Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 04.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал относно публично излагане на два екземпляра от защитен вид „видра“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-001/04.01.2021 год. От извършената проверка е установено, че описаните в сигнала препарирани животни от защитен вид „видра“ са премахнати и не са налични. Преписката е изпратена до Районна прокуратура за изясняване на случая, съобразно техните правомощия и компетентност.
2. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в район на Община Ардино.  ОД „БХ“ – Кърджали и Община Ардино Сигналът е препратен до ОД „БХ“ – Кърджали и до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
3. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконно сметище от автомобилни гуми по пътя за село Гоздевица. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е дадено предписание на Община Смолян за почистване на нерегламентираното замърсяване.
4. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в чували в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
5. 18.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща.

Сигнал относно публикувана обява в интернет, свързана с предлагане за продажба на жив екземпляр от вида лисица. ТП „ДЛС - Извора“ Сигналът е препратен до ТП „ДЛС - Извора“ за предприемане на действия относно изясняване законността на придобиване на живия екземпляр от вида лисица.
6. 20.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно  разпространение на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-003/20.01.2021 год. По време на проверката са установени торбички, върху опаковката на които няма посочени седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара, а също така няма и обозначение „торбички за многократно използване“. Установените торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и тъй като производителите не са в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян, задължените лица ще бъдат изпратени за проверка.
7. 20.01.2021г.

Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.

Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян.

РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-004/20.01.2021 год. По време на проверката са констатирани пластмасови торбички за които няма опаковка и не може да се определи техния произход. Тези торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ – Смолян документ за заплатена продуктова такса за констатираните по време на проверката торбички.
8. 26.01.2021г.   Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно изхвърлени автомобилни гуми в близост до реката в град Златоград, след разклона за Гърция. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и Община Златоград и е съставен КП № БР-03/04.02.2021 год. От извършената проверка е констатирано, че в частен имот има натрупани излезли от употреба автомобилни гуми. В реката не са установени изхвърлени гуми, а само такива, които са използвани за укрепване на ската към частните имоти. Не са констатирани замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци. Дадено е предписание на Община Златоград да се идентифицира собственика на имота и да се почистят излезлите от употреба гуми, като същите се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
      м. Февруари     
1. 01.02.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разравяне и нарушаване структурите на екопътеки край село Орехово и безпокойство на животни. ЮЦДП - гр.Смолян Сигналът е препратен до ЮЦДП – град Смолян и община Чепеларе.
2. 25.02.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно запрашаване на въздуха в кв. Устово, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" По време на проверката е констатирано, че във връзка с изпълнение на програмата за намаляване на замърсяването с ФПЧ е предвидено да се извършва обработка на уличната мрежа против обледеняване с химични препарати в централна градска част. Извършена е проверка в кв. Устово и е констатира, че зимното поддържане се извършва с пясък. Същият се събира след приключване на зимния сезон. При проверката е констатирано, че се извършва интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян, както и на други части от града, с което неможе да се прилагат едновременно мерките заложени в програмата за КАВ и изпълнение на интегрирания проект.
      м. Март     
1.   04.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно оцветяване на водите на река Елховска в тъмно зелено.  РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Пловдив и Община Рудозем и е съставен КП № АВ 008/03.03.2021 год. По време на проверката е констатирано, че река Елховска е с променен цвят (жълто-кафяв), като водите се разпенват и се усеща миризма на оборска тор. От извършения оглед е установено, че промяната на цвета на водата в реката е след вливане в дере Бурецки дол. При извършен оглед на дере Бурецки дол е констатирано, че водите на дерето са променени в жълто – кафяв цвят преди и след Регионално депо за неопасни отпадъци град Рудозем, с което се изключва замърсяването да е от дейността на депото. По време на проверката е констатирано, че замърсяването на дерето е в следствие на изсипана оборска тор водосток на път с. Бърчево – с. Равнината. Взети са три броя водни проби на повърхностни води. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 009/04.03.2021 год. По време на проверката е установено, че атмосферните води преминаващи през площадката са изведени в крайпътната канавка без пречистване на републиканския път, след което се оттича в река Елховска. В крайпътната канавка има следи от изнесена оборска тор и е констатирано заустване на отпадъчни води с бял цвят в дъждопреливна шахта на преминаващо дере  по границата на обекта, след което се заустват в река Елховска без да има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадени са предписания да се почисти крайпътната канавка от оборската тор и да се преустанови заустването на отпадъчни води  и да се ограничат смесването на дъждовните с оборска тор от площадката. Предприети са административно наказателни мерки.

2.  04.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно спукана отходна тръба до писта № 7 и носене на неприятна миризма в к.к. Пампорово. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и „ВиК“ ЕООД и е съставен КП № ЛМ-002/05.03.2021 год. По време на проверката е установено, че е запушена ревизионната шахта и отвеждащия канал след нея. Отпадъчната вода прелива през капака на ревизионната шахта и се оттича свободно по терена на ски писта № 7. Дадено е предписание да се предприемат мерки за отпушване на ревизионната шахта и канала след нея. След извършен последващ контрол от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че предписанието е изпълнено.
3.  08.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване на р. Малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Плвдив и РЛ-Смолян и са съставени КП №ЛМ-003/07.03.2021г. и КП №СМ-43/07.03.2021г.По време на проверката е извършен оглед на р.Кутелска от с.Кутела до сливането и с р.Малка Арда. Водите на реката са бистри без видимо замърсяване. Извършен е оглед на дерето и е установено, че няма заустване и водите са чисти без видимо  замърсяване. Извършен е оглед и на р.Малка Арда в района на с.Петково, като водите на реката са чисти без видимо замърсяване. Направен е оглед на дерето приток на отпадъчните води от „Дом за възрастни хора“ – с.Петково и на р.Малка Арда в района на с.Малка Арда и кв.“Ропите“. като в района на „Ропите“ по повърхността плуват малки пенообразни петна.на две места около моста са образувани две петна от пенообразно вещество с бял цвят и без мирис. При огледа не е установено наличие на умряла риба. По време на проверката не е открит друг източник на замърсяване.
4.  09.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерени две птици в безпомощно състояние в град Смолян, кв. Устово. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/09.03.2021 год. По време на извършената проверка са открити две птици в безпомощно състояние без възможност за летене. Екземплярите са млади от вида Горска улулица. При първоначален оглед не са установени наранявания. Птиците са взети и са транспортирани и предадени на Спасителен център за диви животни град Стара Загора. 
5.  10.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на дере с отпадъци на ул. „Младост“, град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
6.  12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-008/17.03.2021 год. По време на проверката не са установени съхранени пластмасови торбички с/или без способ за захващане. Не е установено, извършване на търговска дейност с нерегламентирани торбички.
7.   12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно установено петно от нефтопродукт, причинено от изхвърлен филтър в река Върбица. Община Златоград  Извършена е незабавна проверка от експерти на Община Златоград. По време на проверката е установено наличието на мазни петна със син оттенък, които излизат от дъното на речното корито с размери 35-40 см. Мястото е локализирано и е извадена от дълбочина на около 50 см. Автомобилна част – механизъм от маслен амортесьор. След изваждането му, е преустановено образуването на последващи петна в коритото на реката.
8.  15.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно побеляване на река Арда след бетонов възел в посока град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ВВ-001/14.03.2021 год. По време на проверката е установено, че на площадката се извършват подготвителни дейности. На 13.03.2021 год. е извършено почистване на утаителите на ТМСИ, от където най – вероятно се  получило замътването на реката. По време на проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води в коритото. Водите на реката са бистри, с непроменен цвят. Не са констатирани отложения по дъното на реката, но по ската по протежение на площадката са констатирани разпилени автомобилни гуми и битови отпадъци. Дадено е предписание да се почисти утаителят на Бетоновия възел, като утайките се третират по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и да се почисти ската на реката.
9.  16.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно променен цвят на река Чепинска, като по повърхността плува пяна. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив, РЛ – Смолян и Община Рудозем и е съставен КП № СМ-49/16.03.2021 год. По време на проверката водите на р. Чепинска са бистри, без следи от разпенване, с естествена аерация. Установено е, че от отходна тръба изтичат минимални количества отпадъчна вода с битово – фекален характер. Тази тръба е свързана с обща площадкова канализация. В същия ден е извършена и профилактика на тази канализация, като с „WOMA“ е продухвана и прочиствана запушена канализация в района. Вследствие на тази профилактика, в река Чепинска са се заустили замърсени води, които са предизвикали разпенване и размътване на водите й. Взети са водни проби преди и след отходната тръба.
10.   17.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изпускане на гъст дим от обекти(хотели и дърводелски цех) в град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 012/17.03.2021г. По време на проверката е констатирано, че не се изпуска гъст дим, който да се разнася над града. Констатирано е, че обектите използват горива, които не са забранени при горивните процеси. При извършен оглед на котелските помещения на обектите, не са установени изгаряния на отпадъци.
11.  18.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно носещи се петна с пяна по водите на река Малка Арда между селата Малка Арда и Оряховец, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-12/18.03.2021 год. По време на проверката е установено, че в района на Шарков мост в р. Кутелска имя пяна с бял до жълтеникав цвят, която се е задържала в тихите места на реката. Пяната е с характерна миризма на риба. При извършен оглед на цялото протежение на р. Кутелска е установено, че в дере приток на р. Кутелска се вливат води от рибаник, изграден под производствено хале. За почистването на водите няма изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, тип мазнинозадържател.  По време на проверката, водите в рибарника са видимо чисти и бистри. Дадено е предписание да се изгради мазнинозадържател за формирането на отпадъчни води от дейността.
12.  19.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изливане на мръсните води от с. Вълкосел в частен имот. Община Сатовча  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност. 
13.  26.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно заключен контейнер за битови отпадъци в частен имот, находящ се в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
14.   30.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани боклуци от извършване на дейност по саниране в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
15.  31.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изкарана обратна вода, която тече по главния път в село Бял Извор. Община Ардино  Сигналът е препратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
      м. Април     
1.  01.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:
- КП № СС-011/02.04.2021 год. По време на проверката е установено, че се предлагат пластмасови торбички с дръжки, произведени по заявка. Върху опаковката на торбичките, както и на тях, няма обозначение за наименование, седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара. Няма и надпис „Торбичка за многократно използване“. Предлагат се пластмасови торбички с дръжки, на които върху торбичките няма обозначения: наименование, седалище и адрес на производителя, както и „Торбичка за многократна употреба“. В обекта се предлага и пликове без дръжки, които се използват само за първична опаковка. На видно място в обекта е посочена цена за малки и големи торбички, съгласно изискванията на „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса “.
- КП № СС-012/02.04.2021 год. 
По време на проверката е констатирано, че в обекта се предлагат полиетиленови пликове без дръжки. Предлагат се и пластмасови торбички с дръжки. На видно място в обекта е посочена цена за брой торбичка. От извършената проверка не са установени торбички, които не отговарят на нормативните изисквания и допълнителни за които следва да се заплаща продуктова такса. 

2.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно увреждане на частни имоти от преминаващи автомобили в района на Смолянските езера. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разхвърлени боклуци в горските площи в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  06.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в село Срънско.  Община Ардино Сигналът е препратен до Община Ардино и до ОД „БХ“ за вземане на отношение по компетентност.
5.  09.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена мъртва риба в естествен водоем в град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-010/09.04.2021 год. По време на проверката е установено, че в частен имот в собствен водоем се отглежда риба, като част от нея е умряла, а други риби са в добро жизнено състояние. В района на рибарника няма видими следи от замърсяване на околната среда и водите в река Малка Арда. Извършен е оглед на река Малка Арда и река Арда като не е установено видимо замърсяване на водите.
6.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, Община Смолян и РУ на МВР – Смолян. На установените излезли от употреба МПС са поставени стикери за премахване на същите в определен срок.
7.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно разпилени боклуци в село Стърница. РИОСВ - Отдел"КОС" Сигналът е подаден и до Община Баните, които още при получаването му, предприемат действия по почистване на отпадъците. При извършената проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че същите са събрани в чували и приготвени за извозване до Регионално депо.
8.  17.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище край град Девин. РИОСВ - Отдел"КОС" Дадено е предписание на Община Девин да се почистят замърсените места с отпадъци. При извършен последващ контрол и съставен КП №  ММ-08/23.04.2021 год. е констатирано, че предписанието е изпълнено и отпадъците са почистени и извозени.
9.  18.04.2021г. Публикация в социалната мрежа. Сигнал относно запенване  на река Малка Арда, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № БХ-013/18.04.2021 год. Извършен е оглед на р. Кутелска от началото на селото и вливащите се дерета в нея до последната му къща по течението на реката. Извършен е оглед на дере приемник на отпадъчни води на МПП, както и в точката на заустване след пречиствателното съоръжение. В този участък не е констатирано запенване. Извършен е оглед при вливането на р. Кутелска в река Малка Арда посока Шарков мост. В този участък е установено запенване на реката по нейните краища и в тихите места по течението. Водите на река Малка Арда, идващи от с. Виево до вливането на р. Кутелска са бистри и без следи от пяна. Извършен е оглед на р. Малка Арда в района на с. Петково, като водите са без видимо замърсяване. При огледа на р. Малка Арда на няколко места е забелязано запенване по края на течението в тихите места. Взета е водна проба за анализ от мястото. При извършен оглед на участъците по р. Кутелска и р. Малка Арда не е установен източникът на замърсяване.
Извършена е проверка на участък от устието на р. Кутелска с р. Малка Арда от местност „Шарков мост“ до с. Кутела. Установено е неразрешено заустване на отпадъчни води чрез PVC тръба в дере, преминаващо под Кметство – с. Кутела и ляв приток на р. Кутелска. Извършена е повторна съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-022/23.04.2021 год. По време на проверката са проведени тестове с цветен разтвор на вода и калиев перманганат на тръбопроводи с начало ревизионна шахта за отпадъчни води и външен подов сифон, находящи се на външна площадка на ниво и пред съществуващо котелно, с цел установяване местата на отвеждане на отпадъчните води, точките на заустване и дали същите се третират по начин, регламентиран в законодателството. Предприети са административно наказателни мерки.
10.  23.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище по пътя Рудозем – Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
11.  26.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен шум  от дейност на рязане на скално – облицовъчни камъни в село Крибул. Община Сатовча Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
12.  29.04.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно нерегламентирано сметище на територията на с. Любча, община Доспат. Община Доспат Сигналът е препратен до Община Доспат за вземане на отношение по компетентност. 
      м. Май    
1.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в село Стойките. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
2.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно констатирани нарушения при водене на сечи в района на х. Кабата и връх Цирикова черква. РДГ - Смолян Сигналът е препратен до Регионална дирекция по горите - Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  07.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно вдигане на шум и прахово замърсяване на околната среда от извършване на ремонтни дейности в град Смолян.  Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  09.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно струпани незаконни отпадъци в имот в село Стойките. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-009/12.05.2021 год. По време на проверката са констатирани 4-5 чувала с отпадъци от битов характер. В хода на проверката отпадъците са почистени.
5.  14.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изсипан цвик в река Чепеларска.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № РФ-17/14.05.2021 год. При проверката е установено, че от спукан канализационен колектор изтичат отпадъчни води в дере, приток на р. Чепеларска. Тези отпадъчни води са с характерен мирис на води от млекопроизводство с бял цвят. Има отложени по дъното на реката характерни биологични налепи. Взета е водна проба от отпадъчната вода, изтичаща от пробива в канализационния колектор, преди заустването в дерето. Дадено е предписание да се възстанови целостта на канализационния колектор, част от канализационната система на град Чепеларе.
6.   21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно изхвърлена оборска тор до река Чепеларска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № ЕН-022/01.06.2021 год. От извършената проверка е установено съхранение на оборска тор в частен имот. Площадката, където се съхранява оборската тор е с твърда основа – асфалт и бетонова стена, ограничаваща достъпа до река Чепеларска. При проверката не е констатирано изтичане на оборска тор и замърсяване на коритото и водите на реката. В близост до площадката с торта и в непосредствена близост до път II-86 е установена замърсена площ с битови отпадъци и строителни отпадъци. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени.
7.  21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на горска територия с битови отпадъци на територията на с. Чепинци. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
8.  25.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изхвърлени отпадъци от автомобил в района на разклона за пътя за връх „Перелик“, местност „Превала“. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-011/25.05.2021 год. По време на проверката са установени един брой хартиена опаковка, два броя метални кенчета и няколко разпилени пластмасови опаковки. Същите отпадъци са почистени по време на проверката и е направена допълнителна оборка на района.
      м. Юни    
1.  04.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерено малко мече без майка на асфалтов път град Смолян – град Рудозем. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-25/04.06.2021 год. По време на проверката е установено, малко мече качено на дърво на височина 25м. Мечето е оставено без човешко присъствие, в случай, че майката е наблизо да се съберат заедно. При повторно посещение на мястото е установено, че мечето е слязло от дървото и върви само по асфалтовия път. Впоследствие отново се качва на по – ниско дърво. След час и половина, мечето е уловено от дървото, без да се наранява и упоява. Екземплярът е транспортиран същата вечер и предаден на „Парк за танцуващи мечки град Белица“.
2.  05.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изтичане на отпадъчни води от преработка на инертни материали, които замърсяват река Въча.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № ВВ-011/05.06.2021 год. По време на проверката е установен емитер на отпадъчни води ТМСИ. От дейността на обекта се формират отпадъчни води, които изтичат гравитачно (самотек) и се заустват в река Въча. Пречиствателното съоръжение – утаител е запълнено над максималният си обем и не се осъществява пречиствателен процес-утаяване и избистряне на отпадъчните води. Взета е проба от отпадъчна вода преди заустване в река Въча. Дадени са предписания да се преустанови незабавно заустването на непречистени отпадъчни води и да се приведе в нормално експлоатационно състояние пречиствателното съоръжение. Още по време на проверката е преустановено изтичането на отпадъчни води в река Въча.
3.  08.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на град Девин. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Извора“ и е съставен Протокол от 08.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4.  09.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Лъка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 09.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелен кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой овца. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
6.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички на територията на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени Констативни протоколи:

КП № СС-027/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Установените размери не отговарят на изискванията съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се заплати продуктовата такса за -          констатираните при проверката торбички, неотговарящи на изискванията.

-  КП № СС-028/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, неотговарящи едновременно на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Производителите на торбичките не са в териториалния обхват на Смолян, поради което информацията е препратена.

-  КП № СС-028/11.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Дадено е предписание да се заплати продуктова такса, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса.

-  КП № СС-029/11.06.2021 год. – По време на проверката не са установени пластмасови торбички с дръжки, използват се само пликове без дръжки. 

8.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно паднало щъркелче от гнездо в село Борино. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-033/10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че малко щъркелче е паднало от гнездо. Екземпляра е жив и без видими наранявания. Извършена е организация по връщане на екземпляра в гнездото чрез вишка.
9.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно запрашаване в работна среда в шивашки цех на територията на Община Сатовча.  Дирекция „Инспекция по труда“   Сигналът е препратен до Дирекция „Инспекция по труда“ за вземане на отношение по компетентност.
10.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно видяно малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под главния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-028/11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“.
11.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на два кошера в землището на град Златоград. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  12.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Полковник Серафимово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 12.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  13.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно видяна малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под гладния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-029/13.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“. 
14.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно посиняване на водите на река Малка в регулационните граници на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Златоград и са съставени КП №4/14.06.2021 год. и КП № КЖ-098/14.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че в района на образувалото се петно и над него срещу течението на река Малка няма емитери на отпадъчни води. Петното е било в средата на течението. В началната точна на образуване на петното не е намерен предмет, който да е причинител на оцветяването. След 10-15 минути, оцветяването се е разнесло и ново не се е появило. Към 17 часа, водите на реката са били чисти и бистри, без никакви следи от оцветяване.
15.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно незаконно сметище в град Девин.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-18/16.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че се има предвид претоварната площадка за битови отпадъци в град Девин, тъй като е допуснато престояване на около 100 т. битови отпадъци преди транспортирането им за депониране. Установено е, че струпването на по – голяма количество отпадъци се дължи на аварирала техника. Дадени са предписания, битовите отпадъци на площадката да бъдат депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Барутин, отпадъците в близост до къщите да бъдат почистени и да не се допуска престояване на битови отпадъци на площадката, като същите да се извозват ежедневно.
16.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Здравец. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Кормисош“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху седем броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Ардино“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконни сметища в землището на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:

-  КП № СС-030/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Смилян не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са замърсени площи, за които е дадено предписание същите да бъдат почистени.

-  КП № БР-34/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Могилица, не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са единични изхвърлени битови отпадъци, които са почистени още по време на проверка. Дадено е предписание относно създаване на възможност за оглед на цялостния участък под центъра за наличие на отпадъци и при констатиране на такива, същите да бъдат почистени.

19.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище и незаконна кариера за добив на трошена каменна настилка на територията на с. Любча, община Доспат.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-19/24.06.2021 год. Сигналът е постъпвал в РИОСВ – Смолян и през месец април, за който е изпратено писмо с предписание до Община Доспат. По време на извършената проверка на 24.06.2021 год. е установено, че отпадъците са почистени. За незаконният добив на подземни богатства, съгласно Закона за подземните богатства, РИОСВ няма компетентност.
20.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 18.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху рамкови кошери, пчелни семейства, пчелни рамки и един брой магазин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопански животни в землището на с. Стойките. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 22.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 23.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27.  23.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на фотокапан и хранилка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху фотокапан и автоматична хранилка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28.  25.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29.   27.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 27.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30.  30.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на хранилка за диви свине в землището на с. Сивино.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 30.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху автоматична хранилка за диви свине. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 02.01.2020г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал относно констатирани вредители по иглолистни насаждения в района на град Смолян и град Ихтиман. ЮЦДП – Смолян Сигналът е препратен до РДГ – Смолян и ЮЦДП – Смолян за вземане на отношение по компетентност.  
2. 10.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух с гъст дим в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 001/10.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че на посочения обект има монтирани 2 бр. водогрейни котли. Използваното гориво е въглища. В момента на проверката работят и двата котела, като през комина изпускания дим е безцветен. В горивните камери на котлите няма следи от изгаряне на отпадъци, а само горящи въглени от използването гориво. В котелните помещения не е констатирано съхранение на отпадъци за изгаряне.
3. 21.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изгаряне на гуми, разхвърлени отпадъци в реката задимяване в гр. Смолян, кв. Устово. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-004/21.01.2020 год. По време на проверката не е установено изгаряне на гуми или други отпадъци, както и наличие на черен дим и задимяване в района. От извършения оглед са констатирани замърсявания с битови и строителни отпадъци, както в дерето, така и по ската и бреговете към него. За установените замърсявания е дадено предписание да се почистят отпадъците и да се извозят до съответното Регионално депо.
4. 21.01.2020г. Сигналът е постъпил по електронната поща.  Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух и горене на гуми или друг вид нерегламентирани отпадъци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 002/21.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че в гаражна клетка се извършват ремонтни дейности и има монтирана печка на твърдо гориво (дърва) за отопление. При проверката горивната камера е заредена с дърва. През изпускателното съоръжение се изпуска светъл дим с характерна миризма на изгаряне на дървесина. На площадката няма следи от изгаряне на гуми и/или нерегламентирани горива.
5. 25.01.2020г.

Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.

