“ – Кърджали, ОД „Земеделие“ и до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност. 
5. 21.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно пресушаване на р. Въча.   РИОСВ – Смолян не е компетентен орган, защото сигналът се отнася за територия извън обхвата на инспекцията.
6. 27.11.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно замърсяване на нефтопродукти на р. Малка в района на град Златоград. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ – 57/27.11.2019 год. По време на проверката е установено, че по повърхността на водите на р. Малка има следи от нефтопродукти и се усеща характерна миризма на нафта. След преглед на ревизионните шахти е локализиран източника от който са се заустили тези замърсени с нефтопродукти води. Поради затруднения в работния процес на котела с дизелово гориво се е наложило почистването на дневната доза от котела. Тази замърсена с нефтопродукти течност е изхвърлена в шахта и оттам постъпват в клона на градския канализационен колектор, който пък от своя страна не е включен в главния събирателен колектор на гр. Златоград. По време на проверката изтичането на непречистени води е преустановено и замърсяването е прекратено.
      м. Декември    
1. 03.12.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на въздуха в с. Подвис. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 053/03.12.2019 год. По време на проверката е установено, че на предходния ден на посочения адрес е възникнал пожар на комина. Извършен е оглед на котелното помещение, като в момента на проверката не са установени миризми от изгаряне на отпадъци и дим. 
2. 10.12.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно задушлив дим в град Смолян. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-050/10.12.2019 год. По време на проверката е констатирано, че са монтирани водогрейни котли, в чийто камери няма следи от изгаряне на отпадъци, а само въглища. Около него не са констатирани складирани отпадъци за изгаряне.
3. 18.12.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изложен препариран екземпляр, който наподобява вида кафява мечка на публично място. РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-037/18.12.2019 год. Представени са документи за произход на екземпляра. Ще бъдат предприети административно наказателни мерки.
4. 30.12.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани метални отпадъци (железа), разляти масла, рязане на автомобили за скраб и боядисване от автосервиз в община Мадан. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-060/30.12.2019 год. От извършения оглед са констатирани налични тежкотоварни автомобили и специализирана техника, както и фургон с налични инструменти за авторемонтни дейности. Констатирани са метални части от автомобилната техника, които се използват повторно. Извършва се ремонтна дейност на някои части от автомобилите. От извършената проверка не са констатирани разливи на масла, боядисване на коли и рязане на автомобили за скраб. Не са констатирани замърсявания с отпадъци по ската и в коритото на р.- Маданска. Дадено е предписание при генериране на отпадъци от автосервизна дейност, същите да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците със срок постоянен.

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

Постъпил сигнал

 

 

Сигнал

 

 

Отговорна институция

 

 

Предприети действия

1.

 

03.01.2018г.

 

Сигналът е постъпил на "зелен телефон" 

В село Петково от дома за стари хора с психични разстройства септичната яма е пълна и прелива, като върви в реката. Носи се неприятна миризма.

 РИОСВ - Отдел"КОС"

 

 

 

 

 

Проверка на място. Съставен е КП:№РФ-01. По време на проверката е констатирано,че отпадъчните води от Дома за възрастни хора с психични разстройства се пречистват в трикамерна септична яма и се заустват в Узунско дере. В района около ямата не са установени разливи и замърсявания с отпадъчни води. Водите на р. Малка Арда след точката на заустване са видимо чисти и без миризми. От проверката е установено, че в бетоновите коруби са включени и обратните води на къщите разположени под дома. В първата камера на септичната яма са установени натрупани груби отпадъци и утайки. В тази връзка е дадено предписание да се почисти септичната яма от събраните утайки.

