Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 02.01.2024г. 

Сигналът е постъпил по телефон

В района с. Буйново, общ. Борино е намерен труп на крава с изядени части. РИОСВ - Отдел"ПД" 

На 02.01.2024 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Буйново, общ. Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино". Съставен Протокол от 02.01.2024 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в пасището е намерен трупа на кравата. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

2. 02.01.2024г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Изтичане на отпадъчни води в района на хотел "Пампорово" в посока на комплекс "Елит Пампорово", КК "Пампорово", общ. Смолян РИОСВ - Отдел"КОС"

Извършена проверка на 04.01.2024г. Съвместно с представители на "В и К" ЕООД-Смолян. При проверката се установява запушване на канализационен клон, отвеждащ отпадъчните води към ПСОВ "Пампорово". Предприети са действия от страна на  "В и К" ЕООД-Смолян по възстановяване на проводимостта на канализационният клон. Съставен КП № БХ-01/04.01.2024 год. Отговорено на сигналоподателя с писмо изх. № ПО-0102-(2)/10.01.2024г. Дадено е предписание на  "В и К" ЕООД-Смолян за представяне на график и срокове за извършване на СМР за ремонт на канализационен клон.

 

3. 02.01.2024г. Жалбата е постъпила по e-mail  Повишено ниво на ХХ "Ерма река", заплашва да залее дворовете на ниско разположените къщи на махала "Крушкова махала". Влошено състояние на КАВ РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на 18.01.2024г., като е поставен апарат "ЕСНО" за извършване на измерване на концентрации на ФПЧ и тежки метали в атмосферният въздух. Резултатите от измерването показват, че няма превишения на съдържанието на ФПЧ, олово, арсен, кадмий и никел, съгласно ПИ № 10-0033/26.01.2024г. на РЛ-Пловдив. Съставен КП № АВ-002/18.01.2024 год.

4. 03.01.2024г.  Сигналът е постъпил по пощата Прокарване на канализация през частен имот в с. Зорница.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Жалбата е с гриф "Копие" до РИОСВ-Смолян, касае отношения между частни лица. РИОСВ-Смолян не е компетентна по изложеното.

5. 03.01.2024г.  Сигналът е постъпил по пощата  Прокарване на канализация през частен имот в с. Зорница.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Жалбата е с грифт "Копие" до РИОСВ-Смолян, касае отношения между частни лица. РИОСВ-Смолян не е компетентна по изложеното.
6.  03.01.2024г.  Сигналът е постъпил по телефон В близост до обора, в пасище, заградено с електропастир на един ред, намиращо се в землището на с. Кокорци са намерени труповете на две говеда, убити най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД"

На 03.01.2024 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Кокорци, общ. Рудозем, съвместно с ТП "ДГС - Смилян". Съставен Протокол от 03.01.2024 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. на Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че комисията не може да потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка.

7. 05.01.2024г.   Сигналът е постъпил по e-mail    Сигнал за замърсено с отпадъци сухо дере в гр. Смолян, ул. „Превала" № 22, общ. Смолян.   РИОСВ - Отдел"УООП"   Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ - Смолян за замърсено с отпадъци сухо дере в гр. Смолян, ул. „Превала" № 22 се установи следното: На 05.01.2024г. експерти на инспекцията, в присъствие на представител на община Смолян извършиха проверка на горепосоченото място, при която се констатираха препълнени контейнери за битови отпадъци, разпилени битови отпадъци около тях и в сухо дере. Дадено е предписание на кмета на Община Смолян, отпадъците да бъдат почистени. При извършена последваща проверка е установено, че предписанието е изпълнено. С цел недопускане препълване на контейнерите, на мястото ще бъде поставен още един контейнер тип „Бобър". С писмо с вх. №КПД-13-2/10.01.2024 г. е получена информация от общ. Смолян за предприети мерки от тяхна страна по даденото предписание. С писмо с изх. №ПО-01-7/12.01.2024 г. е уведомен сигнал подателя за предприетите мерки от страна на РИОСВ-Смолян. Съставени са КП №ММ-1/05.01.2024 г. и №ММ-02/12.01.2024 г. 
8. 10.01.2024г.  Сигналът е постъпил по телефон  От два специализирани камиона с рег. № СА 0188 ХА-"Мерцедес" и № СВ 0577ГС-"МАН" се изхвърлят отпадъчни фекални води в р. Черна в района на "Ритейл парк"-гр. Смолян, ул. "Бяло море".   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на 10.01.2024г. към 18:05ч. от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на представители на "ИСА 2000" ЕООД-София, "В и К" ЕООД-Смолян и община Смолян. При проверката се установи, че при извършване на саниране на "Главен събирателен канализационен колектор на гр. Смолян" в района на "Ритейл парк" по проект "Втори воден цикъл на агломерация Смолян" е направена байпасна връзка между РШ до магазин "БИЛЛА" и РШ срещу магазин за електроуреди, находящ се до ТПК "Мебел" - Смолян. Санирането на участъка е в стадий на изпичане на "чорапа" с ултравиолетови лампи, което изисква пълно отсъствие на вода в участъка. З целта е монтирана допълнителна потопяема помпа, която да поеме колебанието в притока на отпадъчна вода, като същите са временно заустени в р. Черна. Работата по процеса на саниране е приключила към 18:30 ч., като тогава е спряно изтичането на отпадъчни води в реката. Съставен е КП № ЛМ-01/10.01.2024г. 

9. 14.01.2024г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, заградено с електропастир,  намиращо се в землището на с. Черешово, общ. Смолян е намерен труп на крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 15.01.2024 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Черешово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян". Съставен Протокол от 15.01.2024 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. От извършения оглед при проверката на място е установено, че в пасището е намерен трупа на кравата, убита и ядена от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
10.  22.01.2024г. Сигналът е постъпил по пощата Отглеждане на птици (кокошки) в нерегистриран обект в близост до жилищни сгради и училище. РИОСВ - Отдел"КОС"  В жилищна сграда в с. Гьоврен се отглеждат кокошки от лицето Гюрсел Шаиб. От депонираната тор се разнася миризма, силен шум и през топлите месеци има голямо количество мухи. Обекта не е регистриран в ОД "БХ"-Смолян. Жалбата е препратена до община-Девин и ОД "БХ"-Смолян с писмо изх. № ПО-01-10-(1)/24.01.2024г.

 

11. 25.01.2024г.    Сигналът е постъпил по пощата Постъпила в РДГ - Смолян жалба от Стефан Маринов Чорбаджиев, касаеща вида Голям корморан (Phalacrocorax carbo), цитиран в жалбата като причинител на щети върху рибни видове, обитаващи река Арда, землище на с. Средногорци, общ. Мадан.   РИОСВ - Отдел"ПД"   Отговорено с писмо изх. № ПО-01-11-(1)/26.01.2024 г. до жалбоподателя, с копие до РДГ-Смолян, с информация относно реда за извършването на действия с вида  Голям корморан (Phalacrocorax carbo), които са забранени по  ЗБР и се допускат като изключения с издаване на разрешително от Министъра на ОСВ.
12.  26.01.2024г.  Сигналът е постъпил по    e-mail  Липса на питейна вода в жилищните сгради на ул. "Кайнадина".  РИОСВ - Отдел"КОС"  След подмяна на външен водопровод от водоем до кв. "Станевска", гр. Смолян се появява липса на вода в жилищните сгради по ул. "Кайнадина", след включване на нови абонати от ул. "Заводска"-гр. Смолян. Сигнала не е от компетентност на РИОСВ-Смолян и е с гриф "Копие".
13.    30.01.2024г.  Сигналът е постъпил по    e-mail  Извършено е изземване на наносни материали - пясък от коритото на р. Арда, в района на с. Китница, общ. Ардино. РИОСВ - Отдел"ПД"    Извършена е проверка на място с представител на Община Ардино и кмета на с. Китница КП ГГ-003/01.2024 г., при която е констатирано, че от имот с вид територия - територия заета от води и водни обекти (р. Арда) са иззети наносни отложения - пясък с помощта на машинна техника. По време на проверката не  е констатирана техника и лица извършващи изземване, както и факти и обстоятелства доказващи извършителя. Копие на протокола е изпратен с писмо с изх. № ПО-01-13-(2)/02.02.2024 г до Басейнова дирекция източно беломорски район гр. Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
        м. Февруари    

 1.