Сигнал относно замърсяване на река Арда в гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 003/25.01.2020 год. По време на проверката е констатирано заустване на води с бял цвят през водосток Ф 800 до моста, след което се заустват в река Арда. След постъпване на водите в реката се получава побеляване в левия край на р. Арда. Извършена е проверка на шахта, при която е констатирано, че хоризонталния тръбопровод по устието на шахтата е замръзнало в следствие на ниски температури и събраната вода под разтоварния бункер пред гаража пред водостока се зауства аварийно в р. Арда. При проверката е преустановени извозването моментално на руда и водостока е засипан с пясък, с което е преустановено аварийното заустване при водостока в р. Арда. Взети са два броя водни проби – преди и след заустването. 
6. 26.01.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно умряла риба в района на Юговското ханче. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и Община Лъки и е съставен КП № АВ 004/26.01.2020 год. По време на проверката е констатирано, че има умрели риби в р. Чепеларска от вида „Черна мряна“ на около 1,5 км. след Юговското ханче. Умрелите риби са в различен стадий на разлагане. В района на умрялата риба няма видими следи от замърсяване и промяна на цвета на реката. Взети са четири броя водни проби от р. Юговска и р. Чепеларска.
7. 28.01.2020г.

Сигналът е постъпил в Офис Комплексно обслужване.“

Сигнал относно застрояване на вили в с. Старцево без промяна предназначението на земята.

ОД „Земеделие“ – Смолян Сигналът е препратен до ОД „Земеделие“ – Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
8. 29.01.2020г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно извършване на дейност по клане на животни и неправилно съхранение и третиране на странични животински продукти. Областна Дирекция по безопасност на храните – Пловдив Сигналът е препратен до Областна Дирекция по безопасност на храните – Пловдив за вземане на отношение съобразно компетентността на агенцията. 
      м. Февруари     
1. 03.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно замърсяване на река Манастирска от дървесни отпадъци, образувани от дърводелски обекти. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № БР-04/03.02.2020 год. и КП № ММ-04/03.02.2020 год. По време на проверките са констатирани паднали дървесни кори на ската към реката и трици. Дадени са предписания, замърсените площи от трици и дървесни кори да бъдат почистени.
2. 06.02.2020г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за умряла риба в р. Арда в район под с. Койнарци, община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-04/06.02.2020 год. По време на проверката е установено, че водите на р. Арда от с. Средногорци до вливането на р. Елховска, както и водите на р. Елховска са с еднакво естествена мътност от падналите през деня и нощта дъждове. Взети са две проби повърхностни води и проба отпадъчни води. Предприети са административно – наказателни мерки.
3. 11.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на р. Чепеларска в района на с. Бачково, където водите са с оловно - сив цвят. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-04/11.02.2020 год. По време на проверката е установена локализация на авария на хвостопровода от ЛОФ към ХХ „Лъки – 2“. Предприети са незабавни мерки за спиране на работата на фабликата. Незабавно са предприети мерки и за смяна на спуканата тръба. Извършена е проба за водоплътност. На левия бряг на р. Юговска в мястото на аварията личат ясни следи от изтичането на хвост. Предприети са административно - наказателни мерки. 

4. 11.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно съхраняване на боклуци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-002/11.02.2020 год. По време на проверката е установено, че в частен имот се съхраняване около 30 броя бали, опаковани с фолио, пълни с люцерна. Не са канстатирани съхранение отпадъци и замърсени площи с отпадъци.
5. 17.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разливане на руднична кал в гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-001/17.02.2020 год. По време на проверката е установено, че няма разливане на руднична кал. Извършен е оглед на пътното платно, като не е констатирано замърсяване на воден обект и прилежащите терени. Също така не е констатирано и разпрашаване на рудничен прах във въздуха. Дадено е предписание при превоз на руднична баластна да се спазват изискванията на чл.70, ал.6 от Наредба № 1/27.06.2005 год. за норми, за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии със срок постоянен. 
6. 17.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно умряла риба в р. Чая в района на Юговското ханче и посивяване на реката при с. Хвойна. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен КП № РФ-05/17.02.2020 год. Извършен е обход на р. Чая и участъка от Юговското ханче д с. Хвойна. Водите на реката в целия участък са бистри и чисти, без миризма или замърсявания. Не е констатирано наличие на умряла риба. По дъното на реката няма отложения от скорошни замърсявания. Не е установен никакъв промишлен източник на замърсяване, както и нерегламентирани зауствания. В района на с. Хвойна, водите на р. Чепеларска са бистри и чисти. Извършен е пълен оглед на вливането в дерето, преминаващо през с. Павелско. Не са констатирани източници, които да се заустват нерегламентирано в този приток на р. Чепеларска. По време на проверката, водите от двете дерета, преминаващи през с. Орехово и с. Павелско, отвеждащи водите в р. Чепеларска, бяха чисти и бистри. Не бяха открити следи от замърсени води със оловно - сив цвят. По дъното няма характерни отложения с такъв цвят. Взети са проби повърхностни води.
7. 20.02.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърляне на отпадъци в дере и неправилното им съхранение. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-003/20.02.2020 год. По време на проверката е констатирано, че в дерето има изхвърлени хранителни отпадъци на площ около 1,5 – 2 кв.м. Дерето е сухо и няма воден обект. В момента на проверката отпадъците са събрани и дерето е почистено. В близост до района не са констатирани замърсени площи с отпадъци. Дадено е предписание да се преустови изхвърлянето на отпадъци в дерето и да не се допуска замърсяване на площи с отпадъци. Сигналът е препратен до ОДБХ – Смолян за предприемане на мерки по компетентност. 
8. 21.02.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на оборска тор. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, ОД “БХ“ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и е съставен КП № АВ 006/28.02.2020 год. По време на проверката е установено, че формираната оборска тор чрез транспортна лента се събира в първична яма, след което с помпа се прехвърля в торова яма за узряване. При извършената проверка е установено, че извън животновъдния обект има установена депонирана и разпръсната оборска тор. В следствие на валежите и снеготопенето, оборската тор е попаднала в крайпътната канавка и чрез водостоци постъпва в дере, ляв приток на река Читак дере. В момента на проверката няма пренасяне на оборска тор в канавката, но има остатъци от тор в канавката и близкото дере. Дадени са предписания да се ограничи постъпването на изсипаната оборска тор в крайпътната канавка във водния обект и да се почисти крайпътната канавка и дерето от замърсяването с оборска тор. 
9. 25.02.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване с перилни препарати на дере, десен приток на р. Орещица, с. Малево. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-005/25.02.2020 год. От направената проверка е констатирано, че в имот, находящ се в края на селото има изградена тепавица. В момента на проверката, същата не работи. За водоснабдяване на обекта има положени тръби, от които към момента не изтича вода. Сигналът е препратен до БД „ИБР“ – Пловдив за вземане на отношение по компетентност. 
10. 27.02.2020г. Сигналът е постъпил устно.  Сигнал относно изхвърляне на твърд и течен торов отпадък по пътя в района на община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-13/27.02.2020 год. По време на проверката е установено, че на ливада разположена непосредствено в близост до обекта, под самия път има наличие на твърд и течен торов отпадък, разположен по цялата площ на ливадата. От наклона към р. Елховска са се отцепили течните торове маси и безпрепятствено са се заустили в реката. Разпоредено е незабавно обезопасяване на ската към реката с цел недопускане на дифузно изтичане на течни торови маси. Взети са еднократни водни проби от р. Елховска. Ще бъдат предприети административно – наказателни мерки.
      м. Март     
1. 02.03.2020г. Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на водите на р. Малка Арда в района на с. Малка Арда, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършенa е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ Смолян и е съставен КП №ЛМ-05/01.03.2020год. При проверката е установено, че в района на махала „Ропите“, водите на реката са силно замърсени и няма наличие на умряла риба. Пяната плува на частични места. От извършения оглед не е установено изтичане на отпадъчни води или друг замърсител от промишлена дейност. Взети са 3 броя проби от р. Мала Арда.
2. 05.03.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изхвърляне на боклуци и тор в дере в град Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен до община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3. 06.03.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно побеляване на р.Върбица. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП №РФ-16/06.03.2020 год. По време на проверката е установено, че в следствие на дъждовете във водосбора на хвостохранилището са постъпили големи количества скални и дренажни води, както и силно завишени руднични води. Всички тези води както и тези на пълноводната р. Ерма река са предизвикали хидродинамични процеси, непосредствено преди стената на хвостохранилището. От тези процеси водите са размътени и преливат през шахтовия тунел на хвостохранилището в р. Голяма, приток на р. Бърбица и предизвикват заустване на водите. Взета е водна проба от изхода тунел на ХХ „Ерма река" преди заустването на р. Голяма. Дадено е предписание да се представи актуално становище за хвостохранилището.
4. 11.03.2020г. Сигналът е постъпил устно. Сигнал относно струпани бели, големи цистерни в края на с. Леска по посока Кърджали. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП ЕН-013/11.03.2020год. По време на проверката са констатирани струпани пластмасови бидони с различна вместимост и отпадъци от различни видове опаковки, използвани за направата на козметични продукти. Установени са и множество струпани отпадъци от черни и цветни метали и следи от горене на кабели. Дадени са предписания натрупаните отпадъци да бъдат предадени на лица, притежаващи съответните разрешителни документи и копие на документацията да бъде представена в РИОСВ Смолян.
5. 16.03.2020г. Сигналът е постъпил по „комуникатор“. Сигнал относно преминаване на овце и кози през централните части на село Вълкосел. ОД „БХ“ Благоевград и Община Сатовча  Сигналът е препратен до ОД „БХ“ Благоевград и община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
6. 19.03.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци в град Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен до община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
7. 19.03.2020г.

Сигналът е постъпил устно.

Сигнал относно вдигане на шум и миризма от завод, който работи денонощно в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-009/19.03.2020год. В момента на проверката обекта не работи. Не са установени миризми и излъчван шум в околната среда. 
8. 20.03.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци по пътя от с.Кочан за с.Жижево. Община - Сатовча Сигналът е препратен до община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
9. 30.03.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на водите на р.Малка Арда в района на с Малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на община Баните и полицията и е съставен КП № СД-10/29.03.2020год. По време на проверката е установено, че в района на с. Малка Арда и кв.“Ропите“ плува пяна по повърхността на водите на частични големи петна. Не е установено наличие на умряла риба. В момента на проверката не е установен източник на замърсяване. В района няма промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда.
      м. Април    
1. 09.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване на река Батанска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – офис Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-25/09.04.2020 год. По време на проверката са установени руднични отпадъчни води в река Батанска. Поради падналите снеговалежи и дъждове през последните дни, водопритока в подземните пространства на участък Батанци е завишен. Капацитета на изпомпването на водите е надвишен, поради което част от рудничните води се заустват нерегламентирано в река Батанска. Водите, които се заустват в реката са с видимо променен цвят. По време на проверката незабавно е указано спиране на водочерпенето от водосборището. Взета е еднократна водна проба. Предприети са административно – наказателни мерки.
2. 13.04.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на водите на река Арда в района на с. Ловци, община Мадан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма заустване на непречистени руднични отпадъчни води във воден обект – р. Батанска. Причината за замътването на водите на реките Батанска и Маданска, е че е извършвано надграждане на баражите в река Батанска. В следствие на това, водите река Батанска са с променен сиво – бял цвят. 
3. 21.04.2020г. Сигналът е получен по електронна поща. Сигнал относно разрушаване целостта на ливада, която е общински парцел. Община Чепеларе Сигналът е препратен до Община Чепеларе за вземане на отношение по компетентност.
4. 27.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно запенване на река малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма видими замърсявания на река Малка Арда, няма промяна в цвета а водата и тя е видимо бистра, без запенване. От направения оглед на дере, ляв приток на р. Кутелска е установено, че водата е замътена от падналите дъждове и няма видимо запенване. Взети са 4 броя проби повърхностни води.
5. 28.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване и замътване на река Юговска в района на с. Югово. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен констативен протокол. По време на проверката е констатирано, че няма видимо замърсяване. Няма промяна в цвета на водата, тя е видимо бистра,  без замътване и без следи от побеляване. Не е установено изтичане на замърсени отпадъчни руднични води в река Юговска. При направения оглед е установено пробутване на наносни отложения към брега, на база на което е нарушено естественото състояние на речното легло. Взети са 3 броя проби повърхностни води.

6. 29.04.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“ Сигнал относно прокопан канал, по който се стичат обратната вода и торта в съседни ниви от овчарник в края на с.Барутин. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка и е съставен КП №РФ-30/30.04.2020г., при която е установено, че от дейността в обект „овчарник и краварник“ се формират отпадъчни води при измиването на бетонна площадка към обекта.За отпадъчните води е изградена септична яма. Връзката между измивните води и ямата е прекъсната, поради което част от замърсените торови води са постъпили в ливади, намиращи се в непосредствена близост до обекта.По време на проверката няма измиване и формиране на воден поток.Дадено е предписание да се възстанови връзката между изхода при бетоновата площадка и септичната яма, с цел недопускане изтичане на замърсени води.
      м. Май     
1. 08.05.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно незаконна автоморга и разкомплектоване на ИУМПС. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-022/12.05.2020 год. По време на проверката е установено съхранение на разкомплектовани ИУМПС. Дадени са предписания, струпаните ИУМПС да се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и копие от документите да се представят в РИОСВ – Смолян.
2. 14.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на „Малката река“ в село Кочан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-09/14.05.2020 год. По време на проверката е установено, че на обекта, евентуален замърсител на „Малка река“ се извършва ремонт и реконструкция и няма видими следи на скорошно постъпване на отпадъчни води. След приключване на ремонта, отпадъчните води ще се отвеждат към канализационната мрежа на село Кочан. След приключване на ремонтните дейности ще се извърши последваща проверка.
3. 14.05.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно съхранение и търговия на дрехи втора употреба. Община Ардино Сигналът е препратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност. 
4. 15.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно излъчване на силен шум и отделяне на трици във въздуха от дейността на гатер в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 017/15.05.2020 год. По време на проверката е установено, че има монтирана на 15.05.2020 год. мобилна дробилка за раздробяване на дървен чипс. На площадката няма монтирана инсталация за производство на пелети. По време на проверката е преустановена работата на мобилната дробилка, като до края на деня ще бъде премахната от площадката. В следствие на силни пориви на вятъра, се разнася фин прах във въздуха от пътната настилка.
5. 19.05.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирани сметища със строителни отпадъци в Община Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Дадено е предписание за организиране почистване на строителните отпадъци, тяхното събиране и извозване до Регионално депо.
6. 26.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с битови и строителни отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-013/26.05.2020 год. По време на проверката не са констатирани замърсявания с битови и/или строителни отпадъци. В единия край има събрани чували с отпадъци, както и съхранение на отпадъци.
7 28.05.2020г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно продажба на диви животни. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставена КП № ГГ-009/02.06.2020 год. По време на проверката са констатирани 1 брой екземпляр на лисица и 1 брой екземпляр на куче с порода чехословашки вълк, който наподобява вълк, но морфологично не може да се определи като такъв. Лисицата е придобита по време на индивидуален лов, поради недоброто и здравословно състояние. Дадени са предписания да се подаде заявление за регистрация на диво животно „лисица“, съгласно Закона за защита на животните или да се освободи в естествената и среда и да се представи разрешително за лов на хищници.
8. 29.05.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно силен шум и вибрации от сондажна помпа. Община Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Регионална здравна инспекция – Смолян и Община Смолян.
      м. Юни    
1. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно издаване на силен шум от дърводелски цех на територията на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-023/03.06.2020 год. По време на проверката е констатирано, че инсталацията е монтирана преди два месеца. В момента на проверката се извършват ремонтни дейности на линията за производство на пелети и съоръженията към нея не работят. 
2. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно контейнер пълен с боклуци в с. Змеица. Община Доспат Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Община Доспат.
3. 01.06.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно побеляване на реката от Горна Арда, Могилица през Кошница. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БД „ИБР“ – Пловдив и е съставен констативен протокол. По време на проверката е установено, че река Арда в района на с. Горна Арда е мътна от падналите дъждове. Същата обстановка е и в района на с. Могилица и в района на с. Киселчово. Река Арда в района на с. Кошница е бистра, като няма промяна в цвета на водата, без замътване и без следи от замърсяване. Не е констатирано побеляване на р. Арда и р. Киселчовска, няма утайка и не е установен източник на замърсяване.
4. 12.06.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на дере с тор и отпадъци. Община Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Община Смолян.
5. 17.06.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци на съоръжение в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е съставен КП № БР-36/25.06.2020 год. По време на проверката е установено, че на външна площадка са констатирани замърсени участъци с двигателни масла, генерирани от ремонтни дейности. Установено е, че на площадката се извършва разкомплектоване на автомобили. Дадени са предписания да се почисти площадката от всички видове отпадъци и да бъдат предадени на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО и копия на документите да бъдат представени в РИОСВ – Смолян и излезлите от употреба моторни превозни средства да се предадат на площадки за съхранение или центрове за разкомплектоване на автомобили.
6. 19.06.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от животновъдно стопанство. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-042/25.06.2020 год. По време на проверката не са констатирани отпадъци от животновъдна дейност и други отпадъци в коритото на реката в района на стопанството. Към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води или дъждовни такива. Няма замърсявания по ската или в речното корито и в реката.
       м. Юли    
1.  03.07.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изливане от запушена канализация на непречистени отпадъчни води. Община Девин  Сигналът е препратен до Община Девин за вземане на отношение по компетентност. 
2. 03.07.2020г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно запрашаване на улица в град Рудозем от извършване на ремонтни дейности. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-028/06.07.2020 год. По време на проверката е установено, че се извършване ремонтна реконструкция на път и има видими следи от запрашаване на атмосферния въздух в следствие на извършвани изкопни действия и разширение на пътния участък. Дадено е предписание да се извършват дейности по оросяване и/или навлажняване на пътното платно в участъка на запрашаване със срок постоянен.
3. 03.07.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно незаконен обор в град Чепеларе. Торта се изхвърля на улицата и се стича по нея. Община Чепеларе Сигналът е препратен до Община Чепеларе за вземане на отношение по компетентност. 
4. 08.07.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на горите с отпадъци по време на сечища. ДГС - Ардино Сигналът е препратен до ЮЦДП – ТП „ДГС - Ардино“ и до РДГ – Кърджали за вземане на отношение по компетентност.
5. 10.07.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно замърсяване на дере с отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Смолян и е съставен КП № БР-42/14.07.2020 год. По време на проверката е извършен цялостен оглед на дерето и не са констатирани замърсявания с отпадъци, нито по дерето, нито по скатовете към него. 
6. 20.07.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно констатирани единични случаи на екземпляри на мъртва риба в река Въча. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 038/20.07.2020 год. По време на проверката е извършен обстоен оглед на р. Въча и са констатирани 5 – 6 броя умряла риба от вида „Балканска пъстърва“ в напреднал стадий на разлагане в участъка от кв. „Настан“ до яз. „Тешел“. В останалата част от участъка не е констатирано наличие на умряла риба. В р. Въча има видимо движение на риба и водни организми, както и няма видими следи от замърсяване.
7. 24.07.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерена птица от вида череп кълвач в безпомощно състояние, без възможност да лети. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-020/24.07.2020 год. Открита е птица от вида „Черен кълвач“ без възможност за летене и движение. Не са установени външни наранявания по птицата. Птицата е взета за транспортиране до Спасителен център за Диви животни в град Стара Загора. По време на транспортирането до град Смолян е констатирано, че екземпляра е умрял. Мъртвият екземпляр е загробен на подходящо място.
       м. Август    
1. 03.08.2020г. Сигналът е постъпил по Дежурен телефон. Сигнал относно запрашаване с пластмасови отломки в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-046/03.08.2020 год. При проверката е установен, че в следствие на вятъра от площадка за третиране на отпадъци се е получило запрашаване на въздуха от складирана изолация. В момента на проверката няма следи от запрашаване на атмосферния въздух, а само малка част от частици на пътното платно. По време на проверката изолацията е прибрана в метален варел с цел да не се допуска запращаване на въздуха.
2. 04.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в град Смолян. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-023/04.08.2020 год. По време на проверката е открита жива птица в безпомощно състояние от вида малък ястреб без видими наранявания, енергична и жизнена, но без възможност да лети. Екземпляра е взет за транспортиране и изпращане в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
3. 05.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани отпадъци на изход от пещера „Дяволското гърло“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-024/06.08.2020 год. По време на проверката в коритото на р. Триградска преди влизането и в Пещера „Дяволското гърло“ са открити струпани битови отпадъци. Отпадъците са донесени от р. Триградска при прииждане и при спадане на нивото, отпадъците са останали на място. Дадено е предписание да се почистят, отпадъците от коритото на р. Триградска и да се извозят до Регионално депо за битови отпадъци.
4. 10.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон.

Сигнал относно намерена умряла риба на сливане на р. Зорнишка и р. Чепеларска.

РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № ЛМ-043/10.08.2020 год. По информация на сигналоподателя намерената умряла риба е на 07.08.2020 год. Цвета на водата е бил леко променен и се е носела миризма на битово фекални води. По време на проверката на 10.08.2020 год. не е установена умряла риба или промяна цвета на водата. В близост до мястото на умрелите екзмепляри няма източници на производствени отпадъчни води. Няма видимо замърсяване на водата.
5. 10.08.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно ползване на пешеходни туристически пътеки, като трасета за спускане с велосипеди.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-019/11.08.2020 год. По време на проверката е установен, че има обособени веломаршрути за планинско колоездене с различна степен на трудност. Велотрасетата следват естествения наклон на терена. При обход на терена не са установени засегнати от велоалеята хабитати или находища на защитени видове растения, както и наличието на увредени от колоезденото природни местообитания и свързаните с тях видове. Велотрасетата не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
6. 11.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно излъчван шум в околната среда от дървопреработващи предписания в град Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № БХ-054/11.08.2020 год. и КП № БХ-055/11.08.2020 год. Дадени са предписания да се извършат собствени периодични измервания на емисии и на шум, изпускани в околната среда и протоколите от измерванията да бъдат представени в РИОСВ – Смолян.
7. 12.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно запалена цистерна, превозваща битум. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-044/11.08.2020 год. По време на проверката е установено, че  цистерната е угасена, като цялостта и не е нарушена. Няма разлив на битомизирана емулсия, масла или гориво на пътя, почвата или в посоката към р. Широколъшка. Няма поражение върху биоразнообразието в района. Не се усеща миризма или замърсяване на атмосферния въздух.
8. 12.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“ Сигнал относно побеляване на р. Черна в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е установен, че реката е с видимо променен цвят и има утайка по дъното на р. Черна. Установено е, че се е извършвало изкоп във варовикова скала с цел изграждане на нови съоръжения за защита от вредно въздействие на водите. Взети са 2 броя проби от повърхностни води.
9. 13.08.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изпускане на черен дим в околната среда в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Смолян и е съставен КП №БХ-056/13.08.2020г. По време на проверката е извършен оглед на парен котел, като за гориво се използва въглища и изрезки от дървен материал. При проверката не е установен черен дим в атмосферния въздух, котелът работи нормално и не е установено изгаряне на отпадъци и други горива. 
10.  17.08.2020г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно замърсяване и неприятна миризма на река Крива река. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ВВ-014/15.08.2020 год. По време на проверката е установено, че водите на р. Крива река са оцветени в жълто-кафяв цвят и са запенени. Не се усеща миризма на тор. Установено е, че в следствие на падналите дъждове има малък пробив на една от стените на изградено торище, като се заустват незначително количество торов отпад в дерето под торището. По време на проверката е разпоредено незабавно преустановяване на заустването и възстановяване на стената. В момента на проверката са предприети мерки за преустановяване на теча. Взети са 2 броя проби от повърхностни води.
11. 17.08.2020г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на река Боринска. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян на предприятия в района и са съставени Констативни протоколи:

-  КП № РФ-64/20.08.2020 год. – по време на проверката е констатирано, че след канализационния колектор, р. Боринска е със размътени води. Водите са без мирис, а дъното след заустването е побеляло и със отложения с биологичен произход. Взета е еднократна водна проба преди заустване в р. Боринска;

-  КП № РФ-65/20.08.2020 год. – по време на проверката е установено, че съоръженията са в изправност. Дадено е предписание да се представят протоколи от изпитване на проба от отпадъчни води;

 -  КП № РФ-66/20.08.2020 год. – по време на проверката е установено, че от байпасна връзка, свързваща се с изварника се вливат в основния колектор непречистени отпадъчни води. Незабавно е преустановено заустването. Дадено е предписание да се актуализира договора с „ВиК“ ЕООД за -          заустване на отпадъчни води;

-  КП № РФ – 67/20.08.2020 год. – по време на проверката е установен, че за отпадъчните води е изграден двукамерен маслоуловител и след пречистване водите се заустват в канализационния колектор. Дадено е предписание да се актуализира договора с „ВиК“ ЕООД за заустване на отпадъчни води. 

