Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 05.01.2023г. 

Сигналът е постъпил по телефон. 

Сигнал относно убити от кафява мечка 2 бр. телета в землище на с. Плетена. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян  и ТП ДЛС "Дикчан" в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.01.2023 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  05.01.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон.  До автогарата в град Смолян, на тротоара е намерен ястреб в безпомощно състояние, който не може да лети. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен Констативен протокол ГГ-001 от 05.01.2023 год. При извършената проверка се констатира , че на тротоара от ляво на платно впосока р. Черна се намира граблива птица в безпомощно състояние без възможност да лети. Екземплярът е от вида Малък Ястреб. Птицата е взета за транспортиране до спасителен център за Дивиживотни гр. Стара Загора. На 06.01.2023 г. с протокол ГГ -002/06.07.2023 г. е констатирана смъртта на екземпляра и е разпоредено да се загроби на подходящо място.
3. 07.01.2023г. Сигналът е постъпил по телефон.  В района на "Кулата" в с. Буйново е намерена мъртва крава, която най-вероятно е убита от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 07.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в мест. "Кулата", в края на ливадата е намерен трупа на кравата.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 08.01.2023г. Сигналът е постъпил по дежурен телефон.  Сигнал относно пушеци от къщите на ул. "Незабравка" със съмнения за изгаряне на отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на 08.01.2023г. Съвместно от експерти на РИОСВ-Смолян и дежурен патрул РПУ-Смолян на улици "Незабравка" и "Кирил и Методий".При проверката не е констатирано видимо задимяване или миризми от изгаряне на отпадъци. Проведен е разговор със сигналоподателя, който е звучал неадекватно и е отказал да присаства на проверката. На 09.01.2023г. е извършена нова проверка, като се установява дим от разпалване на горивни инсталации за битово отопление и миризма на изгоряла дървесина. Няма задимяване на района.Не са установени производствени обекти в близост до двете улици. Съставен КП № АВ-003/09.01.2023г.
5. 09.01.2023г. На място в център административно обслужване Жалба относно насипването на земна маса и тежкотоварни гуми в частен имот. РИОСВ - Отдел"УООП"

Извършена е проверка на 13.01.2023 г.(съставен е КП №ФА-001А/13.01.2023 г.) от експерти на РИОСВ-Смолян по жалба, касаеща засипване на имот със стотици кубични метри земна маса(пръст и камъни) и струпани тежкотоварни гуми, находящи се в местност Долно Влахово, землище на с. Влахово, общ. Смолян. При извършена проверка на място е установено голямо количество земни маси, в основата на които са използвани автомобилни гуми за подпорна стена. По информация на Община Смолян (писмо изх №ПО-01-6-(1)/20.01.2023 г. и писмо вх №ПО-01-6-(2)/24.01.2023 г.) собственика на имота е физическо лице, на когото е извършена проверка и са дадени предписания от общинска администрация.

6.  14.01.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон. В района с. Буйново, общ. Борино е намерен труп на крава убита от мечка. Видяна е мечка с малко.  РИОСВ - Отдел"ПД"  

Съставен Протокол от 14.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в мест. "Башкълъците", в края на ливадата е намерен трупа на кравата. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

7.   16.01.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон.  В района с. Черешево, земл. на Могилица, общ. Смолян е намерен труп на теле. РИОСВ - Отдел"ПД"   Съставен Протокол от ГГ 006/16.01.2023 г. с участието на представител на ТП "ДГС - Смилян" Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в с. Черешево в пасището е намерен труп на теле, който е в цялост. По време на проверката не е установено причината на щетата. 
8.  17.01.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен е труп на теле в района на с. Триград, което е изядено, най вероятно от кафява мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

Съставен Протокол от 17.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в местността "Голямата ливада", в края на ливадата е намерен трупа на теле, който в голямата си част е изяден. По време на проверката не е установено причината на щетата. 

9.  18.01.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Запалена и гори аспирационна инсталация в "Амер спортс"- гр. Чепеларе   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, като е установено, че е възникнал пожар на аспирационната инсталация в сектор "ръкавни филтри". Пожара е загасен в рамките на 10 минути от възникването му от служители на дружеството. Възникналият пожар е вследствие на техническа неизправност, поражения има само по ръкавните филтри, не е имало изгаряне на пластмаси или лепило. Съставен КП № МБ-004/19.01.2023 год.
10.  25.01.2023 г.   Сигналът е постъпил по комуникатор Препратен сигнал от РИОСВ-Хасково, касаещ образувано нерегламентирано сметище по път Кърджали-Ардино  РИОСВ - Отдел"УООП" 

Във връзка с постъпилият препратен сигнал, в РИОСВ-Смолян е получен имейл от жалбоподателя, касаещ че местонахождението на отпадъците е в териториалния обхват на РИОСВ-Хасково. Въпреки това РИОСВ-Смолян е изпратило писмо до Директора на ОПУ-Кърджали, при установяване на замърсени площи с битови и строителни отпадъци по пътя, пътното платно, обслужващите зони, местата за отдих и отбивките с чешми, същите да бъдат почиствани своевременно. Да се следи също така и за наличие на съдове за битови отпадъци на подходящи места по пътя (отбивки с чешми, места за отдих и др.). Разположените съдове да се почистват редовно, като не се допуска препълването им и замърсяване на терените в близост до тях. Събраните отпадъци да се извозват до Регионално депо за неопасни отпадъци.

      м. Февруари     
1. 02.02.2023г. Сигналът е подтъпил по e-mail Сигнал, относно замърсяване с отпадъци от гаражна клетка, находяща се в гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ №6, която извършва автотенекеджийски услуги 

РИОСВ -  Отдел"УООП" 

По постъпил сигнал, относно замърсяване с отпадъци от гаражна клетка, находяща се в гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ №6. При извършена проверка на място с представители на Община Смолян се установи, че същата се стопанисва от фирма „АутоАлес“ ЕООД и извършва автотенекеджийски услуги. При направения оглед се установиха пред клетката струпани отпадъци, предимно от автомобилни части и малка част разпилени битови отпадъци, с обща площ около 4 кв. м. Дадено е предписание на управителя на фирмата за почистване на отпадъците и предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както и представяне в РИОСВ-Смолян копие от документи за предаването им. Предписанието е изпълнено в срок.От извършените проверки са съставени констативни протоколи №ФА-004/03.02.2023 г. и КП № ФА-005/07.02.2023 г. Представен е документ за предадените отпадъци - вх. №КПД-13-3/07.02.2023 г. Сигналоподателя е уведомен с писмо вх №ПО-01-12-(1)/08.02.2023 г.
2. 18.02.2023г. Сигналът е подтъпил по e-mail  Сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Кочан, общ. Сатовча РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал, относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Кочан, общ. Сатовча. Същият е препратен по компетентност на кмета на Община Сатовча за извършване на проверка на място и отговор за предприетите действия на общината. Уведомен е сигналоподателят с писмо изх №ПО-01-13-(1)/21.02.2023 г. Получени са още 2 бр имейл от сигналоподателя с вх №ПО-01-13-(2)/21.02.2023 г. и вх. №ПО-01-13-(4)/28.02.2023 г.
3. 19.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  От "Асфалтова база", находяща се в близост до ХХ "Ерма река", се изпуска гъст дим и съмнение за замърсяване  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. Съставен КП № АВ-005/19.02.2023г. При проверката се установява, че АБ работи с около 80% натоварване, като произвежда асфалтобетон около 100т/час.. По време на проверката от изпускателното устройство (комин) се изпуска дим, бял на цвят (пара), който се разсейва на около 10-15м над комина. Не се установява авария на асфалтосмесителя или пречиствателното съоръжение.

 

4. 18.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Планинско е намерен труп на коза. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 18.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че на 100 м от пасището в с. Планинско, е открит труп на коза.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 23.02.2023г. На място в Център административно обслужване  Сигнал, относно наличие на пестициди в сграда, находяща се в с. Върбина, общ. Мадан  РИОСВ - Отдел"КОС"  По постъпил сигнал, касаещ наличие на пестициди в сграда, находяща се в с. Върбина, общ. Мадан се извърши проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и представител на община Мадан. При проверката е установено, че около разрушаваща се сграда със зазидана врата се усеща слаба миризма, която е възможно да е от пестициди. През процепа на стената на сградата се виждат найлонови чували. Съставен е констативен протокол(ЕН-005/23.02.2023 г.), като са дадени предписания на община Мадан за осигуряване на достъп до сградата и в случай, че се касае за препарати за растителна защита, да бъдат предприети мерки по обезвреждането им. Извършен последващ контрол по изпълнение на даденото предприсание на 27.02.2023г, съставен е КП ЕН-006/27.02.2023 г. Същото е изпълнено.
6. 23.02.2023г. Сигналът е постъпил по електронен обмен   Сигнал, относно незаконно изхвърляне на оборска тор от  животновъден обект в с. Барутин, общ. Доспат и опасност от замърсяване на р. Доспатска РИОСВ - Отдел"КОС"   Действия ще се предприемат в началото на м. март 2023г.
7. 23.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно замърсяване на р. Чепинска в регулационните граници на гр. Рудозем, като цветът на реката е сиво-зелен и върху нея се носи пяна   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката е установено, че от промишлената площадка, на която са разположени административни сгради на "Върба-Батанци" АД-Мадан,  "Рудметал" АД-Рудозем, "Омелия" ЕООД-Рудозем, РОФ-Рудозем, автомивка и автосервиз на "Маркони" ЕООД-Рудозем, чрез два канализационни клона се заустват в р. Чепинска отпадъчни битови води. Клон 1 е разположен на около 30м по течението от моста над р. Чепинска, а клон 2 е на 50м над моста. От клон 2 са установени следи от изтичане на отпадъчни води, като по време на проверката изтичане не е имало. От клон 1 е установено изтичане на отпадъчни води и е взета водна проба. По информация на представител на "Рудметал" АД-Рудозем, на 23.02.2023г. е извършено почистване и продухване на РШ в непосредствена близост до изхода на клон 2 със специализирана кола "Woma" на "В и К" ЕООД-Смолян. От страна на БД "ИБР"-Пловдив са взети водни проби от р. Чепинска под клон 1 и над клон 2. Съставен КП № БХ-11/23.02.2023г.

 

8. 24.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Могилица е намерен труп на теле.   РИОСВ - Отдел"ПД" Съставен Протокол от 24.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е в периметъра на електро пастира в м. "Хатипски колиби", с. Могилица, е открит труп на теле.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 24.02.2023г.  Сигналът е подтъпил по e-mail Изхвървърляни отпадъци на брега на р. Жижовска, които се заравят с пясък.   РИОСВ -  Отдел"УООП"  На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват. Изпратен е отговор до сигналоподателя за предприетите действия.

 

10.  26.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Могилица са намерени 6 бр. трупа на телета. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 25.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. на Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е в периметъра на електро пастира в с. Могилица, са открити 6 трупа на телета в различна степен на изяждане.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.  Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

      м. Март     
1. 04.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на крава РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.03.2023 г е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Акад. Николай Хайтов", при която е установено, че щетата един брой крава в земл. на с. Орехово е нанесена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 05.03.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсяване с отпадъци по реката след с. Кочан  РИОСВ -  Отдел"УООП"   На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан, включително и по реката в с. Кочан. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания на кмета на община Сатовча - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват.  На 06.03.2023 г. е изпратен отговор до сигналоподателя за предприетите действия.

 

3. 05.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно изхвърлени отпадъци по пътя за с. Жижево   РИОСВ -  Отдел"УООП"   На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан, включително и по пътя за с. Жижево. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания на кмета на община Сатовча - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват.  На 06.03.2023 г. е изпратен отговор до сигналоподателя за предприетите действия.
4. 11.03.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Изчезнало теле, намерена кръв и скъсан електропастир   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 11.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. В пасището е намерена кръв върху земята и един брой екскремент, вероятно от мечка. Електропастира е прекъснат единия ред. 
5. 12.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Изчезнало теле и намерена кръв   РИОСВ - Отдел"ПД"   На 12.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. Извън пасището е намерена кръв върху земята и част от трупа на едно теле, убито и изядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 13.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно допуснато замърсяване в района около чешма в близост до разклона за с. Бял Извор, посока гр. Смолян.  РИОСВ -  Отдел"УООП"    Сигнал относно допуснато замърсяване в района около чешма в близост до разклона за с. Бял Извор, посока гр. Смолян. Същият е предпратен на кмета на община Ардино за предприемане на мерки по почистване на отпадъците с писмо изх. №ПО-01-27-(1)/14.03.2023 г., в срок до 15.03.2023 г. С писмо с вх. №ПО-01-27-(2)/24.03.2023 г. община Ардино уведомява за предприетите действия от тях. С писмо с изх. №ПО-01-27-(3)/27.03.2023 г. е уведомен сигналоподаделя за предприетите действия от РИОСВ-Смолян.
7. 14.03.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   Изчезнало теле и намерена кръв    РИОСВ - Отдел"ПД"  На 14.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. В пасището е намерена кръв върху земята и част от трупа на едно теле, един преден крак и два задни, убито и изядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 15.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на крава  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 16.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е намерен труп на крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 18.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на теле   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 18.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 20.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Реката, преминаваща през с. Бачково е със сиво-зелен цвят. Предполага се замърсяване от рудодобивна и преработвателна дейност в общ. Лъки РИОСВ - Отдел"КОС"  На 21.03.2023г. е извършена съвместна проверката от представители на РИОСВ-Смолян и БД "ЗБР"-Пловдив на рудник "Дружба", р-к "Джурково", ХХ "Лъки-2", реките Джурковска, Манастирска, Юговска, Чепеларска и МВЕЦ "Ник-60", "Зареница и "Забърдо". При проверката водите на реките са бистри, с добра прозрачност и без промяна на цвета. Не се установи в речните корита дейност по почистване на задбаражните пространства на МВЕЦ, както и почистване на речните корита за осигуряване на проводимост на същите. Не се установи изтичане на замърсени производствени води от рудодобивните и рудопреработвателните обекти. Съставен КП № СМ-98/21.03.2023г.
11.  21.03.2023г.   Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсяване с отпадъци до Смолянски водопад в Чилингирска махала, гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно замърсяване с отпадъци до Смолянски водопад в Чилингирска махала, гр. Смолян. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-32-(1)/22.03.2023 г. на кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност. С писмо с изх №ПО-01-32-(2)/22.03.2023 г. е уведомен сигналоподателя за предприетите мерки от РИОСВ-Смолян. С вх №ПО-01-32-(3)/22.03.2023 г. е получено благодарствено писмо  от сигналоподателя.
12. 21.03.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 21.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  22.03.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване   Ремонт на канализационната мрежа, изтичане на отпадъчни води  РИОСВ - Отдел"КОС" След ремонт на канализационната мрежа в махала "Станевска", се появяват течове на отпадъчни води по улиците "Орфееви скали" и "Станевска". Не са включени в уличната мрежа отпадъчни води от къщи на посочените улици. Отговорено е с писмо изх. № ПО-01-34-(1)/30.03.2023 год., Че РИОСВ-Смолян съгласно чл. 10,ал. 1 от ЗВ не е компетентен по изграждането и ремонта на В и К мрежи в населени места.
14.  22.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно замърсяване с отпадъци от Въжения мост под село Паспал и река Арда. РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал относно замърсяване с отпадъци от Въжения мост под село Паспал и река Арда. С писмо иах №ПО-01-35-(1)/22.03.2023 г. е препратен на кмета на община Ардино, за вземане на мерки по компетентност.
15. 23.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Намерени разбити кошери от кафява мечка   РИОСВ - Отдел"ПД" На 24.03.2023 г. е извършена проверка на място в с. Старцево, мах. Белите камене съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 8 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 25.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Река Крива река в района на "Смолянски водопад" е запенена, със зеленикаво-жълт оттенък и неприятна миризма.Замърсяването е вероятно от кравеферма  РИОСВ - Отдел"КОС"  Сформиран е екип от ескперти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян и веднага е извършена проверка по сигнала. Проверен е участък на р. Крива река от "Смолянски водопад" нагоре срещу течението до "Кравеферма" (животновъден обект №4700-0805) на "НЦЖЗ"-Смолян. Установено е, че при извозване на натрупа тор и течна торова фаза в долно торище на кравефермата е компрометирана земнонасипната дига, като по ската под торището е изтекло неустановено количество течна торова фаза, която достига до р. Крива река, като я замърсява. При извършване на проверката, изтичането на течна торова фаза е преустановено и е възстановена цялостта на дигата. Саставени са КП № ЛМ-22/25.03.2023г. на РИОСВ-Смолян и КП № СМ-111/25.03.2023г. на БД-Пловдив.
17. 27.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерени разбити кошери от кафява мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 27.03.2023 г. е извършена проверка на място в гр. Неделино, м. Гарване съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 6 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 29.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Побеляване и разпенване на водите на р. Маданска от центъра на града на 200м по течението, в района на квартал 25, гр. Мадан  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка веднага от представители на РИОСВ-Смолян и Община-Мадан. Установено е, че Главен събирателен солектор за отпадъчни води-гр. Мадан е компрометиран на 3 места-под моста за МБАЛ-Мадан, до хотел и бензиностанция "Корона" и срещу старата автогара, като през компрометираните участъци периодически в реката се изливат замърсени отпадъчни води. Съставен е КП № АВ-010/29.03.2023 год.
19. 30.03.2023г. Сигналът е посъпил писмено  Сигнал от община Ардино във връзка са нанесени щети върху зеленчукови градини и овошки от сърни  РИОСВ - Отдел"ПД"   Сигнала е препратен по компетентност до ТП "ДГС - Ардино" и ЛРС Белите брези
20. 30.03.2023г. Сигналът е постъпил по електронен комуникатор  Препратен сигнал от МОСВ, подаден от Асоциацията за защита на потребителите  РИОСВ -  Отдел"УООП"    Постъпил в РИОСВ-Смолян сигнал от граждани във връзка с нерегламентирано изхвърляне на медицински отпадъци за сведение и вземане под внимание. Същият е препратен от МОСВ, подаден от Асоциацията за защита на потребителителите.
      м. Април     
1. 01.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерени трупове на два броя овце  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 1.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището са намерени два трупа на овце убити от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за изхвърлени отпадъци в махала Кундевица, в местност под Каптажа, с Кочан, общ. Сатовча РИОСВ -  Отдел"УООП"