 06.02.2024г. Сигналът е постъпил по система за вътрешен обмен(Акстър), препратен от МОСВ Изтичане на отпадъчни води от разрушени канализации от хотели в КК "Пампорово"  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена проверка на 08.02.2024год., съвместно с представители на "В и К" ЕООД-гр. Смолян. Установено е запушване на "Канализационен колектор" на КК "Пампорово", преди ПСОВ"Пампорово" и изтичане на отпадъчни води от РШ. Дадено е 1 бр. предписание. Съставен КП № БХ-07/08.02.2024 год.
 2.  09.02.2024г.  Жалбата е постъпила по система за вътрешен обмен/Акстър от БД ЗБР Препратена жалба от БД ЗБР за предприемане на действия по компетентност, относно незаконно строителство и замърсяване на околната среда с разлив от горива и сервизна дейност  РИОСВ - Отдел"УООП" При извършената проверка не са констатирани разливи от масла и/или горива. Срещу автосервиза са установени изхвърлени битови и строителни отпадъци, опаковки от бои, излезли от употреба автомобилни гуми, части от моторни превозни средства и други. Една част от отпадъците са събрани още в хода на проверката, но е дадено е предписание за доизчистването им в срок до 29.02.2024 г. За генерираните отпадъци от автосервизната дейност /масла, маслени филтри, спирачни накладки и гуми/ е извършена класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците. При проверката не са представени сключени договори за предаването им на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, поради което е дадено предписание  със срок за изпълнение 15.03.2024 г. Съставен е КП №СС-003/15.02.2024 г.
 3.  12.02.2024г. Жалбата е постъпила в офис за комплексно обслужване Наводняване на мазе на хотел "Макрелов"  РИОСВ - Отдел"КОС" Жалбата е с грифт "Копие" до РИОСВ-Смолян, инспекцията не е компетентна за вземане на отношение.
 4.  13.02.2024г.  Жалбата е постъпила в офис за комплексно обслужване Запрашаване на ул. "Кирил Маджаров" и ул. "Стою Шишков" в кв. Устово, гр. Смолян  РИОСВ - Отдел"КОС" Отговорено с писмо изх. № ПО-01-17-(1)/19.02.2024г.
 5.  21.02.2024г. Сигналът е постъпил по    e-mail Сигнал относно нерегламентирани сметища и новообразували се в м. Яманлар по поречието на река Бялизворска, с. Бял Извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпил сигнал касаещ наличие на нерегламентирани сметища и замърсявания с отпадъци в махалите Яманарска и Карамисирлер, включително и по преминаващите дерета през тях, в землището на с. Бял Извор, общ. Ардино. При извършената проверка на място се констатира, че е извършено почистване на замърсените площи с отпадъци на горецитираните места, включително и по коритата на деретата. На места се установиха единични замърсявания по деретата. Дадено е предписание на кмета на с. Бял Извор за доизчистването им, като след изтичане на срока ще бъде извършена проверка по изпълнението му.
 6.  28.02.2024г. Сигналът е постъпил по    e-mail Сигнал относно нерегламентирани замърсяване в К. К. Пампорово, Малина, общ. Смолян  РИОСВ - Отдел"УООП" Предприемане на действия през м. март 2024 год.
 7.  28.02.2024г. Сигналът е постъпил по телефон  Нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води от "Рубелла Бюти" АД-гр. Рудозем в р. Арда  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена проверка на 28.02.2024 год. от представители на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката е установено, че през тръби от площадковата канализация за дъждовни води от площадката на "Предприятие за производство на козметични продукти"-гр. Рудозем се заустват непречистени отпадъчни води в р. Арда, които са с белезникав цвят с характерен мирис и оцветяват водите на реката на около 50м по течението, след точката на заустване. Съставен КП № БХ-12/28.02.2024г.
 8.  28.02.2024г. Жалбата е постъпила по система за вътрешен обмен/Акстър препратена от МОСВ и РИОСВ-Благоевград Незаконен добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали в района на село Плетена в ПИ с идентификатор 56740.56.364 по КККР на село Плетена, общ. Сатовча, област Благоевград, попадащ в защитена зона "Родопи Западни"  РИОСВ - Отдел"ПД" По посъпилата жалба, съобразно компетентността на РИОСВ е отговорено с писмо с изх. № ПО-01-21-(1)/01.03.2024 г. до жалбоподателя, с копие до МОСВ, Дирекция "НКЦ" , тъй като цитираният в жалбата имот попада в обхвата на съгласувано ИП за строителство на открит рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, за което има проведена процедура по реда на ЗООС и ЗБР.
       м. Март    
 1.  07.03.2024г. Сигнала е постъпил по електронен път препратена от МОСВ и РИОСВ-Благоевград Незаконна търговия с инвазивни видове и разсадник в с. Боголин, общ. Сатовча, обл. Благоевград  РИОСВ - Отдел"ПД" Конкретната дейност, описана в сигнала по производство на фиданки и тяхната продажба от видовете акация и айлант не попадат в обхвата на НАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост; Наредба № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане и Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата.
 2.  12.03.2024г. Сигналът е постъпил по телефон Намерена птица във видимо безпомощно състояние от вида голям ястреб в гр. Златоград  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена проверка на място на 12.03.2024 г. След първоначален оглед, птицата е взета и с разпореждане КП № ГГ-005/13.03.2024 г., същата е изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.
 3.  13.03.2024г. Сигналът е постъпил по телефон Всяка сутрин около 8 часа от "Бор-95" горят отпадъци от мебелно производство и задимяват и обгазяват района  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършени проверки на 14.03 и 20.03.2024г. На място в "Цех за производство на мебели"-Смолян към "Бор-95" ООД. При проверката е установено, че в котелното се горят само букови дърва. Не е установено изгаряне на производствени отпадъци. Съставен КП № АВ-011/20.03.2024г.
 4.  16.03.2024г. Сигналът е постъпил по    e-mail Сигнал относно изхвърлени отпадъци на паркинг на комплекс "Grand Monastery", находящ се в К. К. Пампорово, общ. Смолян  РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно изхвърлени отпадъци на паркинг на комплекс "Grand Monastery", находящ се в К. К. Пампорово, общ. Смолян се извърши проверка на място. Установи се, че част от отпадъците са събрани. Не са събрани битовите и строителни отпадъци, които са покрити със сняг. Дадено е предписание на кмета на община Смолян по почистването им, като след изтичане на срока, ще бъде извършена проверка по изпълнението му.
 5.  18.03.2024г. Сигналът е постъпил по пощата Постъпил сигнал в РУ-Смолян от Р. В. Даритков за нерегламентирано сметище на края на асфалтов път водещ към ниви и ливади в с.Черешово, преди селскостопански обори.  РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпил сигнал, препратен от РУ-Смолян, касаещ нерегламентирано сметище на края на асфалтов път водещ към ниви и ливади в с. Черешово, общ. Смолян, преди селскостопански обори. При проверката се установи, че на животновъден обект се съхраняват около 40-50 бр. ИУГ, слама за изхранване на животни и 1 бр. пластмасов бидон, обособен като подслон за кучета. Дадено е предписание на земеделският стопанин за почистване на отпадъците. След изтичане на срока ще бъде извършена проверка по изпълнението му.
 6.  21.03.2024г. Сигналът е постъпил по    e-mail Сигнал касаещ замърсявания с отпадъци в близост до центъра на гр. Неделино, общ. Неделино  РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпил сигнал относно замърсявания с отпадъци в близост до центъра на гр. Неделино, общ. Неделино. С писмо ихз. №ПО-01-27-(1)/25.03.2024 г. същият е препратен на кмета на община Неделно за вземане на мерки по компетентност. С  вх. №ПО-01-27-(2)/29.03.2024 г. е постъпило в РИОСВ-Смолян  писмо от общ. Неделино за предприети действия по постъпилия сигнал.
 7.  22.03.2024г. Жалбата е постъпил по    e-mail Жалба относно нерегламентирани сметища  в м. Яманлар, с. Бял Извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпила жалба относно нерегламентирани сметища  в м. Яманлар, с. Бял Извор, общ. Ардино. С писмо ихз. №ПО-01-28-(1)/25.03.2024 г. същият е препратен на кмета на община Ардино за вземане на мерки по компетентност. С  вх. №ПО-01-28-(2)/26.03.2024 г. е постъпило в РИОСВ-Смолян  писмо от общ. Ардино за предприети действия по постъпилата жалба.
 8.  26.03.2024г. Жалбата е постъпила комуникатор Осушаване на коритото на р. Арда след МВЕЦ "Мадан 2000"-с. Средногорци, поради не ефективен рибен проход, който не отговаря на нормативите. Перманентно замърсяване на р. Арда след гр. Рудозем, вследствие на което намалява рибната популация.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена проверка на 28.03.2024г. От експерти на РИОСВ-Смолян и БД "ИБР"-Пловдив на р. Арда след гр. Рудозем в обхвата на общ. Рудозем. При проверката не установено замърсяване на р. Арда. Производствените отпадъчни води от "Вентони козметикс" ООД и "Рубелла бюти" АД се пречистват от ЛПСОВ и се отвеждат в градски канализационен колектор на гр. Рудозем и се пречистват окончателно в ГПСОВ-Рудозем. Контрола на МВЕЦ "Мадан 2000" е от компетентност на БД "ИБР"-Пловдив. Съставен КП № СМ-117/28.03.2024г. 
 9.  28.03.2024г. Сигналът е постъпил по e-mail Опасна екопътека - т. нар. "Дяволската пътека" с изгнили, счупени съоръжения, стъпала, парапети, стръмни и хлъзгави участъци  РИОСВ - Отдел"ПД" Не е от компетентност на РИОСВ-Смолян, сигнала е препратен на община-Борино като собственик на екопътеката.
 10. 29.03.2024г. Сигналът е постъпил по телефон Сутрин от 7 до 9 часа въздуха в района на промишлена зона "Юг"-кв. Устово, гр. Смолян е в лошо състояние. Района е задимен и с неприятна миризма.  РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на 29.03.2024г.от експерти на РИОСВ-Смолян в района на промишлена зона "Устово-юг". При проверката не се установява задимяване, източници на емисии от горивни процеси, както и наличие на тежка и ли лоша миризма. Съставен КП № АВ-012/29.03.2024г.
        м. Април    
 1. 30.03.2024г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за натрупване на наноси и дървета в коритото на р. Мугленска, землище на с. Мугла, общ. Смолян  РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпил сигнал за натрупване на наноси и дървета в коритото на р. Мугленска, землище на с. Мугла, общ. Смолян, същият е препратен на кмета на общ. Смолян и директора на БД "ИБР" - Пловдив, за предприемане на действия и мерки по компетентност. С писмо от МОСВ е постъпил в РИОСВ-Смолян същият сигнал. Извършена е съвместна проверка от експерти от БД "ИБР". и РИОСВ-Смолян и общ. Смолян. От извършения оглед на участъка от р. Мугленска, съгласно снимковия материал не са установени замърсявания с отпадъци.
 2. 03.04.2024г. Сигналът е постъпил по e-mail  Извършвани разкопки в ЗМ "Света Неделя", в земя, собственост на Църковното настоятелство и които по информация на сигналоподателя са финансирани от Община Златоград РИОСВ - Отдел"ПД"  Отговорено с писмо изх. ПО -01-33-(1)/05.04.2024 г. 
 3. 19.04.2024г. Сигналът е постъпил по e-mail  Под "Гама кабел"-Смолян, до сградата на бивше "БКС"-Смолян е разположен фургон, като отпадъчните води се отвеждат в необезопасена септична яма, от която се носи неприятна миризма и е опасна за хора и животни. С писмо изх. № ПО-01-34-(1)/19.04.2024 год. сигнала е препратен до Община-Смолян за предприемане на действия по компетентност.   РИОСВ - Отдел"КОС"  Под "Гама кабел"-Смолян, до сградата на бивше "БКС"-Смолян е разположен фургон, като отпадъчните води се отвеждат в необезопасена септична яма, от която се носи неприятна миризма и е опасна за хора и животни. С писмо изх. № ПО-01-34-(1)/19.04.2024 год. сигнала е препратен до Община-Смолян за предприемане на действия по компетентност. 
 4.  29.04.2024г. Сигналът е постъпил по по система за сигурно електронно връчване Сигнал за нерегламентирано сметище в с. Старцево, ул. "Васил Левски" №97, общ. Златоград  РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпил сигнал за нерегламентирано сметище в с. Старцево, ул. "Васил Левски" №97, общ. Златоград. Същият е препратен до кмета на община Златоград за предприемане на действия и мерки по компетентност.
 5.  30.04.2024г.  Жалбата е постъпила по пощата Замърсяване на терен около чешма и джамия в с. Боровица, общ. Ардино с отпадъчни води, течна торофа фаза и слама.   РИОСВ - Отдел"КОС" Действия по жалбата ще се предприемат през м. май 2024 год.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата

 

 

 

 Постъпил сигнал

 

 

 

 Сигнал

 

 

 

 Отговорна институция

 

 

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 05.01.2023г. 

 

Сигналът е постъпил по телефон. 

 

Сигнал относно убити от кафява мечка 2 бр. телета в землище на с. Плетена. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян  и ТП ДЛС "Дикчан" в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.01.2023 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2.  05.01.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон.  До автогарата в град Смолян, на тротоара е намерен ястреб в безпомощно състояние, който не може да лети. РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и е съставен Констативен протокол ГГ-001 от 05.01.2023 год. При извършената проверка се констатира , че на тротоара от ляво на платно впосока р. Черна се намира граблива птица в безпомощно състояние без възможност да лети. Екземплярът е от вида Малък Ястреб. Птицата е взета за транспортиране до спасителен център за Дивиживотни гр. Стара Загора. На 06.01.2023 г. с протокол ГГ -002/06.07.2023 г. е констатирана смъртта на екземпляра и е разпоредено да се загроби на подходящо място.
3. 07.01.2023г. Сигналът е постъпил по телефон.  В района на "Кулата" в с. Буйново е намерена мъртва крава, която най-вероятно е убита от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 07.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в мест. "Кулата", в края на ливадата е намерен трупа на кравата.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 08.01.2023г. Сигналът е постъпил по дежурен телефон.  Сигнал относно пушеци от къщите на ул. "Незабравка" със съмнения за изгаряне на отпадъци. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на 08.01.2023г. Съвместно от експерти на РИОСВ-Смолян и дежурен патрул РПУ-Смолян на улици "Незабравка" и "Кирил и Методий".При проверката не е констатирано видимо задимяване или миризми от изгаряне на отпадъци. Проведен е разговор със сигналоподателя, който е звучал неадекватно и е отказал да присаства на проверката. На 09.01.2023г. е извършена нова проверка, като се установява дим от разпалване на горивни инсталации за битово отопление и миризма на изгоряла дървесина. Няма задимяване на района.Не са установени производствени обекти в близост до двете улици. Съставен КП № АВ-003/09.01.2023г.
5. 09.01.2023г. На място в център административно обслужване Жалба относно насипването на земна маса и тежкотоварни гуми в частен имот. РИОСВ - Отдел"УООП"

 

Извършена е проверка на 13.01.2023 г.(съставен е КП №ФА-001А/13.01.2023 г.) от експерти на РИОСВ-Смолян по жалба, касаеща засипване на имот със стотици кубични метри земна маса(пръст и камъни) и струпани тежкотоварни гуми, находящи се в местност Долно Влахово, землище на с. Влахово, общ. Смолян. При извършена проверка на място е установено голямо количество земни маси, в основата на които са използвани автомобилни гуми за подпорна стена. По информация на Община Смолян (писмо изх №ПО-01-6-(1)/20.01.2023 г. и писмо вх №ПО-01-6-(2)/24.01.2023 г.) собственика на имота е физическо лице, на когото е извършена проверка и са дадени предписания от общинска администрация.

 

6.  14.01.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон. В района с. Буйново, общ. Борино е намерен труп на крава убита от мечка. Видяна е мечка с малко.  РИОСВ - Отдел"ПД"  

 

Съставен Протокол от 14.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в мест. "Башкълъците", в края на ливадата е намерен трупа на кравата. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

7.   16.01.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон.  В района с. Черешево, земл. на Могилица, общ. Смолян е намерен труп на теле. РИОСВ - Отдел"ПД"   Съставен Протокол от ГГ 006/16.01.2023 г. с участието на представител на ТП "ДГС - Смилян" Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в с. Черешево в пасището е намерен труп на теле, който е в цялост. По време на проверката не е установено причината на щетата. 
8.  17.01.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон. Намерен е труп на теле в района на с. Триград, което е изядено, най вероятно от кафява мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

 

Съставен Протокол от 17.01.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че в местността "Голямата ливада", в края на ливадата е намерен трупа на теле, който в голямата си част е изяден. По време на проверката не е установено причината на щетата. 

 

9.  18.01.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Запалена и гори аспирационна инсталация в "Амер спортс"- гр. Чепеларе   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, като е установено, че е възникнал пожар на аспирационната инсталация в сектор "ръкавни филтри". Пожара е загасен в рамките на 10 минути от възникването му от служители на дружеството. Възникналият пожар е вследствие на техническа неизправност, поражения има само по ръкавните филтри, не е имало изгаряне на пластмаси или лепило. Съставен КП № МБ-004/19.01.2023 год.
10.  25.01.2023 г.   Сигналът е постъпил по комуникатор Препратен сигнал от РИОСВ-Хасково, касаещ образувано нерегламентирано сметище по път Кърджали-Ардино  РИОСВ - Отдел"УООП" 

 

Във връзка с постъпилият препратен сигнал, в РИОСВ-Смолян е получен имейл от жалбоподателя, касаещ че местонахождението на отпадъците е в териториалния обхват на РИОСВ-Хасково. Въпреки това РИОСВ-Смолян е изпратило писмо до Директора на ОПУ-Кърджали, при установяване на замърсени площи с битови и строителни отпадъци по пътя, пътното платно, обслужващите зони, местата за отдих и отбивките с чешми, същите да бъдат почиствани своевременно. Да се следи също така и за наличие на съдове за битови отпадъци на подходящи места по пътя (отбивки с чешми, места за отдих и др.). Разположените съдове да се почистват редовно, като не се допуска препълването им и замърсяване на терените в близост до тях. Събраните отпадъци да се извозват до Регионално депо за неопасни отпадъци.