12. 20.08.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно заустване на отпадни води в дере. Община Мадан Сигналът е изпратен за вземане на отношение по компетентност до Община Мадан.
13. 26.08.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно проблеми в реките Арда, Чепеларска, Бяла и Кутелска и ВЕЦ-овете изградени на тях. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на р. Кутелска от експерти на РИОСВ Смолян, БДИБР Пловдив и РЛ Смолян и е съставен Констативен протокол. При проверката е установен, че битово-фекалните отпадъчни води на населението на с.Кутела се заустват непречистени в р.Кутелска. Няма изградена канализационна мрежа. При проверката не е установено промяна в цвета на водата и е видимо бистра. Извършена е и проверка на р.Чепеларска и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е установено, че битово – фекалните отпадъчни води се заустват непречистени в р. Чепеларска. Има изградена канализационна мрежа. При направения оглед на реката е установено, че няма промяна в цвета на водата, тя е видимо бистра, без следи от замърсяване, запенване и без миризма. Последват извършване на още проверки.
       м. Септември    
1. 09.09.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно задимяване с гъст пушек от цех за производство за пелети в град Лъки. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-059/09.09.2020 год. По време на проверката е установено, че от утаителен циклон към сушилнята излиза пара от сушенето и не е констатирано задимяване на района около обекта.
2. 09.09.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно незаконни сечи в ЗМ „Средните ливади“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е документална проверка, която заедно със извършена теренна планова проверка е установено, че няма нарушения в рамките на защитената територия. Допусната е грешка, която се изразява в това, че в цифровия модел на Картата на възстановената собственост не позволява да се въведе код за ограничение „защитена територия“ за част от имота.
3. 16.09.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно отливане на води от канализация в село Чепинци. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
4. 25.09.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно повреди по канализацията и изтичането на отпадъчни води в река Чепеларска. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
5. 29.09.2020г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно незаконна автоработилница. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-73/30.09.2020 год. По време на проверката не е установено наличие на сметище или замърсяване с отпадъци в река Караджа дере.
      м. Октомври    
1. 06.10.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно обгазяване и задимяване в района на град Мадан. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 052/05.10.2020 год. По време на проверката е установено, че не се извършва производствена дейност. Извършват се ремонтни дейности на пелетната инсталация. Сушилната инсталация към котела за дървения материал не работи и няма следи да е използвано скоро. По време на проверката не се изпускат димни газове през изпускателните устройства. На производствената площадка няма следи от изгаряне на производствени отпадъци. От извършените контролни измервания на емисии и шум, през 2020 год. не са констатирани превишения.
2. 20.10.2020г. Сигналът е постъпил устно. Сигнал относно паркирани камиони, в близост до частен имот, в следствие на което се блокира входа на жилището и се разрушава оградата. Община Борино Сигналът е препратен до Община Борино за вземане на отношение по компетентност.
3. 28.10.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно наличие на умряла риба в р. Арда в района на контрастената на МВЕЦ „Бял Извор“. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен Констативен протокол. По време на проверката е извършен оглед на коритото на река Арда под и над изравнителя на ВЕЦ „Бял Извор“. Установено е, че дневния изравнител прелива през (над) шлюзовете, като изравнителя е на пълен обем.  На около 100 метра след стената на дневния изравнител и рибния проход се наблюдава около 50 броя умряла риба. Водата е без специфични видими замърсявания и мирис. По време на проверката е извършено пробонабиране.
      м. Ноември     
1. 09.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано горене и замърсяване на въздуха от цех в село Сатовча. Община Сатовча Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
2. 12.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно намерено мъртво мече в местност „Кълвачевица“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № КИ-001/12.11.2020 год. По време на проверката е установен труп на екземпляр от вида кафява мечка. От дясно на гръдната област на мечката, ясно се откроява рана на огнестрелно оръжие. На мястото на проверката са открити следи от лапи на кучета. Установени са поражения на сърцето на мечката. Сигналът е препратен и до Районна прокуратура за вземане на отношение по компетентност.
3. 17.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изтичане на мръсна вода от канализация в реката в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РФ-78/17.11.2020 год. По време на проверката е установено, че се заустват непречистени води в река Черна от канализационен клон. Взета е водна проба от изхода на канализационния клон преди заустване в река Черна.
4. 24.11.2020г. Сигналът е постъпил по комуникатор. Сигнал относно извършване на търговия с тюленови кожи на територията на Европа. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е справка в досиетата на обектите на територията на РИОСВ – Смолян и не са установени кожарски цехове, които да бъдат обект на контрол. Няма информация за работещи предприятия, свързани с обработка на кожи.
5. 25.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен Телефон“. Сигнал относно нерегламентирано горене на отпадъци в печка от дърводелски цех в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 072/25.11.2020 год. По време на проверката е установено, че в работното помещение има монтирана печка на твърдо гориво. В момента на проверката в горивната камера на печката се горят сухи дърва, като няма следи от изгаряне на производствени отпадъци. В момента на проверката от комина се изпуска бледо бял дим. Генерираният производствен отпадък е класифициран и се съхранява в PVC чували в приземно помещение на сградата.
6. 25.11.2020г. Сигналът е постъпил по „Дежурен Телефон“. Сигнал относно умряла риба в река Бяла, кв. Устово, град Смолян в района на светофара по посока Агенция „Митници“. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-79/25.11.2020 год. По време на проверката е установен, че всъщност „умрялата риба“ са листа от върбите наоколо, които в действителност са по цялото дъно на реката и по повърхността й. Листата имат формата на малки риби и от моста изглеждат като умрели риби. Извършен е оглед и на цялата промишлена зона по течението на река Бяла и не е установен промишлен източник на замърсяване. Водите на реките са бистри, чисти и без следи от замърсяване.
      м. Декември    
 1. 01.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от автобаза в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 074/01.12.2020 год. По време на проверката е установено, че базата има монтирани две печки на твърдо гориво, като е допуснато неорганизирано изгаряне и изпускане на емисии в атмосферния въздух при смесване на горивния процес с дървесина от покривана конструкция. Дадено е предписание да не се допуска изгаряне на твърдо гориво с нерегламентирани горива със срок постоянен. Наложена е административно – наказателна мярка.
2. 15.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно задимяване в град Мадан от Цех за пелети. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и община и е съставен КП № АВ-076/16.12.2020 год. По време на проверката е установено , че инсталацията за производство работи като през изпускателното устройство се изпуска гъст бял дим, които се вдига високо в атмосферата. В момента на проверката сушилната инсталация за дървен материал не работи като същата не е работила и през 2020 год. Извършено е заявяване измерване на емисии, изпускани в атмосферния въздух на изход сушилня към инсталацията за производство.
3. 30.12.2020г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изхвърляне на трици и капаци от цех на улицата, като отпадъците попадат и в реката под обекта в село Смилян. РИОСВ - Отдел"КОС Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №  ЕН-074/30.12.2020 год. От извършената проверка е установено, че образуваните от дейността трици и изрезки се съхраняват в частен имот, намиращ се на същата улица, като мястото за съхранение не е оградено и част от триците навлизат към обслужващия път, намиращ се в непосредствена близост до имота. Не е установено замърсяване на речното корито и реката с отпадъци. Дадени са предписания да се огради площадката за съхранение на генерираните отпадъци и да не се допуска замърсяване с трици и изрезки и да се представят в РИОСВ, отчетна книга и работни листове.  

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

1.

10.01.2019г.

 

Сигналът е постъпил по "телефон" 

Сигнал за жълт пушек в кв. Райково, ул. Наталия 15, от шивашки цех- Косара Стил.

 

 РИОСВ - Отдел"КОС"

 

 

 

 

 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №АВ-001/10.01.2019г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.

2. 21.01.2019г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал за системно изхвърляне на отпадъци в коритото на река Неделинска. Община Неделино  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Кмета на Община Неделино.
3. 21.01.2019г. Сигналът е подаден по дежурен телефон Сигнал за умряла риба в река Арда под моста в село Средногорци и по течението в посока устието с река Маданска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП №БХ-001/20.01.2019г. , с който е установено, че има около 15 броя измряла риба от вида черна мряна. При извършения оглед не е установен промишлен източник на замърсяване на р. Арда.
4. 31.01.2019г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В местност "Дулът" на 2 км. от село Старцево хората от селото постоянно си изхвърлят боклуците. Превърнало се е в нерегламентирано сметище. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № РД-003/06.02.2019г. По време на проверката  е извършен оглед на района и са  констатирани замърсявания предимно от битов характер, но на места са смесени със строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи.
5. 14.02.2019г. Сигналът е подаден  по дежурен телефон  Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци на пътна отсечка в к.к. "Пампорово", посока село Стойките.Извършва се запръстяване на строителни отпадъци от работещ багер. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-СМОЛЯН и е съставен КП №БР-05/13.02.2019г.При огледа е констатирано извършване на запръстяване на строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почисти площадката от строителните отпадъци.
6. 18.02.2019г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал за съществуването на две нерегламентирани сметища в горския фонд, в района между м. Варадил и с. Габрица, общ. Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до Кмета на Община Смолян.
7. 26.02.2019г. Сигналът е подаден  по телефон Сигнал за дим от магазин Чечосан, гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП №ЛМ-004/26.02.2019г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.
8. 05.03.2019г.

Сигналът е постъпил  по

„ел. пощата“

Сигнал за търговия със защитен вид. В сайта olx.bg

има обява от гр. Девин за продажба на мъртва пепелянка.
РИОСВ - Отдел"ПД" Сигналът е изпратен до началника на РУ Девин за съдействие и идентифициране самоличността на лицето публикувало обявата.
9. 15.03.2019г.   Сигналът е постъпил по пощата    Сигнал относно неподдържане на чистотата на улица „Тракия“ в квартал Устово. Гражданите на квартала сигнализират за натрупване на пясък на пътното платно, които според тях сериозно повишават степента на запрашеност на въздуха. ИАОС - София  Сигналът е препратен до ИАОС София, както и до кмета на общ.Смолян за извършване на емисионно измерване на квартал Устово. На 15.04.2019г. са получени резултатите от измерванията на ИАОС София.
10. 19.03.2019г. 

Сигналът е постъпил  по

„дежурен  телефон“ 
Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци на затвореното общинско депо за ТБО на общ.Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и е съставен КП №ЕН-010/19.03.2019г. Констатирани са изхвърлени строителни отпадъци на няколко места на депото. Дадени са предписания със срок до 22.03.2019г. При извършена проверка от експерти е установено, че са изпълнени дадените предписания. 
11. 25.03.2019г.  

Сигналът е постъпил  по

„ ел.поща“ 
Доклад за нарушение на Закона за водите и на ПУРБ от страна на БДИБР.  РИОСВ - Смолян  Дадено е Становище  от РИОСВ -  Смолян по поставените в сигнала въпроси, които са от компетенциите на инспекцията.
12. 26.03.2019г. 

Сигналът е постъпил  по

ел.поща 
 Притежание и продажба на препарирани птици от защитени видове. РИОСВ - Отдел"ПД"  Сигналът е изпратен до началника на РУ Девин за съдействие и идентифициране на самоличността на лицето публикувало обявата, за да бъдат предприети действия по установяване на административно нарушение  по смисъла на чл.125. ал.1 от ЗБР. 
13. 11.04.2019г.

Сигналът е постъпил по телефон

Сигнал за шум от цех за производство на пластмасови изделия намиращ се в с.Давидково, къща за гости ,,Сиси‘‘. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №АВ-019/22.04.2019г. При проверката е установено ,че на обекта не е извършвано собствено периодично измерване на нивата излъчван шум в околната среда. Дадено е предписание със срок до 31.05.2019г.
14. 18.04.2019г.  Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘ Сигнал относно изхвърлени гуми до с.Борино, посока с.Чала, срещу разклона на 100 м в ляво – гумите са тракторни. Община Борино Сигналът е препратен до община Борино за предприемане на действия по компетентност.
15. 19.04.2019г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

Сигнал за изхвърлени битови отпадъци в гр.Смолян, улица ,,Младост‘‘ в близост до дере, което се намира след последната къща на улицата.Отпадъците се засипани с оборска тор. Община Смолян  Сигналът е препратен до община Смолян за предприемане на действия по компетентност.
16. 23.04.2019г. 

Сигналът е входиран на място в деловодството.

Сигнал относно замърсяване на р.Арда, с.Смилян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №РФ-014/30.04.2019г. Дадени са предписания: да се почистят утаителите от събраните утайки, като се осигури свободен обем за постъпващите замърсени производствени отпадъчни води от утайността на ТМСИ, с. Смилян -срок 08.05.2019г.; при възобновяване на дейността на пресевната да се уведоми писмено РИОСВ - Смолян; утаителите да се поддържат в нормално състояние – срок постоянен.
17. 30.04.2019г.  Сигналът е получен по ,,дежурен телефон‘‘. Сигнал относно замътване на р.Арда в района на местност ,,Полигона‘‘. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №РФ-014/30.04.2019г. Дадени са предписания, да се почистят утаителите от събраните утайки, като се осигури свободен обем за постъпващите замърсени производствени отпадъчни води от утайността на ТМСИ, срок 08.05.2019г.; при възобновяване на дейността на пресевната да се уведоми писмено РИОСВ - Смолян; утаителите да се поддържат в нормално състояние – срок постоянен.
18. 30.04.2019г. Сигналът е получен по ,,дежурен телефон‘‘. В кв.Райково, гр.Смолян, ул.,,Коста Аврамиков‘‘ до ,,Римски мост‘‘, срещу ресторант ,,Бохеми‘‘ в река Черна се изхвърлят отпадъци. Община Смолян Извършена е съвместна проверка с община Смолян, като водеща е общината.
19. 30.04.2019г. Сигналът е постъпил по телефон От заведение „Топ Старс“ гр.Смолян бълва черен дим РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №БХ-006/30.04.2019г. Към момента на проверката котела работи и няма следи от отпадъци и други нерегламентирани материали. При проверката не се забелязва излизане на черен дим от комина на заведението.
20. 10.05.2019г.

Сигналът е постъпил  по

 „телефон“ 
Сигнал за повторно образувано сметище в  местност ,,Дулът‘‘  в близост до м. ,,Белите камъни‘‘ на 2 км. от село Старцево. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БР-026/17.05.2019г. При проверката е установено,че замърсената площ е 1 кв.м. Отпадъците са почистени в момента на проверката.
21. 13.05.2019г. Сигналът е постъпил по ,,дежурен телефон‘‘  По повърхността на р.Малка Арда,общ.Баните плуват бели пенести петна.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-007/12.05.2019г. Направен е оглед на участъци от река Малка Арда, при което не е установено замърсяване и запенване.
22. 23.05.2019г.  Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘ В с.Жълтуша, периодично от 5 години  в двора на М. Башев се горят дрехи втора употреба и други отпадъци. Община Ардино  Сигналът е препратен до общ.Ардино.
Извършена е проверка на място от тяхна страна, като в момента на проверката не е установено горене. Съставен е констативен протокол. Подателят на сигнала е присъствал на проверката.
24. 27.05.2019г. Сигналът е получен по ел.поща Сигнал от жители на гр.Неделино в който се посочва,че между улиците ,,Тунджа‘‘ и ул.,,Арда‘‘ се предвижда строителство на железобетонен мост над р.Неделинска. РИОСВ - Отдел"ПД"  Изпратено е писмо до общ. Неделино в което се изисква да бъдем информирани в случай, че ИП не е процедирано. Копие на същото писмо е изпратено и до жалбоподателя.
25. 30.05.2019г. Сигналът е получен на ,,дежурен телефон‘‘ В бившият стопански двор на с.Барутин, общ.Доспат на изведен от експлоатация електрически стълб има щъркелово гнездо. Има съмнение, че в гнездото лежи умрял щъркел. РИОСВ - Отдел"ПД"  При проверка на място е съставен КП№РД-035А/30.05.2019г. и е установено, че в гнездото има един мъртъв екземпляр и един легнал,който най-вероятно мъти яйца. Разположението на гнездото и състоянието на ел.стълба не позволява достъпа и премахването на мъртвия екземпляр и не може да се установи причината за смъртта. Не са констатирани нарушения на ЗБР.
26. 30.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Сигнал за разливане на руда от товарните коли на ,,Рудметал‘‘АД в участъка от СБА до централната джамия в гр.Рудозем. След като пътя изсъхне се разнася рудничен прах във въздуха. РИОСВ - Отдел"КОС" Направена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-014/30.05.2019г. Установено е,че се извършва измиване на посочения участък чрез водоноска. Не е констатирано замърсяване на воден обект и/или разпрашаване на рудничен прах.
27. 30.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Сигнал за жълт дим и миризма от комина на цех ,,Арс-екодизайн‘‘ в гр.Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-015/30.05.2019г. Дадено е предписание да се почисти централната аспирация в цеха за дървопреработване и се осигури нормалното му функциониране.
28. 31.05.2019г.

Сигналът е постъпил по ,,зелен телефон‘‘

Дежурният на общ.Смолян е приел сигнал на 30.05.2019г. в 22:25 ч. в които се съобщава, че от ресторант ,,Рибката'' в гр.Смолян по цял ден от комина излиза черен пушек. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място съвместно с общ.Смолян и е съставен констативен протокол от тях. В момента на проверката котела не работи и не е констатиран пушек. Дадено е предписание да се почисти натрупания нагар в котела и комина.
       м. Юни    
1. 05.06.2019г. Сигналът е постъпил по пощата. Сигнал за незаконна сеч в района на „Смолянските езера“.   Извършена е проверка в информационната система на Изпълнителна агенция по горите за издадени позволителни за сеч, от където е видно че за посочения район има издадено позволително за сеч. В предвид гореизложеното, случая е извън компетентността на РИОСВ – Смолян.
2. 07.06.2019г. Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“. Сигнал за посиняване на р. Арда между гр. Рудозем и с. Средногорци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка с БДИБР – Пловдив на място и е съставен КП № СМ-195/06.06.2019 год. В момента на проверката е констатирано, че водата в р. Арда от м. „Червения завой“, с. Средногорци до преди 200 м. от МВЕЦ „Средногорци“ е видимо със син цвят. Не е установен източник на замърсяване. Взети са водни проби.
3. 26.06.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно вдигане на шум от гумаджийница.  Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян и РЗИ – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4. 28.06.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци и запушен водосток. Община Сатовча Сигналът е изпратен до Община Сатовча за почистване на отпадъците и предприемане на мерки за недопускане на замърсяване с такива.
      м. Юли    
1.  01.07.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал за констатирано навлизане на екземпляр от вида кафява мечка в с. Траве, община Баните. РДГ - Смолян Сигналът е препратен до ТП „ДГС - Славейно“ и РДГ – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
 2.  09.07.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно извършване на дейности с тежка механизирана техника в района на Ухловица, по поречието на р. Арда.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е съвместна проверка с БДИБР – Пловдив на място и са съставени два КП № СМ-223/10.07.2019 год. и КП № СМ-224/10.07.2019 год. По време на проверката е констатирано, че се извършва почистване чрез изземване на наносни отложения в р. Арда. Констатирано е, че не се извършва нарушение на естественото състояние на речното легло и няма изхвърлени строителни и битови отпадъци. За този участък за издадени съответните документи за извършване на дейността.
3. 25.07.2019г. Сигналът е постъпил устно в офис комплексно обслужване. Сигнал относно застрояване на вили в с. Старцево без промяна предназначението на земята. Община Златоград Сигналът е препратен до Община Златоград за предприемане на действия по компетентност.
       м. Август    
1. 01.08.2019г. Сигналът е постъпил устно в офис комплексно обслужване. Сигнал относно изтекла нафта от цистерна в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № АВ038/01.08.2019 год. По време на проверката е установено, че има следи от изтичане на нефтопродукти. Дадено е преписание за съставяне на План – график за предприемане на действия за преустановяване на изтичането на нефтопродукти.
2.

05.08.2019г.

Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние в района на подстанция на електропровод 110 kV в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-024/05.08.2019 год. По време на проверката е установено, че птицата е от вида Обикновен мишелов без възможност да лети и да стои изправен на краката си. Не са открити видими външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора
3.  06.08.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал във връзка с бедстваща птица от вида чапла в реката в град Чепеларе. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-025/06.08.2019 год. По време на проверката е констатирано, че в реката в град Чепеларе се намира екземпляр в безпомощно състояние от вида Малка бяла чапла, без възможност да лети. Не са открити външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
4. 07.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-026/07.08.2019 год. По време на проверката е установено, че птицата е от вида Малък ястреб. Не са открити външни наранявания. Птицата е изпратена до Спасителен център за диви животни – Стара Загора.
5. 12.08.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на р. Бялиизворска.  РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РФ36. Извършен е оглед на коритото на р. Бялиизворска в района на двете мандри и е констатирано следното:

- по дъното на р. Бялиизворска след точките на заустване няма следи от биологично замърсяване;

-  след точката на заустване на канализационния колектор са констатирани следи от биологични отложения по дъното на реката;

по време на проверката от селския колектор изтичат отпадни води с характерен цвят и мирис. Не е установено изтичане през колектора суроватка или непречистена отпадъчна вода от производствена дейност;

- ЛПСОВ работи нормално.

6. 13.08.2019г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано депониране на оборска тор от кравеферма. Община Доспат  Сигналът е препратен до Областна Дирекция по безопасност на храните – Смолян и до Община Доспат за вземане на отношение по компетентност.
 7. 14.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно издаване на силен шум и запрашеност от Завод за пелети. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РОИСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-026/14.08.2019 год. По време на проверката е установено, че в цеха е разположена 1 бр. сушилня за дървесни стърготини, която се захранва с котел на дърва. По време на проверката е установено, че не са извършвани собствени периодични измервания на емисии изпускани в околната среда и не е извършвано собствено периодично измерване на нивата на излъчван шум в околната среда. В момента на проверката не е констатирано запрашаване в района на обекта. Дадени са предписания.
 8. 19.08.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно побеляване на р. Бялиизворска под махала „Чолаклар“. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ-37/19.08.2019 год. По време на проверката са констатирани следните обстоятелства:

- извършен е пълен преглед на реката от моста в кв. „Сара“, с. Бял Извор до МПП „Жълтуша“ и е констатирано по дъното на р. Еньовско дере биологични отложения с характерен белезников цвят от млекопреработвателна дейност.

- при пълния оглед, ЛПСОВ има следи от скорошно изтичане на непречистени отпадъчни води по площадката около ЛПСОВ, които са причинени от аварийно изтичане на отпадъчни води при входа на ЛПСОВ. Това аварийно изтичане е в следствие на спукана тръба, през която постъпват отпадъчни води. В следствие на това изтичане извън пречиствателното съоръжение са се заустили в р. Еньовско дере непречистени отпадъчни води, които са причинили побеляването на реката и са се образували констатираните биологични отложения.
По време на проверката изтичането е преустановено. Тръбата е ремонтирана. Водите на р. Еньовско дере  и р. Уваджик са чисти и бистри. Взети са два броя водни проби.
 