Във връзка с постъпилия сигнал на 01.04.2023 г., чрез телефон 112 /заведен  на 03.04.2023 г./, община Сатовча е уведомена веднага и същата е предприела действия за почистването им. На 04.04.2023 г. е извършена проверка от място експерти от РИОСВ-Смолян , при която не са установени отпадъци. Съставен е КП №СС-006/04.04.2023 г. С писмо с изх. №ПО-01-44-(1)/06.04.2023 г. е уведомен жалбоподателя за предприетите действия по сигнала.

 

3.  02.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на крава    РИОСВ - Отдел"ПД" На 2.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на крава убита от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

4. 03.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно разбита от мечка хранилка за диви прасета   РИОСВ - Отдел"ПД" На 3.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в м. Ловната хижа, землище на гр. Смолян, кафява мечка е разбила един бидон в който се е съхранявала царевица Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 04.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно пяна в коритото на р. Малка  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на реките: Кутелска (водосбора с прилежаща инфраструктура) до "Шарков мост", р. Виевска (водосбора с прилежаща инфраструктура) до "Шарков мост", Малка Арда от "Шарков мост" до с. Баните, общ. Баните. Установено е навсякъде по водните течения в тихите места наличие на пяна, като вероятно същата е вследствие на обилните валежи и отмиването от ливадите и крайпътната инфраструктура. При проверката емитер не е открит. Съставен КП № БХ-18/04.04.2023г.

Във връзка с подадения сигнал на 04.04.2023г. е извършена проверка на МПП-с. Кутела към "Лактена" ООД-с. Кутела, общ. Смолян. Установено е при проверката, че чрез байпас, част от отпадъчните води се заустват в р. Кутелска без пречистване. Съставен е КП № БХ-17/04.04.2023г. Стартирана е процедура по съставяне на АУАН.

 

6. 04.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 4.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле убито от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 7. 05.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал относно намерени трупове на две телета РИОСВ - Отдел"ПД"  На 5.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са намерени трупове на две телета убити от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

8. 06.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсени площи на територията на общ. Сатовча  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на общ. Сатовча. Същият е препратен на община Сатовча за вземане на мерки по компетентност с писмо изх. №ПО-01-49-(1)/07.04.2023 г. Извършена е проверка на място, като е съставен КП №ММ-12/12.04.2023 г., при което са установени на няколко места замърсени площи с битови и строителни отпадъци. Дадено е предписание на кмета на община Сатовча за почистването им.

 

9. 07.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал за намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле убито от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

10. 09.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за изпускане на водохващането на ВЕЦ "Рибарника" на р. Забърдовка, на разклона за с. Забърдо  РИОСВ - Отдел"КОС"   Препратен към БД "ИБР"-Пловдив с писмо изх. № ПО-01-51-(1)/10.04.2023г.
11. 12.04.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за замърсени площи с отпадъци на територията на с. Бял Извор, общ. Ардино  РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Бял Извор, общ. Ардино. Същият е препратен до кмета на община Ардино, за вземане на мерки по компетентност с писмо изх. №ПО-01-52-(1)/12.04.2023 г. С писмо с вх. №ПО-01-52-(2)/27.04.2023 г. община Ардино уведомява РИОСВ-Смолян за предприетите действия, като отпадъците са почистени.

 

12. 14.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за разбити кошери от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 14.04.2023 г. е извършена проверка на място в с. Печинска съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 3 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

13. 16.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 17.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

14. 19.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 19.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

15. 20.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 20.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

16. 20.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на теле   РИОСВ - Отдел"ПД" На 20.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

17. 21.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 21.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

18. 22.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 22.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

19. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване  Сигнал относно образувало се нерегламентирано торище в гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"    По постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян, касаещ образувало се нерегламентирано торища в гр. Смолян, в съседство на ул. „Иван Георгиев“ №8. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-60-(1)/25.04.2023 г. до кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност.

 

20. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване   Сигнал относно образувало се нерегламентирано торище в гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян, касаещ образувало се нерегламентирано торища в гр. Смолян, в съседство на ул. „Иван Георгиев“ №8. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-60-(1)/25.04.2023 г. до кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност.

 

21. 24.04.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 24.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
22. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Изтичане на битови отпадъчни води в частен имот, находящ се в махала Карамисирлер, с. Бял извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"КОС"   От септична яма на Баязид Тахир, изтичат отпадъчни битови води в двора ми. Мирише лошо и има опасност от замърсяване на питейна вода. Сигнала е препратен до община Ардино с писмо изх. № ПО-01-62-(2)/28.04.2023г. 
23. 26.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване  Изтичане на битови отпадъчни води в частен имот, находящ се в махала Карамисирлер, с. Бял извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"КОС"   От септична яма на Баязид Тахир, изтичат отпадъчни битови води в двора ми. Мирише лошо и има опасност от замърсяване на питейна вода. Сигнала е препратен до община Ардино с писмо изх. № ПО-01-62-(2)/28.04.2023г. 
24. 25.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерени трупове на телета РИОСВ - Отдел"ПД"  На 25.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са намерени два трупа на телета. За едното е доказано, че е убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
25. 26.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерени трупове на 3 бр. овце  РИОСВ - Отдел"ПД"   Протокол от 27.02.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка. На разстояние от около 20 метра от единия труп са открити екскременти на вълк.

 

26. 28.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на малко конче  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 29.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е  намерен пресен труп на конче "приплод". По думи на стопанисващите конете, липсват още четири приплода от стадото.  Предложение ведно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

27. 30.04.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно нерегламентирано торище за оборска тор в с. Хвойна, общ. Чепеларе  РИОСВ -  Отдел"УООП"  Препратен до общ. Чепеларе и ОД "БХ"-Смолян с писмо изх. №
           
           

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 11.01.2022г. 

Сигналът е постъпил по електронна поща. 

Сигнал относно предотвратяване на замърсявания на воден обект р. Кастракли от дейността на животновъден обект. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № АВ003/18.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че в района на животновъдния обект, р. Кастракли е с променен цвят в жълто – кафяв. Извършен е оглед по брега на реката, граничещ с животновъдния обект е констатирано, че през две тръби от животновъдния обект, доилното помещение и санитарните възли се заустват отпадъчни води, без пречистване и Разрешително за заустване, съгласно Закона за водите. Дадено е предписание да се преустанови незабавно заустването на отпадъчни води през двете тръби и да се започнат действия по премахване и/или запушване на тръбите, за недопускане на замърсяване на водния обект. Предприети са административно - наказателни действия.
2.  17.01.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно запрашаване на атмосферния въздух в град Смолян от дейността на дървопреработващо предприятие.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ002/17.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че дружеството извършва дейност по дробене на дървени изрезки, на открито на производствената площадка. Дружеството не е предприело дейности по ограничаване запрашаването с прахообразни вещества от дробенето и е допуснало неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух. Предприети са административно – наказателни действия.
3. 18.01.2022г.  Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно опесъчаване с хвост по републикански път II-86, в участъка от гр. Асеновград до гр. Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Представена е информация относно изпратени за изпитване контролни проби от минералните материали, използвани за опесъчаване на участък републикански път II-86 Асеновград-Чепеларе-Рожен. Резултатите от извършеното изпитване на контролните проби от минерален материал – пясък за зимно поддържане показват, че отговарят на изискванията за поддържане ремонт на пътищата. Очаква се да бъде представена и информация и за установени завишения на тежки метали в река Чепеларска спрямо предходни зимни периоди.
4. 27.01.2022г. На място в Център административно обслужване. Жалба относно спукана тръба за отпадъчни води в град Смолян. "Вик" ЕООД - Смолян Жалбата е изпратена до „ВиК“ ЕООД – Смолян и Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
      м. Февруари    
1. 07.02.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.   Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от дейността на хотел в град Чепеларе. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № АВ008/07.02.2022 год. По време на проверката е установено, че за отопление топла вода и подгряване на вътрешен басейн има монтирани 3 водогрейни котли, изпускащи емисиите на вредни вещества през отделни секции а общ комин. Котлите през зимните месеци работят на домбоски въглища, а през останалата част на годината с иглолистна дървесина. В момента на проверката работят два котела като не се установява изгаряне на забранени горива и/или отпадъци. На територията на Община Чепеларе няма забранени горива за отопление. 
2. 11.02.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно незаконна кланица, намираща се в обор за животни в град Неделино. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-01/17.02.2022 год. По време на проверката е установено, че в овцефермата няма изградена кланица, а обособена площадка на която се извършва колене на животни по един – два броя в месеца. През мястото за разходка на животните, има преминаващо дере, който е с отток само при валежи. На обекта няма изградена торна яма. Отпадъчни води при колене се оттичат чрез канализацията в дерето. По време на проверката не са установени разхвърлени околоплодни ципи или колене на животни. Дадени са предписания да се изгради торова яма (площадка), да се изгради безоточна яма за отпадни води и да се продължи водостока на дерето, минаващо през двора за разходка на животните.
3.  21.02.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно горене на отпадъци и запрашаване в района на „Комуна“,, кв. Устово, град Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ010/21.02.2022 год. По време на проверката е установено, че на посочената площадка не се извършва горене на отпадъци, както и няма следи от извършено горене на отпадъци в обекта и в района. В дърводелският цех се извършват дейности по сушене на дървесина и изработка на дървени детайли. При проверката на цеха, сущилната инсталация не работи, като дружеството декларира, че същата не е работила през последните седмици. Сушилната инсталация се захранва с топлинна мощност от котел, работещ на дърва. При преработката на дървесината образувания талаш и трици чрез аспирационна инсталация се събира в затворено помещение. От извършения оглед в района не е установено запращаване и задимяване от обектите, както и следи от замърсявания в района.
4. 23.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно наличие на нефтено петно в река Черна в района на кв. Райково, град Смолян. Носи се характерна миризма на нефтопродукти.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен Констативен протокол. Извършен е оглед на р. Черна в участък, намиращ се от АРЗ-Смолян  до вход тунел кв. Устово и е установено, че водите са бистри и видимо няма следи от замърсяване. При огледа на промишлена зона „Трандевица“, град Смолян, водата е бистра и видимо няма следи за замърсяване. В проверения участък в р. Черна не са установени видими следи от замърсяване с нефтопродукти – петно. По време на проверката не е установен източник на замърсяване. Взета е една водна проба от р. Черна при Римски мост, кв. Райково.
5. 25.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно прокарана незаконна тръба без разрешение в центъра на Община Неделино, която хваща минерална тръба.  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“  Сигналът е препратен до Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
6. 28.02.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно теч на нефтопрудукти по подпорна стена в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-03/28.02.2022 год. От извършеният оглед е констатирано изтичане на отработени масла от цистерна. Същата е компресирана и маслото се просмуква надолу между подпорната стена под цистерната и стълбището на съседен имот. Маслата са стари, отработени двигателни масла, генерирани от ремонтни дейности назад във времето. Цистерната е свързана с каналите, които са чисти. Дадени са предписания, съхранените в цистерната отработени масла да се предадат на лица, притежаващи документи по ЗУО на база договор, да се представи идентификационен документ за транспортиране на отпадъци и да се извърши почистване на замърсените площи от нефтопродукта, чрез третиране с подходящ абсорбент. 
      м. Март     
1. 15.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно дейности по изкупуване и предаване на отпадъци от черни и цветни метали, електронно оборудване и теч на масла от ремонтни дейности в землището на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-007/15.03.2022 год. От извършената проверка е установено, че има струпани отпадъци от черни метали, които в по-голямата си част представляват метални части от столове. Установени са и автомобилни джанти, части от телевизор и други. Извършен е оглед в района и са констатирани кабели на две купчини и електронен кантар. Изготвено е писмо до Районна прокуратура за предприемане на действия по компетентност с цел изясняване характера на извършеното деяние.

2. 21.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на р. Бял изворска.   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-009/21.03.2022 год. При обход на р. Бял Извор от устието й с р. Уваджик до разклона за гр. Неделино, не е установено видимо замърсяване на реката с цвик и/или отпадъчни води. Извършена е проверка и на р. Уваджик и вливащото се в нея Еньовско дере. При огледа на реките са констатирани биологични отложения по дъното на реката, които продължават до устието й с р. Уваджик и след това по левия бряг на реката. Водите на Еньовско дере, както и водите на р. Уваджик преди вливане на водите от Еньовско дере са видимо чисти  и бистри без биологични отложения по дъното. Установено е, че замърсяването е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води. Дадено е предписание за отстраняване и обезопасяване на всики подови сифони и тръби, през които е възможно да се извършва заустване на непречистени отпадъчни води. Стартирана е процедура по осъществяване на административно – наказателни мерки. 

3. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно заустване на отпадъчни води в река Черна, град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

4. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в кв. Райково, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

5. 31.03.2022 г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху крава в землището на с. Триград.  „ГБР“ 

Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.03.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

6. 31.03.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен прилеп в с. Габрица, община Смолян.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/31.03.2022 год. По време на проверката екземпляра е уловен и при оглед не са установени видими наранявания и увреждания. Прилепа е освободен на подходящо за него местообитание.

      м. Април     
1. 01.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху юница и теле в землището на с. Сливка, община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвен кон от кафява мечка в землището на с. Смилян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
3. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвена крава от кафява мечка в землището на с. Левочево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка.  
4. 03.04.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена и ранена крава от кафява мечка в землището на с. Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 04.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нападение от кафява мечка на крави в землището на с. Кошница. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 05.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Сигнал относно умъртвено теле в землището на с. Могилица.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 06.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на юница, умъртвен от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Полковник Серафимово.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 08.04.2022г. На място в Център административно обслужване.  Жалба относно нерегламентирани сметища в с. Барутин, община Доспат.   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-011/12.04.2022 год. По време на проверката са установени замърсени площи с отпадъци:

1)   На около 60-70м. преди моста за селата Црънча и Бръщен, са констатирани замърсени площи на две места, находящи се в ската под пътя;

2)    На около 20м. преди моста за с. Црънча и Бръщен в скат под уширение на пътя е установена замърсена площ със строителни и битови отпадъци;

3)    В ската по черния път, след моста е установена замърсена площ с битови отпадъци, включително и разпилени такива в близост;

4)    В местност „Коритото“ са констатирани замърсени площи с битови отпадъци;

       Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи с битови и строителни отпадъци. 