 

      м. Февруари     
1. 02.02.2023г. Сигналът е подтъпил по e-mail Сигнал, относно замърсяване с отпадъци от гаражна клетка, находяща се в гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ №6, която извършва автотенекеджийски услуги 

РИОСВ -  Отдел"УООП" 

По постъпил сигнал, относно замърсяване с отпадъци от гаражна клетка, находяща се в гр. Смолян, ул. „Петко Р. Славейков“ №6. При извършена проверка на място с представители на Община Смолян се установи, че същата се стопанисва от фирма „АутоАлес“ ЕООД и извършва автотенекеджийски услуги. При направения оглед се установиха пред клетката струпани отпадъци, предимно от автомобилни части и малка част разпилени битови отпадъци, с обща площ около 4 кв. м. Дадено е предписание на управителя на фирмата за почистване на отпадъците и предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както и представяне в РИОСВ-Смолян копие от документи за предаването им. Предписанието е изпълнено в срок.От извършените проверки са съставени констативни протоколи №ФА-004/03.02.2023 г. и КП № ФА-005/07.02.2023 г. Представен е документ за предадените отпадъци - вх. №КПД-13-3/07.02.2023 г. Сигналоподателя е уведомен с писмо вх №ПО-01-12-(1)/08.02.2023 г.
2. 18.02.2023г. Сигналът е подтъпил по e-mail  Сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Кочан, общ. Сатовча РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал, относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Кочан, общ. Сатовча. Същият е препратен по компетентност на кмета на Община Сатовча за извършване на проверка на място и отговор за предприетите действия на общината. Уведомен е сигналоподателят с писмо изх №ПО-01-13-(1)/21.02.2023 г. Получени са още 2 бр имейл от сигналоподателя с вх №ПО-01-13-(2)/21.02.2023 г. и вх. №ПО-01-13-(4)/28.02.2023 г.
3. 19.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  От "Асфалтова база", находяща се в близост до ХХ "Ерма река", се изпуска гъст дим и съмнение за замърсяване  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. Съставен КП № АВ-005/19.02.2023г. При проверката се установява, че АБ работи с около 80% натоварване, като произвежда асфалтобетон около 100т/час.. По време на проверката от изпускателното устройство (комин) се изпуска дим, бял на цвят (пара), който се разсейва на около 10-15м над комина. Не се установява авария на асфалтосмесителя или пречиствателното съоръжение.

 

4. 18.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Планинско е намерен труп на коза. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 18.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е установено, че на 100 м от пасището в с. Планинско, е открит труп на коза.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 23.02.2023г. На място в Център административно обслужване  Сигнал, относно наличие на пестициди в сграда, находяща се в с. Върбина, общ. Мадан  РИОСВ - Отдел"КОС"  По постъпил сигнал, касаещ наличие на пестициди в сграда, находяща се в с. Върбина, общ. Мадан се извърши проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян и представител на община Мадан. При проверката е установено, че около разрушаваща се сграда със зазидана врата се усеща слаба миризма, която е възможно да е от пестициди. През процепа на стената на сградата се виждат найлонови чували. Съставен е констативен протокол(ЕН-005/23.02.2023 г.), като са дадени предписания на община Мадан за осигуряване на достъп до сградата и в случай, че се касае за препарати за растителна защита, да бъдат предприети мерки по обезвреждането им. Извършен последващ контрол по изпълнение на даденото предприсание на 27.02.2023г, съставен е КП ЕН-006/27.02.2023 г. Същото е изпълнено.
6. 23.02.2023г. Сигналът е постъпил по електронен обмен   Сигнал, относно незаконно изхвърляне на оборска тор от  животновъден обект в с. Барутин, общ. Доспат и опасност от замърсяване на р. Доспатска РИОСВ - Отдел"КОС"   Действия ще се предприемат в началото на м. март 2023г.
7. 23.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно замърсяване на р. Чепинска в регулационните граници на гр. Рудозем, като цветът на реката е сиво-зелен и върху нея се носи пяна   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката е установено, че от промишлената площадка, на която са разположени административни сгради на "Върба-Батанци" АД-Мадан,  "Рудметал" АД-Рудозем, "Омелия" ЕООД-Рудозем, РОФ-Рудозем, автомивка и автосервиз на "Маркони" ЕООД-Рудозем, чрез два канализационни клона се заустват в р. Чепинска отпадъчни битови води. Клон 1 е разположен на около 30м по течението от моста над р. Чепинска, а клон 2 е на 50м над моста. От клон 2 са установени следи от изтичане на отпадъчни води, като по време на проверката изтичане не е имало. От клон 1 е установено изтичане на отпадъчни води и е взета водна проба. По информация на представител на "Рудметал" АД-Рудозем, на 23.02.2023г. е извършено почистване и продухване на РШ в непосредствена близост до изхода на клон 2 със специализирана кола "Woma" на "В и К" ЕООД-Смолян. От страна на БД "ИБР"-Пловдив са взети водни проби от р. Чепинска под клон 1 и над клон 2. Съставен КП № БХ-11/23.02.2023г.

 

8. 24.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Могилица е намерен труп на теле.   РИОСВ - Отдел"ПД" Съставен Протокол от 24.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. На Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е в периметъра на електро пастира в м. "Хатипски колиби", с. Могилица, е открит труп на теле.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 24.02.2023г.  Сигналът е подтъпил по e-mail Изхвървърляни отпадъци на брега на р. Жижовска, които се заравят с пясък.   РИОСВ -  Отдел"УООП"  На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват. Изпратен е отговор до сигналоподателя за предприетите действия.

 

10.  26.02.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Могилица са намерени 6 бр. трупа на телета. РИОСВ - Отдел"ПД"  Съставен Протокол от 25.02.2023 год. на основание Заповед № 193/16.08.2013г. на Директора на РДГ-Смолян. Извършен е оглед и проверка на място, като е в периметъра на електро пастира в с. Могилица, са открити 6 трупа на телета в различна степен на изяждане.  По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка.  Предприети са действия за изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

 

      м. Март     
1. 04.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на крава РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.03.2023 г е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Акад. Николай Хайтов", при която е установено, че щетата един брой крава в земл. на с. Орехово е нанесена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 05.03.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсяване с отпадъци по реката след с. Кочан  РИОСВ -  Отдел"УООП"   На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан, включително и по реката в с. Кочан. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания на кмета на община Сатовча - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват.  На 06.03.2023 г. е изпратен отговор до сигналоподателя за предприетите действия.

 

3. 05.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно изхвърлени отпадъци по пътя за с. Жижево   РИОСВ -  Отдел"УООП"   На 01.03.2023г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян в присъствието на служител на община Сатовча, като са установени замърсени площи с битови и/или строителни отпадъци в землищата на с. Жижево и с. Кочан, включително и по пътя за с. Жижево. Съставен е КП № СС-003/01.03.2023г. Дадени са 2 бр. предписания на кмета на община Сатовча - за почистване на отпадъците в срок до 15.03.2023г. и за недопускане отпадъците да се запръстяват.  На 06.03.2023 г. е изпратен отговор до сигналоподателя за предприетите действия.
4. 11.03.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Изчезнало теле, намерена кръв и скъсан електропастир   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 11.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. В пасището е намерена кръв върху земята и един брой екскремент, вероятно от мечка. Електропастира е прекъснат единия ред. 
5. 12.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Изчезнало теле и намерена кръв   РИОСВ - Отдел"ПД"   На 12.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. Извън пасището е намерена кръв върху земята и част от трупа на едно теле, убито и изядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 13.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно допуснато замърсяване в района около чешма в близост до разклона за с. Бял Извор, посока гр. Смолян.  РИОСВ -  Отдел"УООП"    Сигнал относно допуснато замърсяване в района около чешма в близост до разклона за с. Бял Извор, посока гр. Смолян. Същият е предпратен на кмета на община Ардино за предприемане на мерки по почистване на отпадъците с писмо изх. №ПО-01-27-(1)/14.03.2023 г., в срок до 15.03.2023 г. С писмо с вх. №ПО-01-27-(2)/24.03.2023 г. община Ардино уведомява за предприетите действия от тях. С писмо с изх. №ПО-01-27-(3)/27.03.2023 г. е уведомен сигналоподаделя за предприетите действия от РИОСВ-Смолян.
7. 14.03.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   Изчезнало теле и намерена кръв    РИОСВ - Отдел"ПД"  На 14.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че липсва един брой теле от стадото. В пасището е намерена кръв върху земята и част от трупа на едно теле, един преден крак и два задни, убито и изядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 15.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на крава  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 16.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е намерен труп на крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 18.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на теле   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 18.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 20.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Реката, преминаваща през с. Бачково е със сиво-зелен цвят. Предполага се замърсяване от рудодобивна и преработвателна дейност в общ. Лъки РИОСВ - Отдел"КОС"  На 21.03.2023г. е извършена съвместна проверката от представители на РИОСВ-Смолян и БД "ЗБР"-Пловдив на рудник "Дружба", р-к "Джурково", ХХ "Лъки-2", реките Джурковска, Манастирска, Юговска, Чепеларска и МВЕЦ "Ник-60", "Зареница и "Забърдо". При проверката водите на реките са бистри, с добра прозрачност и без промяна на цвета. Не се установи в речните корита дейност по почистване на задбаражните пространства на МВЕЦ, както и почистване на речните корита за осигуряване на проводимост на същите. Не се установи изтичане на замърсени производствени води от рудодобивните и рудопреработвателните обекти. Съставен КП № СМ-98/21.03.2023г.
11.  21.03.2023г.   Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсяване с отпадъци до Смолянски водопад в Чилингирска махала, гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно замърсяване с отпадъци до Смолянски водопад в Чилингирска махала, гр. Смолян. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-32-(1)/22.03.2023 г. на кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност. С писмо с изх №ПО-01-32-(2)/22.03.2023 г. е уведомен сигналоподателя за предприетите мерки от РИОСВ-Смолян. С вх №ПО-01-32-(3)/22.03.2023 г. е получено благодарствено писмо  от сигналоподателя.
12. 21.03.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  Намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 21.03.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  22.03.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване   Ремонт на канализационната мрежа, изтичане на отпадъчни води  РИОСВ - Отдел"КОС" След ремонт на канализационната мрежа в махала "Станевска", се появяват течове на отпадъчни води по улиците "Орфееви скали" и "Станевска". Не са включени в уличната мрежа отпадъчни води от къщи на посочените улици. Отговорено е с писмо изх. № ПО-01-34-(1)/30.03.2023 год., Че РИОСВ-Смолян съгласно чл. 10,ал. 1 от ЗВ не е компетентен по изграждането и ремонта на В и К мрежи в населени места.
14.  22.03.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно замърсяване с отпадъци от Въжения мост под село Паспал и река Арда. РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал относно замърсяване с отпадъци от Въжения мост под село Паспал и река Арда. С писмо иах №ПО-01-35-(1)/22.03.2023 г. е препратен на кмета на община Ардино, за вземане на мерки по компетентност.
15. 23.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Намерени разбити кошери от кафява мечка   РИОСВ - Отдел"ПД" На 24.03.2023 г. е извършена проверка на място в с. Старцево, мах. Белите камене съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 8 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 25.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Река Крива река в района на "Смолянски водопад" е запенена, със зеленикаво-жълт оттенък и неприятна миризма.Замърсяването е вероятно от кравеферма  РИОСВ - Отдел"КОС"  Сформиран е екип от ескперти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян и веднага е извършена проверка по сигнала. Проверен е участък на р. Крива река от "Смолянски водопад" нагоре срещу течението до "Кравеферма" (животновъден обект №4700-0805) на "НЦЖЗ"-Смолян. Установено е, че при извозване на натрупа тор и течна торова фаза в долно торище на кравефермата е компрометирана земнонасипната дига, като по ската под торището е изтекло неустановено количество течна торова фаза, която достига до р. Крива река, като я замърсява. При извършване на проверката, изтичането на течна торова фаза е преустановено и е възстановена цялостта на дигата. Саставени са КП № ЛМ-22/25.03.2023г. на РИОСВ-Смолян и КП № СМ-111/25.03.2023г. на БД-Пловдив.
17. 27.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Намерени разбити кошери от кафява мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 27.03.2023 г. е извършена проверка на място в гр. Неделино, м. Гарване съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 6 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 29.03.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Побеляване и разпенване на водите на р. Маданска от центъра на града на 200м по течението, в района на квартал 25, гр. Мадан  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка веднага от представители на РИОСВ-Смолян и Община-Мадан. Установено е, че Главен събирателен солектор за отпадъчни води-гр. Мадан е компрометиран на 3 места-под моста за МБАЛ-Мадан, до хотел и бензиностанция "Корона" и срещу старата автогара, като през компрометираните участъци периодически в реката се изливат замърсени отпадъчни води. Съставен е КП № АВ-010/29.03.2023 год.
19. 30.03.2023г. Сигналът е посъпил писмено  Сигнал от община Ардино във връзка са нанесени щети върху зеленчукови градини и овошки от сърни  РИОСВ - Отдел"ПД"   Сигнала е препратен по компетентност до ТП "ДГС - Ардино" и ЛРС Белите брези
20. 30.03.2023г. Сигналът е постъпил по електронен комуникатор  Препратен сигнал от МОСВ, подаден от Асоциацията за защита на потребителите  РИОСВ -  Отдел"УООП"    Постъпил в РИОСВ-Смолян сигнал от граждани във връзка с нерегламентирано изхвърляне на медицински отпадъци за сведение и вземане под внимание. Същият е препратен от МОСВ, подаден от Асоциацията за защита на потребителителите.
      м. Април     
1. 01.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерени трупове на два броя овце  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 1.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището са намерени два трупа на овце убити от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за изхвърлени отпадъци в махала Кундевица, в местност под Каптажа, с Кочан, общ. Сатовча РИОСВ -  Отдел"УООП"