 9.  26.08.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нерегламентирана морга преди, където се струпват стари бараки, извършва се източване на масла, нафта и боядисване, като в близост до обекта има река. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-053/26.08.2019 год. При проверката е установено, че на площадката се извършват авторемонтни дейности на автомобили и строителна техника. На няколко места на площадката има струпани отпадъци. Не са констатирани замърсявания с масла и други нефтопродукти. Не са констатирани замърсявания с отпадъци по ската и в коритото р. Маданска. Дадено е предписание да се почистят констатираните битови отпадъци от площадката.
     

 м. Септември

   
1. 02.09.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци на ул. „Александър Стамболийски“ № 9.  Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
2. 03.09.2019г. Сигналът е постъпил по пощата.   Сигнал относно изхвърляне на суроватка от мандра. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ – 038/10.09.2019 год. По време на проверката е установено, че няма наличие на изтичане по терена под мандрата и в сухото дере на суроватка и цвик. Формираните отпадъчни производствени води от измиването на съдовете и машините от производството на мляко и производствените помещения са отведени чрез площадкова канализация на 100 – 120 м. и са заустени в сухото дере в същата местност. Взета е водна проба от отпадъчна вода от ревизионната шахта 4 м. преди точката на заустване. В точката на заустване и по коритото на дерето по посока Читак дере няма биологични отклонения, характерни при изхвърляне на суроватка и цвик. Няма наличие на неприятна миризма, формирана от гниенето на тор. Дадено е предписание да се предприемат незабавни мерки за преустановяване на заустването на отпадъчни производствени води в дерето.
3. 04.09.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“  Сигнал относно изхвърляне на отпадъци в местност „Дуплево“.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-050/05.09.2019 год. По време на проверката са установени изхвърлени битови и строителни отпадъци на площ около 20 – 25 кв.м., находящи се в ската към реката под черния път в местност „Дуплево“. Замърсяванията с отпадъци не попадат в границите на ПЗ „Дуплево“. Констатирано е също така и замърсена площ от 3 – 4 кв.м. с битови и строителни отпадъци в ската под контейнера. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени.
4. 04.09.2019г. Сигналът е постъпил в офис комплексно обслужване.  Сигнал за незаконно сметище на местност „Нивищата“, по посока местност „Тумбата“.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ – 038/04.09.2019 год. При проверката е установено замърсяване на площ около 20 кв. м. от битови отпадъци – чували, найлони, дрехи и други. Дадено е предписание замърсените площи с битови отпадъци да се почистят.
5.  12.09.2019г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно запрашаване и усещане на ситни трици във въздуха в района на старата пожарна.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 041/12.09.2019 год. Констатирано е, че на обекта се извършва преработка на обла дървесина и производство на пелети. При преработката на дървесината, образуващата се трица се извежда с лентов транспортьор и се съхранява на бетонирана площадка, която не е покрита. Ва зависимост от метеорологичната обстановка се допуска разпиляване на трици по площадката. Дадено е предписание за предприемане на действия за недопускане разпиляването на дървесните трици по площадката с отговорни лица и срокове.
6.  19.09.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена граблива птица със счупено крило в гр. Чепеларе.  РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ – 030/19.09.2019 год. Намерена е птица в безпомощно състояние в местност „Рожен“, град Чепеларе в близост до асфалтовия път. Видът е обикновен мишелов с видимо нараняване на дясното крило. Птицата е взета и е изпратена в Спасителен център за Диви животни – град Стара Загора за лечение.
      м. Октомври     
1. 02.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изтичане на зеленикава течност от ГПСОВ – гр. Рудозем. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-034/02.10.2019 год. По време на проверката е извършен оглед на ГПСОВ – Рудозем и р. Арда в участъка на пречиствателната станция. Установено е, че в следствия на постъпили залпово отпадъчни води със зеленикав цвят на входа ГПСОВ част от отпадъчните води са преминали през аварийния преливник на пречиствателната станция. Това е причинило оцветяването в участъка на р. Арда в зелен цвят. Взета е 1 бр. проба на изход преливник на ГПСОВ, преди заустване в р. Арда. По време на проверката не е констатирано заустване в р. Арда, а само видими следи по дъното и леко зеленикав цвят в продължени на около 200 м. по течението. 
 2. 10.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно гъст дим от цех в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-038/10.10.2019 год. В момента на проверката е установено, че отоплението на производствените помещения е от две печки на твърдо гориво от суха отпадъчна дървесина, която е от естествен вид и не е обработена с импрегнационни материали. При проверката на двете печки, горивния процес е в нормален режим/горене с пламък/, при което се е установено излизане на черен дим в атмосферния въздух. Не са установени наличие на други производствени или опасни отпадъци, които да се изгарят в печките.
 3. 14.10.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно образувано нерегламентирано сметище в местност „Дуревска“, с.Чепинци. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-061/14.10.2019 год. По време на проверката е установено замърсяване на площ със строителни отпадъци около 30 кв. м. след махала „Дуревска“. При проверката в околността не се установиха нерегламентирани сметища с битови или строителни отпадъци. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи със строителни отпадъци.
      м. Ноември     
1. 07.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени автомобилни гуми, разлято двигателно масло и наличие на много паркирани ръждясали автомобили в гр. Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
2. 11.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на околната среда и коритото на реката с трици и машинни масла в с. Забърдо. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-73/12.11.2019 год. По време на проверката са констатирани паднали летви и изрезки, които в момента на проверката са вдигнати и прибрани. Не са установени замърсявания с трици и машинни масла, както в коритото на реката, така и извън нея. Дадено е предписание със постоянен срок да не се допуска замърсяване на коритото на реката с дървесни отпадъци.
3. 13.11.2019г. Сигналът е постъпил по системата за електронен обмен. Сигнал относно съмнение за притежание на разпознаваеми части от препарирана мечка. РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е документална проверка и е установено, че има регистрация по чл.91, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие на препарати от един екземпляр кафява мечка, съответно кожа и череп за които има издадени Регистрационни карти.
4. 20.11.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изсипване на цвик в околностите на с. Жълтуша и Диамантево. Община Ардино Сигналът е препратен до „ВиК“ ООД – Кърджали, ОД „БХ“ – Кърджали, ОД „Земеделие“ и до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност. 
5. 21.11.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно пресушаване на р. Въча.   РИОСВ – Смолян не е компетентен орган, защото сигналът се отнася за територия извън обхвата на инспекцията.
6. 27.11.2019г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно замърсяване на нефтопродукти на р. Малка в района на град Златоград. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РФ – 57/27.11.2019 год. По време на проверката е установено, че по повърхността на водите на р. Малка има следи от нефтопродукти и се усеща характерна миризма на нафта. След преглед на ревизионните шахти е локализиран източника от който са се заустили тези замърсени с нефтопродукти води. Поради затруднения в работния процес на котела с дизелово гориво се е наложило почистването на дневната доза от котела. Тази замърсена с нефтопродукти течност е изхвърлена в шахта и оттам постъпват в клона на градския канализационен колектор, който пък от своя страна не е включен в главния събирателен колектор на гр. Златоград. По време на проверката изтичането на непречистени води е преустановено и замърсяването е прекратено.
      м. Декември    
1. 03.12.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на въздуха в с. Подвис. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 053/03.12.2019 год. По време на проверката е установено, че на предходния ден на посочения адрес е възникнал пожар на комина. Извършен е оглед на котелното помещение, като в момента на проверката не са установени миризми от изгаряне на отпадъци и дим. 
2. 10.12.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно задушлив дим в град Смолян. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-050/10.12.2019 год. По време на проверката е констатирано, че са монтирани водогрейни котли, в чийто камери няма следи от изгаряне на отпадъци, а само въглища. Около него не са констатирани складирани отпадъци за изгаряне.
3. 18.12.2019г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изложен препариран екземпляр, който наподобява вида кафява мечка на публично място. РИОСВ - Отдел „ПД“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-037/18.12.2019 год. Представени са документи за произход на екземпляра. Ще бъдат предприети административно наказателни мерки.
4. 30.12.2019г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани метални отпадъци (железа), разляти масла, рязане на автомобили за скраб и боядисване от автосервиз в община Мадан. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-060/30.12.2019 год. От извършения оглед са констатирани налични тежкотоварни автомобили и специализирана техника, както и фургон с налични инструменти за авторемонтни дейности. Констатирани са метални части от автомобилната техника, които се използват повторно. Извършва се ремонтна дейност на някои части от автомобилите. От извършената проверка не са констатирани разливи на масла, боядисване на коли и рязане на автомобили за скраб. Не са констатирани замърсявания с отпадъци по ската и в коритото на р.- Маданска. Дадено е предписание при генериране на отпадъци от автосервизна дейност, същите да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците със срок постоянен.

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

Постъпил сигнал

 

 

Сигнал

 

 

Отговорна институция

 

 

Предприети действия

1.

 

03.01.2018г.

 

Сигналът е постъпил на "зелен телефон" 

В село Петково от дома за стари хора с психични разстройства септичната яма е пълна и прелива, като върви в реката. Носи се неприятна миризма.

 РИОСВ - Отдел"КОС"

 

 

 

 

 

Проверка на място. Съставен е КП:№РФ-01. По време на проверката е констатирано,че отпадъчните води от Дома за възрастни хора с психични разстройства се пречистват в трикамерна септична яма и се заустват в Узунско дере. В района около ямата не са установени разливи и замърсявания с отпадъчни води. Водите на р. Малка Арда след точката на заустване са видимо чисти и без миризми. От проверката е установено, че в бетоновите коруби са включени и обратните води на къщите разположени под дома. В първата камера на септичната яма са установени натрупани груби отпадъци и утайки. В тази връзка е дадено предписание да се почисти септичната яма от събраните утайки.

2. 11.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В гр.Смолян, кв. Каптажа е намерен кълвач в безпомощно състояние. Птицата е със счупено крило. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП:№ГГ-001. Констатирано е, че птицата е със счупено крило, предадена е в РИОСВ-Смолян за по нататъшно разпореждане.
3. 22.01.2018г. Сигналът е постъпил  на "телефон" Сигнал за умряла риба в р.Арда в участък под Дяволски мост до язовир Кърджали. РИОСВ - Отдел"КОС" Проверка на място. Съставен е констативен протокол:№ЛМ-001/22.01.2018г. Констатирано е измиране на екземпляр черна мряна - около 15 броя. Водата на реката е чиста и бистра без замърсяване. При проверката не е установена риба в латентно състояние. Взета е водна проба. 
4. 26.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  В кв.Райково, гр.Смолян от комина на цех ‘‘Косара‘‘ излиза много дим, въздухът е замърсен. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка и е съставен КП №АВ-001/26.01.2018г. При проверката не е установено изгаряне на нерегламентирани материали.
5. 26.01.2018г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Сигнал за замърсяване на въздуха от гатер, под завод Костал.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място и е съставен КП:№АВ-002/26.01.2018г. Не е установено складиране на нерегламентирани материали за изгаряне. По време на проверката през комините на сградите се изпускал блед дим с характерна миризма на дърва.
6.  29.01.2018г. Сигналът е постъпил  на "телефон"  Сигнал за мъртва риба в р.Върбица, гр.Златоград  РИОСВ - Отдел"КОС"  Проверка на място съвместно с БДИБР - Пловдив и РЛ - Смолян към ИАОС. Съставен е КП:№ЛМ-003/29.01.2018г. Констатирано е, че водите на реките Голяма, Малка и Върбица са видимо чисти. Установено е наличие на умряла риба в р. Голяма. Мъртвата риба е от вида мряна. Измерени са определени показатели които са в норма. 
7. 02.02.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон” В с.Оряховец, общ.Баните, р.Малка Арда е сива.Над реката се строи тунел за мини ВЕЦ. РИОСВ - Отдел"КОС"  Сигналът е изпратен до БДИБР -Пловдив за извършване на съвместна проверка. Извършена е проверка и е съставен констативен Протокол № РФ-05/05.02.2018г. При проверката е установено,че се извършват строителни дейности в тунел ВЕЦ. Отпадъчните технологични води са уловени в канавка и се отвеждат в малка яма. Около ямата е констатирано разливи със сиво-бял цвят,които са в близост до р.Малка Арда. В реката не се заустват замърсени води от ямата.
8. 05.02.2018г. Сигналът е приет и входиран в офиса за административно обслужване. Сигнал относно: поставяне в риск на деца заради съществуваща реална опасност от увреждане на тяхното физическо развитие, породена от трайно неопазване и неподдържане на чистота на ул.“Тракия“, особено в участъците й до жилищните сгради. Гражданите твърдят, че ежедневно вдишват замърсен въздух,заради непочистване на пътната мрежа. Община - Смолян Сигналът е препратен до кмета на общ.Смолян за вземане отношение по компетентност.
9. 09.02.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комина на „АРЗ“ -Смолян. Въздухът мирише странно. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка в района на АРЗ в гр.Смолян и не е констатирано изпускане на гъст дим и неприятна миризма. Съставен е констативен Протокол №АВ 004/09.02.2018г. Направена е проверка във всички работещи помещения в района на „АРЗ“-Смолян и не е установено изгаряне на отпадъци.
10. 06.03.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за притежание и продажба на препарирана птица от защитен вид - Обикновена калугерица. Птицата е обявена за продан в интернет в ОLX РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ГГ-002/07.03.2018г. При проверката е констатирано, че нарушителя предоставил пред експерти от РИОСВ-Смолян предлагана от него продажба в интернет-препарат на екземпляр от вида Обикновена калугерица. Видът е включен в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, за който съгласно чл.38, ал.1, т.7 се забранява предлагането на продажби. С това деяние е  нарушен Закона. Препаратът е конфискуван. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение. 
11.  08.03.2018г.  Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за незаконна бензиностанция, разположена в имот №23025.110.155 по КККР на гр.Доспат  РИОСВ - Отдел"КОС"  

Извършена проверка на място от експерти от РИОСВ-Смолян.Съставен КП№АВ- 008/22.03.2018г., с който е установено че в имот №23025.110.155 по КККР на гр.Доспат има разположена модулна станция за дизелово гориво.дизеловото гориво не попада в обхвата на Наредба №16/1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин. При проверката са представени протоколи от изпитване от изпитване на съда за съхранение на гориво както и становище за съответствие правилата и нормите за пожаробезопастност, издадено от началник на РСПБЗН гр.Доспат. От направената проверка не са констатирани несъответствия на екологичното законодателство. На обекта няма предпоставки за екологични замърсявания на съседни имоти. Подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка с писмо с Изх.№ПО-01-12-(1)/27.03.2018г.

12. 12.03.2018г. Сигналът е постъпил на място в офиса за комплексно обслужване Сигнал за нерегламентирано сметище на паркинга в к.к. Пампорово, местност „Малина“ РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БР-013/13.03.2018г. По време на проверката е установено изхвърлени на отделни купчини отпадъци от изгорени въглища. Отпадъците са от котелната инсталация на хотел в к.к. Пампорово. Дадени са предписания за почистване на видимите отпадъци от паркинга в срок до 20.03.2018г., а затрупаните под снега отпадъци  в срок до 30.03.2018г. На 14.03.2018г. по ел.пощата на РИОСВ-Смолян е получено писмо  от сигналоподателя, в което ни информира, че са събрани една част от отпадъците, а останалите са замаскирани със сняг. На 16.03.2018г.е изпратено писмо до сигналоподателя с информация и констатация от направената проверка. Извършен е последващ контрол, с което е установено че е изпълнено едно от дадените предписания.
13. 13.03.2018г. Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за замърсяване в гр.Ардино. Сигналоподателят и група жители на гр.Ардино се оплакват от изграждането на депо за строителни отпадъци в непосредствена близост до населеното място. Жителите се обръщат с молба за извършване на незабавна проверка за законността на депото. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти  на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ПД-01/14.03.2018г. За площадката, която е общинска собственост е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, завършена с Решение №СМ-039-ПР/2017г. Решението е влязло в сила и не е обжалвано в законоустановения срок. За площадката има издаден регистрационен документ №11-Рд-328-00/01.12.2017г. за извършване на дейност- временно съхранение.на проверката е установено, че няма складирани и депонирани строителни отпадъци
14. 14.03.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигналът е относно мъртва риба във водите на яз.Доспат РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. Съставен КП№ БХ-007/15.03.2018г. Направена е проверка и не е установено наличие на мъртва риба. Проверката е направена съвместно с общ.Доспат и „НЕК“ЕАД. Подателят на сигнала е уведомен за извършената проверка с писмо с Изх.№ПО-01-15-(2)/19.03.2018г.
15. 23.03.2018г. Сигналът е постъпил по пощата Сигнал за замърсяване на околната среда в с.Аламовци, м.Янюв Шопак. Сигналоподателят твърди, че района е превърнат в нерегламентирано сметище. Община Златоград  Сигналът е препратен до Община Златоград за предприемане на действия по компетентност.Подателят на сигнала е уведомен относно препращането на сигнала до общ.Златоград
16. 28.03.2018г. Сигналът е постъпил в офиса за комплексно обслужване В района на Водопада р.Крива река се запенва и на цвят е кафява. РИОСВ - Отдел"КОС" Сигналът е изпратен по ел. поща за вземане на отношение по компетентност. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-016/28.03.2018г. При проверката е установено:към кравеферма на КОС-Смолян има изградени 2 броя торохранилища върху блатиста местност и са запълнени с торов отпадък. В скатовете под двете торохранилища има видими следи от животинска тор. Дадено е предписание да се възстанови скъсана дига на торохранилището с цел недопускане изтичане на животинска тор. Извършен е последващ контрол, с което е установено че е изпълнено предписанието.
17. 05.04.2018г. Сигналът е постъпил чрез „Български пощи“ ЕАД Сигнал за извършени нарушения в общ.Чепеларе.Нарушенията са на нормативни актове, уреждащи бюджетната дисциплина в общ.Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС" На 24.04.2018г. е изпратено писмо до директора на Агенцията за държавна финансова инспекция с информация относно задълженията на общ.Чепеларе за неплатени обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2017г. 
18. 11.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за изхвърлени строителни,битови и други отпадъци в с.Момчиловци, под „Св.Атанас“. Районът се е превърнал в сметище. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-008/11.04.2018г. При проверката са установени две купчини строителни и битови отпадъци, също така има изхвърлени чували, обгорял дървен материал, керемиди и други. Дадено е предписание да се почистят и извозят двете купчини отпадъци и да се представят в РИОСВ -Смолян кантарни бележки. Срок до 30.04.2018г. Извършен е последващ контрол и е съставен нов КП №РД-015/08.05.2018г., като при проверката е установено, че предписанието е изпълнено.
19. 15.04.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за замърсяване на околната среда и питейната вода в с.Павелско Община Чепеларе Сигналът е препратен до: Кмета на общ.Чепеларе, Мариян Николов-Управител на В и К ЕООД, Директора на ОДБХ-Смолян, Директора на РЗИ-Смолян за вземане на отношение по компетентност.
20. 20.04.2018г. Сигналът е постъпил чрез „Български пощи“ ЕАД  Сигнал за замърсяване на р.Давидковска по пътя при влизане в с.Давидково от с.Баните до моста-реката е бяла.През няколко часа се изпускат замърсени води от мандрата, която се намира в близост до реката.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Сигналът е изпратен и до БДИБР Пловдив за вземане на отношения по компетентност. Извършена е съвместна проверка от БДИБР – Пловдив и РИОСВ-Смолян.Съставен е КП №РФ-21/20.04.2018г. По време на проверката всички съоръжения работят нормално и няма преливане на отпадъчни води в реката. Дадено е предписание: при аварийни изпускания на непречистени отпадъчни води да се уведоми РИОСВ-Смолян.Срок-постоянен.
21. 21.04.2018г. Сигналът е постъпил по електронна поща Сигнал за 3 малки мечета без майка в района на с.Барутин. РИОСВ - Отдел"ПД" На интернет страницата на РИОСВ - Смолян е публикувано прессъобщение, съдържащо информация относно резултатите от съвместната  акция на МОСВ, РИОСВ - Смолян и Фондация „Четири лапи“.
22. 27.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон  Сигнал относно замърсяване с оборска тор и изхвърляне на животински отпадъци в района след с.Борино по пътя за гр.Доспат. Всичко отива в реката и я замърсява. Носи се неприятна миризма.  БДИБР - Пловдив Сигналът е препратен до БДИБР-Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
23. 30.04.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал относно строеж от който се изхвърля пръст в яз.Доспат  Община Доспат  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до общ.Доспат.
24. 06.05.2018г.

Сигналът е постъпил по „дежурен телефон“

Сигнал относно замърсяване на р.Малка Арда в с.Петково.По повърхността на реката се носи гъста пяна с мътен оттенък.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №БХ-026/06.05.2018г. При проверката е установено  , че реката е видимо чиста и бистра и не е установено запенване. Взета е водна проба от РЛ-Смолян.
 25. 08.05.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ 

Сигнал за два незаконни цеха за дървен материал в гр.Девин, който се намира до бившия парк на военните.Сигналоподателят твърди, че нямат разрешителни за дейност.Всички трици хвърчат по улицата и дворовете на квартала, има шум и боядисват в незатворени помещения. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и са съставени два КП:КП №ЕН-018/09.05.2018г. и КП №ЕН-018/09.05.2018г. По КП №ЕН-018 е констатирано, че на площадката не се извършва разбичване на дървесина и не е установено боядисване. Дадено е предписани: да се направи регистрация в РИОСВ-Смолян, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършените дейности по боядисване на площадката. Срок до 31.05.2018г. По КП №ЕН-019 е констатирано: не се установява разпиляване на трици, извършват се подготвителни дейности в хале където ще бъдат монтирани дърводелски машини. 
26.  08.05.2018г.  

Сигналът е постъпил по ел.поща

Сигнал за сеч в района на хижа Кабата  РДГ - Смолян  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност на РДГ-Смолян.
27.  10.05.2018г.   Сигналът е постъпил  по
„зелен телефон“
Сигнал за нерегламентирано сметище в с.Горно Прахово, кв.Шума.При проливен дъжд боклуците плуват из селото.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян  и е съставен КП №РД-019/11.05.2018г. При проверката е установено замърсена площ от битови отпадъци. Дадено е предписание да се почистят отпадъците в срок до 18.05.2018г., да се осигури съд за съхранение на отпадъците и да се поставят табели за недопускане на замърсяване – срок до 18.05.2018г. Извършен е последващ контрол и е съставен нов КП №ЕН-024/30.05.2018г. като е установено, че даденото предписание е изпълнено.
28.  23.05.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

В гр.Смолян, кв.Миньорска-р.Черна е потъмняла и се е запенила, усеща се  миризма.  БДИБР - Пловдив  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до БДИБР-Пловдив и ОДБХ Смолян.

 

29.  25.05.2018г.  

Сигналът е постъпил по пощата. 

Сигнал относно шум, липсата на санитарни възли в дърводелски цехове в гр.Девин , мирис на ацетон в близост до къщите на живеещите.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Предстои проверка
 30.  29.05.2018г.   Сигналът е постъпил  по
ел.поща
Сигнал относно р.Белиизворска, намираща се на разклона на с.Бял Извор, мирише лошо.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка с РЛ-Смолян и БДИБР-Кърджали и е съставен КП № БХ-034/29.05.2018г. При проверката са взети 3 броя водни проби от повърхностни води и е установено заустване на отпадъчни води от селската канализация  в реката, като заустваните води са видимо мътни и с мирис на битова канализация. В останалите 2 точки на заустване реката е видимо бистра, дъното е без биологични отложения и няма изтичане на отпадъчни води от мандрите.
31. 04.06.2018г.