10. 08.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно убито теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 11.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 12.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Сивино.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 15.04.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Триград. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 18.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен промишлен шум в околната среда от дейност на обект в землището на с. Буково, община Мадан.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ018/18.04.2022 год. По време на проверката не са установени нови мощности към инсталацията за производство на пелети. Дружеството е извършвало през годините собствени периодични измервания за излъчван шум в околната среда и емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и контролно измерване на емисии. Дадени са предписания да се представят собствени периодични измервания за излъчван шум м околната среда от дейността на обекта и да се представят собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 26/1999 год. изпускани в атмосферния въздух. В съответствие с това е изпратено писмо и до общината за вземане на отношение съответно тяхната компетентност. 
15. 17.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно счупена автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Славейно. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 16. 20.04.2022г. Устно.  Жалба относно замърсяване на атмосферния въздух по трасе, транспортиращо руда в землището на с. Ерма река.  РИОСВ - Отдел „КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ019/27.04.2022 год. По време на проверката е констатирано, че по трасето няма разпиляване и запрашаване с руда. По преминаващото дере, няма видими следи от отложения по дъното на водния, обект, след утаителя за първично учистване. Почистената утайка се съхранява в дъното на шахта „Андроу“, след което се превозват във приемния бункер.  
17. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от кафява мечка в землището на с. Киселчово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно непочистени улици и натрупани отпадъци в землището на град Смолян. Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
19. 20.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изядено теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 23.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени телета и липса на бик от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 24.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени юници от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 27.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени животни в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени телета в землището на с. Турян.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени и заровени овце в землището на община Баните.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно умъртвена и изядена кобила в землището на Доспат.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 29.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Май     
1. 01.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убито конче от мечка в землището на с. Широка Лъка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерена крава с множество рани, нанесени от мечка, която не подлежи на лекуване.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 01.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Фабрика, община Златоград.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка. 
4. 02.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно открива крава с множество наранявания от мечка в землището на с. Турян.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 02.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно разбита автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Полковник Серафимово. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 02.05.2022г.  Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно намерени умъртвени три агнета от мечка в землището на с. Ерма река.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 04.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на крава в землището на с. Триград,  умъртвена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 05.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава и три овце от мечка в землището на с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 05.05.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изтичане на вода от подпорна стена в град Смолян.   „ВиК“ ЕООД - Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян и „ВиК“ ЕООД за вземане на отношение по компетентност.
10.  06.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени четири броя агнета  от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 09.05.2022г. На място в Център административно обслужване. Жалба относно разбита автоматична хранилка за дивеч от кафява мечка в землището на с. Ючора.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представите на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 09.05.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разрушен пчелин от мечка в землището на с. Старцево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 09.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени три броя агнета  от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  10.05.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно замърсяване на улица с отпадъчни води в град Смолян. „ВиК“ ЕООД - Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян и „ВиК“ ЕООД за вземане на отношение по компетентност.
 15. 10.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Ягодина „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 10.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разрушена автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Петково.  „ГБР Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 11.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно нерегламентирано сметище в с. Лясково, община Девин. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-017/12.05.2022 год. От извършената проверка на място е установено, че на около 250 м. от центъра на с. Лясково, в ската под черен път, има замърсена площ с битови отпадъци. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени
18.

12.05.2022г.

 Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград. „ГБР  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 13.05.2022г.   Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвено теле от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 14.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от мечка в град Чепеларе.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 15.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.   17.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Могилица.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 17.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 18.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно добиване на скално-облицовъчни камъни в държавен горски фонд в землището на с. Плетена.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № КК-05/20.05.2022 год. По време на проверката е установено, че е извършена дейност по разкриване на скално-облицовъчни материали, като нарушените имоти не излизат извън границите на имота. В момента на проверката добив не е установен. На площадката не е установено наличие на строителна техника. Предвид установените следи от дейност, не са спазени условия от решение за предварително съгласувани транспортни схеми за извозване на добития материал и не са определени земните маси, получени от откриването на участъците. Предприети са административно – наказателни действия.
24. 19.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно осъществяване на ежемесечен контрол на мандрите на територията на община Ардино. РИОСВ-Смолян  Изготвено е писмо с информация за обекти, подлежащи на контрол, включени в Плана за контролната дейност на РИОСВ – Смолян. 
25. 19.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени селскостопански животни от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 19.05.2022г.   Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 20.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвено теле от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 21.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на крава, умъртвена от мечка в близост до землището на с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 22.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени агнета от мечка в землището на с. Могилица.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30. 23.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху пчелин в покрайнините на град Чепеларе. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 23.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е нападнала пчелин в град Чепеларе и е разбила кошери. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
32. 24.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е разбила кошер в град Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
33. 24.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени телета в землището на с. Сливка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
34. 25.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убита крава от мечка в землището на с. Черешово. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
35 25.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Мечка е разбила пчелин в град Чепеларе, като е счупила и съборила няколко на земята.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 26.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 28.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени говеда и бик от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
37. 30.05.2022г. „Български пощи“ ЕАД Жалба относно нерегламентирано съхранение на животинска тор и изхвърлени строителни отпадъци.   РИОСВ - Отдел „КОС“

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-018/03.06.2022 год. По време на проверката е установено, че в скат срещу кравеферма, намираща се на територията на с. Дядовци, община Ардино, има изхвърлени строителни отпадъци и биоразградими отпадъци. След направена справка в общинска администрация – Ардино е установено, че замърсената площ е общинска собственост. Дадени са предписания:

1)   Да се почистят констатираните строителни и биоразградими отпадъци;

2)   Да се преустанови изхвърлянето на строителни и биоразградими отпадъци;

Установено е, че от целия терен, който е обходен, дере ляв приток на р. Ардинска е замърсен и е с променен цвят но водата. При огледа на дерето, ляв приток на р. Ардинска са установени следи от измиване на бетоновозите. По време на проверката бетоновия възел в близост не работи. Дадено е предписание: да се извърши почистване на преминаващото дере от изхвърлената оборска тор и да се преустанови замърсяването на водния обект.

38. 30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от мечка в землището на кв. Средок, община Смолян.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
39. 30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убити и ядени кончета от мечка в землището на с. Гьоврен.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
40.  30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Юни     
1. 01.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно открит труп на теле в землището на село Бориково, което най – вероятно е убито от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.06.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Река Забърдовска е мътна в следствие на почистване на задбаражното пространство на ВЕЦ Забърдо в началото на разклона за селото. Има тиня и наноси.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен констативен протокол. По време на проверката е установено, че в следствие на авария – спукване на стъклокерамичен тръбопровод на довеждащ тръбопровод е внесена мътилка (кал) по тръбопродова и машинното отделение и турбините. В момента на проверката се извършва почистване на довеждащия водопровод и машинното отделение и турбините с обилно голямо количество вода от р. Забърдовска в землището на с. Хвойна. Пропуснато е от водовземането и зауства в р. Забърдовска мътна вода в реката. В резултат на което е спаднало драстично нивото. Изтичащата мътилка и нанос нямат характер на промишлено замърсяване. Налице са видими действия на изкопни работи на аварията на водопровода. През рибния проход не се осигурява необходимото водно количество за функциониране на екосистемите в реката около съоръжението. На рушено е естественото състояние на речното легло на река Забърдовска.
3. 02.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Открит съборен електропастир и липса на едно теле от стадото. Трупът на телето е открито в землището на с. Бориково, убито от мечка.  "ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 03.06.2022г. Сигналът е постъпил по електронно поща. Сигнал относно повредена туристическа инфраструктура (дървено мостче на р. Дълбок дол) в природна забележителност „Чудните мостове - Еркюприя“.   ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ Сигналът е изпратен до ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ за предприемане на действия по компетентност. 
5. 03.06.2022г. Сигналът е постъпил по електронно поща.  Сигнал относно отпадъци около пътя Кърджали – Ардино и изискване на проверка на р. Бялизворска, Еньовско дере и Жълтушенска река. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-019/03.06.2022 год. От извършената проверка е установено, че има единично изхвърлени битови отпадъци по пътя. На две пътни отбивки има също единно разпилени отпадъци от опаковки и салфетки. Отбивките са след Ардино – посока Кърджали. Има поставени съдове за отпадъци на отбивки на пътя и места с чешми. Констатирани са само два препълнени съда и отпадъци около тях, намиращи се след град Ардино – посока „Белите брези“. Всички останали съдове са почистени, както и терена около тях. Дадено е предписание на Областно пътно управление – Кърджали да се почистят контейнерите и описаните замърсени с отпадъци по пътя, както и препълнените контейнери и терена около тях.
Съставен е и КП № БХ-038/03.06.2022 год. Извършен е оглед на реките Бялизворска от Бял Извор до вливането и в река Уваджик, като не са констатирани замърсявания и/или нерегламентирано заустване на отпадъчни води. При оглед на р. Уваджик до вливането й към р. Бял извор са забелязани около 30 броя риби с различни размери. От извършения оглед на реките не са констатирани замърсявания и нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от мандрите в селата Бял Извор, Падина и Жълтуша. 
6. 03.06.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. От кравеферма в Еньовче, попада тор в реката.  РИОСВ - Отдел „КОС“ 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-28/06.06.2022 год. По време на проверката е установено, че:

1)   Няма изтичане в р. Еньовско дере на течна торова фаза, тор по брега на реката или видимо замърсяване на дъното и водите й;

Обособени са два броя торища под животновъдния обект, които 1) не са оградени. Има видими следи от изнасяне на течна торова фаза по терена между торищата и левия бряг на р. Еньовско дере. Отстоянията до брега и торищата е около 70 – 80 метра;

2)    Няма установено емитерно заустване на животновъдния обект в реката. Няма изтичане на отпадъчни води;

3)    В момента на проверката се извършва ремонт на основното торище и се изграждан нов обор;

4)    В момента се отглеждат 68 броя животни (крави и телета);

5)    Установеното изтичане на течна торова фаза по площта между торищата и реката е почистено още по време на проверката.

Дадено е предписание да се оградят двете торища, така че да няма изтичане на течна торова фаза след отмиване на атмосферни води (валежи). 

7. 05.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  След издирване на изчезнал бик от стадото, същия е намерен в района на с. Треве, убит и зарове с шума и пръст. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Изтичане на фекални води от краварник, намиращ се до затвора в местност „Герзовица“. Носи се неприятна миризма. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-039/08.06.2022 год. По време на проверката е установено, че в следствие на спукана тръба за довеждащ водопровод, водите са попаднали в торище пит „Лагуна“ и в следствие вдигане на нивото и преместени с торов отпад са изтекли по пътното платно на пътя Смолян – с. Мугла. По време на проверката е възстановена дигата на торището и няма изтичане на торова фаза по пътя. Извършено е и почистване и измиване на пътното платно. В реката няма следи от замърсяване и изтичане на тор. За кравефермата има проектна документация за изграждане на съоръжение за съхраняване на оборска тор. Дадено е предписание да не се допуска изтичане на торова фаза по пътя и във водния обект.
9. 07.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Между селата Змеица и Чала, в района на местност „Виденица“, мечка е убила два броя овце.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 08.06.2022г. Жалбата е постъпило устно. Изхвърлени строителни отпадъци (железобетон, пясък, филц, чакъл) във двора на жалбоподателката без разрешение.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян. По време на проверката е установено, че има няколко стоманобетонни изрезки, които видно от тяхното състояние са там от една, две години. Няма категорична информация, доказваща изхвърляне на строителни отпадъци в двора без разрешение. Когато отпадъците са в частен имот, собственика е отговорен за почистването им, съгласно ЗУО.
11. 10.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерена изядена и одрана крава юница в местност „Ахматовци“ на около 4 км от с. Треве. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 11.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В местност „Дерингедик“, с. Гълъбово е намерен труп на крава (теле) заровено със шума и пръст и с изядени части. Щетата е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.

12.06.2022г.

Сигналът е постъпил по телефон. В заграждения от електропастир в местност „Черешово“ са намерени две ранени животни крава и теле, които най – вероятно са нападнати от мечки.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 13.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е разгонила стадото паша, докато се прибират в обора и ранява една овца, която по – късно умира в землището на с. Кестен.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 13.06.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  При обход в землището на с. Сливка са открити трупове на едно теле и една овца, които най – вероятно са умъртвени от мечка. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
16. 14.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити и съборени кошери на земята в землището на с. Гьоврен.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17.

14.06.2022г. 

 Сигналът е постъпил по телефон. Намерен скъсан електропастир, съборена ограда и разбити кошери в землището на град Чепеларе.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 18.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В землището на с. Арда са открити трупове на телета, които най – вероятно са убити от кафява мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 18.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно отложения по дъното на р. Бялизовраска. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № БХ-044/18.06.2022 год. По време на проверката е констатирано, че след КК-с. Бял Извор, има биологични отложения по дъното по дъното на реката и същите са наблюдавани до вливането й в р. Уваджик. Извършен е оглед на местата за заустване на отпадъчни води. От извършения оглед не е установено нерегламентирано заустване на опадъчни води в реката. Извършени са полеви измервания и изпитвания на водите на р. Бял Извор в две точни – преди и сред зауствания.
20.

20.06.2022г.

Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно съхранение на дървесни кори в близост до речното корито в село Забърдо. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ-Смолян на два обекта и са съставени констативни протоколи:
КП № ММ-27/20.06.2022 год. – основната дейност на площадката е дървопреработка. От дейността се генерират трици и изрезки, класифицирани по реда на Наредба № 2/2014 год. за класификация на отпадъците. В -          момента на проверката се съхраняват на площадката около 10-15 куб. м. дървесни изрезки. Една част от дървесните отпадъци се предават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, на база сключени договори, а друга по – малка част от дървесните отпадъци се оползотворяват от дружеството на друга собствена площадка, за която си дейност притежава документ по чл. 35 от ЗУО. От извършения оглед на района около гатера включително и на дерето и скатовете към него, намиращи се срещу обекта не се установиха замърсявания или съхранение на дървесни отпадъци, образувани от дейността на цеха. Дадено е предписание да не се допуска съхранение на дървесни отпадъци извън границите на дървопреработващия цех, както и замърсяване на коритото на реката;
КП № ММ-28/20.06.2022 год. Основната дейност на площадката е дървопреработка. От дейността се генерират дървесни отпадъци трици и изрезки, класифицирани по реда на Наредба №2/2014 год. за класификация на отпадъците. От извършения оглед на цеха, района около нега, речното корито и скатовете към него, които са срещу обекта, са установени около 5  броя Биг-Бегове с трици и около 10 куб.м. изрезки, съхранени в страни на пътя срещу цеха и над речното корито, като в ската към реката са се свлекли няколко дървесни изрезки. По време на проверката е започнато прибиране на дървесните отпадъци в границите на цеха и на свлечените изрезки. Генерираните отпадъци се продават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО на база сключени договори. Дадени са предписания да се съберат и приберат в границите на дървопреработващия цех дървесните отпадъци и да не се допуска съхранение на дървесни отпадъци извън границите на цеха, както и замърсяване на речното корито с дървесни отпадъци.
 