2. 11.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В гр.Смолян, кв. Каптажа е намерен кълвач в безпомощно състояние. Птицата е със счупено крило. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП:№ГГ-001. Констатирано е, че птицата е със счупено крило, предадена е в РИОСВ-Смолян за по нататъшно разпореждане.
3. 22.01.2018г. Сигналът е постъпил  на "телефон" Сигнал за умряла риба в р.Арда в участък под Дяволски мост до язовир Кърджали. РИОСВ - Отдел"КОС" Проверка на място. Съставен е констативен протокол:№ЛМ-001/22.01.2018г. Констатирано е измиране на екземпляр черна мряна - около 15 броя. Водата на реката е чиста и бистра без замърсяване. При проверката не е установена риба в латентно състояние. Взета е водна проба. 
4. 26.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В кв.Райково, гр.Смолян от комина на цех ‘‘Косара‘‘ излиза много дим, въздухът е замърсен. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка и е съставен КП №АВ-001/26.01.2018г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.
5. 26.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Сигнал за замърсяване на въздуха от гатер, под завод Костал.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП:№АВ-002/26.01.2018г. Не е установено складиране на нерегламентирани материали за изгаряне. По време на проверката през комините на сградите се изпускал блед дим с характерна миризма на дърва.
6.  29.01.2018г. Сигналът е постъпил  на "телефон"  Сигнал за мъртва риба в р.Върбица, гр.Златоград  РИОСВ - Отдел"КОС"  Проверка на място съвместно с БДИБР - Пловдив и РЛ - Смолян към ИАОС. Съставен е КП:№ЛМ-003/29.01.2018г. Констатирано е, че водите на реките Голяма, Малка и Върбица са видимо чисти. Установено е наличие на умряла риба в р. Голяма. Мъртвата риба е от вида мряна. Измерени са определени показатели които са в норма. 
7. 02.02.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон” В с.Оряховец, общ.Баните, р.Малка Арда е сива.Над реката се строи тунел за мини ВЕЦ. РИОСВ - Отдел"КОС"  Сигналът е изпратен до БДИБР -Пловдив за извършване на съвместна проверка. Извършена е проверка и е съставен констативен Протокол № РФ-05/05.02.2018г. При проверката е установено,че се извършват строителни дейности в тунел ВЕЦ. Отпадъчните технологични води са уловени в канавка и се отвеждат в малка яма. Около ямата е констатирано разливи със сиво-бял цвят,които са в близост до р.Малка Арда. В реката не се заустват замърсени води от ямата.
8. 05.02.2018г. Сигналът е приет и входиран в офиса за административно обслужване. Сигнал относно: поставяне в риск на деца заради съществуваща реална опасност от увреждане на тяхното физическо развитие, породена от трайно неопазване и неподдържане на чистота на ул.“Тракия“, особено в участъците й до жилищните сгради. Гражданите твърдят, че ежедневно вдишват замърсен въздух,заради непочистване на пътната мрежа. Община - Смолян Сигналът е препратен до кмета на общ.Смолян за вземане отношение по компетентност.
9. 09.02.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комина на „АРЗ“ -Смолян. Въздухът мирише странно. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка в района на АРЗ в гр.Смолян и не е констатирано изпускане на гъст дим и неприятна миризма. Съставен е констативен Протокол №АВ 004/09.02.2018г. Направена е проверка във всички работещи помещения в района на „АРЗ“-Смолян и не е установено изгаряне на отпадъци.
10. 06.03.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за притежание и продажба на препарирана птица от защитен вид - Обикновена калугерица. Птицата е обявена за продан в интернет в ОLX РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ГГ-002/07.03.2018г. При проверката е констатирано, че нарушителя предоставил пред експерти от РИОСВ-Смолян предлагана от него продажба в интернет-препарат на екземпляр от вида Обикновена калугерица. Видът е включен в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, за който съгласно чл.38, ал.1, т.7 се забранява предлагането на продажби. С това деяние е  нарушен Закона. Препаратът е конфискуван. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение. 
11.  08.03.2018г.  Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за незаконна бензиностанция, разположена в имот №23025.110.155 по КККР на гр.Доспат  РИОСВ - Отдел"КОС"  

Извършена проверка на място от експерти от РИОСВ-Смолян.Съставен КП№АВ- 008/22.03.2018г., с който е установено че в имот №23025.110.155 по КККР на гр.Доспат има разположена модулна станция за дизелово гориво.дизеловото гориво не попада в обхвата на Наредба №16/1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин. При проверката са представени протоколи от изпитване от изпитване на съда за съхранение на гориво както и становище за съответствие правилата и нормите за пожаробезопастност, издадено от началник на РСПБЗН гр.Доспат. От направената проверка не са констатирани несъответствия на екологичното законодателство. На обекта няма предпоставки за екологични замърсявания на съседни имоти. Подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка с писмо с Изх.№ПО-01-12-(1)/27.03.2018г.