Сигналът е постъпил по „пощата“

 Сигнал за допуснати нарушения в мандра собственост на ЕТ „Георги Гетов“. За извършваната дейност в мандрата няма разрешително за водоползване, няма разрешително за заустване на отпадните води от извършваните процеси и други.  БДИБР - Пловдив  Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност до БДИБР-Пловдив.
32. 13.06.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

Сигнал относно пушек от Райковската фурна на ул.“Родопи“, кв.Райково, гр. Смолян. От фурната излиза пушек, който не може да се диша и започва да работи след 17.00ч. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №АВ-022/13.06.2018г. При проверката е установено, че фурната работи на твърдо гориво и не се констатираха изгаряния на отпадъци. Дадено е предписание да се извърши почистване на комина от натрупаните сажди.
33. 14.06.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

Сигнал относно замърсяване на р.Черна в гр.Смолян от приток Крива река.Водата е черна с неприятна миризма.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка съвместно с представители от БДИБР-Пловдив и РЛ -Смолян. Съставен е КП №ЛМ-011/14.06.2018г. При проверката е констатирано, че от двете торища към кравефермата не е установен теч на торова фракция към р.Крива река. При огледа на реката не е установено замърсяване, няма жълтеникаво оцветяване, няма характерна миризма на торов отпад и след като не е установено замърсяване не са взети водни проби от реката. 
34.  14.06.2018г. 

Сигналът е постъпил по „зелен телефон“

 Сигнал относно замърсяване от дим и частици пластмаса  от фабриката „Амер Спорт“Чепеларе. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ -Смолян  и е съставен КП №ЛМ-012/14.06.2018г. При проверката е установено, че на площадка на завод  2 се извършват довършителни дейности-шлайфане на ски и производство на шини за колела. Дадено е предписание с цел предотвратяване на възможностите за разпръскване на PVC частици при силен вятър от контейнера да се покрива.
35. 27.06.2018г.   Сигналът е постъпил  по
телефон
 Сигнал относно изтичане на нафта в река Широколъшка, предполага се че е от хотела. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №ЛМ-016/27.06.2018г. При проверката не е установено изтичане на нафта. В непосредствена близост до подпорната стена на левия бряг на р.Луковица и над нея е разположена канализационна шахта, която е задръстена и запълнена с  отпадъчни води, в които няма следи от нефтопродукти.

 

36. 06.07.2018г. Сигналът е постъпил  чрез 112 на дежурен телефон Сигнал относно изхвърляне на фекалии от приют за кучета в с.Елховец Община - Рудозем Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност на общ.Рудозем.
37. 06.07.2018г. 

Сигналът е постъпил по пощата

Сигнал относно замърсяване на околната среда и водите от незаконен добив на каменни плочи (гнайс) РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ГГ-016/10.07.2018г., с което е констатирано, че няма нарушение на екологичното законодателство и замърсявания на околната среда и води. 
38. 11.07.2018г. 

Сигналът е постъпил по "зелен телефон"

Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци срещу хотел „Ахат“ до склада на Асен Асенов до коритото на р.Черна. Количеството е около един камион Община - Смолян Сигналът е препратен за вземане на отношение по компетентност на общ.Смолян
39. 16.07.2018г. 

Сигналът е постъпил по "ел.поща"

Сигнал за увреждане на находището на защитен вид – Родопски крем в землището на с.Стойките РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян  и е съставен КП №БВ-012/23.07.2018г. При проверката е констатирано:не са установени унищожени екземпляри от защитения вид, както и увреждане на местообитанието. Извършени са и две последващи проверки с КП №БВ-013/30.07.2018г и КП №ГГ-023/02.08.2018г., от които е констатирано че пашуването е ограничено  от поставена въжена ограда и е осигурено опазването му до узряването на плодните кутийки и семена.
40. 23.07.2018г. 

Сигналът е постъпил в офис комплексно обслужване

Сигнал относно нарушения допуснати в къща за гости „При бат Гена“, разположена в землището на с.Осиково. Хотелският комплекс няма съответните контролни измервателни уреди за отчитане на ползваните количества вода. Водата която се черпи за битовите нужди на хотела се добива чрез водопровод от близкото дере. БДИБР - Пловдив На 24.07.2018г. сигналът е препратен до БДИБР-Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
41. 01.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“  Сигнал за замърсяване и задушлив дим в района на бившата сграда на СМК „Перелик“ на изхода на кв.Устово посока с.Бостина РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №АВ-039/01.08.2018г. Допуснати са нарушения и е дадено предписание със срок постоянен. На 08.08.2018г. е съставен АКТ №АВ-01 на нарушителя за нарушение на чл.35, ал.1 от ЗЧАВ. На 15.08.2018г. е издадено НП №15 с глоба в размер на 500 лева.
42. 01.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“.  Сигнал за гъст дим и задушлив дим от комин към хотел Руан Роял, гр.Смолян, кв.Райково. Подателят на сигнала се съмнява, че в котелното помещение към хотела се горят отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-038/01.08.2018г. При проверката няма констатирани нарушения.
43. 02.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за бедстващ щъркел в с.Сатовча РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №ГГ-022/02.08.2018г. Птицата е прибрана в помещение, за да бъде на защитено място от скитащи кучета. Щъркелът е предаден на РИОСВ - Смолян за транспортиране до спасителен център за диви животни в Стара Загора. Щъркелът е млад, излюпен тази година и все още не може да лети.
44.  09.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“. Сигнал за бедстващ щъркел в с.Сатовча. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №ПС-008/09.08.2018г. Птицата е прегледа и е установено, че няма външни наранявания и е прибрана на защитено място. Щъркелът е предаден на РИОСВ - Смолян за транспортиране до спасителен център за диви животни в Стара Загора. По външни белези птицата е млада и не може да лети.
45. 13.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за нерегламентирана автоморга в с.Ловци на 2км. от Мадан преди моста в дясно. Има разлив на масла, нафта на 5км. от реката, навсякъде са хвърлени боклуци и железа. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ -  Смолян и е съставен КП №ЕН-045/14.08.2018г. По време на проверката са установени нередности и е дадено предписание. На 23.08.2018г. е извършен последващ контрол и е съставен нов КП №ЕН-048/23.08.2018г. с което е констатирано, че са изпълнени дадените предписания.
46. 20.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Сигнал за пострадал орел в района на с.Борино  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №ГГ-028/20.08.2018г. За обстоятелствата по сигнала са уведомени по телефона представители на ДГС Борино и общинска администрация Борино като при допълнителна информация да предприемат мерки от тяхната компетентност.
47. 21.08.2018г. Сигналът е постъпил по пощата. Сигнал относно производство на огради, ковано желязо и парапети в цех, намиращ се на ул.“Стою Шишков“ и „Кирил Маджаров“ в кв.Устово. Сигналоподателят твърди,че се работи на открито и минаващите дишат тези микрочастици. Има шум от машините. РИОСВ - Отдел"КОС"  На 28.08.2018г. е изпратено писмо до общ.Смолян за извършване на съвместна проверка с представители на общ. Смолян и РИОСВ - Смолян. Извършена  е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №АВ-052/04.09.2018г. Дадено е предписание:да се преустанови извършващата се дейност на обекти или да се представят в РИОСВ - Смолян документи удостоверяващи законността му – срок 7 дни.
48.  24.08.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“  В района на водопада под поделението има силна миризма и водата е замърсена от фекалии. Предполага се че замърсяването идва от „КОС“- гр.Смолян   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка от експерти на РИОСВ -Смолян и е съставен КП №РФ-046/24.08.2018г., с който са установени допуснати нарушения.
49. 31.08.2018г. Сигналът е постъпил по ел.поща Сигнал относно работата на открито на цех „Кадмея-Стил“ЕООД, заваряне и боядисване на изделия, от които има постоянен шум и финни прахови частици. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена  е проверка от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП №АВ-052/04.09.2018г. Дадено е предписание:да се преустанови извършващата се дейност на обекти или да се представят в РИОСВ - Смолян документи удостоверяващи законността му – срок 7 дни.
50. 21.09.2018г.

Сигналът е постъпил по ел.поща

Сигнал касаещ шум от рязане на метал, разкомплектоване на автомобили, замърсяване с масла и нефтопродукти, горене на гуми и др. в близост до семеен хотел Савов в гр. Чепеларе. РИОСВ - Отдел"КОС" На 25.09.2018 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП №РД-046/25.09.2018г., с който са констатирани незаконни дейности и е дадено предписание със срок до 02.10.2018г. На 25.09.2018г. е извършена още една проверка на съседен имот и е съставен КП №РД-047, като също са констатирани нередности и е дадено предписание. На 27.09.2018г. е съставен АУАН на нарушителя. След изтичане на срока на дадените предписания, ще бъде извършена последваща проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на място.
51. 05.10.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за замърсяване с дим и миризми от Промишлена зона „Комуна“, кв. Устово.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени два Констативни протокола:№КК-07 и №АВ-060 от 08.10.2018г. Към момента на проверката не са констатирани изгаряния на отпадъци. Дадено е предписание да се извършат собствени периодични измервания на комините.
52. 19.10.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ От миньорските блокове, гр. Смолян реката тече кафява. БДИБР-Пловдив  Сигналът е изпратен по ел. поща на БДИБР-Пловдив за вземане на отношение по компетентност. Извършена е незабавно съвместна проверка на място с БДИБР-Пловдив, РИОСВ-Смолян и РЛ-Смолян. Река Черна при миньорските блокове е размътена и с кафяв цвят. Причината за това размътване  е почистване на речното корито по проект на Община Смолян и подмяна на колектор. Няма нерегламентирани зауствания.
53. 29.10.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ Изхвърлени строителни отпадъци на второстепенна улица, в село Стойките. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян по компетентност.
54. 05.11.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за кална вода от чешма в гр. Чепеларе РЗИ - Смолян  Сигналът е препратен до РЗИ-Смолян и до ВиК ЕООД гр. Смолян по компетентност.
55. 21.11.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ В кв. Райково, гр. Смолян от фирма „Косара Стил“ ООД излиза гъст, жълт дим. Въздухът е силно замърсен. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № АВ 064/21.11.2018 год. При извършената проверка е констатирано, че на обекта има монтирани 2 броя водогрейни котли. Използваното гориво е „Домбаски въглища“. В момента на проверката е работил само единия котел. В него няма следи от изгаряне на отпадъци, а само горящи въглища. Около котелното помещение и в него не са констатирани съхранение на отпадъци за изгаряне. При проверката е представена фактура за закупуване на „Домбаски въглища“.
56. 28.11.2018г. Сигналът е постъпил по ел. поща Сигнал за сметище в западните покрайнини на село Борино РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол №ГГ-039/28.11.2018год. При проверката е констатирано, че в северозападния край на с. Борино, започва черен път към гората, като под пътя са констатирани изхвърлени битови отпадъци. Дадено е предписание да бъдат почистени констатираните битови отпадъци и същите да бъдат извозени до депо.
57. 28.11.2018г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“ От флотационната фабрика в гр. Рудозем са пуснали химикали в река Елховска. Водата е сива на цвят. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян,представители на БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № РФ-62/28.11.2018год. При извършената проверка на място е установено, че сливните води от временния отвал на РОФ и обслужващите пътища на Промишлената площадка постъпват в обезопасен бараж през груба решетка и се насочват към багерна помпена станция. Констатирано е, че този бараж е прекъснат и през него преминават замърсени води, които се заустват в дъждовния колектор. На изхода на този дъждовен колектор преди заустването в река Елховска са наблюдавани сиво-бели отложения, но заустване на замърсен воден поток няма. В реката няма видими следи от замърсявания след точката на заустване от дъждовния колектор. По време на проверката е разпоредено от експерти на РИОСВ-Смолян незабавно възстановяване на обезопасителния бараж и преустановяване на изтичането на замърсени дъждовни води, което е изпълнено своевременно.

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

Постъпил сигнал

 

 

Сигнал

 

 

Отговорна институция

 

 

Предприети действия

 

1.

 

 

06.02.2017г.

 

 

Сигналът е постъпил  по "телефон" 

 

 

Замърсяване на вододайна зона на гр. Доспат и течен торов отпадък.

 

 

РИОСВ - Отдел"КОС"

 

 

 

 

 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РК-02/06.02.2017 год. При извършената проверка, е констатирано че има торови отпадъчни води с характерна миризма от животновъден обект. Дадени са предписания за незабавно почистване на замърсените с оборска тор площи.

2. 08.02.2017г. Сигналът е постъпил  по "телефон"  Авария на Хвостохранилище „Ерма река“.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Получен е и повторен сигнал за преливане на Хвостохранилището в Златоград и замърсяване на реката. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РК-03/08.02.2017 год. При извършената проверка е констатирано, че от изхода на тунела се заустват в р. Голяма силно замърсени с отпадъчен хвост води. Р. Голяма след точката на заустване е със силно променен сиво – бял цвят. Утаечното езеро на хвостохранилището е почти изцяло замръзнало, което не позволява утаяването на замърсените води. Взета е еднократна водна извадка – отпадъчна вода на изход на ХХ „Ерма река“ преди заустване в р. Голяма. Взети са и 3 еднократни водни извадки – повърхностна вода. Издадена е Заповед за спиране на производствената дейност на обек  - Ермореченска обогатителна фабрика, до въвеждане на съоръжението /хвостохранилище/ в нормален експлоатационен режим на работа. Извършена е повторна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП РК - 04/10.02.2017 год. При извършената проверка е констатирано, че част от замръзналото езеро на ХХ е разделено и постъпващите замърсени води на р. Ерма река се вливат под леда, утаяват се и се преливат през шахтовия преливник. Водите на река Голяма са видимо избистрени. Отменена е принудителната административна мярка за спиране на производствената дейност. 
3. 14.02.2017г. Сигналът е постъпил  по "телефон" Намерена птица в безпомощно състояние в гр. Смолян, кв. Райково. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ГГ-004/14.02.2017 год. При извършената проверка е установено, че птицата е обикновен мишелов, без възможност да лети. Направен е предварителен преглед от ветеринарен лекар, като не са открити симптоми на заболявания и наранявания. Птицата е предадена на експерт от РИОСВ – Смолян за по нататъшно разпореждане – за лечение в Спасителен център или за освобождаване в естествената му среда.
4. 20.02.2017г. Сигналът е постъпил  по "зелен телефон" Издаване на шум и силна миризма на масла и нафта от работилница в гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-004/21.02.2017 год. При проверката е констатирано, че за охлаждане на изработените детайли се използват масла и нафта. С работата на машината не се генерират отпадъчни масла. Част от охладителната течност се губи при изваждане на металните стружки. Не е консатирано разляти масла и други нефтопродукти. При работа на машините се генерира промишлен шум в забранен часови диапазон с което се нарушава Общинската наредба. Дадено е предписание да не се допуска замърсяване на прилежащите територии около сградата с масла и нефтопродукти и да не се допуска генериране на промишлен шум.
5. 20.02.2017г. Сигналът е постъпил  по "зелен телефон" Умряла риба /мряна, кефал/ в района на с. Средногорци в р. Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № РК-15/20.02.2017 год. При извършената проверка на р. Арда в района на Средногорски мост се установи измиране на риба мряна. Рибата е заровена по дъното, няма полужива или зашеметена риба, което е показател че измирането не е предизвикано през последните часове, а от няколко дни. На същото място е забелязано големи пасажи жизнена риба от рода Кефали и Мряна. В други участъци не е установено измиране на риба, нагоре по реката. Не е открит източник на замърсяване на посочения участък.
6.  06.03.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Наличие на изхвърлени отпадъци от саниране в гр. Лъки. Община Лъки  Сигналът е препратен до Община Лъки по компетентност.
7. 07.03.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон.   Влезнала граблива птица от рода сова в хотел на КК „Пампорово“, в невъзможност да отлети на открито.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БВ-001/07.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че грабливата птица е влезнала през отворен прозорец, престояла няколко дни в помещение на хотела. Видно е оставила следи от престоя си. На проверката присъства и служител от РС ПБЗН в КК „Пампорово“. Птицата е пусната на свобода.
8.   09.03.2017г. Сигналът е постъпил по телефон.  Побеляване на р. Върбица след ХХ „Ерма река“, гр. Златоград.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РК-25/09.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че от изхода на тунела на ХХ „Ерма река“ се заустват количества отпадъчни води с видимо променен сиво – бял цвят. Цялото езеро на хвостохранилището се е размразило. Не е формирана висока вълна, която да изнася залпово натрупания хвост. Установено е нормално наливане на хвост от фабриката, който се разпределя равномерно. В момента на проверката езерото при стената на хвостохранилището е размътено, поради процеси предизвикани от пълноводието, хидродинамичните процеси при самата стена в непосредствена близост до шахтовия преливник. Това завихряне на водните пластове размътва водата и предизвиква замътването и на реката. Взета е еднократна водна проба извадка – 2 литра отпадъчна вода, преди заустване в р. Голяма на изход тунел на ХХ „Ерма река“. Съоръжението е в напълно изправно състояние и работи нормално. Дадени са следните предписания: Да се предприемат незабавни технически мерки за нормализиране на работата на хвостохранилището, да се изготви и представи в РИОСВ –Смолян програма с мерки за недопускане на залпово замърсяване с хвост на водите изтичащи от хвостохранилището, да се актуализира плана за работа на съоръжението при бедствени и аварийни ситуации. 
9.   09.03.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Замърсяване на околната среда около Герзовица с изтичане и изхвърляне на оборска тора извън мястото за съхранение.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-010/09.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че в следствие на падналите проливни дъждове е допуснато навлизане на дъждовна вода в мястото за съхранение на на оборската тор, като част от торта е навлезнала в коритото на р. Черна. Към момента на проверката са предприети мерки за ограничаване изтичането – оборската тор се изхвърля в обособена лагуна. Дадени са предписания за почистване на оборската тор и спиране на изтичането на тор и течна торова фракция в коритото и водите на р. Черна. При повторната проверка е установено, че предписанията са изпълнени.
10.  13.03.2017г. Сигналът е постъпил по телефон.  Замърсяване на улица в района на гр. Рудозем с разпиляна руда.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РК-28/13.03.2017 год. По време на проверката е установено, че от камион натоварен с руда, превозващ я до фабриката, се е изсипала оловно – цинкова руда в участъка на сградата на „ВиК“ ЕООД до края на гр. Рудозем. Причината за разпиляване на рудата е отваряне на задния капак на камиона в движение, което е позволило свободно изтичане на рудата върху настилката. Към момента на проверката улицата е напълно изчистена от работници на фирмата превозваща товара, като не се констатира замърсяване на воден обект или на почви. 
11.  17.03.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон.   Запалено сметище в началото на гр. Девин и носещ се силен дим. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-014/17.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че площадката се намира в местност „Язъм“ на територията на гр. Девин, като същата се използва за депониране на инертни материали за възстановяване на релефа. Констатирани са остатъци от горене на дървесни отпадъци, загасени посредством изсипване на земни маси. На терена са струпани земни маси, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, като на места са установени и разпилени битови отпадъци. Дадени са предписания на Община Девин за преустановяване депонирането на отпадъци на площадката, както и почистване и рекултивация на терена.
12. 20.03.2017г.   Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Изхвърляне на тор в реката от кравеферма, близо до с. Грохотно.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПД-002/21.03.2017 год. По време на извършената проверка е констатирано, че торта се събира на площадка на около 25 метра от близкото дере. Същите се превозват ежедневно до имота на собственика и пролетта се разстилат по градините. Течните торове и фракции се събират в септична яма в непосредствена близост до дерето. В момента на проверката име следи от изтичане на течни фракции в дерето. Дадено са предписание за почистване на септичната яма и оформяне на дига откъм дерето. При направена последваща проверка е установено, че предписанията са изпълнени. Дадено е и второ предписание със постоянен срок за недопускане замърсяване на дерето с течна и твърда торова фракция. 
13. 23.03.2017г.  Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон.   Отворена дълбока шахта за отпадъчни води по пътя за язовира на с. Пловдивци и запрашена улица. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 031/23.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че в следствие на зимното опесъчаване се е натрупал пясък по регулата на път III-8608. Сериозните строителни дейности по изграждането на язовира са приключили, като не се очаква преминаване на строителна техника по участъка.Предстои асфалтиране на пътя в участък с. Пловдивци – Язовир Пловдивци. Под имота на сигналоподателя, се е констатирала ревизионна шахта с 3 бр. капаци. Капака от най – дясната част на регулата е паднал. Предприети са мерки за обезопасяване на ревизионната шахта и е сигнализирано на собственика за предприемане на действия по възстановяване. Сигналът е препратен и до ОПУ – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
14. 31.03.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Изхвърлени отпадъци на улица в гр. Смолян, кв. Устово.  Община Смолян  Сигналът е препратен по компетентност до Община Смолян.
15. 31.03.2017г.   Сигналът е постъпил по електронна поща.    Нерегламентирано сметище в местност „Колибето“ с. Вълкосел, община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Дадено е предписание да се почисти замърсената площ с отпадъци и същите да се извозят на депо за ТБО – с. Барутин.
16.  03.04.2017г. Сигналът е подаден устно.   В района на резерват Амзово има натрупани отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен е КП № ПД-004/03.04.2017г. При проверката е установено нерегламентирано сметище по пътя за с. Турян, след табела „Амзово” по стар горски път.Отпадъците са предимно строителни.По време на проверката не е установено, кой е изхвърлило отпадъците. Дадено е предписание на Община Смолян да предприеме действия за установяване на собственика на терена и възлагане почистването на нерегламентираното сметище. 
17. 04.04.2017г. Сигналът е постъпил по телефон.  На ул. „Поп Грудо Войвода” №4 се горят дървесни отпадъци. Района е одимен.  РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен е КП № ЕН-019/04.04.2017г. По време на проверката е установено горене на клони в имот, собственост на Тодор Стоев от неговата съпруга. Дадени са указания за загасяване на огъня веднага. Не е установено използване на нефтови продукти за разпалване на огъня. Дадено е предписание да не с изгарят клони или други горими отпадъци.
18. 07.04.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Близо до ул. „Възход” има старо общежитие, закупено от фирма, която извършва ремонт. От петия етаж по улук пускат строителни отпадъци в камион, въз основа на което се вдига много прах и има висока запрашеност.    РИОСВ - Отдел"КОС"    Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен е КП № АВ-034/07.04.2017г. Започнати са действия по почистване на сградата от паднали мазилки и разрушени стени и тавани.Същински ремонтни дейности не са започнати. Почистването се осъществява, чрез тръбен олук против запрашване, чрез който се товарят в камион. При проверката е установено, че няма документация за извършване на ремонта. Изпратено е писмо до възложителя на обекта с копие до Община Смолян за предприемане на мерки за недопускане влошаване параметрите на околната среда в района на жилищните блокове.  
19. 18.04.2017г.   Сигналът е постъпил по електронна поща. Замърсяване около екопътека „Дяволска”, край с. Борино. Река Буйновска мирише на канализация.   На места има струпване на гъста пяна. В началото на екопътеката има сметище. Има много паднали дървета. 