 

Във връзка с постъпилия сигнал на 01.04.2023 г., чрез телефон 112 /заведен  на 03.04.2023 г./, община Сатовча е уведомена веднага и същата е предприела действия за почистването им. На 04.04.2023 г. е извършена проверка от място експерти от РИОСВ-Смолян , при която не са установени отпадъци. Съставен е КП №СС-006/04.04.2023 г. С писмо с изх. №ПО-01-44-(1)/06.04.2023 г. е уведомен жалбоподателя за предприетите действия по сигнала.

 

 

3.  02.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на крава    РИОСВ - Отдел"ПД" На 2.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на крава убита от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

4. 03.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно разбита от мечка хранилка за диви прасета   РИОСВ - Отдел"ПД" На 3.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в м. Ловната хижа, землище на гр. Смолян, кафява мечка е разбила един бидон в който се е съхранявала царевица Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 04.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно пяна в коритото на р. Малка  РИОСВ - Отдел"КОС" 

 

Извършена е проверка на реките: Кутелска (водосбора с прилежаща инфраструктура) до "Шарков мост", р. Виевска (водосбора с прилежаща инфраструктура) до "Шарков мост", Малка Арда от "Шарков мост" до с. Баните, общ. Баните. Установено е навсякъде по водните течения в тихите места наличие на пяна, като вероятно същата е вследствие на обилните валежи и отмиването от ливадите и крайпътната инфраструктура. При проверката емитер не е открит. Съставен КП № БХ-18/04.04.2023г.

 

 

 

Във връзка с подадения сигнал на 04.04.2023г. е извършена проверка на МПП-с. Кутела към "Лактена" ООД-с. Кутела, общ. Смолян. Установено е при проверката, че чрез байпас, част от отпадъчните води се заустват в р. Кутелска без пречистване. Съставен е КП № БХ-17/04.04.2023г. Стартирана е процедура по съставяне на АУАН.

 

6. 04.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 4.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле убито от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 7. 05.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал относно намерени трупове на две телета РИОСВ - Отдел"ПД"  На 5.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са намерени трупове на две телета убити от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

8. 06.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно замърсени площи на територията на общ. Сатовча  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на общ. Сатовча. Същият е препратен на община Сатовча за вземане на мерки по компетентност с писмо изх. №ПО-01-49-(1)/07.04.2023 г. Извършена е проверка на място, като е съставен КП №ММ-12/12.04.2023 г., при което са установени на няколко места замърсени площи с битови и строителни отпадъци. Дадено е предписание на кмета на община Сатовча за почистването им.

 

9. 07.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал за намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле убито от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

10. 09.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за изпускане на водохващането на ВЕЦ "Рибарника" на р. Забърдовка, на разклона за с. Забърдо  РИОСВ - Отдел"КОС"   Препратен към БД "ИБР"-Пловдив с писмо изх. № ПО-01-51-(1)/10.04.2023г.
11. 12.04.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за замърсени площи с отпадъци на територията на с. Бял Извор, общ. Ардино  РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал относно замърсени площи с отпадъци на територията на с. Бял Извор, общ. Ардино. Същият е препратен до кмета на община Ардино, за вземане на мерки по компетентност с писмо изх. №ПО-01-52-(1)/12.04.2023 г. С писмо с вх. №ПО-01-52-(2)/27.04.2023 г. община Ардино уведомява РИОСВ-Смолян за предприетите действия, като отпадъците са почистени.

 

12. 14.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за разбити кошери от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 14.04.2023 г. е извършена проверка на място в с. Печинска съвместно с ТП "ДГС - Златоград" при която е установено, че са съборени 3 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

13. 16.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 17.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

14. 19.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 19.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

15. 20.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 20.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

16. 20.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на теле   РИОСВ - Отдел"ПД" На 20.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

17. 21.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД" На 21.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

18. 22.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле РИОСВ - Отдел"ПД"  На 22.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

19. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване  Сигнал относно образувало се нерегламентирано торище в гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"    По постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян, касаещ образувало се нерегламентирано торища в гр. Смолян, в съседство на ул. „Иван Георгиев“ №8. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-60-(1)/25.04.2023 г. до кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност.

 

20. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване   Сигнал относно образувало се нерегламентирано торище в гр. Смолян  РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян, касаещ образувало се нерегламентирано торища в гр. Смолян, в съседство на ул. „Иван Георгиев“ №8. Същият е препратен с писмо изх №ПО-01-60-(1)/25.04.2023 г. до кмета на община Смолян, за вземане на мерки по компетентност.

 

21. 24.04.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на теле  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 24.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
22. 24.04.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Изтичане на битови отпадъчни води в частен имот, находящ се в махала Карамисирлер, с. Бял извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"КОС"   От септична яма на Баязид Тахир, изтичат отпадъчни битови води в двора ми. Мирише лошо и има опасност от замърсяване на питейна вода. Сигнала е препратен до община Ардино с писмо изх. № ПО-01-62-(2)/28.04.2023г. 
23. 26.04.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване  Изтичане на битови отпадъчни води в частен имот, находящ се в махала Карамисирлер, с. Бял извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"КОС"   От септична яма на Баязид Тахир, изтичат отпадъчни битови води в двора ми. Мирише лошо и има опасност от замърсяване на питейна вода. Сигнала е препратен до община Ардино с писмо изх. № ПО-01-62-(2)/28.04.2023г. 
24. 25.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерени трупове на телета РИОСВ - Отдел"ПД"  На 25.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са намерени два трупа на телета. За едното е доказано, че е убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
25. 26.04.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерени трупове на 3 бр. овце  РИОСВ - Отдел"ПД"   Протокол от 27.02.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка. На разстояние от около 20 метра от единия труп са открити екскременти на вълк.