12. 12.03.2018г. Сигналът е постъпил на място в офиса за комплексно обслужване Сигнал за нерегламентирано сметище на паркинга в к.к. Пампорово, местност „Малина“ РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БР-013/13.03.2018г. По време на проверката е установено изхвърлени на отделни купчини отпадъци от изгорени въглища. Отпадъците са от котелната инсталация на хотел в к.к. Пампорово. Дадени са предписания за почистване на видимите отпадъци от паркинга в срок до 20.03.2018г., а затрупаните под снега отпадъци  в срок до 30.03.2018г. На 14.03.2018г. по ел.пощата на РИОСВ-Смолян е получено писмо  от сигналоподателя, в което ни информира, че са събрани една част от отпадъците, а останалите са замаскирани със сняг. На 16.03.2018г.е изпратено писмо до сигналоподателя с информация и констатация от направената проверка. Извършен е последващ контрол, с което е установено че е изпълнено едно от дадените предписания.
13. 13.03.2018г. Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за замърсяване в гр.Ардино. Сигналоподателят и група жители на гр.Ардино се оплакват от изграждането на депо за строителни отпадъци в непосредствена близост до населеното място. Жителите се обръщат с молба за извършване на незабавна проверка за законността на депото. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти  на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ПД-01/14.03.2018г. За площадката, която е общинска собственост е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, завършена с Решение №СМ-039-ПР/2017г. Решението е влязло в сила и не е обжалвано в законоустановения срок. За площадката има издаден регистрационен документ №11-Рд-328-00/01.12.2017г. за извършване на дейност- временно съхранение.на проверката е установено, че няма складирани и депонирани строителни отпадъци
14. 14.03.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигналът е относно мъртва риба във водите на яз.Доспат РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. Съставен КП№ БХ-007/15.03.2018г. Направена е проверка и не е установено наличие на мъртва риба. Проверката е направена съвместно с общ.Доспат и „НЕК“ЕАД. Подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка с писмо с Изх.№ПО-01-15-(2)/19.03.2018г.
15. 23.03.2018г. Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за замърсяване на околната среда в с.Аламовци, м.Янюв Шопак. Сигналоподателят твърди, че района е превърнат в нерегламентирано сметище. Община Златоград  Сигналът е препратен до Община Златоград за предприемане на действия по компетентност.Подателят на сигнала е уведомен относно препращането на сигнала до общ.Златоград
16. 28.03.2018г. Сигналът е постъпил в офиса за комплексно обслужване В района на Водопада р.Крива река се запенва и на цвят е кафява. РИОСВ - Отдел"КОС" Сигналът е изпратен по ел. поща за вземане на отношение по компетентност. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-016/28.03.2018г. При проверката е установено:към кравеферма на КОС-Смолян има изградени 2 броя торохранилища върху блатиста местност и са запълнени с торов отпадък. В скатовете под двете торохранилища има видими следи от животинска тор. Дадено е предписание да се възстанови скъсана дига на торохранилището с цел недопускане изтичане на животинска тор. Извършен е последващ контрол, с което е установено че е изпълнено предписанието.
17. 05.04.2018г. Сигналът е постъпил чрез „Български пощи“ ЕАД Сигнал за извършени нарушения в общ.Чепеларе.Нарушенията са на нормативни актове, уреждащи бюджетната дисциплина в общ.Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" На 24.04.2018г. е изпратено писмо до директора на Агенцията за държавна финансова инспекция с информация относно задълженията на общ.Чепеларе за неплатени обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2017г. 
18. 11.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за изхвърлени строителни,битови и други отпадъци в с.Момчиловци, под „Св.Атанас“. Районът се е превърнал в сметище. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-008/11.04.2018г. При проверката са установени две купчини строителни и битови отпадъци, също така има изхвърлени чували, обгорял дървен материал, керемиди и други. Дадено е предписание да се почистят и извозят двете купчини отпадъци и да се представят в РИОСВ -Смолян кантарни бележки. Срок до 30.04.2018г. Извършен е последващ контрол и е съставен нов КП №РД-015/08.05.2018г., като при проверката е установено, че предписанието е изпълнено.
19. 15.04.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за замърсяване на околната среда и питейната вода в с.Павелско Община Чепеларе Сигналът е препратен до: Кмета на общ.Чепеларе, Мариян Николов-Управител на В и К ЕООД, Директора на ОДБХ-Смолян, Директора на РЗИ-Смолян за вземане на отношение по компетентност.
20. 20.04.2018г. Сигналът е постъпил чрез „Български пощи“ ЕАД  Сигнал за замърсяване на р.Давидковска по пътя при влизане в с.Давидково от с.Баните до моста-реката е бяла.През няколко часа се изпускат замърсени води от мандрата, която се намира в близост до реката.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Сигналът е изпратен и до БДИБР Пловдив за вземане на отношения по компетентност. Извършена е съвместна проверка от БДИБР – Пловдив и РИОСВ-Смолян.Съставен е КП №РФ-21/20.04.2018г. По време на проверката всички съоръжения работят нормално и няма преливане на отпадъчни води в реката. Дадено е предписание: при аварийни изпускания на непречистени отпадъчни води да се уведоми РИОСВ-Смолян.Срок-постоянен.
21. 21.04.2018г. Сигналът е постъпил по електронна поща Сигнал за 3 малки мечета без майка в района на с.Барутин. РИОСВ - Отдел"ПД" На интернет страницата на РИОСВ - Смолян е публикувано прессъобщение, съдържащо информация относно резултатите от съвместната  акция на МОСВ, РИОСВ - Смолян и Фондация „Четири лапи“.
22. 27.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон  Сигнал относно замърсяване с оборска тор и изхвърляне на животински отпадъци в района след с.Борино по пътя за гр.Доспат. Всичко отива в реката и я замърсява. Носи се неприятна миризма.  БДИБР - Пловдив Сигналът е препратен до БДИБР-Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
23. 30.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал относно строеж от който се изхвърля пръст в яз.Доспат  Община Доспат  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до общ.Доспат.
24. 06.05.2018г.

Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“

Сигнал относно замърсяване на р.Малка Арда в с.Петково.По повърхността на реката се носи гъста пяна с мътен оттенък.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-026/06.05.2018г. При проверката е установено  , че реката е видимо чиста и бистра и не е установено запенване. Взета е водна проба от РЛ-Смолян.
 25. 08.05.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ 

Сигнал за два незаконни цеха за дървен материал в гр.Девин, който се намира до бившия парк на военните.Сигналоподателят твърди, че нямат разрешителни за дейност.Всички трици хвърчат по улицата и дворовете на квартала, има шум и боядисват в незатворени помещения. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и са съставени два КП:КП №ЕН-018/09.05.2018г. и КП №ЕН-018/09.05.2018г. По КП №ЕН-018 е констатирано, че на площадката не се извършва разбичване на дървесина и не е установено боядисване. Дадено е предписани: да се направи регистрация в РИОСВ-Смолян, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършените дейности по боядисване на площадката. Срок до 31.05.2018г. По КП №ЕН-019 е констатирано: не се установява разпиляване на трици, извършват се подготвителни дейности в хале където ще бъдат монтирани дърводелски машини. 
26.  08.05.2018г.  

Сигналът е постъпил по ел.поща

Сигнал за сеч в района на хижа Кабата  РДГ - Смолян  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност на РДГ-Смолян.
27.  10.05.2018г.   Сигналът е постъпил  по
„зелен телефон“
Сигнал за нерегламентирано сметище в с.Горно Прахово, кв.Шума.При проливен дъжд боклуците плуват из селото.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян  и е съставен КП №РД-019/11.05.2018г. При проверката е установено замърсена площ от битови отпадъци. Дадено е предписание да се почистят отпадъците в срок до 18.05.2018г., да се осигури съд за съхранение на отпадъците и да се поставят табели за недопускане на замърсяване – срок до 18.05.2018г. Извършен е последващ контрол и е съставен нов КП №ЕН-024/30.05.2018г. като е установено, че даденото предписание е изпълнено.
28.  23.05.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

В гр.Смолян, кв.Миньорска-р.Черна е потъмняла и се е запенила, усеща се  миризма.  БДИБР - Пловдив  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до БДИБР-Пловдив и ОДБХ Смолян.

 

29.  25.05.2018г.  

Сигналът е постъпил по пощата. 

Сигнал относно шум, липсата на санитарни възли в дърводелски цехове в гр.Девин , мирис на ацетон в близост до къщите на живеещите.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Предстои проверка
 30.  29.05.2018г.   Сигналът е постъпил  по
ел.поща
Сигнал относно р.Белиизворска, намираща се на разклона на с.Бял Извор, мирише лошо.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка с РЛ-Смолян и БДИБР-Кърджали и е съставен КП № БХ-034/29.05.2018г. При проверката са взети 3 броя водни проби от повърхностни води и е установено заустване на отпадъчни води от селската канализация  в реката, като заустваните води са видимо мътни и с мирис на битова канализация. В останалите 2 точки на заустване реката е видимо бистра, дъното е без биологични отложения и няма изтичане на отпадъчни води от мандрите.
31. 04.06.2018г.

Сигналът е постъпил по „пощата“

 Сигнал за допуснати нарушения в мандра собственост на ЕТ „Георги Гетов“. За извършваната дейност в манд