 РИОСВ - Отдел"КОС"

Отдел "ПД" 

 

Изпратени са писма до Община Борино и ДГС- „Борино“ с изискване за предоставяне на информация за предприети мерки за изграждане на ПСОВ, за рекултивацията на затвореното общинско депо, за инвентаризация на сухата и падналата дървесна маса и за предвидена редовна сеч. Констатирано е, че е извършено разчистване на екопътека ПЗ „Дяволски мост“ от паднали дъвета и е осигурена безопастност. Пътеката попада в зони от „НАТУРА 2000“, където не се допускат сечи. Извършва се рекултиация на старото депо за битови отпадъци и ще се финансира през тази година изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.
 20. 29.04.2017г.  Сигналът е постъпил по „зелен телефон”.  Изхвърляне на строителни отпадъци в с. Стойките по пътя за лифта на първата пресечка в ляво в дерето.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен е КП № АВ 045/29.04.2017г. При проверката е констатирано, че бившата сграда „МТС” с. Стойките има проект за разрушаване от Община Смолян. При разрушаването строителните материали  са прибрани за повторно използване. На площадката са налични и строителни отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени. Тези отпадъци са пробутани в близкото дере и засипани с земни маси. Дадени са предписания да се почистят строителните отпадъци и земни маси от дерето и да се предаде на депо за строителни отпадъци.
21.  22.05.2017г.  Сигналът е подаден по телефон.  Сигнал за умряла риба в рибарник, намиращ се в частен имот в землището на с. Треве, общ. Баните. Има съмнения за отравяне на рибата и опасения от замърсяване на водни обекти след изтичането на рибарника. 

БДИБР - Пловдив

РИОСВ - Отдел"КОС"  

Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив е уведомена за сигнала своевременно за предприемане на действия по компетентност. Извършена е проверка на място от експерти на БДИБР – Пловдив и РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СМ-162/21.05.2017 год. При проверката е констатирано, че в имот собственост на наследници, отдаден под наем има две стоманобетонни клетки, в които наемателя отглежда риба. В първата клетка е установено, че няма наличие на умряла риба, а във втората има около 100 бр. умряла риба от типа балканска пъстърва, като има и жива риба със жизнени показатели. Взети са 2 бр. водни проби. Водата в клетките е бистра без промяна на цвета и без запенване. Няма конкретен замърсител и видима причина за измиране на рибата. 
 22.  30.05.2017г. Сигналът е подаден по „зелен телефон“.   От асфалтова база находяща се в землището на гр. Девин излиза бял пушек и района се запрашава. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-043/30.05.2017 год. От направената проверка на място се установи, че към момента на проверката асфалтовата база не работи. В района около прощадката няма следи от запрашаване. Извършени са емисионни измервания на базата, но протоколите не са представени по време на проверката. Дадени са предписания 1.Асфалтовата база да се поддържа в нормално експлоатационно състояние, така че да не се допуска запрашаване в района. 2.Да се представят протоколите от собствените измервания за емисии в РИОСВ-Смолян. 
23.  13.06.2017г.   Сигналът е подаден по „зелен телефон“.  Сигнал относно замърсяване на р. Бяла с промяна на цвета в тъмно-кафяв и неприятна миризма. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ЛМ-022/14.06.2017 год. По време на проверката е констатирано, че на вход тунел в кв. Устово в рулото на р. Бяла се извършват СМР по бреговете на реката, осигуряване габаритите на коритото за нормална проводимост, обезопасяване на мостовите съоръжения, на база което се замътват водите. Строителните работи ще продължат до 21-22.06.2017 год. Предписания не са дадени. 
24.  16.06.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Замърсяване на атмосферния въздух от асфалтова база, находяща се в близост до гр. Девин.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № АВ 055/20.06.2017 год. По време  на проверката асфалтосмесителите не работят. Установено е, че в края на 2016 год. е монтиран нов мобилен асфалтосмесител с необходимата документация, приложена към него: разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, заповед за провеждане на проби, заповед за възобновяване на 72-часовите зони. Дружеството подготвя въвеждането на обекта в експлоатация.
 25. 20.06.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.   Сигнал относно извършване на изкопни дейности и засипване с птича тор в близост до местността „Беденски бани“, Община Девин. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район - Пловдив“ и Община Девин и е съставен Констативен протокол № БХ-005/21.06.2017 год. По време на проверката е установено, че има наличие на изхвърлена животинска тор в землището на с. Брезе около 3-4 м.куб. Торта е изхвърлена на около 10-15 м. от р. Широколъшка и няма следи от замърсяване. Мястото не попада в санитарноохранителната зона на термоминерално находище „Беденски бани“. Торта е изхвърлена преди около 10 дни и е започнал разграждащ процес, на база на което се усеща неприятна миризма. За посоченото място Общината не е дала разрешение за изхвърляне. Дадено е предписание да се изгребе изхвърлената животинска тор и да се предаде за съхранение на регламентирано торохранилище, като е необходимо и представяне на документи за предаването й.
26.  21.06.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно задържан микробус от РПУ Чепеларе с отпадъци от излезли от употреба МПС и електрическо и електронно оборудване.  РИОСВ - Отдел"КОС"  

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с РПУ-Чепеларе и е съставен КП № БР-049/21.06.2017 год. При проверката е установено, че транспортираните в микробуса отпадъци са от ИУМПС, отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ. Транспортирането се осъщедтвява без Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци съгл. Чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО. Отпадъците са оставени на съхранение в двора на РУ – Чепеларе до приключване на проверката по преиската на РУ – Чепеларе. Извършена е и проверка на площадката и е съставен КП № БР-050/21.06.2017 год. По време на проверката е констатирано, че на площадката се съхпаняват отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ, ИУМПС и отпадъци от пластмаса. На 100м. от площадката се съхраняват 3 бр. купета на леки автомобли и 2бр. разкомплектовани купета. На вътрешната площадка се извършват дейности по разкомплектоване на отпадъци. Съхранението на отпадъци е в голямо количество. Собственикът извършва дейност по събиране, третиране и съхранение на отпадъци без да притежава необходимите документи. За отпадъците не се води отчетност. Отпадъците ще бъдат обект на проверка във връзка с извършено престъпление от Наказателния кодекс.

27. 13.07.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“. Над с. Момчиловци, общ. Смолян в местност „Момина вода“ се изхвърля прясна птича тор.   БДИБР - Пловдив Сигналът е препратен до ОДБХ - гр. Смолян и БДИБР - Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
28. 17.07.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен телефон“. По пътя за с. Гращица под гробището има образувано сметище. РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ММ-033/17.07.2017 год. По време на проверката е констатирано, че е допуснато образуването на незаконно сметище по пътя за с. Гращица под гробището.Отпадъците са битови и строителни. Дадено е предписание да се почисти образуваното сметище.
29. 21.07.2017г.  Сигналът е постъпил по „зелен телефон“.  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в реката на с. Полковник Серафимово  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, и е съставен Констативен протокол № БР-063/21.07.2017 год. По време на проверката е констатирано, че се извършват ремонтни дейности на стара къща, която е разположена непосредствено в дерето към реката. От разрушаването на сградата е констатирано паднали парчета от мазилка и части от дървен материал под стената на къщата в дерето до реката.Вижда се, че отпадъците не са изхвърлени умишлено,а са от разрушаването.Реката минава на около 4 м. от основите на къщата.Строителните отпадъци са събрани разделно. Дадени са предписания: да не се допуска замърсяване на речното корито със строителни отпадъци.
30.  31.07.2017г. Сигналът е подаден устно.   Сигнал относно извършване на строително-изкупни работи в началото на с. Триград, изграждане на шкарпи, въз основа на което се заличават екопътеки. РИОСВ - Отдел"ПД" 

Изпратено е писмо до Община Девин с изискване за извършване на съвместна проверка, уточняване на дата и час.

 

31. 31.07.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща.   Жалба относно надграждане на стената на Хвостохранилище „Ерма река“.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършен е обстоен преглед на документацията относно актуализиране на проекта „Надграждане на Хвостохранилище Ерма река“. Констатирано е, че водите на р. Ерма река не са изведени извън хвостохранилището, а се смесват с отпадъчните производствени води и отпадъка /хвоста/ от преработката на оловно – цинкова руда в обогатителната фабрика и постъпват в „чашата“ му. Вътре се образува водно огледало с достатъчно голяма водна площ, благодарение на което се постига самопречистващ ефект и изтичане на избистрени води с показатели, отговарящи на нормите за водоприемник II-ра категория. Има издадено Решение по ОВОС от 2002 год. в което няма поставено условие за спиране надграждането на стената. С изменението на ЗООС от 2002г. не се изисква провеждане на процедури по ОВОС за обекти, които са в експлоатация, освен в случаите на изменения или разширения на дейността и за нови ИП, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 от ЗООС. Действията по надграждане и разширяване на хвостохранилището са предприети още преди приватизацията на обекта. Във връзка с представената информация за надграждането от 2014 год. е установено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава 6, раздел III на ЗООС. Във връзка с чл.31 от ЗБР е проведена самостоятелна процедура на база на което е издадено Решение с което е преценено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздейстивие върху защитените територии. При извършване на контролни проверки от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че предпритието спазва експлоатационните изисквания за безопастност на съоръженията, спазени са норматините изисквания за пожари аварийна безопастност и се спазват управленските и технически мерки предвидени в ДППГА. При извършване на контролен мониторинг  не са констатирани превишения на определените емисионни ограничения в издаденото разрешително, с изключение на инцидента от м. февруари 2017г. Издаденото Решение от 2002 год., както и цялата производствена дейност на предприятието са предмет на постоянен текущ контрол, осъществяван от РИОСВ – Смолян. 
32.  03.08.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Наличие на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от камион на стадиона в гр. Смолян. Община - Смолян Сигналът е препратен по компетентност до Община Смолян.
33. 07.08.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. Хванат щъркел в с. Кочан. Птицата е с травма на едното краче. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-041/07.08.2017 год. По време на проверката е констатирано, че щъркела пада от гнездото си и е бил с охлузна рана на десния крак и без възможност да стъпва.На птицата е указана първа помощ от свидетел.Извършен е преглед от ветеринарен лекар и  птицата  е изпратена в Спасителния център за диви животни.
34. 08.08.2017г. Сигналът е подаден устно. Гражданин уведоми РИОСВ - Смолян за намерена на пътя птица - бързолет, която не може да лети. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-042/08.08.2017 год. Констатирано е, че на улица в гр. Чепеларе е намерена птица-бързолет в безпомощно състояние и е предадена в офис комплексно обслужване в сградата на РИОСВ-Смолян.Птицата е с видими рани в областта на корема и е изпратена в Спасителен център за диви животни.
35. 10.08.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Изхвърляне на строителни отпадъци на входа на махала Дуревска в с. Чепинци. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-081/11.08.2017 год. По време на проверката е установено, че в частен имот са изсипани около 1.5 куб. м. строителни отпадъци. Същите са изхвърлени с цел насипване и изравняване на имота, поради предстоящи строителни дейности. Дадени са предписания да се почисти замърсената площ с отпадъци и същите да се предадат за обезвреждане на определеното за това място. 
36. 14.08.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Извършване на неправомерни действия РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-014/17.03.2017 год. По време на проверката е констатирано, че площадката се намира в местност „Язъм“ на територията на гр. Девин, като същата се използва за депониране на инертни материали за възстановяване на релефа. Констатирани са остатъци от горене на дървесни отпадъци, загасени посредством изсипване на земни маси. На терена са струпани земни маси, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, като на места са установени и разпилени битови отпадъци. Дадени са предписания за преустановяване депонирането на отпадъци на площадката, както и почистване и рекултивация на терена.
37. 17.08.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Сигнал относно изтичане на тиня в реката от ВЕЦ в с. Хвойна поради отворен шлюз. БДИБР -Пловдив и Отдел „КОС“ Извършена е съвместна проверка с БДИБР-Пловдив и е съставен КП № СМ-288/17.08.2017 год. По време на проверката е констатирано, че савака на водовземното съоръжение е затворен и водохранилището му е пълно. Установено е, че савака е повреден и при затворено положение и от него изтича значително количество вода. При направения оглед на р. Чепеларска се констатира, че водите и са видимо замътени с кафеникав цвят, както преди водохранилището на водовземното съоръжение, така и след изтичането от повредения савак. Взети са водни проби от повърхностни води. Не е установено наличието на умряла риба. Дадено е предписание да се отремонтира повредения основен изпускател. 
38. 18.08.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Сигнал относно побеляване на р. Арда след Хвостохранилище „Рудозем - 2“ РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-033/17.08.2017 год. След оглед на р. Арда – от с. Средногорци до ХХ „Рудозем – 2“ е установено, че реката е бистра, с наличие на пасажи от риба с различна големина, която е в нормално състояние. На изход колектора на хвостохранилището не е установено изтичане на замърсени води. Отпадъчните води са видимо бистри и чисти, както и водите на р. Малка река. Взета е единична водна извадка отпадъчна вода чрез заустването на водите от колектора.
39. 18.08.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Сигнал относно разрушаване на сграда близо в гр. Смолян, при което се вдига много бял прах. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 073/18.08.2017 год. При проверката е установено, че се разрушава съществуващата стоманобетонна конструкция със специализирана техника. При премахването на конструкцията се емитират прахови частици в атмосферния въздух. Дадено е предписание да се извършва оросяване при премахването на сградата по време на изпълнение. 
40. 29.08.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал за притежание и продажба на препарирана Дива котка от защитен вид. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ – 047/05.09.2017 год. По време на проверката за препарираният екземпляр не бе представен документ за собственост, регистрационна карта по чл.90 от ЗБР или друг документ за произход. Вида „Дива котка“ е включен в Приложение № 3 на ЗБР в който е забранено притежание, пренасяне, превозване, търговия, предлагане за продан или размяна на препарирани екземпляри. Екземплярът е взет за съхранение в РИОСВ – Смолян.
41. 29.08.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в близост до река в Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-036/29.08.2017 год. ПРи проверката е установено, че в района около складовата база е констатирано разпръсната хидроизолация в западната част. В момента на проверката отпадъците се почистват. Дадено е предписание отпадъците да бъдат почистени, като се представи в РИОСВ – Смолян удостоверителен документ за тяхното предаване. 
42. 07.09.2017г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Наличие на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в с. Змеица. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГПД-021/07.09.2017 год.Към момента на проверката не е констатирано нерегламентирано сметище в района.Своевременно сигнала е препратен и до Община Доспат.
43. 11.09.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон.  От ХХ“Рудозем-2“, гр. Рудозем изтичат замърсени води, вследствие на което река Арда е побеляла след ХХ“Рудозем-2“.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян съвместно с експерти на  РЛ-Смолян и е съставен КП:№БХ-046/09.09.2017 год.Направен е оглед на ХХ“Рудозем-2“ и района около него.Не е установено нерегламентирано изтичане на отпадни води и побеляване на река Арда.
44. 12.09.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за замърсяване на река Черна, в района на „Бохеми“, гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка с експерти на РЛ-Смолян и представител на“ВиК“ЕООД-гр. Смолян и е съставен КП № РФ-84/12.09.2017 год. Установено е, че река Черна е със силно променен белезникаво бял цвят. Взета е еднократна водна извадка.
45. 13.09.2017г.   Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. В местност „Ливадица“, с. Стойките срещу гробището има образувано сметище.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-021/13.09.2017 год. По време на проверката е установено, че са изсипани 5 купчини земни и скални маси. Същите са образувани от изкопни работи . Дадени са предписания да се почисти замърсената площ с отпадъци.
46. 14.09.2017г.  Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон.  От комина на ЗДК „Рубелла“ излиза бял прах.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-34/15.09.2017 год. По време на проверката е констатирано разкъсване на ръкав от филтъра на силоза за калциев карбонат, вследствие на което през централната вентилация на „Варъчно отделение“ са изхвърлени прахообразни и е предизвикано запрашаване на района на „Рубелла Бюти“ АД.Аварийната ситуация е документирана с Авариен протокол и са предприети незабавни мерки за отстраняване на аварията от страна на ръководството.
47. 18.09.2017г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал за замърсени терени с битови отпадъци в село Змеица.  Община Доспат  Сигналът е препратен по компетентност на Община Доспат.
48. 20.09.2017г.  Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон.  Сигнал за мирис на газ в района на Енергото, кв. Райково, гр. Смолян   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-35/20.09.2017 г. Към момента на проверката не е констатирано изтичане на газ пропан бутан и обгазяване на района.
49. 04.10.2017г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за влязла граблива птица в к.к. Пампорово, местност Райковски ливади и е в невъзможност да излезе от помещението. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-060/04.10.2017 год. При извършената проверка е установено, че птицата е от вида- горска улулица ( Strix aluco),влязла през комин в почивна база в к.к. „Пампорово“. Същата бе уловена  и след установяване, че е в добро здравословно състояние и е с възможност да лети-бе освободена в района.
50. 13.10.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. В река Чепеларска след старите рибарници в участъка, след с. Хвойна, посока Нареченски бани – излиза черна вода с остра миризма.  БДИБР-Пловдив Сигналът е препратен по компетентност на БДИБР - Пловдив. Взета е водна проба
51. 16.10.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. В гр. Рудозем в участъка от хвостохранилището до „Рубелла Бюти“ АД водата в река Арда е побеляла. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП:№ЛМ-36/15.10.2017г. Направен е оглед на ХХ“Рудозем-2“ и района около него. Не е установено замърсяване на водите на река Арда.Взета е водна проба от отпадъчна вода за физико-химичен анализ на изход колектор ХХ ‚Рудозем-2“. Замътване на водите на р. Арда има в района на ‚Рубелла Бюти‘ АД-Рудозем, поради добив на инертен материал.На проверката е присъствал представител на БДИБР-Пловдив, които ще вземат отношение по установения добив.
52. 23.10.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал за замърсяване на река Черна, след пречиствателната станция в гр.Смолян. БДИБР-Пловдив Сигналът е препратен по компетентност на БДИБР - Пловдив.
53. 08.11.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Сигнал за горене на гуми от Автосервиз. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-079/09.11.2017 год. Към момента на проверката не е констатирано следи от горене на гуми, нито сажди.
54. 20.11.2017г. Сигналът е постъпил по телефон.  В гр. Смолян в дерето под поделението - тече замърсена вода с цвят черен от неизвестен източник.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №БХ-065/18.11.2017 г. Установено е, че в скатовете под двете торохранилища има видими следи с животинска тор. Към момента на проверката канала и скъсаната дига са запълнени със земни маси за предотвратяване и изтичане на течен и твърд животински отпад. При проверката няма изтичане към преминаващото дере.
55. 28.11.2017г. Сигналът е постъпил по телефон.  Побеляване на река Върбица и река Голяма, след Хвостохранилище  Ерма река.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен констативен протокол с констатациите от извършената проверка.
56. 01.12.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. Реката под „Водопада“, под поделението е пълно с фекали, които идват от река Крива река. ОДБХ-Смолян Извършена е съвместна проверка с експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и представител на ОДБХ-Смолян. Проверката е отразена в констативен протокол. Към момента на проверката няма изтичане на торов отпад към преминаващото близко дере. Река Крива река  върху  съществуващите торища е леко замътена от валежите. В реката няма следи от фекали. Дадено е предписание от ОДБХ-Смолян на основние чл. 131, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
57. 05.12.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Побеляване на река Маданска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №РФ-101/05.12.2017 г. Установено е, че река Батанска, преди вливане в река Маданска е с променен сиво-бял цвят. Причината за побеляване на реката е компрометирането, вследствие на обилните валежи, на изградените  през 2015 г. баражи. В коритото на р. Батанска. Поройното течение е пробило всички баражи и река Батанска изнася събраните в пред баражните пространства утайки, което предизвиква оцветяването на реката в сиво-бял цвят. От рудник „Батанци“ не е констатирано никакво нерегламентирано заустване на руднични отпадъчни води. В град Мадан водите на река. Маданска са избистрени и чисти. Дадено е предписание да се възстанови целостите на всички баражи, изградени след рудник Батанци и да се преустанови изтичането на утайки.
58. 12.12.2017г. Сигналът е постъпил по „зелен“ телефон. Сигнал за задимяване на улица „Петър Берон“ в  Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен констативен протоколПри направената проверка е установено , че в затвореното помещение към серзвиз за автомобилни гуми в печка на твърдо гориво е установено нерегламентирано изгаряне на кабелни проводници. Проверяващите са съставили  Акт за установяване на административно нарушение за неорганизирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата.
59. 12.12.2017г. Сигналът е постъпил чрез „Български пощи“ ЕАД. Сигнал за незаконен добив на инертни материали в землището на село Давидково, община Баните. Областна Администрация - Смолян. Предстои извършване на съвместна контролна проверка с Областна Администрация-Смолян.
60. 13.12.2017г. Сигналът е постъпил по телефон. Задимяване и запрашаване на въздуха в района на ул. „Тракия “ №5,  гр. Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място на горивни инсталации на обекти от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП:№  АВ-110/13.12.2017 г. Към момента на проверката не е констатирано следи от нерегламентирано изгаряне.

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

Постъпил сигнал

 

 

Сигнал

 

 

Отговорна институция

 

 

Предприети действия

 

1.

 

 

08.01.2016г.

 

 

Сигналът е постъпил  по "телефон" 

 

 

Сигнал за птица в безпомощно състояние в общ. Чепеларе, с. Проглед

 

 

РИОСВ - Отдел"КПД"

 

 

 

 

 

Експерт на РИОСВ – Смолян извърши проверка на място. Съставен е КП № БВ-001/08.01.2016г. Установено е , че намерената птица е от вида мишелов, безпомощното й състояние се е дължало на измръзване и след кратък престой на слънце е успяла да отлети.

 

2.

 

 

11.01.2016г.

 

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

 

Сигнал за високи нива на шум от работата на ВЕЦ  с. Оряховец.

 

РИОСВ - Отдел”КОС” 

 

 

Извършена е проверка на място и е съставен КП № ЛМ-001/12.01.2016г. Установено е, че не са изградени шумозащитни стени и са дадени предписания.

 

3.

 

 

12.01.2016г.

 

 

Сигналът е постъпил  по "телефон" 

 

 

Сигнал за птица в безпомощно състояние в гр. Девин, кв. Настан

 

 

РИОСВ-Отдел”КОС”

 

 

 

Експерт на РИОСВ – Смолян извърши проверка на място. Съставен е КП № БВ-002/11.01.2016г. Установено е, че намерената птица е от вида мишелов  по снимки и описания на очевидци, но към момента на проверката птицата не е намерена.

 

4.

 

 

14.01.2016г.

 

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

 

Сигнал за умряла риба в началото на град Рудозем, с. Койнарци , до въжения мост.

 

 

РИОСВ-Отдел”КОС”

 

 

 

Извършена е проверка на място и е съставен КП № РК-02/14.01.2016г., с който е установено, че има около 150 броя измряла риба ( в тихите места) от вида черна мряна. При извършения оглед не е установен промишлен източник на замърсяване на р. Арда. Взети са водни проби. При повторна проверка на 15.01.2016г. е установено заустване на отпадни води  от аварийния преливник на "Рубелла Бюти"АД. Дадено е предписание да се преустанови заустването.

5.

 19.01.2016г.

Сигналът е постъпил по "телефон"

Сигнал за побеляване и помътняване на р.Батанска след участък „Батанци“, от н-ще „Върба-Батанци“

 РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена е проверка на място от Община Мадан и е съставен КП № 08-ДХ/19.01.2016г. с което е установено побеляване на река Батанска. Дадени са предписания.

6.  02.02.2016г.

Сигналът е постъпил по "телефон"

Сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в двора на бившето предприятие "Родопи" на гр. Неделино и обгазяване на града.