21. 20.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разрушени кошери в землището на град Чепеларе от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 20.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разрушени кошери от мечка в землището на град Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 20.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерени трупове в землището на с. Сливка, които най – вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 21.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерени останки от говедо ранено теле в землището на с. Буката. Щетата най – вероятно е причинена от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25. 22.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал за източване на задбаражно езеро от ВЕЦ, намиращ се на разклона за село Забърдо. БД „ИБР“ – Пловдив   Сигналът е изпратено до БД „ИБР“ – Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
26. 22.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно побеляване на р. Бял изворска в землището на с. Бял Извор.   РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № БХ-48А/22.06.2022 год. По време на проверката, късно вечерта, присъства и дежурен екип на районна управление. На база направения от тях снимков материал, е констатирано побеляване на р. Бял изворска, а при извършен оглед е установено побеляване на водите на реката преди вливане и в р. Уваджик. Взета е водна проба от отпадъчни води.
27. 23.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   В землището на град Чепеларе, местност „Чукура“, мечка е разрушила кошери.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 23.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на теле в района на с. Буката, което най – вероятно е ранено от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 24.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно открити два трупа на овце в землището на с. Ягодина, които най – вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30.  24.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно разбити пчелни кошери от мечка в землището на с. Стойките.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка Лъка“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 27.06.2022г. Жалбата е постъпило по „Български пощи“ ЕАД  Сигнал относно замърсяване на р. Арда с тор от животински обект в с. Арда. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП № БХ-053/30.06.2022 год. По време на проверката е констатирано, че животновъдния обект е регистриран и под него има изградена торна яма и същата е запълнена на 60 процента, като видимо торта е стара. При проверката е констатирано, че р. Арда е чиста без следи от замърсяване и няма наличие на изведени тръби от торната яма към реката за заустване на отпадъчни води и тор.
32. 27.06.2022г.  Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно изливане на битово-фекални отпадъчни води в село Годешево.   Изготвено е писмо с информация, че съгласно разпоредбите на ЗВ и ЗУТ в компетенциите на общината е да решава всички въпроси, свързани с изграждането, поддържането и експлоатацията на техническата инфраструктура на територията на съответната община.
33.

25.06.2022г.

Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерени останки на теле в землището на град Смолян, което най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
34. 25.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В землището на с. Арда е намерен труп на теле с рана и изядени части от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
35. 27.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В землището на с. Арда са намерени умъртвени телета, най – вероятно от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 27.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от мечка в землището на с. Гьоврен.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
37. 28.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно разбити кошери от мечка в землището на град Чепеларе.   „ГБР“  (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
38. 29.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно изхвърляне на нафта, туби от препарати и други отпадъци в землището на град Смолян.   РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-026/29.06.2022 год. По време на проверката, в дере, намиращо се в края на горската пътека на ул. „Хан Аспарух“, град Смолян, в дясно на пътя не са установени замърсявания, както в дерето така и по пътеката и в близост до нея.
       м. Юли    
1. 01.07.2022г. Постъпил по телефон. Намерени счупени и съборени на земята кошери от мечка с разпилени рамки в землището на с. Гьоврен.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.07.2022г. Постъпил по телефон.   Открити трупове на два броя овце в землището на с. Триград, които най – вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 02.07.2022г. Постъпил по телефон.  Открити трупове на животни – агне и коч, умъртвени от мечка, в землището на с. Сливка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 03.07.2022г.  Постъпил по телефон.  Намерен труп на юница от с. Загражден по посока с. Две тополи. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 05.07.2022г. Постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал за изгаряне на отпадъци от площадка за събиране на скраб в землището на град Рудозем.   РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ042/05.07.2022 год. По време на проверката е установено, че в хале се извършва нерегламентирано третиране на отпадъци чрез изгаряне. В халето в печка на твърдо гориво е напълнено с ротори и стартери от електродвигатели, които в момента на проверката тлеят. В момента на проверката през комина на печката видимо се изпуска блед дим, без да се усеща неприятна миризма. Предприети са административно – наказателни мерки.
6. 05.07.2022г. Постъпил по „Зелен телефон“.  Намерен труп на теле в землището на с. Борино, което най – вероятно е умъртвено от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 06.07.2022г. Постъпил по телефон.  Намерено умъртвено теле в землището на с. Кремене, което най – вероятно е умъртвено от мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.07.2022г. Постъпил по ел. поща. Сигнал относно изтичане на отпадъчни води от канализационен колектор на град Златоград в река Малка река.  Община Златоград  Сигналът е изпратен до Община Златоград за вземане на отношение по компетентност.
9. 07.07.2022г. Постъпил по телефон. След с. Бостина в посока с. Соколовци в близост до дъщата за пране в реката се намира черна птица в безпомощно състояние. РИОСВ - Отдел „ПД“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-030/07.07.2022 год. По време на проверката е открита черна птица – черен щъркел, която видимо е със счупено крило и не може да лети. Птицата е уловена и изпратена към Спасителен център за диви животни град Стара Загора.
10. 07.07.2022г. Постъпил по телефон. В района на с. Михалково, мечка е нападнала стадо овце. Намерен е един труп на овца.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 11.07.2022г. Постъпил по „Дежурен телефон“.  Мечка е убила един брой коч в землището на с. Михалково. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 12.07.2022г.  На място в Център административно обслужване. Сигнал относно складирани разлагащи се плодове в частен имот в землището на с. Смилян.  Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
13. 11.07.2022г. Постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на теле, което е умъртвено от мечка в землището на град Девин.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 11.07.2022г. Постъпил по телефон. Сигнал относно намерени трупове на два броя овце, умъртвени от мечка в землището на с. Ягодина.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 13.07.2022г. Постъпил по „Зелен телефон“. Мечка е влязла в двора на къщата и е тропала по вратата в землището на град Смолян.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-032/13.07.2022 год. По време на огледа в двора на къщата и по улицата под нея е констатирано: 1) от североизточната страна на къщата в близост до стената има една неясна следа (стъпка) с вероятност да е от кафява мечка; 2) от югозападната част на къщата до стената на дърво се намериха косми с неясен произход; 3) на улицата под къщата, която няма асфалтово покритие са налични среди от драскане, но с неясен причинител. От така направените констатации не може категорично да се потвърди, че е имало присъствие на кафява мечка в двора на къщата. В двора на къщата бяха поставени три броя фотокапани, които да заснемат хора и/или животни.
16. 13.07.2022г.  Постъпил по телефон.  Мечка е убила един брой теле и една крава в землището на с. Могилица.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 13.07.2022г. Постъпил по телефон. Намерена е един брой овца в землището на с. Гълъбово, която е умъртвена от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  18.07.2022г. Устно в Център административно обслужване. Сигнал относно струпване на отпадъци (излезли от употреба гуми), съхранение на акумулатори, измиване на бидони, като водата се оттича към къщите, съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и съхранение на 6-7 коли без номера. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-034/18.07.2022 год. По време на проверката е установено, наличие на около 100 броя автомобилни гуми, като някои от тях са с джанти. По – голямата част от гумите са годни за повторна употреба. Установени са гуми както в близост до пътя Кърджали – Смолян, така и в имота. На място са установени също така и гърнета и други дребни части от автомобили (пружини, части от ходова част и други). От извършената проверка не е констатирано измиване на бидони, съхранение на акумулатори, както и други черни и цветни метали. В имота са установени четири броя 1000 литрови бидона и четири броя 200 литрови, които се използват за напояване. Дадени са предписания: 1) годните за употреба автомобилни гуми, да се приберат на подходящи места, а непотребните такива да се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; 2) Струпаните части в имота от МПС да се предадат на лице, притежаващо документ издаден по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците
19. 18.07.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно нарушения в защитена зона и увредена табела на границата на Резерват „Сосковчето“.  РИОСВ - Отдел „ПД“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-034/18.07.2022 год. По време на проверката е установено, че в съседство на общински асфалтов път „м. Превала – вр. Перелик“ на черен път с трошенокаменна настилка е ситуиран (паркиран) преместваем обект, тип туристическа каравана за хора. Караваната не е трайно свързана с терена, не е захранена външно с ток и вода и по време на проверката не са открити лица в и около нея. Имота и разположената в него каравана се намират извън границите на защитени територии, но попадат в границите на защитена зона „Триград - Мурсалица“ за опазване на дивите птици. Така разположената туристическа каравана не може да се отнесе към дефиницията за „инвестиционно предложение“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗООС, както и не може да бъде отнесена към понятията за план, програма, проект. По време на проверката не са констатирани унищожаване, увреждане, трансформация и фрагментация на природни местообитания, местообитания и популации на видове, вкл. И птици, предмет на опазване в защитената зона.
В близост до общински асфалтов път „м. Превала – вр. Перелик“, са налични един брой повредена метална табела, монтирана преди около 20 години и една дървена стойка с липсваща табела монтирана преди около 10 години. Табелите се намират на около 1,4 км от границата на резерват „Сосковчето“ и са съдържали информация за екопътека „Каньона на водопадите“. Същинската информационна табела с разписани заповеди, забрани и режими за Р „Сосковчето“, е монтирана на границата на резервата и в момента на проверката е в добро състояния и няма повреди по нея. 
20. 18.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на една овца с изядени вътрешности, най – вероятно от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 19.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал за убит кон от мечка в с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 20.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Мечка е разрушила кошери в землището на с. Кестен.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 20.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на овца в землището на с. Триград, която най – вероятно е умъртвена от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 20.07.2022г. Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно замърсяване на атмосферен въздух от преминаващи автомобили в град Чепеларе.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Изпратено е писмо до подателят на сигнала с информация, че предстои извършване на 72-часово имисионно измерване на атмосферния въздух в град Чепеларе, където измерването ще обхване не само автомобилния трафик, но и емитирането на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Изпускането на вредни вещества в атмосферния въздух от моторни превозни средства е компетентност на МВР и МТИТС.
25. 23.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Открит труп на юница с изкоренени вътрешности по тъп към с. Две Тополи, най – вероятно умъртвена от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 25.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В с. Ягодина е намерен труп на крава с наранявания, най – вероятно причинени от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 25.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. От пасище в с. Триград са изчезнали няколко животни (четири телета и кон) и едно теле е намерено мъртво и изядено на й- вероятно от мечка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 26.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В с. Горна Арда са намерени трупове на две телета, които са с изядени части, най – вероятно от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 26.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 27.07.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно незаконна кланица и наличие на оборска тор в землището на с. Старцево. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-49/27.07.2022 год. По време на проверката е установено, че на мястото функционират два животновъдни обекти и към тях са изградени торища, като в съседните имоти няма изтичане на течна торова фаза или  разхвърлян торов отпад. В единия животновъден обект има монтиран подемен механизъм, въже и куки предназначени да вдигане на заклани животни, но по време на проверката такава  дейност не е осъществявана. Сигналът е изпратен до Община Златоград и до ОД„БХ“ за вземане на отношение по компетентност.
30. 28.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В землището на с. Мугла е намерен разбит и съборен на земята един брой кошер с разпилени рамки, най – вероятно от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 30.07.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. По време на паша е забелязано, че едно от телетата е с рани в задните бутове и започва медицинско лечение. Няколко дена след това намира телето без шансове за оцеляване. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.07.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
       м. Август    
1. 01.08.2022г. Постъпил по телефон.  На асфалтовия път с. Чокманово – с. Смилян отстрани стои, без да може да излети птица от рода на совите. РИОСВ -  Отдел „ПД“ Извършена е проверка на място и е съставен КП № ГГ-035/01.08.2022 год. По време на проверката е намерена птица от вида Улулица, която не може да лети. От едното крило падат пера и има следи от кръв. Най – вероятно птицата е ударена от кола. Същата е иззета и изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни Стара Загора.
2. 05.08.2022г. Постъпил по телефон. Намерени трупове на четири броя телета, които са изядени най – вероятно от мечка в землището на с. Триград и собственикът е установил и липсата на още едно теле.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 05.08.2022г.  Постъпил по телефон.  Намерен труп на овца в местност в землището на с. Триград, която най – вероятно е умъртвена от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 06.08.2022г.  Постъпил по телефон. В пасище в земището на с. Арда, са открити два трупа на телета, най – вероятно умъртвени от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 06.08.2022г.  Постъпил по телефон.  В пасище в района на с. Две тополи е намерено изядено теле и една ранена крава, най – вероятно нападнати от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
6. 07.08.2022г. Постъпил по телефон.  В пасище в землището на с. Кестен е намерен труп на една овца, а друга е ранена. Щетите най – вероятно са нанесени от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 08.08.2022г. Постъпило по куриер. Жалба относно теч в имот пл. 1146 по плана на град Смолян.    Изготвено е писмо до жалбоподателката с информация, че изложеното в жалбата не е от компетентност на РИОСВ – Смолян.
8. 09.08.2022г. Постъпило по ел. поща. Сигнал относно замърсени площи с отпадъци на подхода, към Връх Свобода и на самия връх.   Община Баните Сигналът е изпратен до Община Баните за вземане на отношение по компетентност.
9. 09.08.2022г. Постъпило по ел. поща.  Сигнал относно образувано сметище в центъра на Широка Лъка. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП № ЛМ-55/10.08.2022 год. По време на проверката е установено, че пространството между читалището и р. Широколъшка не е замърсено с отпадъци. Няма селско сметище. Коритото на реката е чисто, без видими отпадъци по бреговете.
10. 10.08.2022г.  Постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в землището на с. Бориково. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11.  11.08.2022г. Постъпил по „Български пощи“ ЕАД.  Сигнал за пропадане на земната повърхност в каверна в кв. Устово, град Смолян.    Изготвено е писмо с информация, че изложеното в сигнала не е от компетентност на РИОСВ – Смолян.
12. 11.08.2022г.  Постъпил по телефон.  Намерени трупове на две овце, които най – вероятно са умъртвени от мечка в землището на с. Мугла.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 11.08.2022г. Постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в землището на с. Гълъбово, което най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  14.08.2022г.  Постъпил по телефон.  В пасище в землището на с. Турян, са намерени трупове на крава и теле, които са ядени от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 14.08.2022г. Постъпил по телефон. Мечка е влязла в електропастир в района на с. Чуруково и е отмъкнала едно новородено конче. Ранена е и кобилата.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 15.08.2022г.  Постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно труп на умряла в землището на с. Сливка крава от която се носи силна миризма и смрад. Трупът е в обор на отворена врата. На същото място се отглеждат безстопанствено и други крави.   „ГБР“ Сигнал е изпратен до Община Баните за взимане на отношение по компетентност.
17. 15.08.2022г.   Постъпил по телефон. Намерен труп на една овца в землището на с. Стояново, която най – вероятно е убита от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Ардино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 15.08.2022г. Постъпил по телефон.   Намерен труп на едно шиле в землището на с. Гълъбово, което е убито от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 16.08.2022г. Постъпил по електронна поща. Сигнал за нерегламентирано сметище в землището на с. Бял Извор.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Издадено е предписание за почистване на нерегламентираното замърсяване с отпадъци и да се преразгледа графика за честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на населените места на територията на Община Ардино. Установено е, че отпадъците са почистени още същият ден.
20. 18.08.2022г.  Постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изкупуване, съхранение и превозване на отпадъци от черни и цветни метали, съхранение на автомобили на неразрешени места, замърсявания с масла и други в землището на с. Барутин. РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-047/19.08.2022 год. По време на проверката е установено, че в имота и стопанските постройки на горецитираното лице, както и на улицата, не е установено изкупуване и/или съхранение на ОЧЦМ и излезли от употреба МПС. Не са констатирани също така и замърсявания с масла и нефтопродукти. 
21. 19.08.2022г. Постъпил по „Дежурен телефон“.  Замърсяване на р. Сивковска, находяща се в град Чепеларе и премиващ в близост хотел.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-070/22.08.2022 год. По време на проверката е констатирано: 1)извършен е оглед на р. Сивковска по левия и десния й бряг и в района като не са установени замърсявания и/или промяна в цвета на водата; 2) при проверката не е установена неприятна миризма; 3) не са установени миризми и/или замърсяване на реката, а само замътване в следствие на силния валежи от дъжд в района.
22. 19.08.2022г.   Постъпил по телефон. Намерен труп на една овца в землището на град Рудозем, която най – вероятно е умъртвена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

23.  20.08.2022г. Постъпил по телефон.  Открити останки на две шилета в землището на с. Кестен, които най – вероятно са умъртвени от мечка.   „ГБР“  (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.08.2022 год. По време на проверката е установено, че щетата не е нанесена от кафява мечка.