 

26. 28.04.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерен труп на малко конче  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 29.04.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището е  намерен пресен труп на конче "приплод". По думи на стопанисващите конете, липсват още четири приплода от стадото.  Предложение ведно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

27. 30.04.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно нерегламентирано торище за оборска тор в с. Хвойна, общ. Чепеларе  РИОСВ -  Отдел"УООП"  Препратен до общ. Чепеларе и ОД "БХ"-Смолян с писмо изх. №
      м. Май     
1.  01.05.2023г.  Препратен от МОСВ-София и РИОСВ-Хасково   Изтичане на битови отпадъчни води в частен имот, находящ се в махала Карамисирлер, с. Бял извор, общ. Ардино  РИОСВ - Отдел"КОС"  От септична яма на Баязид Тахир, изтичат отпадъчни битови води в двора ми. Мирише лошо и има опасност от замърсяване на питейна вода. Сигнала е препратен до община Ардино с писмо изх. № ПО-01-63-(4)/10.05.2023г.

 

2. 01.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон В местност "Оловото" землище на с. Старцево, общ. Златоград, мечка е унищожила 4 броя кошери.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 02.05.2023 г. е извършена проверка на място в местността "Оловото", землище на село Старцево, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че отново са съборени 4 броя кошери. 
3. 01.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон В местност "Хана", землище на с. Полковник Серафимово, община Смолян е открит труп на овца   РИОСВ - Отдел"ПД" На 01.05.2023 г. е извършена проверка на място в местността "Хана", землище на село Полковник Серафимово, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в ливадата има труп на овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

4. 04.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Птица в безпомощно състояние в двор на къща , намираща се на ул. Дичо Петров " №35 в град Чепеларе. Предполага се , че птицата е от вида малък воден бик.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 04.05.2023 г. е извършена проверка в двора на къщата, намираща се на ул. "Дичо Петров" № 35 в град Чепеларе. След първоначален оглед птицата от вида Малък воден бик (Ixobrychus minutus) е взета и  на 05.05.2023 г. с разпореждане е изпратеназа лечение в Спасителен център диви животни в град Стара Загора.

 

5. 05.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон    Мечка е обърнала и унищожила 2 бр. кошери в стопанството на г-н Качаров, намиращо се в с. Горни Върли дол, община Неделино РИОСВ - Отдел"ПД"   На 05.05.2023 г. е извършена проверка на място в края на село горни Върли дол, община Неделино, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че са съборени и счупени 2 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

6. 05.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно системно използване на торбички с размери 24-40 см. в търговската мрежа на пазара в квартал Устово  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно системно използване на торбички с размери 24-40 см. в търговската мрежа на пазара в гр. Смолян, квартал Устово, общ. Смолян. Извърши се проверка на два търговски обекта на горецитираното място, като не са установени нередности. Съставени са два констативни протокола - №СС-017/09.05.2023 г. и №СС-018/09.05.2023 г.

 

7. 05.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Изядена коза в обор в м. "Козарска река", землище на с. Аламовци, община Златоград  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 06.05.2023 г. е извършена проверка на място в района на с. Аламовци, община Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че на около 300 м от разпръстнатот стадо, в близост до дере е открит труп на коза, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

8. 09.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  На 06.05.2023 г. в района на с. Кокорци е намерен труп на крава, убита вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 09.05.2023 г. е извършена проверка в района на с. Кокорци, община Рудозем, съвместно с ТП "ДГС Смилян", при която е установено, че под пътека до изоставени къщи има труп на крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

9. 09.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Мечка е обърнала и унищожила 5 бр. кошери в землището на с. Горни Върли дол, община Неделино  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 06.05.2023 г. е извършена проверка на около 1 км от село горни Върли дол, община Неделино, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че са съборени и счупени 5 броя кошери. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
10. 09.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   Преди няколко дни е установена липсата на една крава. Сутринта на 07.05.2023 г. е открита в дере на около 2 км от с. Сливка, община Баните. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.05.2023 г. е извършена проверка на място в района на с. Сливка, община баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в труднодостъпно дере, в близост до черен път е открит труп на крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
11. 09.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон    Разбито от кафява мечка ловно техническо съоръжение (автоматична хранилка с бидон) в местност "Катран", земл. с. Петково, община Смолян  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 09.05.2023 г. е извършена проверка в местността "Катран", землище на с. Петково, община Смолян, съвместно с ТП "ДГС Славейно", при която е установено, че електрическата хранилка за диви прасета е унищожена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

12. 10.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  От една седмица липсват 2 крави и 2 телета от стадото, пашуващо в района на с. Чучур и с. Полк. Серафимово. На 10.05.2023 г. са открити два трупа на крави.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 11.05.2023 г. е извършена проверка в м. Колибите, земл. на с. Покловник Серафимово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС Смилян", при която е установено, че в дере са открити два трупа на крави, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

13.  12.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон При посещение на стадото е намерено едно убито и едно ранено теле, нападнати най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 12.05.2023 г. е извършена проверка на място в м. "Каледжийското", землище на с. Турян, община Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян, при която е установено, че в пасището е открит труп на едно теле, убито и ядено от кафява мечка. В близост до първия труп са открити останки от друго теле, по които да се определи причината за настъпване на смъртта. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

14. 12.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Мечка е нападнала и убила кобила и жребче в животновъден обект на "Петро - С" ЕООД в с. Левочево, община Смолян  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 12.05.2023 г. е извършена проверка на място в м. Падала, землище на с. Левочево, съвместно с ТП "ДГС - Смолян, при която е установено, че на границата между гората и ливадите в м. Падала, с. Левочево е открит трупа на кобилата, убита и ядена от кафява мечка. Останки от кончета не са открити. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

15.  12.05.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  На 12.05.2023 г. е установена липсата на една крава и една овца, като намира трупа на кравата в с. Две тополи, а на овцата в с. Сливка, община Баните РИОСВ - Отдел"ПД"   На 12.05.2023 г. е извършена проверка на място в района на с. Сливка, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в дере на границата на пасището и гората е открит трупа на кравата, а в близост до обора на границата на пасището и гората в с. Сливка е открит трупа на 1 бр. овца, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

16. 12.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Две Тополи, община Баните е намерена една умъртвена крава, убита най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 13.05.2023 г. е извършена проверка на около 2 км от село Две Тополи, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в дере, под горски път в границите на иглолистна гора е открит трупа на кравата, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

17. 16.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон От тръба в участъка от "Полигон" до вход "Тунел", кв. Устово, гр. Смолян в р. Черна се излива отпадъчна вода и се замътват водите на реката. Носи се миризма на фекали.  РИОСВ - Отдел"КОС"   Извършена е проверка съвместно с представители на "В и К" ЕООД-Смолян. При проверката е установено, че  чрез отливната тръба на дъждопреливник, вероятно от затлачване на преливника и повдигане на водното ниво преливат отпадъчни води, същите се заустват в р. Черна и замътват водите на реката. Съставен е КП № ЛМ-30/16.05.2023г.

 

18. 15.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Намерено мъртво теле в района на село Гълъбово, община Баните, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" 

 

На 16.05.2023 г. е извършена проверка района на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че върху черен път в гора е намерен труп на теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
19. 17.05.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В края на село Левочево, мечка е влязла в заграден с метална мрежа пчелин и е разбила седем кошера. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 17.05.2023 г. е извършена проверка района на село Левочево, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в края на село Левочево, в посока к. к. Пампорово на около 150 м от последните къщи в ограден с метална мрежа пчелин са открити 7 бр. пчелни кошери, съборени и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

20. 17.05.2023г.  Жалбата е постъпила в център административно обслужване  Жалба относно замърсяване на имот с отпадъци, оборска тор, сено, вълна и чували, в местност "Станковица", землище на гр, Смолян, общ. Смолян.  РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпил сигнал, касаещ замърсяване на имот с отпадъци, оборска тор, сено, вълна и чували, в местност "Станковица", землище на гр. Смолян, общ. Смолян. При извършена проверка на място се установи изхвърлена оборска тор в по-голямата част на имота. Извън обора се установиха 2 купчини сено, покрити с найлон и разхвърлени няколко тухли. Констатираното по време на проверката не се определя като отпадък по смисъла на ЗУО. Съставен е констативен протокол №РД-007/19.05.2023 г.