РИОСВ-Отдел "КПД"

Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № ЕН-001/02.02.2016г. Установено е , че се изгарят отпадъци от ремонтната дейност на сградата. Дадени са предписания изгарянето  да се преустанови. 
7.  10.02.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Сигнал за обгазяване на града с гъст черен дим от хотел „Златоград“.  РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ - Смолян са сигнализирали в община Златоград,  откъдето са направили проверка . Установено е, че няма задимяване.
8. 12.02.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон" Сигнал за обгазяване с гъст черен дим в района на Карлък.  РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № ЕН-003/16.02.2016г. Не е установено изгаряне на отпадъци.
9.  16.02.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Сигнал за намерен орел със счупено крило оставен край пътя за Смолянски езера.   РИОСВ-Отдел "КПД" Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № БВ-003/16.02.2016г. Установено е, че птицата е обикновен мишелов с наличие на открита рана и счупване на лявото крило. Нараняването е следствие от падане от преди няколко дни. Извършена е предварителна обработка на раната и е направена превръзка с бинт  след което е изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
10.  19.02.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Сигнал за нерегламентирано заравяне на отпадъци (трици) от гатер в двора на гатера на „Вева груп“ Борино.   РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № БР-007/23.02.2016г. с който е установено, че има замърсена площ с кори и изрезки , както и автомобилни гуми. Дадени са предписания за почистване на замърсените площи. 
11. 24.02.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон" Сигнал за незаконно изкупуване на черни и цветни метали в търговска сграда срещу училището на с. Барутин  РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП №  ЕН № 010/01.03.2016, с който е установено че се извършват дейности по  събиране на черни метали ,  но не е установен нарушителя. Ще бъдат предприети допълнителни действия.
12.  10.03.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон" Сигнал за силно запенване на река Чепинска в района на град Рудозем РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № АВ ОО9. Констатирана е промяна на цвета на реката в сиво – бял. Това се дължи на изливане на руднични води от рудник „Върба Батанци“ , които са нерегламентирано пренасочени към река Чепинска.Изпратена е покана за АУАН.
13. 08.04.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон" Сигнал за запрашаване от пресевната инсталация  в района на град Рудозем  РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № КМ 07. Констатирано е,  че пътищата на площадката са обилно оросени , а материала, който излиза от трошачката е мокър.Запрашаването е следствие на неблагоприятни  метеорологични условия – силен вятър. Дадени са предписания да не се работи при неблагоприятни условия и да се води дневник с часа на оросяване и количеството използвана вода.
Жалбоподателя, както и група граждани на гр. Рудозем са присъствали на проверката.
 14.  11.04.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"  Сигнал за периодично замътване на река Черна след 17.30-18.00 часа през ден от изливащи се води на вход ГПСОВ – Смолян с отделяща се неприятна миризма.    РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № ЛМ-002/10.04.2016г. Установени са леко замътнени води на река Черна , като се усеща и неприятна миризма в района на ГПСОВ  Смолян. В района на ГПСОВ е установена умряла риба. Дадени са предписания да се вземат мерки за прекратяване изпускането на непречистени отпадни води  и станцията да се приведе в нормален технологичен режим. 
15.   11.04.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"   Сигнала е получен от дежурен пожарна за изпускане на непречистени отпадъчни води от ГПСОВ- Смолян и замърсяване на река Черна.   РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № РК -11/11.04.2016г. РИОСВ Смолян е уведомена с писмо от „ВиК“ ЕООД за стартиране почистването на механичното стъпало на ГПСОВ Смолян. От събрания пясък е констатирано, че е започнало изгребването на пясъка . За целта е отбита непречистена отпадъчна вода преди вход ГПСОВ , която се зауства в р. Черна.  Това е причината за замътняването към с. Подвис. Дадени са предписания след възобновяване на работния режим да се уведоми РИОСВ Смолян за възстановяване на пломбите на савака.
 16.  19.04.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"      Сигнал за замърсяване с  битови и строителни отпадъци, намиращи се на около 200 м посока м. "Хубчеви колиби " след разклона за с. Габрица  в близост до пътя.  РИОСВ-Отдел”КОС” Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха проверка на място. Съставен е КП № ЕН -016/19.04.2016г. Установено е , че в местност „Забатско“ след разклона за с. Габрица  в близост до пътя са изхвърлени битови и строителни отпадъци.
 17.  09.05.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Сигнал за незаконно  изземване на инертни материали от коритото на река Широколъшка на 150-200 м от Беденски бани в посока Смолян . По думите на сигналоподателя това се извършва от фирма "ДС Строй". 

 

Басейнова дирекция 

“Източнобеломорски район“

 

 

Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“  –Пловдив. 
   18.    09.05.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон”     Сигнал за незаконно  изземване на инертни материали от частен имот в близост до река Широколъшка на 150-200 м от Беденски бани в посока Смолян. Община-Девин  Сигналът е препратен по компетентност до Община Девин и е направена проверка от експерти на РИОСВ Смолян. На терена, за който се отнася сигнала  са налични наноси от пясък, баластра и едри камъни, които са нанесени от река Широколъшка при високи води. Тези наноси са заравнявани , като е издигната дига от тях по границата с реката.Видно е , че това е извършено с машинна техника. Към момента на проверката не се извършва дейност.Направена е и проверка от експерти на РИОСВ и е съставен КП № ГГ-014/10.05.2016г. Има видими следи от почистване и заравняване, но към момента не се извършва дейност.
На 03.06.2016г. е получено писмо от Община Девин, с което ни уведомяват, чче към момента на проверката не се установява изземване на инертни материали.
   19.    10.05.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"     

Сигнал за       горене на кабели в ромската махала на втори километър.

РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ , съставен е КП № ЕН-024/09.05.2016г. В момента на проверката не е установено горене на кабели и запалване на открит огън. Задушливата миризма вероятно идва от комина на една от печките в ромската махала, където е установено горене на дрехи и парцали за отопление. 
    20.    11.05.2016г.   Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Сигнал за замътняване на река Въча след ТМСИ , кв. Настан, гр. Девин.

Басейнова дирекция

“Източнобеломорски район“ 

Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“  –Пловдив.
    21.    11.05.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Сигнал за замътняване на река Въча до ПЗ „Слона“ 

Басейнова дирекция

“Източнобеломорски район“


Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“  –Пловдив. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № АВ -033/11.05.2016г. Взети са водни проби на изход утаител преди заустване в р. Въча. Получени са лабораторните резултати, където е налице превишение на нормите. Изпратена е покана за съставяне на акт за административно нарушение.

    22.    13.05.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"   Сигнал за       добив на баластра в река Широколъшка, съобщено е че има налична техника в коритото на реката.

Басейнова дирекция

 

“Източнобеломорски район“ 

Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“ – Пловдив.
    23.    14.05.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон" Сигнал за замърсяване на дерета  и водоем до язовир Доспат, около хотел „Ивелия“, с бентонит или глина.   РИОСВ-Отдел”КОС” Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № АВ -037/14.05.2016г. Не е установено замърсяване на дерето покрай хотелски комплекс  „Ивелия“.
    24.    17.05.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"  Сигнал за      горене на гуми в к.к. “Пампорово“ в близост до хотел „Евридика“

РИОСВ-Отдел”КОС”  

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ , съставен е КП № ЕН -030/17.05.2016г. Установено е че са изгаряни автомобилни гуми, тъй като в котелното има остатъци от горенето- тел и пепел. Също така има складирани около 30 броя автомобилни гуми. Дадени са предписания за незабавно преустановяване на изгарянето на автомобилни гуми и предаването им на фирма, която притежава разрешение за събиране на излезли от употреба гуми, като копия от документите за предаване трябва да се представят в РИОСВ Смолян. Изпратена е покана за съставяне на акт за административно нарушение.
    25.    18.05.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Сигнал за  изпускане на нафта или мазут във водоем " Колибата", след Каптажа, до хотел "Кристал".  

РИОСВ-Отдел”КОС”

Басейнова дирекция 

“Източнобеломорски район“

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ и БД. Съставен е КП № ЛМ-005/18.05.2016г. Установено е, че отстрани по растенията има следи от черна емулсия, но в коритото на чешмата е нямало следи от нафта или мазут. Не е установена умряла риба.
    26.   18.05.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Сигнал за замърсяване на дерето покрай  поделението и надолу към КОС .Носи се силна миризма, водата е мътна и има пяна. 

РИОСВ-Отдел”КОС” 

Басейнова дирекция 

 "Източнобелморски район"  

 Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ и БД, съставен е КП № ЕН -031/18.05.2016г., с който е установено, че е допуснато замърсяване с оборска тор на ската под торохранилището и и река Крива река. Следствие на смесването на оборската тор с дренажни води се образува пяна и се появява неприятна миризма в реката. Дадени са предписания да се спре изтичането на тор и да се почисти ската под торохранилището. На 19.05.2016г. е извършена проверка за последващ контрол на дадените предписания. Съставен е КП № АВ -043/19.05.2016г. Установено е, че прокопания канал е запълнен със земни маси , т. е. едната точка от  предписанието е изпълнена. Към момента на проверката се работи по изпълнение и на втора точка от предписанието - извършват се дейности по изграждане на временен път за почистване на ската под торохранилището. На 30.05.2016г. е извършена още една проверка , съставен е КП № ЕН-041/30.05.2016г.  и е установено, че дадените предписания са изпълнени. 
    27.   19.05.2016г. Сигналът е постъпил по телефон 112  Сигнал за     наличие на техника – две коли и багер , които копаят и товарят баластра до Беденски бани в СОЗ пояс III и Натура 2000. 

Басейнова дирекция 

“Източнобелморски район“   

Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“ – Пловдив. На 20.05.2016г. пак е получено телефонно обаждане и сигналът повторно е препратен до БД.
    28.   26.05.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"   Сигнал за бедстваща птица пеликан в центъра на гр. Златоград  РИОСВ-Отдел”КПД”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № ГГ -021/26.05.2016г. Бедстващата птица е намерена в парковата зона на града без възможност да лети сама. Служители на Община Златоград заедно с ветеринарен лекар са я уловили и затворили в помещение на ветеринарната лечебница. Прегледана е и е нахранена с риба, след това птицата е предадена на служител на РИОСВ Смолян за транспортиране до Спасителен център гр. Стара Загора за преглед и последващо лечение.
29.    02.06.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"  Сигнал за замърсяване на реката при колене на животни и миене на съдове от обор.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Изпратено е предупредително писмо до собственичката на обора да не се допускат повторни нарушения.
30.    16.06.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"   Сигнал за запрашаване на въздуха от работата на асфалтовата база в гр. Рудозем   РИОСВ-Отдел”КОС” Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № ТК-13/16.06.2016г. Към момента на проверката инсталацията не е работила поради ремонтни дейности. Сигналоподателят е отказал да присъства на проверката. 
31.    17.06.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"   Получен е повторен сигнал за запрашаване на въздуха от работата на асфалтовата база в гр. Рудозем  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № ТК-14 (2)/17.06.2016г. Към момента на проверката инсталацията не е работила поради ремонт на компресора. Пътят Рудозем - Средногорци в участъка до промишлена зона не е запрашен. Сигналоподателят е отказал да присъства на проверката.
32.    20.06.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"    Сигнал за намерени единични екземпляри умряла риба в района на моста за с. Борие, общ. Рудозем   РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № ЛМ-008/20.08.2016г. установено е , че няма наличие на умряла риба  и водите на реката са видимо чисти и бистри. 
33.    22.06.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Сигнал за паднал таралеж без възможност да излезе от шахтата пред блок 29 ж.к. Нов център на гр.Смолян.  РИОСВ-Отдел”КПД”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ, съставен е КП № ГГ-033/22.06.2016г. Намереният таралеж е изваден  и след оглед на здравословното му състояние, което е добро, е пуснат в местността „Дълбокото дере“.
 34.   22.06.2016г. Сигналът е постъпил  устно.  Сигнал за изтичащи мръсни черни води и тиня с миризма на фекалии на ул. „Възраждане“ № 18.   Община-Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян  и  до „ВиК“ по компетентност.
 35.   23.06.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон” Сигнал за изземване на инертни материали от фирма "Тераком" в коритото на реката, на 1-2 км след Настан посока Триград , след Музея на пъстървата.  БД „ИБР“  Сигналът е препратен до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по компетентност.
36.    07.07.2016г.

Сигналът е постъпил  по електронна поща


Сигнал за нерегламентирано сметище в близост до пътя в района на връх Перелик  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ММ-025/08.07.2016г. По време на проверката  е извършен оглед на района и са  констатирани битови отпадъци (предимно шишета) на площ 2-3 кв. м. Имота е собственост на ДГС „Широка лъка“. По време на проверката отпадъците са събрани и мястото е почистено от служители на ДГС „Широка лъка“.
37.    11.07.2016г.  Сигналът е постъпил чрез тел. 112  Сигнал за побеляване на река Арда в района на    гр. Рудозем    РИОСВ-Отдел”КОС” Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ЛМ-015/09.07.2016г. По време на проверката  е извършен оглед на района и  не е  констатирано побеляване на реката , нито умряла риба. Взети са водни проби.
38.    13.07.2016г.   Сигналът е постъпил по "телефон"  Получен сигнал относно горене в циганската махала, на 2-ри километър, кв.Устово - разнася се пушек и задушлива миризма.   РИОСВ-Отдел”КОС” Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ММ-027/13.07.2016г. При проверка на място са констатирани следи от огън на две места , изгаряни са кашони и дървена дограма.Има стари следи от горене на кабели. Никой от живеещите в махалата  не е поел отговорността за констатираното.
39.    13.07.2016г.   Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Постъпил сигнал относно запрашаване с фин прах от асфалтова база  в  гр.Рудозем. РИОСВ-Отдел”КОС” 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП №АВ-064/13.07.2016г. Асфалтосмесителя работи на 80 % от своя капацитет. Сушенето на инертния материал се извършва в сушилен барабан , отделената пара се извежда посредством комин. При проверката е констатирано, че освен пара от комина излизат и фини прахови частици . Ската към реката е замърсен с бетонови утайки и битум от дейността на обекта. Дадени са предписания:

1. Да се  почисти ската;

2. Да се въведе в нормална експлоатация очистващата система на сушилнята, с цел недопускане на замърсяване с фини прахови частици;

3. Да се представи в РИОСВ-Смолян технически паспорт за експлоатация на асфалтосмесителя в част            „Очистване на сушилнята“.

На 21.07.2016г. е извършена повторна проверка и е съставен КП № АВ-066/21.07.2016г., с който е установено, че дадените предписания са изпълнени.

40.    18.07.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”  Получен сигнал за замърсяване на река в близост до "Малина"-к.к.Пампорово от бетонов възел.Реката е замърсена с мазнина и са видени 7-8 бр.умряла риба.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № АВ-066/18.07.2016г. Установена е промяна в цвета на реката и  наличие на сиви утайки по дъното на реката. В описания район има съществуващ канализационен колектор , чиято цялост е нарушена и оттам идва проблемът. Умряла риба не  е констатирана. Дадени са предписания за възстановяване целостта на канализационния колектор. 
41.    19.07.2016г. Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Получен сигнал по "зелен телефон" на МОСВ за замърсяване на атмосферния въздух в гр.Мадан и препратен по компетентност до РИОСВ - Смолян. РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ЛМ-16/19.07.2016г. При проверката се установява нормален горивен процес без отделяне на тъмни газове при сушене на дървения материал . В котела се изгарят дървени изрезки.Не се усеща замърсяване  на атмосферния въздух с неприятна задушлива миризма . Предписания не се дават. 
42.    19.07.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"   Получен сигнал за умрели раци в района на рибно стопанство "Доспат".   РИОСВ-Отдел”КОС” Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ПД-025/19.07.2016г. Измиране на риба и раци е имало в предходните три дни и се предполага, че е от някаква болест.В момента на проверката е нямало умрели риби и раци  и не е установен източник на замърсяване.
43.    22.07.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"    Получен сигнал за изтичане на вода оцветена в кафяво-оранжево с лека слузесто вещество от основата на стената на микроязовир" Пампорово" в к.к. Пампорово.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № АВ-067/22.07.2016г. Установено е , че в основата на стената има изградена дренажна призма , а след нея има  налична филтрация с дебит 64 л /сек. След изградената система водния поток е бистър, но с кафяво – оранжеви отложения по  дъното на дерето. 
 44.   25.07.216г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон”   Сигнал за изгаряне на гуми в котелното на мандра, собственост на  Касъклиев   и отделящ се черен пушек през цялото денонощие. РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ЕН-057/28.07.2016г. Установено е, че няма изгаряне на автомобилни гуми в котелното помещение. В изгорената пепел не е установена тел и шлака. Котелът е зареден с дърва и изрезки от дървесина. В двора пред котелното се съхраняват 5 бр. автомобилни гуми с джанти, които видимо не са излезли от употреба.
45.    26.07.2016г.  Сигналът е постъпил на „зелен телефон   Сигнал за гъст черен дим от асфалтовата база гр. Девин. РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ВВ-030/26.07.2016г. Към момента на проверката асфалтосмесителя не работи поради авария (изгорял електромотор). На площадката  се води дневник за количеството произведен асфалт и за количеството доливана вода за скрубера. На площадката се доставят части и се монтира нов асфалтосмесител. Дадени са предписания със срок постоянен да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии.
46.    27.07.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"    Сигнал за умряла риба в река Арда и река Елховска.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставени са КП № ЛМ-19 и ЛМ-20/27.07.2016г. Установено е, че на мястото има канализационен клон на „ВиК“ и са налице следи от биологично замърсяване с фекални отпадъчни води. Не е установена умряла риба.
47.    28.07.2016г.  Сигналът е постъпил на "зелен телефон"   Сигнал за незаконно  изземване на инертни материали от частен имот  на 150 м. от Беденски бани. Община - Девин  Сигналът е препратен по компетентност до Община - Девин за проверка.
48.    04.08.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"   Получен повторен сигнал за гъст черен дим от асфалтовата база гр. Девин. РИОСВ-Отдел”КОС”  

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № АВ-070/04.08.2016г. Установено е , че към момента на проверката пречиствателното съоръжение за пречистване  на отпадни газове (тип воден скрубер ) не работи и първите две камери на утаителя са запълнени с утайки (сажди). В момента на проверката от комина се изпуска гъст черен дим, от който видимо падат сажди и прах. Дадени са предписания да се изчисти утаителя и скрубера да работи постоянно. Изпратена е покана за съставяне на акт за административно нарушение. На 09.08.2016г. при последваща проверка е с6ъставен КП № ТК-023/09.08.2016г., с който е констатирано, че горните предписания са изпълнени и в момента се извършва монтаж на нова асфалтова база, която ще бъде въведена в експлоатация до един месец.

49.   09.08.2016г.  Сигналът е постъпил  „устно“   Получен сигнал относно горене в циганската махала,   на 2-ри километър, кв.Устово - разнася се пушек и задушлива миризма.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № СС-035/09.08.2016г. Проверен е района от бензиностанцията на „Рих“ ООД до малко над последните постройки. Не е констатирано горене на кабели или друг огън, както и дим или миризма от горене на отпадъци. В горния край на махалата има следи от стари изгаряния, които са студени. Присъстващите от проверката отричат да са горили отпадъци през деня.
50.    09.08.2016г. Сигналът е постъпил по  телефон на МОСВ  Получен сигнал за замърсяване на река Чатак Дере, Община Борино  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № АВ 073/10.08.2016г. Взета е еднократна водна проба на изход канализационен колектор, преди заустване в р. Боринска. След заустване на отпадъцните води от канализационния колектор в реката си променя цвета на водния обект в сив. Има отложения по дъното и характерна миризма в продължение на около 2 км. По поречието на реката. Направена е констатация, че състоянието на р. Боринска и продължението и – Чатак Дере ще се промени след реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на с. Борино и изграждане на СПСОВ. 
 51.   16.08.2016г. Сигналът е постъпил чрез дежурен оператор 112  Получен сигнал за силно запрашване и шум от бетонов възел „Тераком“, к.к. Пампорово, база „Кочарите“.  РИОСВ-Отдел”КОС”  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян. Съставен е КП № ТК-29/16.08.2016г. По време на проверката Бетоновия възел не работи. По думите на жалбоподателя до преди 30 мин. от извършване на проверката бетоновия възел е работил, като е излъчвал много силен шум от машините и прах от площадката.
52.    18.08.2016г.  Сигналът е постъпил чрез дежурен оператор 112 Получен е сигнал за замърсяване и пожълтяване на река Джурковска.   РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян. Съставен е КП № ТК-10/18.08.2016г. Констатирано е, че рудника работи на три смени, 24 часа, 5 дни в седмицата. Водоотлива се извършва с помпа от хор. 472 на рудника. След хор. 472 водите от рудника преминават през хоризонтален и вертикален утаители за пречистване преди заустване в р. Джурковска. Хоризонталният и вертикалният утаители са с видим жълтеникав цвят. Реката преди заустване е бистра, а след започване на отпадъчните води е жълта на цвят. Взети са водни проби – еднократна водна извадка от:

- Отпадъчни води от р. Джурковска на изход вертикален утаител, преди заустване на отпадъчните води;

- Повърхностна вода на 150 м. преди мястото на заустване на отпадъчните води;

- Повърхонстна вода на 100 м. след мястото на заустване на отпадъчните води.

53.   25.08.2016г.  Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Получен е сигнал за изземване на инертен материал от коритото на река Широколъшка.  БД „ИБР“  Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“  – Пловдив.
54.   26.09.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"   Получен сигнал за неправилно транспортиране от Фирма „Тераком“ на натрупан инертен материал и наноси под с. Широка Лъка.  БД „ИБР“   Сигналът е препратен по компетентност до БД „ИБР“  –Пловдив.
55.  30.09.2016г.   Сигналът е постъпил по "телефон"    Фирма „Ростер“ ООД изгарят кабели. Отделя се остра и задушлива миризма.   РИОСВ-Отдел”КОС Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян. Съставен е Констативен протокол № ЕН – 091/30.09.2016 год. Констатирано е, че на площадката не се изгарят кабели. Извършва се разглобяване /третиране/ на ел. мотори. При разглобяване на моторите се използва горелка. При рязане със същата понякога се самозапалват покрития на кабелната част от електромоторите, при което се отделя дим. Дадено е предписание при извършване на дейностите по третиране на отпадъците на площадката да не се допуска замърсяване на въздуха с дим и остра задушлива миризма и да се ограничи използването на газови горелки.
 56.  03.10.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"   

Замърсяване на р.Белиизворска

РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян на три обекта. Проверен е обект МПП „Алада“ и е съставен е КП № АВ-084/03.10.2016г. Констатирано е, че отпадъчните води измиването в производството постъпват ЛПСОВ, като след пречистване се заустват в р. Белиизворска. Взета е еднократна водна проба на изход ЛПСОВ, преди заустване в р. Белиизворска. Извършен е обход на р. Белиизворска от с. Стрънско до вливането в р. Арда и е съставен КП № АВ-085/03.10.2016г. След точката на заустване е констатирана промяна цвета на водата, заради което е взета водна проба на изход ЛПСОВ. Извършена е проверка на обект Бира – скара „Разклона“, с. Бял Извор и е съставен КП № АВ-086/03.10.2016г. Констатирано е, че след заустване на изход септична яма има следи от непречистени отпадъчни води. Взета е еднократна водна проба на изход септична яма, преди заустване в р. Белиизворска. Дадени са предписания септичната яма да се почисти и да се осигури достъп до нея. Извършена е проверка на МПП – с. Бял Извор, община Ардино и е съставен КП № ЛМ – 047/04.10.2016г. Констатирано е, че в момента на проверката няма заустване на отпадъчните водив р. Белиизворска. На база направените констатации са дадени предписания и са предприети съответните административно – наказателни мерки.
57.   04.10.2016г.  Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Разпръсната отрова по тревните площи в гр. Девин.   Община Девин Сигналът е препратен по компетентност до Община Девин.
58.    06.10.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"   Замърсяване и обгазяване на квартал в с. Чепинци от фирма „Диел“ ООД.  РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ-087/06.10.2016г. Констатирано е, че на обекта са инсталирани два броя лазерни машини. Специфичната миризма от работата на лазерната машина се усеща на външната площадка, около изведените димоотводи на вентилационната система на лазер – машините. Установено е, че от дейността на машините се генерират производствени отпадъци, които не се съхраняват разделно, а се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За тези отпадъци не е извършена класификация, не се води и отчетност, съгласно действащото законодателство, на база на което са дадени предписания, които са изпълнени в срок. Предприети са административно – наказателни действия, съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата  на атмосферния въздух.
59.    30.11.2016г.  Сигналът е постъпил по "телефон"  Натрупани скални маси пред Хотел - Смолян на две места - от към надлеза и към хотел „Кипарис“. Община Смолян  Сигналът е препратен по компетентност до Община Смолян.
60.   12.12.2016г. Сигналът е постъпил по "телефон"  Констатирано нерегламентирано сметище в с. Вълкосел.  РИОСВ-Отдел”КОС  В същият ден е дадено предписание за почистване на замърсените площи с отпадъци и извозването им на депо за ТБО – с. Барутин. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № БР-085/20.12.2016 год. Констатирано е, че отпадъците са почистени, събрани в полиетиленови чували и са депонирани. Поставена е висока телена ограда с цел ограничаване достъпа до дерето.
61.   13.12.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Обгазяване с дим на ЖК „Нов център“.  РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № АВ-103/13.12.2016 год. При извършената проверка е констатирано, че обектът се отоплява с пелетен котел с мощност 600 kW. При горивният процес се изхвърля гъст светло сив до тъмно сив дим. Дадено е предписание да се предприемат мерки за нормализиране на горивния процес.
62.   19.12.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Изгаряне на дървени материали импрегрирани с лакове и други материали за обработка на дърво, включително лепило.  РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ПД-036/19.12.2016 год.При проверката е констатирано, че в отделните помещения за отопление се използват печки на твърдо гориво. За гориво се използват дървени отпадъци. От комина излиза светъл дим. Към вентилацията има изградена система за пречистване на отпадъчните газове. По време на проверката не са представени протоколи от изпитване. Дадено е предписание в определения срок да се представят в РИОСВ – Смолян, протоколи от собствени периодични изследвания на вентилационната система.
63.   19.12.2016г.  Сигналът е постъпил на "зелен телефон" Изгаряне на гуми в казан за варене на ракия в гр. Мадан.  РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-119/19.12.2016 год. При извършената проверка на мястото и около него не са констатирани горене на гуми или други отпадъци. 
64.   19.12.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Изхвърлени строителни отпадъци на брега на „Забадско дере“, преди фирма „Дюлгер“.  РИОСВ-Отдел”КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен Констативен протокол № ПД-037/19.12.2016 год. При проверката е констатирано, че на 100 м. под базата на „Дюлгер“ ООД в ската под пътя, има изхвърлени строителни отпадъци. Дадено е предписание, да се почистят нерегламентираните изхвърлени отпадъци в м. Забадско.
65.   22.12.2016г. Сигналът е постъпил на "зелен телефон"  Запрашеност на ул. „Наталия“, гр.Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян по компетентност.