 

24. 21.08.2022г. Постъпил по телефон.   Сигнал относно присъствие на кафява мечка в землището на с. Мугла. Открита е счупена пейка в двора, следи от нокти и зъби. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.08.2022 год. По време на проверката е установено, че има присъствие на кафява мечка.
25. 21.08.2022г. Постъпил по телефон.   Намерен труп на една юница в с. Две Тополи, която най – вероятно е умъртвена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

26. 21.08.2022г. Постъпил по телефон. В смесена гора в землището на с. Сливка са намерени трупове на една юница и една крава, умъртвени от мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

27. 22.08.2022г. Постъпил по телефон. Намерен труп на една овца и следи от борба в землището на с. Кестен. Най – вероятно щетата е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

28. 23.08.2022г.  Постъпил по телефон. Открит труп на крава и друга крава, ранена в областта на гърба, със съмнения за нападения от кафява мечка в землището на с. Грохотно.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

29.  24.08.2022г. Постъпило на място в ЦАО.  Жалба относно замърсяване с отпадни води на ул. „Васил Райдовски“ № 71, кв. Устово, град Смолян.  "ВиК" ЕООД - Смолян  Жалбата е изпратена до Община Смолян и до „ВиК“ ЕООД – Смолян за вземане на отношение по компетентност.
30. 24.08.2022г.  Постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле със нанесени смъртоносни рани, най – вероятно от мечка в землището на с. Триград.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

31. 25.08.2022г.  Постъпил по телефон.  Намерен труп на крава в землището на с. Ягодина, която най – вероятно е умъртвена от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

32. 25.08.2022г. Постъпил по телефон. Забелязана крава, която изостава от стадото. След оглед се установява, че има нанесени смъртоносни рани в областта на гърба и шията, които най – вероятно са нанесени от мечка в землище на с. Гьоврен.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

33. 27.08.2022г. Постъпил по „Дежурен телефон“.  В землището на с. Черешово, мечка е изяла два броя телета.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

34. 27.08.2022г.  Постъпил по „Дежурен телефон“. По пътя между с. Смилян и с. Кошница, е намерен мишелов, който е във видимо недобро състояние.  РИОСВ - Отдел „ПД“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № КК-01/27.08.2022 год.  По време на проверката е намерен жив екземпляр от вида Обикновен мишелов. При първоначален оглед са установени следи от паразити и липса на част от оперението. Поради невъзможност птицата да оцелее в естествена среда, същата е взета за транспортиране до Спасителен център за диви животни в град Стара Загора. Същият ден птицата умира, след което е загробена на подходящо място. Не са установени причините за увреждане на екземпляра и неговата смърт.
35. 27.08.2022г.   Постъпил по телефон. Сигнал за намерени трупове на коза, теле и яре в землището на с. Гълъбово. Животните най – вероятно са умъртвени от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

36. 27.08.2022г.  Постъпил по телефон. Сигнал за нападения от кафява мечка над теле в землището на с. Сливка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

37.  28.08.2022г.  Постъпил по телефон. Сигнал относно нападение на кафява мечка над теле в землището на село Загражден.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

38. 29.08.2022г.   Постъпил по електронна поща.  Сигнал относно намерени три броя ранени и два броя липсващи овце. Собствениците има съмнения, че нападенията е от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Ардино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка.

 

39. 29.08.2022г. Постъпил по „Дежурен телефон“. В землището на с. Змеица, мечка е изяла една овца.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

40. 29.08.2022г. Постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени отпадъци покрай екопътека „Дяволската екопътека“.  РИОСВ - Отдел „КОС“  По време на проверката е констатирано, че има наличие на изхвърлени битови отпадъци след бента в коритото на реката и по бреговете на р. Боринска. Констатирани са и разпилени битови отпадъци по брега на р. Боринска в района около голямата беседка, както и единично изхвърлени отпадъци от опаковки предимно туби и няколко автомобилни гуми. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсявания с битови отпадъци  и автомобилни гуми, като същите се предадат на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
41. 29.08.2022г. Постъпил по телефон. Сигнал за изядено теле от кафява мечка в с. Арда.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

42. 30.08.2022г. Постъпил по телефон.  Сигнал за убито теле от кафява мечка в землището на с. Триград.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

43. 30.08.2022г. Постъпил по телефон. В землището на с. Кестен, мечка е изяла една овца/шиле.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.08.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

       м. Септември    
1. 02.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Намерен труп на едно теле в дере под пасище в близост до землището на с. Гълъбово. Най – вероятно телето е умъртвено от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 03.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно запенване на р. Арда в района на „Дяволския мост“, община Ардино. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти и е съставен КП № АВ062/03.09.2022 год.  Извършен е оглед на р. Арда в участъка от Върбински мост до Дяволския мост и е констатирано запенване по повърхността на р. Арда в тихите участъци, без промяна на цвета в районите на Вехтино, Стоянов мост и Дяволски мост. В цитирания участък  не са установени зауствания на отпадъчни води от производства и/или канализационна мрежа на населени места. В района на Дяволски мост е извършено измерване на полеви показатели на водата. 
3. 04.09.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Намерен труп на крава под пътя Турян – Кремене, която най – вероятно е умъртвена от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 05.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Намерено мъртво теле в землището на с. Кошница, най – вероятно нападението е от кафява мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 10.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В землището на с. Триград е открит труп на крава, която най – вероятно е убита от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  11.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на крава, която е умъртвена от мечка в землището на с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 12.09.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано отглеждане на едър рогат добитък в животновъден обект в с. Малево.    Изготвено е писмо до сигнало подателя с информация, че РИОСВ – Смолян няма компетенции по изложеното в сигнала.
8. 14.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал за горене на отпадъци в с. Бял Извор, община Ардино.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-44/14.09.2022 год. От извършения оглед на място са установени следи от горене на отпадъци в дере под послесните къщи в с. Бял Извор, като мястото все още тлее и пущи. Предишният ден е извършена проверка на място и е съставен КП № ММ-43/13.09.2022 год. по повод образувано сметище с който е дадено предписание за почистване на замърсените с отпадъци площи. По време на проверката е започнало почистване на мястото. Дадено е предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци или нерегламентирано третиране на отпадъци.
9. 15.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на кобила м землището на с. Жребево. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 17.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В пасище в землище близо до с. Черешово, което е загладено с електропастир е намерен труп на юница. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 17.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 17.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Побеляване на р. Арда в района на Долен Рудозем.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № БХ-077/17.09.2022 год. Установено е, че водите на р. Малка след точката на заустване ат ХХ „Рудозем-2“ са с леко променен цвят във сиво. Взета е водна проба на изход, преди заустване в р. Малка. Непосредствено до точката на заустване има разположена площадка на която са разположени два броя товарни бетоновози, като при проверката се забелязват следи от измиване на площадката. Извършен е оглед на ХХ „Рудозем-2“ от долна преградна стена, където се извъва намиването на хвост до четвърти преливник, като водите са видимо бистри и чисти. Извършен е оглед на р. Арда в мястото на вливане с р. Малка и на мястото на подадения сигнал, при който се установиха леки след от замътване – посивяване само по левия бряг на р. Арда и р. Малка. Извършен е оглед и към с. Борие, като водите на реката са бистри и чисти. Взети са две водни проби.
12. 18.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Запенване и лоша миризма на р. Елховска в района на моста за с. Чепинци. Вероятно замърсяване от кравеферма.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е съвместна проверка на място и е съставен констативен протокол. По време на проверката е извършен оглед на р. Елховска от с. Войкова лъка до град Рудозем и е установено, че на мястото посочено в сигнала, водата е с променен цвят – зелен, като е замътена с мирис на оборска тор и има запенване. На около 100 м. след моста при град Рудозем, водата е с променен цвят – зелен, като е замътена с мирис на оборска тор и пяна. При градския стадион – водата е с променен цвят и е замътена. Взети са три проби от повърхностни води. Установено е, че от кравеферма и изсипана оборска тор в р. Елховска в участък, намиращ се под кравефермата в землището на с. Войкова лъка. Торта е била изсипана в имот и от имота е попаднала в рекат Елховска. Дадено е предписание да се отстрани оборската тор от р. Елховска, в участъка, намиращ се под кравефермата.
13. 19.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от обект за производство на пелети в землището на град Лъки.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ073/19.09.2022 год. По време на проверката е установено, че на обекта има инсталация за производство на пелети. В момента на проверката работи, като пелетите се произвеждат от трици, формирани от собствено производство. За сушене на материала се използва за гориво иглолистна дървесина. От извършения оглед на обекта е констатирано, че от аспирацията на пелет пресата и сушилнята се емитира неорганизирани прахообразни вещества в атмосферния въздух без да се улавят и събират за повторна употреба. Същите се натрупват зад сградата и подпорната стена към р. Лъкинска. Емитираните газове от сушенето на материалите се изпускат през комин, отстрани на сградата. Дадени са предписания: 1) да се удължи изпусквателното устройство (комин) минимум 5 м. над кота на производственото помещение, 2) да се монтира пречиствателно съоръжение за улавяне на прахообразните вещества на пресата и сушилнята. Предприети са административно – наказателни мерки.  
14. 18.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Открит труп на крава в землището на с. Планинско. Установена е липса на още едно теле, което не е открит Щетата най – вероятно е от мечка.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 20.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Замърсяване в района под кравеферма в землището на с. Бял Извор.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място и е съставен КП № БХ-078/20.09.2022 год. По време на проверката е установено, че в махала Диамандово, е разположен животински обект, в който се отглеждат 24 броя крави. В прилежащия терен под обекта има изхвърлена оборска тор, като същата е в близост до преминаващото дере ляв приток на р. Бял Извор. По време на проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води от обекта или торова маса. Към животновъдния обект няма изградено съоръжение за събиране и съхранение на торовата маса. Дадени са предписания: 1) да се изгради съоръжение за съхранение на торовата маса и да не се допуска достигане на тор в преминаващото дере; 2) да се извърши почистване на прилежащия терен под кравефермата от изхвърлената животинска тор. 
16. 20.09.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерено полуизядено младо конче в пасище в землището на с. Широка Лъка. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Широка Лъка“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка. 
17. 20.09.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Открит труп на крава, която скоро се оттелила в землището на с. Грохотно. Теленцето не е намерено. Най – вероятно щетата е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС Извора“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 21.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в землището на с. Сливка, което – най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 22.09.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. В пасище в землището на с. Чокманово, е открит труп на една крава, която най – вероятно е умъртвена от мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 24.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно открити трупове на два броя овце, които най – вероятно са умъртвени от мечка в землището на с. Гълъбово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 24.09.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Река Черна в района на „Карлък“ е побеляла и със силна миризма на нафта. Замърсяването е от р. Куртов Лом (Мунева река) в град Смолян. РИОСВ - Отдел „КОС“   Извършена е съвместна проверка на място и са съставени констативни протоколи от 24.09.2022 год. и от 25.09.2022 год. Извършен е оглед на р. Черна, р. Куртов Лом и дере, десен приток на р. Куртов Лов и е установено, че на обращалото на автобусите на кв. Каптажа, водата е видимо бистра и без миризма на нафта; до бензиностанция ОМВ – водата е видимо, бистра и без миризма; до хотел Соколица – водата е видимо бистра и без миризма на нафта; до пешеходен мост до административна сграда – водата е видимо бистра с мирис на нафта; р. Куртов Лом преди вливане на р. Черна – водата е видимо бистра с мирис на нафта; р. Черна „Карлък“ – водата е видимо бистра и без мирис на нафта. Извършен е оглед на площадковата канализация на ОМВ и е констатирано, че няма наличие на нефтопродукти. Не е установен източник на замърсяване. Взети са две проби на повърхностни води от р. Куртов Лом. На 25.09.2022 год. отново е проверена площадковата канализация и не са установени нефтопродукти. Не е установен източник на замърсяване. 
22. 26.09.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.   Сигнал относно изгаряне на отпадъци в землището на с. Фъргово, община Сатовча. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-48/28.09.2022 год. По време на проверката е установено, че в шивашко предприятие се извършва кроене и шиене на трикотажно облекло, като дейността е разпределена в две сгради. В една от сградите, където се извършва шиенето, отоплението е на електричество, а в другата, където се извършва кроенето, отоплението е с парно – локална инсталация с водогреен котел за твърдо гориво. Котела се намира в обособено котелно помещение, под кроялната. В момента на проверката котела работи и в него освен твърдо гориво, се изгарят и текстилни отпадъци. В котелното помещение се съхраняват около 5 кг. текстилни отпадъци (парчета плат). Предприети са административно наказателни мерки. 
23. 27.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на една овца и намерена втора овца, която е смъртоносно ранена. Щетите най – вероятно са нанесени от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 30.09.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В пасище е открит полузаровен, труп на козле в землището на с. Гълъбово, който най – вероятно е умъртвен от мечка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
       м. Октомври     
1.  03.10.2022г.  Сигналът е постъпил по „Български пощи“ ЕАД. Сигнал касаещ отглеждане на домашно животно, изхвърляне на оборска тор и наличие на неприятна миризма в землището на град Ардино.    Изготвено писмо с информация, че РИОСВ – Смолян няма компетенции по изложеното в сигнала.
2. 04.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Намерени умъртвени две овце в землището на с. Осиково. Най – вероятно овцете са умъртвени от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 04.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен умъртвен кон в местност „Чаирите“. Най – вероятно нападението е от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 04.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. В землището на с. Турян е открит труп на едно теле, липсват вътрешните органи и задните бутове. Най – вероятно телето е умъртвено от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.09.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 05.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на един бик в землището на град Смолян. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
6. 06.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Намерен труп на крава, която най – вероятно е умъртвена от кафява мечка в землището на с. Черешова ряка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
7. 07.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Намерени умъртвени пет овце в землището на с. Осиково. Най – вероятно овцете са умъртвени от мечка. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерени умъртвени три броя коне в землището на град Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 07.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерено е умъртвено едно теле в местност „Чаирите“. Най – вероятно телето е умъртвено то мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 07.10.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от комин на хотел в землището на град Рудозем, от който се носи задушлива миризма. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-057/07.10.2022 год. От извършената проверка на място е установено, че в котел се изгарят отпадъци от шивашкото производство , а именно парчета плат и изрезки от кроене на текстилни изделия, смесени с хартия и найлон, както и текстилна вата. В близост до котела са установени хартиени шпули с различен размер. От извършения оглед на района пред котелното помещение се констатираха чували с текстилни изрезки. Дадени са предписания да се преустанови незабавно изгаряне на отпадъци; да не се допуска изгаряне на отпадъци при отоплението, разположени към обекта; установете при проверката текстилни и други отпадъци да се предадат на лице, притежаващо съответните документи по чл. 35 от ЗУО. Предприети са административно наказателни мерки.
11. 07.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерен труп на конче в землището на с. Жребево. Най – вероятно нападението е от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка. 
12. 08.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В района на с.Треве е намерен труп на крава, частично заровен в гъсти храсти от хвойна и едно теле липсва. Щетата е нанесена най – вероятно от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 08.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерен е труп на теле в махала Малко Крушево, което е убито и ядено от кафява мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 10.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на теле, който е почти напълно изяден в землището на с. Планинско. Най – вероятно нападението е от кафява мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 15. 10.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. В пасище, оградено с електро пастир, в землището на с. Турян, е открит труп на едно теле, което най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 10.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. В пасище, оградено с електро пастир, в землището на с. Триград, е открит труп на едно теле, което най – вероятно е умъртвено от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 12.10.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в землището на с. Кочан.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ФА-003/14.10.2022 год. По време на проверката е констатирано, че в местността „Чувала“, с. Кочан под черен път водещ до селскостопански имоти над селото има изхвърлени строителни отпадъци, а именно: тухли, мазилка, плочки, парчета бетон, пластмасов бидон, картонени опаковки и няколко чувала с отпадъци и други разпилени в ската под пътя. Замърсената площ е около 10-15 кв. м. При извършената проверка в района на около 100 м. нагоре по черния път водещ към овчарника непосредствено до разклона е констатирана още една замърсена площ със строителни отпадъци с площ около 5 кв. м. Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи със строителни отпадъци, като същите се извозят до Регионалното депо за неопасни отпадъци.
18. 14.10.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние от вида „Бързолет“ в землището на к. к Пампорово. РИОСВ - Отдел „ПД“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-070/14.10.2022 год. По време на проверката е констатиран екземпляр от вида „Черен бързолет“, без видими наранявания, но с по – малка активност за летене. Птицата е иззета за осигуряване за временен подслон и в последствие е освободена в подходящ район.
19. 16.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерено е умъртвено едно теле в землището на с. Чокманово. Най – вероятно щетата е нанесена от кафява мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 16.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Намерен е труп на един брой теле в околностите на с. Сливка. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 16.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерен е труп на едно шиле в землището на с. Гълъбово. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 16.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерени са трупове на една коза, една овца и ранена една овца в землището на с. Гълъбово. Най – вероятно щетата е от кафява мечка.    „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 17.10.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно необходимост от изграждане на обществена тоалетна в с. Беден, община Девин.    Изготвено писмо с информация, че РИОСВ – Смолян няма компетенции по изложеното в сигнала.
24. 18.10.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци по пътя Смолян – Стойките.   РИОСВ - Отдел „КОС“ Изготвено е писмо с предписание за извършване на почистване на замърсения участък със строителни материали на пътя Смолян – Стойките. Извършен е последващ контрол от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-56. От извършения оглед на участъка на пътя е установено, че предписанието е изпълнено, а именно че са почистени замърсените площи.
25. 18.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерено е умъртвено едно теле в махала Исьовци между Треве и Сливка. Най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 18.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в землището на с. Треве. Най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 20.10.2022г. Жалбата е постъпила на място в Център административно обслужване.  Жалба относно извършващо изграждане на мост над река Черна и пътна връзка в град Смолян.    Установено е, че РИОСВ – Смолян няма компетенции по изложеното в жалбата.
28. 21.10.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно нерегламентирано сметище в землището на град Ардино. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-054/21.10.2022 год. От извършената проверка на място е установено, че зад чешма по пътя град Ардино – град Кърджали, в ската под пътя е установено, че работници от община Ардино са извършили почистване на терена. Събрани са битовите отпадъци; има около 16 броя излезли от употреба автомобилни гуми, които се събират още по време на проверката от работниците. Всички събрани отпадъци са извозени от общината. В края на проверката теренът е почистен и не са констатирани отпадъци.
29. 21.10.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно нерегламентирано сметище в землището на с. Бял Извор.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-055/21.10.2022 год. По време на проверката е установено, че в землището на с. Бял Извор, има ново изхвърлен чувал. В горния край на дерето има изровен стар найлон. В местност „Яманлар“ няма ново изхвърлени отпадъци. Констатирани са на две места събрани ново изхвърлени отпадъци примесени с пръст. Има видими следи от изкопаване на запръстявани отпадъци. Събрани са предимно найлони и посуда. Работници от кметството са събрали отпадъци в осем чувала. При проверката е продължило събирането на отпадъците. Извършен е оглед на цялото сухо дере от горния край до границата му, където са установени само единично изхвърлени битови отпадъци. Дадено е предписание да се почистят констатираните при проверката битови отпадъци.
30. 21.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на една овца в землището на с. Кестен. Най – вероятно щетата е нанесена от кафява мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 21.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерен е труп на една крава в землището на с. Михалково. Най – вероятно е умъртвена от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Михалково“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 21.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
32. 21.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в землището на с. Триград, което най – вероятно е умъртвено от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 33.  22.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерени трупове на един коч и едно яре в землището на с. Гълъбово, които най – вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
34. 24.10.2022г. Жалбата е постъпила на място в Център административно обслужване.  Жалба относно изграждане на обект „Сграда за складово – логистична и търговска дейност“.    Изготвено писмо с информация, че РИОСВ – Смолян няма компетенции по изложеното в сигнала.
35. 24.10.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерени трупове на две овце в землището на с. Триград. Междувременно в пасище е установен скъсан електро пастир и труп на едно теле. Щетите най – вероятно са нанесени от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 27.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на едно теле в околностите на с. Сливка. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 27.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
37. 28.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. В местност „Потока“ е намерен труп на крава. Най – вероятно щетата е нанесена от кафява мечка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
38. 28.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на овца, която най – вероятно е умъртвена от кафява мечка в землището на с. Сливка. Забелязана е и една овца, която е ранена в областта на гръбначния стълб.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
39. 28.10.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Под основен горски път от град Неделино към с. Еленка е намерени трупове на овце, които най – вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.10.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
40. 31.10.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно замърсяване с битови отпадъци на път III-865 до чешма в землището на с. Бял Извор.  РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-063/01.11.2022 год. Сигналът е подаден и до Общинска администрация – Ардино, които след получаването му са предприели мерки по почистване на замърсяванията с отпадъци. От извършената проверка на място, не са констатирани изхвърлени битови и/или други отпадъци. В близост до чешмата има поставен съд за битови отпадъци.
41. 31.10.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изтичане на вода, оцветена в червено от тръба в град Рудозем.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен констативен протокол. В момента на проверката е извършен оглед на река Арда в участък намираш се от водохващането на РОФ до бензиностанцията, надолу по течението на реката в землището на град Рудозем. В този участък е установено, че водата на река Арда при водохващането е видимо бистра и няма следи от замърсяване; при стоманобетоновия мост – водата е видимо бистра; водата на река Арда преди бензиностанцията е видимо бистра и без следи от замърсяване. По време на проверката е установено, че в десния бряг на река Арда е изградена корекционна стена в основата на която изтича дренажна вода и се зауства в реката. Водата е станала тъмно червена – светло кафява. При проверката са взети две проби.
       м. Ноември    
1. 03.11.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Горене на гуми, ремъци. Има пушек и силна задушлива миризма, около района на кв. Райково, гр. Смолян РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП № ММ-57/03.11.2022г. По време на проверката са огледани три броя автосервизи и територията около тях, като не е установено горене на гуми и ремъци, няма пушек и няма задушлива миризма.
2. 04.11.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Намерени са труповете на четири овце и е установена липсата на още четири овце в землището на с. Сливка. Щетата най- вероятно е от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 04.11.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Открит труп на една крава в землището на с. Ягодина. Щетата най-вероятно е от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 05.11.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   В пасище в землището на с. Гълъбово е открит труп на една коза, която най – вероятно е умъртвена от кафява мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 07.11.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разрушаване на сграда, от която се вдига прах  в землището на с. Кочан.  Община Сатовча Сигналът е изпратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
6. 07.11.2022г.   Сигналът е постъпил по телефон.   Намерени трупове на три броя овце и на една коза в землището на с. Гълъбово, които най-вероятно са умъртвени от кафява мечка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 10.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.   Установено теле с тежки наранявания, чийто състояние започва да се влошава, въпреки предприетите мерки за лечение. Предполага се че нараняванията са в следствие от нападение на кафява мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 10.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.   Намерени трупове на пет броя животни и липса на едно теле, които най-вероятно са умъртвени от кафява мечка в землището на с. Сливка. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 11.11.2022г. Сигналът е постъпил по ел. поща.    Сигнал относно нарушаване на границите на имот в с. Старцево. Община Златоград  Сигналът е препратен до Община Златоград за взимане на отношение по компетентност.
10. 12.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.   Установена е липса на 17 броя овце, като след предприето търсене е открит труп на една овца в близост до държавната граница с Гърция в землището на с. Сивино.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.
Извършена е последваща проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
11. 13.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.   В пасище на землището на с. Триград са открити труповете на едно теле и едно шиле, които най-вероятно са умъртвени от мечки.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
12. 14.11.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно системно изхвърляне на отпадъци в частен имот в землището на Пампорово.  РИОСВ - Отдел „КОС“   Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП № ММ-59/14.11.2022г. По време на проверката е установено, че посока град Смолян-к.к Пампорово има изхвърлени отпадъци, предимно строителни. Отпадъците са на площ около 100-150 кв.м., като една част са върху имота, друга в бетонен канал. Непосредствено до гореописания имот са установени две купчини битови и строителни отпадъци. Дадено е предписание да се предприемат мерки за установяването на нарушителя и/или да се почистят замърсените площи.
13. 14.11.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно горено на гуми в с. Бял Извор. Носи се неприятна и задушлива миризма в атмосферния въздух.   РИОСВ - Отдел „КОС“ Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен КП № СС-060/14.11.2022г. По време на проверката е установено, че в землището на с. Бял Извор се извършва нерегламентирано изгаряне на биоразградими отпадъци (треви, клони и други градински отпадъци) и единични битови ( дюшек, кашони, опаковки) отпадъци. Още по време на проверката, огънят е изгасен. Не е констатирано изгаряне на автомобилни гуми или части от тях, както и няма събрани такива в близост. Дадено е предписание, да не се допуска нерегламентирано третиране на отпадъци.
14. 14.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен труп на теле в землището на с. кошница, което най-вероятно е умъртвено от кафява мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 16.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерени три трупа на овце и липсата на още две овце в околностите на с. Гълъбово. Нападението най-вероятно е от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 17.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 18.11.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Намерени умъртвени две овце в землището на село Гълъбово. Най-вероятно щетата е от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 18.11.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Намерена умъртвена една овца в землището на с. Триград. Най-вероятно е умъртвена от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 18.11.2022г.  Сигналът е постъпил на място в "ЦАО" Жалба относно водосток, който се затлачва.    Изготвено писмо до жалбоподателя с информация, че РИОСВ-Смолян няма компетенции по изложеното в жалбата.
19. 22.11.202г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерени разбити и разпилени кошери в землището на с. Триград, които най-вероятно са разбити от кафява мечка.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 23.11.2022г. Сигналът е постъпил по ел. поща.  Сигнал за замърсяване на река Елховска.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти от РИОСВ-Смолян и е съставен КП-№ БХ-098/23.11.2022г. По време на проверката е констатирано, че замърсени води от площадката  на кравефермата се заустват във водосток, а оттам в р. Елховска без необходимото за това разрешително. Взета е водна проба отпадъчни води на изход събирателна шахта преди заустване във водостока. Водите на река Елховска са с видимо променен цвят и носеща се неприятна миризма на оборска тор, а по повърхността се е образувала пяна. Предприети са административно наказателни мерки.
21. 26.11.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерени трупове на две шилета и едно яре в землището на с. Гълъбово, които най-вероятно са умъртвени от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 26.11.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
       м. Декември    
1. 01.12.2022г. Сигналът е постъпил по дежурен телефон  Натрупани отпадъци в язовир Въча, около рибарниците. РИОСВ - Отдел „КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и е съставен КП № ФА-010/08.12.2022г.. По време на проверката е установено наличието на 7-8 бр. излезли от употреба гуми ( ИУГ). Дадено е предписание да бъдат почистени констатираните ИУГ.
2. 05.12.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно изтичане на отпадни води от канализацията в гр. Неделино.  Община Неделино  Сигналът е изпратен до община Неделино за взимане на отношение по компетентност.
3. 05.12.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерени трупове  на две овце в землището на с.Триград, които най-вероятно са умъртвени от кафява мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.12.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 05.12.2022г. Сигналът е постъпил по ел. поща.  Сигнал относно образувало се е нерегламентирано сметище под църквата „Свети Георги“ в Смолян  Община Смолян  Сигналът е изпратен до община Смолян за взимане на отношение по компетентност.
5. 16.12.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  В местност в с. Бориково е намерен труп на едно теле, а друго липсва от стадото. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 16.12.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  30.12.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Изтичане на обратни води от шахта, намираща се под моста по пътя за гимназията в град Ардино.  Община Ардино Сигналът е изпратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност. 
7. 31.12.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Намерен труп на една юница в землището на с. Триград. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.12.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 04.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща

Сигнал относно публично излагане на два екземпляра от защитен вид „видра“. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ПС-001/04.01.2021 год. От извършената проверка е установено, че описаните в сигнала препарирани животни от защитен вид „видра“ са премахнати и не са налични. Преписката е изпратена до Районна прокуратура за изясняване на случая, съобразно техните правомощия и компетентност.
2. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в район на Община Ардино.  ОД „БХ“ – Кърджали и Община Ардино Сигналът е препратен до ОД „БХ“ – Кърджали и до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
3. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконно сметище от автомобилни гуми по пътя за село Гоздевица. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е дадено предписание на Община Смолян за почистване на нерегламентираното замърсяване.
4. 04.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в чували в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
5. 18.01.2021г.

Сигналът е постъпил по електронна поща.

Сигнал относно публикувана обява в интернет, свързана с предлагане за продажба на жив екземпляр от вида лисица. ТП „ДЛС - Извора“ Сигналът е препратен до ТП „ДЛС - Извора“ за предприемане на действия относно изясняване законността на придобиване на живия екземпляр от вида лисица.
6. 20.01.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно  разпространение на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-003/20.01.2021 год. По време на проверката са установени торбички, върху опаковката на които няма посочени седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара, а също така няма и обозначение „торбички за многократно използване“. Установените торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и тъй като производителите не са в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян, задължените лица ще бъдат изпратени за проверка.
7. 20.01.2021г.

Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.

Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян.

РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-004/20.01.2021 год. По време на проверката са констатирани пластмасови торбички за които няма опаковка и не може да се определи техния произход. Тези торбички не отговарят на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се представи в РИОСВ – Смолян документ за заплатена продуктова такса за констатираните по време на проверката торбички.
8. 26.01.2021г.   Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно изхвърлени автомобилни гуми в близост до реката в град Златоград, след разклона за Гърция. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и Община Златоград и е съставен КП № БР-03/04.02.2021 год. От извършената проверка е констатирано, че в частен имот има натрупани излезли от употреба автомобилни гуми. В реката не са установени изхвърлени гуми, а само такива, които са използвани за укрепване на ската към частните имоти. Не са констатирани замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци. Дадено е предписание на Община Златоград да се идентифицира собственика на имота и да се почистят излезлите от употреба гуми, като същите се предадат на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
      м. Февруари     
1. 01.02.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разравяне и нарушаване структурите на екопътеки край село Орехово и безпокойство на животни. ЮЦДП - гр.Смолян Сигналът е препратен до ЮЦДП – град Смолян и община Чепеларе.
2. 25.02.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно запрашаване на въздуха в кв. Устово, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" По време на проверката е констатирано, че във връзка с изпълнение на програмата за намаляване на замърсяването с ФПЧ е предвидено да се извършва обработка на уличната мрежа против обледеняване с химични препарати в централна градска част. Извършена е проверка в кв. Устово и е констатира, че зимното поддържане се извършва с пясък. Същият се събира след приключване на зимния сезон. При проверката е констатирано, че се извършва интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян, както и на други части от града, с което неможе да се прилагат едновременно мерките заложени в програмата за КАВ и изпълнение на интегрирания проект.
      м. Март     
1.   04.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно оцветяване на водите на река Елховска в тъмно зелено.  РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Пловдив и Община Рудозем и е съставен КП № АВ 008/03.03.2021 год. По време на проверката е констатирано, че река Елховска е с променен цвят (жълто-кафяв), като водите се разпенват и се усеща миризма на оборска тор. От извършения оглед е установено, че промяната на цвета на водата в реката е след вливане в дере Бурецки дол. При извършен оглед на дере Бурецки дол е констатирано, че водите на дерето са променени в жълто – кафяв цвят преди и след Регионално депо за неопасни отпадъци град Рудозем, с което се изключва замърсяването да е от дейността на депото. По време на проверката е констатирано, че замърсяването на дерето е в следствие на изсипана оборска тор водосток на път с. Бърчево – с. Равнината. Взети са три броя водни проби на повърхностни води. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № АВ 009/04.03.2021 год. По време на проверката е установено, че атмосферните води преминаващи през площадката са изведени в крайпътната канавка без пречистване на републиканския път, след което се оттича в река Елховска. В крайпътната канавка има следи от изнесена оборска тор и е констатирано заустване на отпадъчни води с бял цвят в дъждопреливна шахта на преминаващо дере  по границата на обекта, след което се заустват в река Елховска без да има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Дадени са предписания да се почисти крайпътната канавка от оборската тор и да се преустанови заустването на отпадъчни води  и да се ограничат смесването на дъждовните с оборска тор от площадката. Предприети са административно наказателни мерки.