 

21. 20.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон На 18.05.2023 г. мечка напада стадо крави в мах. "Шарен нос", земл. на с. Планинско, общ. Баните, като една крава и нейното теле са ранени. На 19.05.2023 г. вечерта  кравата умира.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 20.05.2023 г. е извършена проверка в мах. "Шарен нос", земл. на с. Планинско, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че над гробището в махала "Шарен нос", е открит труп на крава, убита от кафява мечка. Телето на кравата също е ранено. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

22. 22.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Над село Жребово, община Девин мечка е нападнала пчелин и е унищожила няколко пчелни семейства  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 22.05.2023 г. е извършена проверка в махала "Каурчан", землище на село Триград, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пчелин, заграден с метална мрежа и електро пастир са открити 2 бр. пчелни кошери, съборени и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

23. 22.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Над предприятие "Арексим", град Смолян, в пасището е намерено едно мъртво теле, убито от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 22.05.2023 г. е извършена проверка на пасището, намиращо се над предприятие “Арексим“ в град Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасище извън електро пастира е открит труп на теле, убито и ядено от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

24. 22.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Над предприятие "Арексим", град Смолян е установено, че шест пчелни кошера от пчелина са съборени, а питите са разпилени и счупени. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 22.05.2023 г. е извършена проверка на пчелина, намиращ се над предприятие “Арексим“ в град Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пчелин, заграден с електро пастир са открити 6 бр. пчелни кошери, съборени и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

25. 25.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Открити разбити от мечка електрически хранилки за диви прасета в местностите "Кочене" и "Сарицко", земл. на с. Левочево, общ. Смолян.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 25.05.2023 г. е извършена проверка в местностите "Кочене" и "Сарицко", земл. на с. Левочево, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в двете местности са открити по една хранилка , които са разбити и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

26. 25.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В махала "Канарата", землище на с. Сливка, община Баните са намерени 2 трупа на овце и едно ранено теле от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 25.05.2023 г. е извършена проверка в махала "Канарата", землище на с. Сливка, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в гориста местност в близост до пасището са открити два трупа на овце, убити и ядени от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

27. 25.05.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал за нерегламентирана площадка за извършване на дейност по събиране и обработка на отпадъци с код 20 01 25 /хранителни масла и мазнини/, находяща се в гр. Смолян, ул. "Хаджи Хр. Попгеоргиев".  РИОСВ -  Отдел"УООП"   По постъпил сигнал за нерегламентирана площадка за извършване на дейност по събиране и обработка на отпадъци с код 20 01 25 /хранителни масла и мазнини/, находяща се в гр. Смолян, ул. Хаджи Хр. Попгеоргиев“ се извършиха проверки на ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ и  на ул. „Братан Шукеров“ в гр. Смолян, при която е установено следното: На ул. „Братан Шукеров“№ 27 е паркиран товарен автомобил ФИАТ ДУКАТО с рег. № СА 0950 ТХ, в който има празни бидони за събиране на употребявано олио и мазнини. В района около транспортното средство не са констатирани туби, бутилки или други отпадъци, замърсени с хранителни масла и мазнини. На ул. „Хаджи Хр. Попгеоргиев“ не е установена площадка за събиране и обработка на хранителни масла и мазнини. Проверката е извършена в присъствието на лице - служител на фирма “УОН“ ЕООД-гр. София.
По време на проверката е представен регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, вкл. и за код 20 01 25 – хранителни масла и мазнини на “УОН“ ЕООД - гр. София, в който горепосочения товарен автомобил е регистриран. Представени бяха договори и стокови разписки за изкупуване на отпадъци с посочения код.
 Отпадъците се транспортират до площадка в гр. Пловдив, стопанисвана от фирма – „УОН“ЕООД - гр. София. Съставен е КП №ММ-23/26.05.2023 г. С писмо с изх. №ПО-01-93-(1)/29.05.2023 г. е отговорено на сигналоподателя за предприетите действия от страна на РИОСВ-Смолян. С вх. №ПО-01-93-(2)/31.05.2023 г. е постъпило писмо относно подаден сигнал за нерегламентирана площадка  и дейност по събиране и обработване на отпадъци с код 20 01 25 ( хранителни масла и мазнини) на територията на гр. Смолян, ул. "Хаджи Хр. Попгеоргиев". 
28. 26.05.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Намерен труп на крава в землището на с. Кожаре под обора на животновъден обект "Фермата Триград".   РИОСВ - Отдел"ПД" На 26.05.2023 г. е извършена проверка на пасището, намиращо се в землището на с. Буйново, община Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино", при която е установено, че в близост до обора на около 150 м от него в дере, в края на ливада е открит труп на крава, убита и ядена от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 28.05.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон От мандрата в с. Еньовче, общ. Ардино от маркуч се изливат на улицата води. Мандрата е незаконна.  РИОСВ - Отдел"КОС"   
30.  28.05.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В пчелин, намиращ се в землището нагр. Златоград - посока с. Аламовци е установено, че 7 от общо 30 бр. кошера са съборени и разпилени, най-вероятно от мечка.    РИОСВ - Отдел"ПД" На 29.05.2023 г. е извършена в района на град Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че над асфалтовия път гр. Златоград - с. Аламовци, след язовира в м. "Гърмидалова падина, в ДГФ са открити съборени и счупени 7 броя кошери и пчелните пити са разпилени. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

31. 30.05.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на крава. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 30.05.2023 г. е извършена проверка на пасището, намиращо се в землището на с. Сливка община Баните съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в до черен път а е открит труп на крава, убита от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

       м. Юни    
1. 02.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон 112  Сигнал относно намерен бял щъркел в биобасейна на пречиствателна станция за отпадни води гр. Златоград  РИОСВ - Отдел"ПД"   След проведени телефонни разговори на 02.06.2023 г. с отдел екология към община Златоград и със сигнало подателя е установено, че щъркела е изваден от биобасейна, подсушен и е отлитнал към гнездото си в гр. Златоград.

 

2. 02.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на крава юница  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 02.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е намерен труп на крава юница убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

3. 03.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно намерена една крава в м. "Черешово", надрана от мечка и новороденото ѝ теле липсва.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 03.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че едно теле е изядено, а кравата е надрана.  Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

4. 03.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В м. "Черешово" са намерени 2 бр. телета, ранени от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 03.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че 2 бр. телета са ранени от кафява мечка мечка.  Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 07.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В м. "Башиш", земл. на с. Буйново е наемерен труп на крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 08.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в пасището са намерени трупове на 1 бр. крава и 1 бр. теле, убити и ядени от кафява мечка.  Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

6. 10.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно намерен труп на овца  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 12.06.2023 г. е извършена проверка на пасището, намиращо се в землището на с. Сливка община Баните съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установен труп на 1 бр. овца, убита от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

7. 11.06.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно възможно увреждане на състоянието на защитена местност Рожен РИОСВ - Отдел"ПД" 

 

На 12.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян, при която е установено, че в ПИ № 67965.5.89, земл. с. Соколовци се извършват СМР по реализация на ИП: "Изграждане на внушителен пилон с височина 111 м", с възложител Фондация "Наследство в бъдещето", гр. Смолян. Имотът не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ, вкл. и ЗМ "Рожен", както и не попада в защитени зони по ЗБР и в тази връзка няма вероятност от увреждане на ЗМ "Рожен". 
8. 11.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал относно унищожен 1 бр. кошер от пчелин, находящ се в в кв. Яновска в град Мадан  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 12.06.2023 г. е извършена проверка на пчелина, намиращ се в кв. Яновска в град Мадан, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че в пчелин е открити 1 бр. пчелен кошер, съборен и счупен от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

9. 12.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В махала "Сейменци", землище на с. Сливка, община Баните, на 12.06. 2023 г. е намерен труп на една овца, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 12.06.2023 г. е извършена проверка в махала "Сейменци", землище на с. Сливка, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

10. 13.06.2023г. Сигналът е постъпил в център административно обслужване   Замърсяване на въздуха, почвата и чешма в с. Боровица от животни, настанени в открито и оградено място в с. Боровица, без да има необходимо торище и канализация.  РИОСВ - Отдел"КОС" Постъпилата жалба е адресирана до Кмета на Община-Ардино и с копие до РИОСВ - Смолян. На 21.06.2023 год. е извършена проверка от представители на Община-Ардино и Кмета на с. Боровица. Съставен е Констативен протокол от 21.06.2023 год., като са направени следните констатации: 1.В ограденото място са отглеждани телета; 2.След разговор с Кмета на с. Боровица, телетата са преместени в друг животновъден обект повече от два месеца, преди извършване на проверката; 3.Дадено е предписание на собственика на животните да се почисти терена и оградата да се премахне. На г-жа Найме Алиева е изпратено писмо с изх. № 947-329-2/23.06.2023 год. на Община-Ардино за резултатите от проверката, като е изпратено копие до РИОСВ-Смолян, заведено с вх. № КПД-03-127/26.06.2023 год.

 

11. 15.06.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В местност "Бориева", земл. на гр. Смолян е установено, че мечка е разбила една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 15.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Бориева", земл. на гр. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

12. 15.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон На 15.06.2023 г. вечерта е намерен труп на крава, убита най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 16.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Кална тепе", земл. на гр. Доспат, съвместно с ТП "ДГС - Доспат", при която е установено, че в пасището с храсти е открит труп на една крава, убита от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 13. 16.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Две Тополи, община Баните са намерени две умъртвени крави, убити най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 16.06.2023 г. е извършена проверка в близост до село Две Тополи, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в гориста местност в близост до селото са открити двата трупа на кравите, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

14. 17.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон    В близост до последните къщи на с. Полковник Серафимово е намерена мъртва овца, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 17.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в близост до пасището е намерен труп на една овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

15. 19.06.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail Сигнал относно строителство на пилон в местност "Рожен"  РИОСВ - Отдел"ПД"  Отговорено с писмо изх. № ПО-01-111-(1)/20.06.2023 г. на РИОСВ - Смолян относно инвестиционното предложение за изграждане на пилона в м. "Рожен", както и че имота, в който се изгражда не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата "Натура 2000" по смисъла на ЗБР.