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

Постъпил сигнал

 

 

Сигнал

 

 

Отговорна институция

 

 

Предприети действия

1.

 

05.01.2015г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

Замърсяване на въздуха от комина  на фирма „Косара” в кв.Райково, гр.Смолян

 

РИОСВ-Отдел”КОС”,

Направление „УООП”

 

 

 

 

 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян.Съставен КП № БР-001/05.01.2015г. Констатирано е, че на 05.01.2015г. на обекта не се извършва  шивашка дейност, само профилактика на сградата от механика на фирмата.По време на проверката сградата не се отоплява.В котелното помещение работи един от котлите на твърдо гориво, като в горивната камера е установено, че се изгарят въглища. Котелът работи за отопление на магазина за авточасти, намиращ се в същата сграда. Генерираните от шивашката дейност производствени отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания.Не е констатирано нерегламентирано изгаряне на производствени отпадъци. Не е констатирано и замърсяване на въздуха. Сигналът е неоснователен.

2.

 

10.01.2015г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

Изгаряне на кабели в двора на бивша тютюнева база на ул.”Тракия”, гр.Смолян.

 

РИОСВ-Отдел”КОС”, Направление „УООП”

 

 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян.Съставен КП № ЕН-001/10.01.2015г. Сигналът е основателен.По време на проверката е установено горене на медни проводници (кабели), като количеството на изгорените кабели е около 35 кг.. В близост до горящите кабели са приготвени кофи с около 30 кг.кабели за горене. Генерираните проводници са от ремонт на съседна сграда, като изгарянето на кабелите се извършва от строителни работници, извършващи ремонт на същата сграда. В момента на проверката горенето е било веднага преустановено. Дадени са следните предписания: 1.Да не се допуска повече изгаряне проводници или друг вид отпадъци ;2.Изгорените и приготвените за изгаряне проводници да се предадат на фирма притежаваща съответните разрешителни за приемане на отпадъци от черни и цветни метали. Предписанията са изпълнени в срок.

3.

 

13.01.2015г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

В река Арда от моста на гр.Рудозем надолу има множество умрели риби.Цвета на водата е побелял, но няма миризма.

 

РИОСВ-Отдел”КОС”

 

 

 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и ИАРА-гр.Смолян.Съставен КП №АВ-002/14.01.15г. от РИОСВ Смолян и КП №21-005/14.01.2015г. от ИАРА-гр.Смолян. Сигналът е основателен.От извършения оглед в Община Рудозем по р.Арда и р.Чепинска е констатирано наличие на единични екземпляри мъртва риба от вида „черна мряна”. При проверката не са констатирани нерегламентирани зауствания от промишлени източници и аварийни изпускания във водния обект.Не е установена причината за измиране на рибата.

4.

 

18.01.2015г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 

Побеляване на река Батанска в гр.Мадан

 

РИОСВ-Отдел”КОС”

 

 

 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ и РЛ Смолян.Съставен КП № РК-02/18.01.2015г.Сигналът е основателен. При проверката е констатирано, че реките Маданска и Батанска са с видимо променен сиво бял цвят, като замърсеният участък е с дължина около 15 км. Източникът на замърсяване е установен-участък „Батанци” от находище „Върба Батанци”,гр.Мадан. Заустват се непречистени руднични води в р.Батанска.Механичното замътване на водата е  в резултат на активното  почистване на събраните утайки от водосборниците на хоризонт 590-участък „Батанци”.Взети са водни проби на изход рудник, както й от р.Батанска и р.Маданска.Дадени са предписания да се оповести населението на гр.Мадан относно стартиралото почистване на водосборниците и да се предприемат мерки и мероприятия за преустановяване на заустването на непречистени отпадъчни руднични води в р.Батанска, които са изпълнени в срок. На 19.01.2015г. експерти от РИОСВ Смолян, съвместно с експерти от БДУВИБР-Пловдив-Регионално бюро-Смолян и РЛ Смолян  извършват повторна проверка в гр.Мадан и се констатира същото силно побеляване на р.Батанска и р.Маданска.Взета е нова водна проба от точката на заустване на отпадъчните води на рудника.След получаване на резултатите за наличие на тежки метали от РЛ Хасково, ще бъде изпратена покана за съставяне на АУАН на „Върба Батанци” АД.

5.

 21.01.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 Побеляване на водата на р.Черна в района на ВЕЦ”Устово” в гр.Смолян

 РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и РЛ Смолян. Съставен е Протокол за проверка № РК-04 от 21.01.2015г.Сигналът е основателен. При проверката се констатира, че р.Черна в участъка след Бетонов възел „Забатско” е с видимо променен сиво бял до белезникав цвят. Установено е, че след точката на заустване  на отпадъчните води от изхода на утаителите ,водите на р.Черна са замърсени с недостатъчно пречистени отпадъчни води от Бетоновия възел. Констатирано е,че утаителите  са запълнени с утайки и нямат никакъв свободен обем за поемане на отпадъчни води от производството. Вследствие на това се заустват замърсени и  непречистени отпадъчни води в р.Черна, което е причината за силното замътване на реката в участъка от изход Бетонов възел до кв.Устово.Взета е водна проба на изход утаители. Дадено е предписание в срок от 2 дни да се изчистят утаителите, което е изпълнено . Съставен е АУАН  по Закона за водите.

 6.

 21.01.2015г.

 Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 Побелявяне на водата на р.Арда  в района под Рудоземска обогатителна фабрика-гр.Рудозем.

 РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян, РЛ Смолян и Община Рудозем. Съставен е КП № РК-06/21.01.2015г. Сигналът е основателен.При направения цялостен оглед на р.Елховска и р.Чепинска, в границите на гр.Рудозем е установено, че водите на р.Елховска в участъка от РОФ до устието с р.Арда са силно замътени и са със сиво бял цвят.Източника на замърсяването е установен-изход на дъждовен колектор, събиращ и отвеждащ стичащите се скатни води от промишлената площадка на РОФ. Обслужващите площадкови пътища между отвала на „Рудметал”АД и временната площадка към РОФ за депониране и съхраняване на добитата руда, са изцяло замърсени с разливи от транспортираната за преработка руда. При валежи образуваните води изнасят натрупания материал и по гравитачен път се събират в дъждовния колектор, като се заустват без пречистване в р.Елховска.Взета е водна проба от изхода на колектора. На 22.01.2015г. при последващ  оглед на фабриката не е установено аварийно изтичане на промишлени отпадъчни води.Дадени са предписания  на „Горубсо Мадан”АД и „Рудметал”АД да  се изчистят от разливите руда обслужващите пътища и да се представят в РИОСВ Смолян мерки и мероприятия със срокове и отговорници за ефективно преустановяване на заустването в дъждовния колектор на замърсени сливни води. Съставени са АУАН и на двете дружества, експлоатиращи промплощадката. На 23.01.2015г. е подаден  сигнал от еколога на Община Рудозем за наличие на умряла риба в р.Арда в района на кв.Койнарци,гр.Рудозем.Извършена е съвместна проверка с представител на ИАРА-гр.Смолян и РЛ Смолян. Установено е наличие на умряла риба от вида „ черна балканска мряна” в тихите места на реката в продължение на около 2км. Измерени са  на място показателитеpH, температурата на водата, разтворен кислород и процентно съдържание на кислород. Резултатите са в норми за типа воден обект. Беше взета и анализирана на място по показател цианиди,  водна проба на изход колектор на ХХ”Рудозем-2” и не се установи надвишение на ИЕО заложено в РЗ. При проверката не са констатирани нерегламентирани зауствания от промишлени източници и аварийни изпускания във водния обект.Не е установена причината за измиране на рибата. Взети са екземпляри мъртва риба за изследване от БАБХ. Изчакват се резултатите от анализите.

7.

30.01.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Наличие на нефтопродукти в р.Черна, гр.Смолян

РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и РЛ Смолян.Съставен е КП АВ-006/30.01.2015г. Сигналът е основателен. Извършен е оглед на района. При  обхода е установено, че изтичането е от канализационна тръба, която се зауства в коритото на река Черна, гр.Смолян. Източникът на замърсяването е локализиран – котелно помещение на  ОДЗ „Буратино“ – Смолян. Авария в котелното на детското заведение е причинила теч на нафта, а от сифона на помещението петролния продукт се е излял в канализацията, а от там и в коритото на река Черна.Предполагаемото количество на изтеклата нафта е около 20 литра. Дадени са предписания  да се изгради обваловка на котелното помещение, както и да се завиши нивото на сифона, за да не се допускат  подобни инциденти.Взета е водна проба и се изчакват лабораторните анализи.Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания.

8.

 16.02.2015г.

 Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

 Подаден сигнал от служител на РУП -Чепеларе за задържан в гр.Чепеларе товарен автомобил, превозващ отпадъци от черни и цветни метали с неясен произход.

РИОСВ-Отдел”КОС”,

Направление „УООП”

 

 

 

 

На 16.02.2015г. в 06,45 часа служители на РУП Чепеларе спират за проверка товарен автомобил с регистрационен номер СМ 41 49 АК, превозващ отпадъци от черни и цветни метали с неясен произход. За проверката е сигнализиран РИОСВ Смолян. Експерти на РИОСВ Смолян и служители на РУП-Чепеларе извършват проверка на място.Съставен КП № ЕН-005/016.02.2015г.Констатирано е, че с товарния автомобил се превозват отпадъци от черни и цветни метали-чугунени и панелни радиатори, автомобилни джанти, метални тръби, арматура, винкели, изгорени медни и алуминиеви проводници, акумулатор, ламарини и др. За част от отпадъците шофьора е представил документ за произход. Отпадъците се превозват  до площадката на „Инвест метал” ЕООД, гр.Пазарджик в с.Хаджиево, общ.Пазарджик Не е представен регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, издаден по реда на ЗУО.Съставен е АУАН № ЕН-01/16.02.2045г. Сигналът е основателен.

 9.

23.02.2015г.

Сигналът е постъпил на електронна поща

На 21.02.15г. и 22.02.15г. товарни автомобили са изсипвали пръст и са запълнили изровената шкарпа пред блок „Орфей”1, гр.Смолян, като по този начин се е замърсила р.Черна и част от  пътното платно и тротоара в този район.

РИОСВ-Отдел”КОС”, Община Смолян,  

Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 

 

 

 

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян, Община Смолян и БДУВИБР-Пловдив-Регионално бюро-Смолян на 26.02.2015г. Съставен е КП № ЕН-007/26.02.2015г. При проверката е установено, че в резултат на проливните дъждове на 31.10.15г. и 01.02.15г. и високите води на р.Черна е отнесена подпорна стена на десния бряг на реката да блок „Орфей 1”, като тротоара и лявата лента на ГПК-Смолян са подкопани. С цел предотвратяване на по-нататъшно подкопаване на пътната инфраструктура са изсипани земни маси от фирма „Крис МТ” ЕООД, гр.Мадан. По думи на сигналоподателя, изсипаните земни маси са от разчистено свлачище на бул.”България” до ТЦ”Здравец”. Не е установено наличие на земни маси  и отпадъци на пътя и тротоара. Община Смолян е в процедура по кандидатстване пред Комисията  по бедствия и аварии към Министерски съвет за отпускане на средства за пълното възстановяване на линейната инфраструктура. Сигналът е неоснователен. 

 10.

 04.03.2015г.

Сигналът е постъпил на електронна поща

Замърсяване и незаконно сметище покрай реката, течаща покрай улица „Юг“ в с.Змеица, общ.Доспат.

РИОСВ-Отдел”КОС”,  

Направление „УООП”

 

 

 

В изпълнение на Заповед № РД-114/11.02.2015г. е направено предписание до Община Доспат с изх.№ КПД-17-14/18.02.2015г. - да се предприемат мерки за почистване на нерегламентираните замърсявания (сметища) от отпадъци на речните легла и прилежащите територии на реките, разположени на контролираната територия от общината. В предвид утежнената обстановка в региона, поради падналите обилни снеговалежи през месец март и постъпило искане в РИОСВ Смолян, е удължен  срока на изпълнение на предписанието до 14.04.2015г. След 14.04.2015г. експерти на РИОСВ Смолян ще извършат проверки на място, съгласно утвърден график, публикуван на интернет страницата на инспекцията.

 11.

 16.03.2015г.

Сигналът е постъпил на електронна поща“зелен телефон“

Намерен лебед в района на Почивна база „Орлица“ в КК"Пампорово

РИОСВ-Отдел”ПД”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян. Съставен е КП № ГГ-002/16.03.2015г. По време на проверката  е извършен оглед на района на почивната база и са  констатирани следи-стъпки от едра водоплаваща птица, но екземпляр не е намерен. 

 12.

 17.03.2015г.

Сигналът е постъпил на електронна поща“зелен телефон

Сигнал за замърсяване на Омарско дере, гр.Смолян

РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и РЛ Смолян. Съставен КП № АВ-016/17.03.15г. Сигналът е основателен. По време на проверката  е констатирано замърсяване на Омарско дере с птича тор. Установен е източника на замърсяване- аварирал товарен автомобил, превозващ птичата тор. Цвета на водата е видимо променен в жълто кафяв. Взети са еднократни водни извадки повърхностни води на 50м над моста на Омарско дере и 50м след моста по течението на Омарско дере. Направено е предписание за премахване на птичата тор. Извършен е последващ контрол на 17.03.2015г. и е съставен КП № ПД-009/17.03.2015г. Установено е, че предписанието е изпълнено. Констативните протоколи от проверката на РИОСВ-Смолян и протоколите от изпитване на РЛ Смолян към ИАОС са препратени до БДУВИБР Пловдив.

13.

 18.03.2015г.

 Сигналът е постъпил на електронна поща“зелен телефон“

Сигнал подаден чрез тел.112 за остра задушлива миризма носеща се от изоставена жилищна сграда в с.Стърница, общ.Баните с искане за измерване на въздуха

РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и РЛ Смолян към ИАОС. Констатирано е, че в близост на разрушената, вследствие на обилния снеговалеж, изоставена жилищна сграда се усеща миризма на химическо вещество. Няма следи от изгаряне и задимяване. Извършено е емисионно измерване от РЛ Смолян в 4 точки – 2 бр. в място на въздействие и 2бр. в близост до обекта. Предписания не са дадени.

14.

 17.04.2015г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон“

Незаконно изземване на баластра от р.Черна в района на с.Средногорци, общ.Мадан

РИОСВ-Отдел”КОС”, БДУВИБР - Пловдив

 

 

 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян и Община Мадан на 17.04.2015г. и съставен КП№ РК-44/17.04.15г. Сигналът е неоснователен. Фирмата, която  извършва изземване на инертни материали от р.Черна има издадено разрешително от БДУВИБР-Пловдив.

15.

 24.04.2015г.

Сигналът е постъпил на “зелен телефон“

Замърсяване на р.Арда и поява на бяло петно в района на с.Средногорци, общ.Мадан

РИОСВ-Отдел”КОС”

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ Смолян, БДИБР-Пловдив-ИМР-Смолян и РЛ Смолян към ИАОС. Съставен е КП № ЛМ-003/24.04.2015г. Сигналът е основателен. При направения оглед на р.Арда е установена промяна на цвета на водата в сивосин в района на водохващането на за МВЕЦ „Средногорци“. До понтона в района на село Средногорци не е констатирано петно, а промяна в цвета на реката до сиво. Взета е водна проба за анализ.  При огледа в посока към град Рудозем е локализиран източника на замърсяването.Запушена шахта на градския колектор в Рудозем е причина  за замърсяването на река Арда в района на село Средногорци. Шахтата е в село Койнарци. При опит за отпушване със специализирана техника, в резултат от високото налягане около 4 кубика  от отпадъчните води от колектора са заустени залпово в реката. Не е установено друго промишлено замърсяване на р.Арда 

  16.   05.05.2015г. Сигналът е постъпил устно Незаконно изгаряне на кабели в кв. Устово, град Смолян
РИОСВ-Отдел”КОС” 
 Извършена проверка на място от      експерти на РИОСВ Смолян и съставен  КП№ ЕН-16А/07.05.15г. Сигналът е  неоснователен. По време на проверката    на място не е установено  горене на  кабели или изгаряне на други отпадъци.
  17.   19.05.2015г. Сигналът е постъпил на “зелен телефон“ Горене на гуми в кв. Средок  по пътя за резерват „Сосковчето“  РИОСВ-Отдел”КОС”; 
ОБДХ гр. Смолян
 Извършена проверка на място от  експерти на РИОСВ Смолян и  главен  инспектор при ОБДХ  гр.Смолян.Съставен е КП №  ПД-034/19.05.2015г. Сигналът е  основателен. При направения оглед е  установено, че в животновъдната сграда  се отглеждат прасета и кокошки. На  площадката има складирани около 100  бр. гуми, които се използват за гориво  при варене на храната за животните.  Направено е предписание да се  преустанови изгарянето на излезли от  употреба гуми; да се почисти  образуваното нерегламентирано  сметище  в ската към дерето  и  да се  преустанови изтичането на течна  фракция от торта в близкото дере. 
 18.   28.05.2015г.  Сигналът е постъпил по електронна поща От компрометирана канализация на бар „Грантс“ се изсипват отпадни води на паркинга под сградата на „Геос“ ЕООД, гр.Смолян  Община Смолян;
ВИК гр. Смолян
Жалбата е препратена до компетентните   органи за да вземат отношение.
 19.   02.06.2015г.  Сигналът е постъпил по електронна поща  Сигнал за умрял кон паднал в язовир Цанков камък  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив Сигналът е препратен до компетентните органи за да вземат отношение.
 20.   09.06.2015г.  Сигналът е постъпил по “зелен телефон“  В района на с. Корита се ремонтира пътя за с. Пловдивци и с. Мочура и се съобщава за запрашеност. 

 РИОСВ -Отдел”КОС”

Направление „ОЧВ“ 

Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян е съставен  КП № КМ -016/10.06.2015г. Сигналът е неоснователен. При направения оглед е установено, че има водоноска в началото на селото и се извършва оросяване на участъка, който се асфалтира. 
 21.   09.06.2015г.  Сигналът е постъпил по “зелен телефон“  Сигнал за незаконно изземване на камък-тикла в частен имот  Община Сатовча  Жалбата е препратена до компетентните органи за да вземат отношение. 
 22.   11.06.2015г.  Сигналът е постъпил по “зелен телефон“   Сигнал за изхвърляне на отпадъци в реката от рудник „Джурково“ в гр. Лъки  РИОСВ – отдел „КОС“  Извършена е проверка на място и е съставен КП № РК-61/12.06.2015г. Констатиран е видимо променен цвят  на реката , за което РИОСВ - Смолян е предупредена с писмо с вх. № КПД-06-94/04.06.2015г. с което ни уведомяват , че се налага изпомпване на замътнени води. Взета е водна проба.
 23.   21.07.2015г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за намерена птица в безпомощно състояние. 
РИОСВ - 
Отдел “ПД“
Направление „Биоразнообразие“ 

 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян.Съставен е КП № ГГ-020/21.07.2015г. – птицата е предадена на експерт за транспортиране до Спасителен център гр. Стара Загора, но е умряла по пътя. 
 24.   30.07.2015г.    Сигналът е постъпил на “зелен телефон“   Сигнал за нерегламентирани зауствания на р. Бялизворска от мандри в района на с. Бял извор

 РИОСВ - 

Отдел „КОС„

Направление „Управление на водите"

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян. Съставен е КП № ЛМ-013/30.07.2015г. Взети са и водни проби. Установено е че замърсяванията на реката са от битово-фекални води. На 31.07.2015г. е получен повторен сигнал, като е извършена повторна проверка заедно с представител на Басейнова дирекция и е съставен КП № АВ-109/31.07.2015г. при проверката е установено, че няма заустване на отпадъчни води от мандри.
25.   03.08.2015г.  Сигналът е постъпил на  "зелен телефон"  Сигнал за намерена птица –  бебе без видима рана, но не може да лети .
РИОСВ - 
Отдел "КПД"
Направление „Биоразнообразие“ 
РИОСВ – Смолян извърши съвместни действия с ТП „ДГС-Триград“ по сигнал на гражданка за намерена дива птица без възможност да лети, в района на с. Триград, общ. Девин. Вида е определен за алпийски бързолет в млада възраст и подобно на другите видове бързолети, прекарва почти целия си живот в полет. Поради специфичния му начин на живот не подлежи на отглеждане в изкуствена среда и в тази връзка са дадени указания как да бъде освободен, за да получи най-голяма възможност оцеляване.
26.    05.08.2015г. 

Сигналът е постъпил на "зелен телефон"

Сигнал за силен шум от строежа на ТЕЦ-а  в кв. Устово

РИОСВ - Отдел "КОС" и Община - Смолян

РИОСВ – Смолян извърши съвместна проверка с Община Смолян при което е установено, че източника на шум е машина з