2.  04.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно спукана отходна тръба до писта № 7 и носене на неприятна миризма в к.к. Пампорово. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и „ВиК“ ЕООД и е съставен КП № ЛМ-002/05.03.2021 год. По време на проверката е установено, че е запушена ревизионната шахта и отвеждащия канал след нея. Отпадъчната вода прелива през капака на ревизионната шахта и се оттича свободно по терена на ски писта № 7. Дадено е предписание да се предприемат мерки за отпушване на ревизионната шахта и канала след нея. След извършен последващ контрол от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че предписанието е изпълнено.
3.  08.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно побеляване на р. Малка Арда. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БДИБР-Плвдив и РЛ-Смолян и са съставени КП №ЛМ-003/07.03.2021г. и КП №СМ-43/07.03.2021г.По време на проверката е извършен оглед на р.Кутелска от с.Кутела до сливането и с р.Малка Арда. Водите на реката са бистри без видимо замърсяване. Извършен е оглед на дерето и е установено, че няма заустване и водите са чисти без видимо  замърсяване. Извършен е оглед и на р.Малка Арда в района на с.Петково, като водите на реката са чисти без видимо замърсяване. Направен е оглед на дерето приток на отпадъчните води от „Дом за възрастни хора“ – с.Петково и на р.Малка Арда в района на с.Малка Арда и кв.“Ропите“. като в района на „Ропите“ по повърхността плуват малки пенообразни петна.на две места около моста са образувани две петна от пенообразно вещество с бял цвят и без мирис. При огледа не е установено наличие на умряла риба. По време на проверката не е открит друг източник на замърсяване.
4.  09.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерени две птици в безпомощно състояние в град Смолян, кв. Устово. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/09.03.2021 год. По време на извършената проверка са открити две птици в безпомощно състояние без възможност за летене. Екземплярите са млади от вида Горска улулица. При първоначален оглед не са установени наранявания. Птиците са взети и са транспортирани и предадени на Спасителен център за диви животни град Стара Загора. 
5.  10.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на дере с отпадъци на ул. „Младост“, град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
6.  12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-008/17.03.2021 год. По време на проверката не са установени съхранени пластмасови торбички с/или без способ за захващане. Не е установено, извършване на търговска дейност с нерегламентирани торбички.
7.   12.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно установено петно от нефтопродукт, причинено от изхвърлен филтър в река Върбица. Община Златоград  Извършена е незабавна проверка от експерти на Община Златоград. По време на проверката е установено наличието на мазни петна със син оттенък, които излизат от дъното на речното корито с размери 35-40 см. Мястото е локализирано и е извадена от дълбочина на около 50 см. Автомобилна част – механизъм от маслен амортесьор. След изваждането му, е преустановено образуването на последващи петна в коритото на реката.
8.  15.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно побеляване на река Арда след бетонов възел в посока град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № ВВ-001/14.03.2021 год. По време на проверката е установено, че на площадката се извършват подготвителни дейности. На 13.03.2021 год. е извършено почистване на утаителите на ТМСИ, от където най – вероятно се  получило замътването на реката. По време на проверката не е констатирано заустване на отпадъчни води в коритото. Водите на реката са бистри, с непроменен цвят. Не са констатирани отложения по дъното на реката, но по ската по протежение на площадката са констатирани разпилени автомобилни гуми и битови отпадъци. Дадено е предписание да се почисти утаителят на Бетоновия възел, като утайките се третират по начин, недопускащ замърсяване на околната среда и да се почисти ската на реката.
9.  16.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно променен цвят на река Чепинска, като по повърхността плува пяна. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив, РЛ – Смолян и Община Рудозем и е съставен КП № СМ-49/16.03.2021 год. По време на проверката водите на р. Чепинска са бистри, без следи от разпенване, с естествена аерация. Установено е, че от отходна тръба изтичат минимални количества отпадъчна вода с битово – фекален характер. Тази тръба е свързана с обща площадкова канализация. В същия ден е извършена и профилактика на тази канализация, като с „WOMA“ е продухвана и прочиствана запушена канализация в района. Вследствие на тази профилактика, в река Чепинска са се заустили замърсени води, които са предизвикали разпенване и размътване на водите й. Взети са водни проби преди и след отходната тръба.
10.   17.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изпускане на гъст дим от обекти(хотели и дърводелски цех) в град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ 012/17.03.2021г. По време на проверката е констатирано, че не се изпуска гъст дим, който да се разнася над града. Констатирано е, че обектите използват горива, които не са забранени при горивните процеси. При извършен оглед на котелските помещения на обектите, не са установени изгаряния на отпадъци.
11.  18.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно носещи се петна с пяна по водите на река Малка Арда между селата Малка Арда и Оряховец, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № РФ-12/18.03.2021 год. По време на проверката е установено, че в района на Шарков мост в р. Кутелска имя пяна с бял до жълтеникав цвят, която се е задържала в тихите места на реката. Пяната е с характерна миризма на риба. При извършен оглед на цялото протежение на р. Кутелска е установено, че в дере приток на р. Кутелска се вливат води от рибаник, изграден под производствено хале. За почистването на водите няма изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, тип мазнинозадържател.  По време на проверката, водите в рибарника са видимо чисти и бистри. Дадено е предписание да се изгради мазнинозадържател за формирането на отпадъчни води от дейността.
12.  19.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изливане на мръсните води от с. Вълкосел в частен имот. Община Сатовча  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност. 
13.  26.03.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно заключен контейнер за битови отпадъци в частен имот, находящ се в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
14.   30.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно струпани боклуци от извършване на дейност по саниране в град Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
15.  31.03.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изкарана обратна вода, която тече по главния път в село Бял Извор. Община Ардино  Сигналът е препратен до Община Ардино за вземане на отношение по компетентност.
      м. Април     
1.  01.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:
- КП № СС-011/02.04.2021 год. По време на проверката е установено, че се предлагат пластмасови торбички с дръжки, произведени по заявка. Върху опаковката на торбичките, както и на тях, няма обозначение за наименование, седалище и адрес на лицето, което ги пуска на пазара. Няма и надпис „Торбичка за многократно използване“. Предлагат се пластмасови торбички с дръжки, на които върху торбичките няма обозначения: наименование, седалище и адрес на производителя, както и „Торбичка за многократна употреба“. В обекта се предлага и пликове без дръжки, които се използват само за първична опаковка. На видно място в обекта е посочена цена за малки и големи торбички, съгласно изискванията на „Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса “.
- КП № СС-012/02.04.2021 год. 
По време на проверката е констатирано, че в обекта се предлагат полиетиленови пликове без дръжки. Предлагат се и пластмасови торбички с дръжки. На видно място в обекта е посочена цена за брой торбичка. От извършената проверка не са установени торбички, които не отговарят на нормативните изисквания и допълнителни за които следва да се заплаща продуктова такса. 

2.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно увреждане на частни имоти от преминаващи автомобили в района на Смолянските езера. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  02.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разхвърлени боклуци в горските площи в град Смолян. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  06.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно разпиляване на кокали, кожи и оборска тор в село Срънско.  Община Ардино Сигналът е препратен до Община Ардино и до ОД „БХ“ за вземане на отношение по компетентност.
5.  09.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена мъртва риба в естествен водоем в град Рудозем. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-010/09.04.2021 год. По време на проверката е установено, че в частен имот в собствен водоем се отглежда риба, като част от нея е умряла, а други риби са в добро жизнено състояние. В района на рибарника няма видими следи от замърсяване на околната среда и водите в река Малка Арда. Извършен е оглед на река Малка Арда и река Арда като не е установено видимо замърсяване на водите.
6.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, Община Смолян и РУ на МВР – Смолян. На установените излезли от употреба МПС са поставени стикери за премахване на същите в определен срок.
7.  13.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно разпилени боклуци в село Стърница. РИОСВ - Отдел"КОС" Сигналът е подаден и до Община Баните, които още при получаването му, предприемат действия по почистване на отпадъците. При извършената проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян е установено, че същите са събрани в чували и приготвени за извозване до Регионално депо.
8.  17.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище край град Девин. РИОСВ - Отдел"КОС" Дадено е предписание на Община Девин да се почистят замърсените места с отпадъци. При извършен последващ контрол и съставен КП №  ММ-08/23.04.2021 год. е констатирано, че предписанието е изпълнено и отпадъците са почистени и извозени.
9.  18.04.2021г. Публикация в социалната мрежа. Сигнал относно запенване  на река Малка Арда, община Баните. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № БХ-013/18.04.2021 год. Извършен е оглед на р. Кутелска от началото на селото и вливащите се дерета в нея до последната му къща по течението на реката. Извършен е оглед на дере приемник на отпадъчни води на МПП, както и в точката на заустване след пречиствателното съоръжение. В този участък не е констатирано запенване. Извършен е оглед при вливането на р. Кутелска в река Малка Арда посока Шарков мост. В този участък е установено запенване на реката по нейните краища и в тихите места по течението. Водите на река Малка Арда, идващи от с. Виево до вливането на р. Кутелска са бистри и без следи от пяна. Извършен е оглед на р. Малка Арда в района на с. Петково, като водите са без видимо замърсяване. При огледа на р. Малка Арда на няколко места е забелязано запенване по края на течението в тихите места. Взета е водна проба за анализ от мястото. При извършен оглед на участъците по р. Кутелска и р. Малка Арда не е установен източникът на замърсяване.
Извършена е проверка на участък от устието на р. Кутелска с р. Малка Арда от местност „Шарков мост“ до с. Кутела. Установено е неразрешено заустване на отпадъчни води чрез PVC тръба в дере, преминаващо под Кметство – с. Кутела и ляв приток на р. Кутелска. Извършена е повторна съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-022/23.04.2021 год. По време на проверката са проведени тестове с цветен разтвор на вода и калиев перманганат на тръбопроводи с начало ревизионна шахта за отпадъчни води и външен подов сифон, находящи се на външна площадка на ниво и пред съществуващо котелно, с цел установяване местата на отвеждане на отпадъчните води, точките на заустване и дали същите се третират по начин, регламентиран в законодателството. Предприети са административно наказателни мерки.
10.  23.04.2021г. Сигналът е постъпил по ел.поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище по пътя Рудозем – Смолян. Община Смолян  Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
11.  26.04.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен шум  от дейност на рязане на скално – облицовъчни камъни в село Крибул. Община Сатовча Сигналът е препратен до Община Сатовча за вземане на отношение по компетентност.
12.  29.04.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно нерегламентирано сметище на територията на с. Любча, община Доспат. Община Доспат Сигналът е препратен до Община Доспат за вземане на отношение по компетентност. 
      м. Май    
1.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци в село Стойките. Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
2.  05.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно констатирани нарушения при водене на сечи в района на х. Кабата и връх Цирикова черква. РДГ - Смолян Сигналът е препратен до Регионална дирекция по горите - Смолян за вземане на отношение по компетентност.
3.  07.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно вдигане на шум и прахово замърсяване на околната среда от извършване на ремонтни дейности в град Смолян.  Община Смолян Сигналът е препратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
4.  09.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно струпани незаконни отпадъци в имот в село Стойките. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-009/12.05.2021 год. По време на проверката са констатирани 4-5 чувала с отпадъци от битов характер. В хода на проверката отпадъците са почистени.
5.  14.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изсипан цвик в река Чепеларска.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № РФ-17/14.05.2021 год. При проверката е установено, че от спукан канализационен колектор изтичат отпадъчни води в дере, приток на р. Чепеларска. Тези отпадъчни води са с характерен мирис на води от млекопроизводство с бял цвят. Има отложени по дъното на реката характерни биологични налепи. Взета е водна проба от отпадъчната вода, изтичаща от пробива в канализационния колектор, преди заустването в дерето. Дадено е предписание да се възстанови целостта на канализационния колектор, част от канализационната система на град Чепеларе.
6.   21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно изхвърлена оборска тор до река Чепеларска. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и Община Чепеларе и е съставен КП № ЕН-022/01.06.2021 год. От извършената проверка е установено съхранение на оборска тор в частен имот. Площадката, където се съхранява оборската тор е с твърда основа – асфалт и бетонова стена, ограничаваща достъпа до река Чепеларска. При проверката не е констатирано изтичане на оборска тор и замърсяване на коритото и водите на реката. В близост до площадката с торта и в непосредствена близост до път II-86 е установена замърсена площ с битови отпадъци и строителни отпадъци. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени.
7.  21.05.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на горска територия с битови отпадъци на територията на с. Чепинци. Община Рудозем Сигналът е препратен до Община Рудозем за вземане на отношение по компетентност.
8.  25.05.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно изхвърлени отпадъци от автомобил в района на разклона за пътя за връх „Перелик“, местност „Превала“. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № РД-011/25.05.2021 год. По време на проверката са установени един брой хартиена опаковка, два броя метални кенчета и няколко разпилени пластмасови опаковки. Същите отпадъци са почистени по време на проверката и е направена допълнителна оборка на района.
      м. Юни    
1.  04.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерено малко мече без майка на асфалтов път град Смолян – град Рудозем. РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-25/04.06.2021 год. По време на проверката е установено, малко мече качено на дърво на височина 25м. Мечето е оставено без човешко присъствие, в случай, че майката е наблизо да се съберат заедно. При повторно посещение на мястото е установено, че мечето е слязло от дървото и върви само по асфалтовия път. Впоследствие отново се качва на по – ниско дърво. След час и половина, мечето е уловено от дървото, без да се наранява и упоява. Екземплярът е транспортиран същата вечер и предаден на „Парк за танцуващи мечки град Белица“.
2.  05.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изтичане на отпадъчни води от преработка на инертни материали, които замърсяват река Въча.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив и РЛ-Смолян и е съставен КП № ВВ-011/05.06.2021 год. По време на проверката е установен емитер на отпадъчни води ТМСИ. От дейността на обекта се формират отпадъчни води, които изтичат гравитачно (самотек) и се заустват в река Въча. Пречиствателното съоръжение – утаител е запълнено над максималният си обем и не се осъществява пречиствателен процес-утаяване и избистряне на отпадъчните води. Взета е проба от отпадъчна вода преди заустване в река Въча. Дадени са предписания да се преустанови незабавно заустването на непречистени отпадъчни води и да се приведе в нормално експлоатационно състояние пречиствателното съоръжение. Още по време на проверката е преустановено изтичането на отпадъчни води в река Въча.
3.  08.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на град Девин. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Извора“ и е съставен Протокол от 08.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4.  09.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Лъка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 09.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелен кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой овца. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
6.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно предлагане на нерегламентирани торбички на територията на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени Констативни протоколи:

КП № СС-027/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Установените размери не отговарят на изискванията съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дадено е предписание да се заплати продуктовата такса за -          констатираните при проверката торбички, неотговарящи на изискванията.

-  КП № СС-028/10.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, неотговарящи едновременно на изискванията от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Производителите на торбичките не са в териториалния обхват на Смолян, поради което информацията е препратена.

-  КП № СС-028/11.06.2021 год. – По време на проверката са установени пластмасови торбички с дръжки, върху които няма никакво обозначение за лицето, което ги пуска на пазара и „торбичка за многократно използване“. Дадено е предписание да се заплати продуктова такса, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса.

-  КП № СС-029/11.06.2021 год. – По време на проверката не са установени пластмасови торбички с дръжки, използват се само пликове без дръжки. 

8.  10.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно паднало щъркелче от гнездо в село Борино. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-033/10.06.2021 год. По време на проверката е установено, че малко щъркелче е паднало от гнездо. Екземпляра е жив и без видими наранявания. Извършена е организация по връщане на екземпляра в гнездото чрез вишка.
9.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно запрашаване в работна среда в шивашки цех на територията на Община Сатовча.  Дирекция „Инспекция по труда“   Сигналът е препратен до Дирекция „Инспекция по труда“ за вземане на отношение по компетентност.
10.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно видяно малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под главния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-028/11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“.
11.  11.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на два кошера в землището на град Златоград. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 11.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  12.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Полковник Серафимово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 12.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху два броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  13.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно видяна малко мече без майка в началото на град Чепеларе, под гладния асфалтов път град Смолян – град Чепеларе – Пловдив.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-029/13.06.2021 год. По време на проверката е установено, че повече от два часа малкото мече е само и в близост до главния път Смоля – Чепеларе – София. Мечето е без видими наранявания. Уловено е, без да се наранява и упоява. Създадена е организация за транспортирането му до „Парк за танцуващи мечки с. Белица“. 
14.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно посиняване на водите на река Малка в регулационните граници на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР-Пловдив, РЛ-Смолян и Община Златоград и са съставени КП №4/14.06.2021 год. и КП № КЖ-098/14.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че в района на образувалото се петно и над него срещу течението на река Малка няма емитери на отпадъчни води. Петното е било в средата на течението. В началната точна на образуване на петното не е намерен предмет, който да е причинител на оцветяването. След 10-15 минути, оцветяването се е разнесло и ново не се е появило. Към 17 часа, водите на реката са били чисти и бистри, без никакви следи от оцветяване.
15.  14.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно незаконно сметище в град Девин.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-18/16.06.2021 год. По време на проверката е констатирано, че се има предвид претоварната площадка за битови отпадъци в град Девин, тъй като е допуснато престояване на около 100 т. битови отпадъци преди транспортирането им за депониране. Установено е, че струпването на по – голяма количество отпадъци се дължи на аварирала техника. Дадени са предписания, битовите отпадъци на площадката да бъдат депонирани на Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Барутин, отпадъците в близост до къщите да бъдат почистени и да не се допуска престояване на битови отпадъци на площадката, като същите да се извозват ежедневно.
16.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Здравец. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Кормисош“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху седем броя кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17.  15.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Ардино“ и е съставен Протокол от 15.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно незаконни сметища в землището на град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени констативни протоколи:

-  КП № СС-030/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Смилян не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са замърсени площи, за които е дадено предписание същите да бъдат почистени.

-  КП № БР-34/18.06.2021 год. – По време на проверката в с. Могилица, не са констатирани нерегламентирани сметища. Установени са единични изхвърлени битови отпадъци, които са почистени още по време на проверка. Дадено е предписание относно създаване на възможност за оглед на цялостния участък под центъра за наличие на отпадъци и при констатиране на такива, същите да бъдат почистени.

19.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно нерегламентирано сметище и незаконна кариера за добив на трошена каменна настилка на територията на с. Любча, община Доспат.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ММ-19/24.06.2021 год. Сигналът е постъпвал в РИОСВ – Смолян и през месец април, за който е изпратено писмо с предписание до Община Доспат. По време на извършената проверка на 24.06.2021 год. е установено, че отпадъците са почистени. За незаконният добив на подземни богатства, съгласно Закона за подземните богатства, РИОСВ няма компетентност.
20.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 18.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху рамкови кошери, пчелни семейства, пчелни рамки и един брой магазин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21.  18.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопански животни в землището на с. Стойките. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско животно. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на с. Страшимир.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24.  19.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на селскостопанско имущество в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 19.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопански животни. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 22.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  22.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 23.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27.  23.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на фотокапан и хранилка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху фотокапан и автоматична хранилка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28.  25.06.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 25.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29.   27.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на пчелин в землището на град Златоград.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 27.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху един брой кошер. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30.  30.06.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка на хранилка за диви свине в землището на с. Сивино.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 30.06.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху автоматична хранилка за диви свине. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Юли     
1.  01.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Турян.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 01.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  02.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно видяна мъртва риба в язовир Доспат по пътя към Сърница. РИОСВ – Пазарджик Сигналът е препратен до РИОСВ – Пазарджик за вземане на отношение по компетентност. 
3.  03.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци в местност „Малко Чокманово“.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ВВ-020/03.07.2021 год. По време на проверката е установено, че в имот, находящ се в местност „Малко Чокманово“ са депонирани строителни отпадъци. Отпадъците са от ремонт на сградата на бившата Топлофикация Смолян и са извозени от камиони. Дадено е предписание да се почистят констатираните строителни отпадъци, като същите да бъдат предадени на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
4.  04.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 04.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5.  04.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Крайна.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 05.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  06.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно помътняване на водите на р. Черна след точката на заустване на отпадъчни води от ГПСОВ – Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-38/06.07.2021 год. По време на проверката е констатирано, че вследствие на проливни и интензивни валежи, паднали на територията на град Смолян е завишен оттока на отпадъчни и дъждовни води към ГПСОВ. Поради извършваните СМР по „Втори воден цикъл на град Смолян“, ведно с дъждовните и отпадъчни води към ГПСОВ се транспортира и завишено количество пясък и други отпадъци, които се утаяват и наслагват в пространството между груба и фина решетки на вход. По този начин се получава подприщване на водното ниво и преливане на непречистени отпадъчни води през авариен преливник на вход станция. Предприети са мерки  от „ВиК“ ЕООД – Смолян за изваждане на пясъка и утайката и почистване на пространството между двете решетки. 
7.  09.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка в района на село Момчиловци.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 09.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  12.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щата от кафява мечка в землището на община Баните.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 12.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9.  15.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка в землището на село Чуреково.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 15.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10.  17.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в землището на град Чепеларе.   РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП №ГГ-046/17.07.2021 год. По време на проверката е установено, че млад екземпляр от вида Чухал стои на земята в двор на къща в град Чепеларе, в съседство на път от републиканската пътна мрежа за град  Пловдив. Птицата е жизнена, без видими наранявания и заболявания. Същата е уловена и преместена на 200 м. в северна посока на безопасно за нея място през светлата част на деня, като е оставена на клон на дърво. При повторно посещение на мястото на оставяне, птицата е констатирана на същото дърво, видимо жизнена, като е направила прелет.
11.  19.07.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно мечка с две малки мечета в близост до населени места в землището на село Могилица.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-047/20.07.2021 год. По време на проверката е установено, че мечка се е качвала на плодно дърво (череша), за да се храни в близост до населеното място.
12.  20.07.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на община Девин. „ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 20.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  27.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Триград.  „ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 27.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  27.07.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Чуреково.  „ГБР"   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Михалково“ и е съставен Протокол от 27.07.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15.  28.07.21021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изливане на цвик от млекопреработването в землището на село Бял Извор, община Ардино. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-038/29.07.2021 год. По време на проверката са установени три участъка от имот, с изсъхнала тревна растителност, като на констатираните площи се усеща миризма, характерна за млекопреработвателната промишленост. Дадено е предписание за предприемане мерки за недопускане замърсяването на почви от дейностите по млекопреработване на територията на с. Бял Извор, община Ардино на основание Закона за почвите. Изготвени са предупредителни писма до всички млекопреработвателни предприятия за недопускане на нерегламентирано изхвърляне на суроватка и цвик, както и третирането им по опасен за околната среда начин.
16.  29.07.2021г.  Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-034/30.07.2021 год. По време на проверката е установено, че и има изхвърлени строителни отпадъци в скат под черен път, непосредствено над производствена база в град Смолян. Дадено е предписание на Община Смолян за почистване на констатираната замърсена площ със строителни отпадъци.
      м. Август     
1.  02.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на Община Баните.   „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 02.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  03.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно струпани отпадъци в частен имот в землището на град Смолян.   Община Смолян Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност. 
3.  04.08.2021 г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване с отпадъци и препълнени кошове за битови отпадъци на път III-865 в участък след землището на град Ардино.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Изготвени са писма до ОПУ – Кърджали за почистване на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на община Ардино и до Община Ардино за почистване на общинската пътна мрежа. Дадено е и предписание за извършване на периодични проверки за състоянието на поставените съдове за отпадъци и почистването на същите да се извършва по график, като не се допуска препълване на кошовете и замърсяване на района около тях. Извършен е последващ контрол на място от експерти на РИОСВ – Смолян и са съставени КП № СС-041/18.08.2021 год. и КП № ЕН-043/18.08.2021 год., по време на които е установено, че дадените предписания са изпълнени. 
 4.  05.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно намерена птица в безпомощно състояние в землището на с. Крибул, община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-052/05.08.2021 год. По време на проверката е констатирана птица в безпомощно състояние от вида Орел змияр. Птицата е зрял екземпляр, с увредено, най – вероятно счупено крило и без възможност да лети. Поради факта, че птицата няма да оцелее в естествената си среда и взета и е транспортирана до Спасителен център за диви животни град Стара Загора.
5.   06.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Левочево, община Смолян.  „ГБР" Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 06.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6.  09.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронен път. Сигнал относно отглеждане на животни в дворно място в землището на община Сатовча и неспазване на санитарно – хигиенните изисквания при отглеждането им.  Община Сатовча Сигналът е адресиран и до кмета на Община Сатовча, поради което същият е изпратен до ОД „БХ“ – Благоевград за предприемане на действия по компетентност.
7.  08.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на с. Чавдар, община Доспат.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 08.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  09.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Плетена, община Сатовча. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 10.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху кошери. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9.  10.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно носене на неприятна миризма от мандра в землището на село Кутела, община Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-030/11.08.2021 год. По време на проверката е установено, че пред мандрата има разположени около 20 броя тенекии, пълни с утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. Мазниноуловителят към пречиствателното съоръжение не е покрит с предпазна решетка, от където се носи миризмата. Пред обекта са разположение и контейнери за битови отпадъци. Поради тези обстоятелства и високите летни температури се усеща неприятна миризма в района. Дадени са предписания да се премахне събраната утайка от почистването на ЛПСОВ и да се изгради предпазна решетка за мазниноуловителя с цел недопускане на миризми.
10.   11.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци в землището на град Неделино. Община Неделино  Сигналът е препратен до Община Неделино за вземане на отношение по компетентност. 
11.  14.08.2021г.

 

 Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху селскостопанско имущество в района на село Горово.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 15.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество.
Получен е повторен сигнал от сигналоподателя за повторно нападение от кафява мечка. Извършена е повторна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 16.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щета върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  16.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно застроено дере в регулационните граници в землището на с. Кочан, община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян и БД „ЗБР“ – Благоевград и е съставен КП № ЛМ-053/25.08.2021 год. При извършения оглед е установено, че дерето се намира изцяло в регулационните граници на с. Кочан, община Сатовча. Бреговете на дерето са коригирани (изградени подпорни стени), като по десния бряг е разкрита улица. Дерето е застроено и по двата бряга с жилищни сгради, като повечето са построени преди 25-30 години. Не е установено наличие на промишлени дейности или заустване на производствени отпадъчни води. Като елементи на уличната инфраструктура  са изградени три броя мостове. Установени са и множество други премоствания над дерето, чрез които се осъществява обслужване на имоти и жилищни сгради по левия бряг. Изпратено е писмо до Община Сатовча за предприемане на мерки и действия по сигнала.
13.  17.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на село Барутин.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 17.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху трайни насаждения. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  17.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на села Града.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 17.08.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесената щета, не е причинено от кафява мечка. собственика.
15.  22.08.21021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 23.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
16.  24.08.2021г. Сигналът е по самосезиране от социалните мрежи. Сигнал относно побеляване на река Черна в района на Римски мост от канализационен клон, невключен в градски колектор.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян, БДИБР – Пловдив, Община Смолян и е съставен КП № АВ042/24.08.2021 год. По време на проверката е извършен обход на района и е установен, че побеляването на река Черна в района на Римския мост е в резултат на запушване на канализационен клон преди постъпването им в довеждащ градски колектор към ГПСОВ – Смолян. Преливащите отпадъчни води в река Черна са с характерно оцветяване и мирис на битово – фекални. Предприети са незабавни действия по почистване на канализационната мрежа. След почистването и продухване на канализацията е преустановено заустването в река Черна.
17.  24.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсени терени с отпадъци, генерирани при ремонтни дейности на автомобили на обект в землището на Община Сатовча.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-055/25.08.2021 год. По време на проверката е установено, че в момента не се извършват дейности на посочения обект и не са констатирани замърсявания с отпадъци от ремонтни и бояджийски дейности на автомобили. Изпратено е писмо до собственика на обекта за спазване на нормативните изисквания при извършване на дейности с отпадъци.
 18.  25.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно замърсяване на река Ардинска.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-046/25.08.2021 год. По време на проверката е установено, че поради силно намаления отток на водите на река Ардинска, се наблюдава промяна в цвета на водата сред точката на заустване на градски канализационен колектор на град Ардино. Установени са характерни биологични отложения, без измиране на риби и други животни. Към момента няма изградена пречиствателна станция за отпадни води на града. Дадено е предписание да се представи информация за предприети действия и мерки относно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.
19.   26.08.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно движение на джипове и вдигане на прах в Каньона на водопадите.   Изготвено е писмо с информация, че по поставените проблеми в сигнала не са от компетентност на РИОСВ – Смолян, те са извън границите на защитени територии, в които са определени режими за забрана.
20.  26.08.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно изливане на отпадни води без пречистване на улица и неприятен шум в землището на град Ардино. Община Ардино  Сигналът е изпратен до Община Ардино и до „ВиК“ ЕООД – Кърджали за вземане на отношение по компетентност.
21.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Заграждане.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 28.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Черешово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 27.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  27.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 28.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху селскостопанско имущество. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24.  28.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху трайни насаждения в землището на село Барутин.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ и е съставен Протокол от 29.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху трайни насаждения. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25.  31.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Гьоврен.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 31.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху пчелин. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  31.08.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощна градина в землището на село Вълчан.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 31.08.2021 год. По време на проверката е установено, че кафява мечка е нанесла щети върху два броя овощни дървета. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Септември    
1. 01.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен“ телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Борино. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ и е съставен Протокол от 01.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Чепеларе. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 01.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 02.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен“ телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Полковник Серафимово. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 02.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 04.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Полковник Серафимово.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 04.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 04.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на село Студена.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ и е съставен Протокол от 04.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 05.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово, Община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 05.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 05.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно почерняване на р. Арда в района на моста на влизане в землището на село Смилян, Община Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-057/05.09.2021 год. По време на проверката е установено, че от биобасейна на неработеща ЛПСОВ за отпадъчни води са източени около 600 м3 води и неизвестно количество течна утайка, вследствие на което за известно време водите на река Арда, са се оцветили в черен цвят. Към 13,30 часа, водите на реката са избистрени, като само по тихите места има отложение на утайка, която придава черен оттенък на дъното. Около моста на входа на село Смилян от град Смолян, водите и дъното са напълно избистрени. Самото заустване е преустановено. Взети са водни проби от река Арда преди и след точката на заустване. Не е установено наличие на умряла риба. Предприети са административно наказателни мерки.
8. 07.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Могилица.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ и е съставен Протокол от 08.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 08.09.2021г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно извършване на дейности, имащи характеристика на незаконен строеж в УПИ в землището на град Смолян.   Изготвено е писмо с информация, че урегулирания имот, не попада в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и дейностите не могат да бъдат отнесени към позициите на приложенията на Закона за опазване на околната среда.
10. 08.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Гълъбово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 09.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 09.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху селскостопанско имущество в землището на село Две Тополи.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 09.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на село Кестен, община Девин и присъствие на мечки в района.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката и намерените доказателства, комисията потвърждаване присъствие на кафява мечка в района.
13. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на град Чепеларе, местност „Асенец“.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ и е съставен Протокол от 10.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху кошери в землището село Вишнево, община Баните. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ и е съставен Протокол от 10.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Плетена, община Сатовча.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Плетена, община Сатовча.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДЛС-Дикчан“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 10.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землището на с. Гьоврен, община Девин.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ и е съставен Протокол от 11.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  13.09.2021г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно излизане на остра и задушлива миризма от комин в землището на село Левочево.  Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
19. 13.09.2021г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху овощни дръвчета в землището на с. Ряка, община Смолян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ и е съставен Протокол от 13.09.2021 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 13.09.2021г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху пчелин в землищ