 

16. 19.06.2023г.  Сигналът е постъпил по пощата  Сигнал за изхвърляне на отпадъци в реката от гатер в с. Забърдо. РИОСВ -  Отдел"УООП"  По постъпилата жалба предстои да бъде извършена проверка.
17. 19.06.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail  Строителство на пилон в местност "Рожен"   РИОСВ - Отдел"ПД"  Отговорено с писмо изх. № ПО-01-114-(1)/20.06.2023 г. на РИОСВ - Смолян относно инвестиционното предложение за изграждане на пилона в м. "Рожен", както и че имота, в който се изгражда не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата "Натура 2000" по смисъла на ЗБР.

 

18. 20.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Фатово са намерени мъртви едно теле и една крава, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 20.06.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян и представител на ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в района на пасището са намерени трупове на едно теле и една крава, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

19. 21.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Ливадите", земл. на с. Сивино е установено, че мечка е разбила една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 21.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Ливадите", земл. на с. Сивино, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

20. 21.06.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail   На 2 км. северно от с. Борино, в м. "Кастракли" е компрометиран пътен водосток на пътната връзка от с. Борино-м. "Кастракли".  РИОСВ - Отдел"КОС"  Отговорено с писмо с изх. № ПО-01-117-(1)/30.06.2023 год. на СНЦ "БИО-Б-ЕКО", че за настъпили събития природни бедствия на територията на Област-Смолян е компетентен Областен управител.

 

21. 26.06.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В местност "Бориева", земл. на гр. Смолян е установено, че мечка отново е разбила една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч.  РИОСВ - Отдел"ПД" 

 

На 26.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Бориева", земл. на гр. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

 

22. 26.06.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail   По повърхността на яз. "Доспат" в района на комплекс "Романтика" до гр. Сърница, се виждат петна от нефтопродукти  РИОСВ - Отдел"КОС" На 27.062023 год. представители на РИОСВ-Смолян извършиха проверка на акваторията на яз. Доспат на територията контролирана от РИОСВ-Смолян. Не са установени петна от нефтопродукти по повърхността на водата. Съставен е КП № АВ-028/27.06.2023г. С писмо № ПО-01-119-(2)/28.06.2023г. е информиран г-н Йордан Йорданов за резултатите от проверката. С писмо № ПО-01-119-(1)/28.06.2023г. са сезирани БД "ЗБР"-Благоевград и РИОСВ-Пазарджик.

 

23. 26.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон 112 В местност "Гробов дол", земл. на с. Аламовци са открити мъртви един коч и една овца, със съмнения, че са убити от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 27.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Гробов дол", земл. на с. Аламовци, общ. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че щетите не са нанесени от кафява мечка.

 

24. 27.06.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Гърмидалова падина", земл. на гр. Златоград е открит един счупен кошер, разбит най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 27.06.2023 г. е извършена проверка в местност "Гърмидалова падина", земл. на гр. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че един пчелен кошер е счупен и разбит от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

      м. Юли     
1. 03.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В село Барутина са намерени 4 малки лястовички  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 03.07.2023 г. е извършена проверка на място, като след първоначален оглед птиците са взети и на следващия ден 04.07.2023 г. са освободени в естествена среда.

 

2. 03.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Широка лъка е установено, че мечка е разбила една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 03.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Стойките, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

3. 03.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Гълъбово, община Баните са намерени мъртви две овце и едно агне, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 04.07.2023 г. е извършена проверка в близост до село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в близост до селото са открити трите трупа на двете овце и едното агне, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

4. 05.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон    В района на с. Богутево, община Чепеларе са намерени мъртви две овце , убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 05.07.2023 г. е извършена проверка в близост до село Богутево, община Чепеларе, съвместно с ТП "ДГС - Академик Николай Хайтов", при която е установено, че в близост до селото са открити двата трупа на овцете, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

5. 05.07.2023г. Сигналът е постъпил устно В местност "Амзово", землище на град Смолян е установено, че всички 8 броя пчелни кошери са съборени, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.07.2023 г. е извършена проверка в  местност "Амзово", землище на град Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че всички 8 пчелни кошери са съборени, пчелните семейства са унищожени и рамките са счупени, смачкани от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

6. 06.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон   В района на с. Ягодина в пасищет е открит труп на една крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 06.07.2023 г. е извършена проверка в пасище в близост до село Ягодина, община Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино", при която е установено, че в пасището е открит  трупа на кравата, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

7. 07.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон

 

В района на с. Гълъбово, община Баните са намерени мъртви две овце и едно крава, убити най-вероятно от мечка. 
РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.07.2023 г. е извършена проверка в близост до село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в близост до селото са открити трите трупа на двете овце и едната крава, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

8. 07.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В местност Беденски бани, община Девин е установено, че 4 броя пчелни кошери са разбити, най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 07.07.2023 г. е извършена проверка в  местност Беденски бани, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че в всички 4 пчелни кошери са съборени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

9. 08.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон В местност "Дуня", земл. на с. Полковник Серафимово е установено, че мечка е разбила една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 08.07.2023 г. е извършена проверка в местност "Дуня", земл. на с. Полковник Серафимово, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

10. 08.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В близост до с. Беден, община Девин е установено, че 10 броя пчелни кошери са разбити, най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 07.07.2023 г. е извършена проверка в  местност Беденски бани, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че 10 пчелни кошери са съборени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

11. 09.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В местност "Мурсалица", землище на град  Девин е нерен труп на теле, убито най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 09.07.2023 г. е извършена проверка в  местност "Мурсалица", землище на град Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в местността е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

12. 11.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Билобари", землище на село Чуреково, община  Девин е нерен труп на жребче, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 12.07.2023 г. е извършена проверка в  местност "Билобари", землище на с. Чуреково, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че в местността е открит труп на 1 бр. жребче, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

13. 12.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В  землището на село Елховец, община Рудозем е установена липсата на един коч и една овца, нападнати най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 12.07.2023 г. е извършена проверка е землището село Елховец, община Рудозем, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в местността е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

14. 12.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  След изградено водохващане на р. Осина за ВЕЦ "Црънча", няма вода в реката, в която ЛРД са извършили зарибяване и има опасност рибата да измре.  РИОСВ - Отдел"КОС"  След изградено водохващане на р. Осина за ВЕЦ "Црънча", което според жалбоподателя е незаконно коритото на реката е обезводнено. Сигнала е препратен до БДЗБР - Благоевград по ел. поща и същия е регистриран под № КД-06-32/12.07.2023 г. 13:15:20.

 

 15. 14.07.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  След изградено водохващане на р. Осина за ВЕЦ "Црънча", което според жалбоподателя е незаконно коритото на реката е обезводнено.   РИОСВ - Отдел"КОС" След изградено водохващане на р. Осина за ВЕЦ "Црънча", което според жалбоподателя е незаконно коритото на реката е обезводнено. Сигнала е изратен и до БДЗБР - Благоевград. Изпратено писмо до БДЗБР - Благоевград с изх. № ПО-01-134-(2)/18.07.2023 г. за предостасяне на информация и документи, касаещи сигнала за изграденото водохващане на р. Осинска, съставени и/или предоставени по време на извършената от тях проверка на 14.07.2023 г
16. 14.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно изсипване на голямо количество пръст с камъни в река Черна, в двора на помпена станция до "Родопска тъкан" в гр. Смолян РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно изсипване на голямо количество пръст с камъни в река Черна, в двора на помпена станция, стопанисвана от "В и К" ЕООД, гр. Смолян, до "Родопска тъкан" в гр. Смолян. Същият е препратен до БДИБР-Пловдив, за вземане на мерки по компетентност. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на БДИБР-Пловдив и РИОСВ-Смолян, като не са установени нередности.

 

17. 15.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В местност "Дуня", земл. на с. Полковник Серафимово е намерен  труп на теле, убито най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 15.07.2023 г. е извършена проверка в местност "Дуня", землището на с. Полковник Серафимово, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в местността е открит труп на теле, убито и ядено  от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

18. 17.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на  с. Сливка, община Баните е намерен труп на една овца, убита най-.вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 17.07.2023 г. е извършена проверка на място в района на с. Сливка, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

19. 17.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В местност "Морено", земл. на с. Паспал, община Ардино е установена липсата на едно теле. При претърсване на района са намерени останки от телето, убито най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 17.07.2023 г. е извършена проверка в "Морено", землището на с. Паспал, община Ардино, съвместно с ТП "ДГС - Ардино", при която е установено, че в местността е открит труп на теле, убито и ядено  от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

20. 17.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Плетена, в местност "Дълбок дол" , на брега на р. Бистрица под асфалтовия път е намерен полуразложен труп на кафява мечка, без установени причини за смъртта. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 18.07.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Смолян, ДЛС "Дикчан" и РДГ - Благоевград за открит мъртъв екземпляр от вида кафява мечка. След първоначален оглед и предвид напредналата фаза на разлагане, екземпляра е загробен на подходящо място. Съставени са протокол № 410855/18.07.2023 г. на РДГ Благоевград и КП № ГГ-043/18.07.2023 на РИОСВ - Смолян с разпореждане за намерен мъртъв екземпляр, включен в приложение № 3 на ЗБР, които са изпратени до МОСВ с писмо изх. № ПО-01-140-(1)/19.07.2023 г.

 

21. 17.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В село Гьоврен под последните къщи е установено,че пчелин е нападнат от мечка и 6 кошера са разбити. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 18.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Гьоврен, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че 6 пчелни кошера са съборени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

22. 21.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Зелените борики", земл. на с. Триград е открит труп на крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД  На 21.07.2023 г. е извършена проверка в  местност "Зелените борики", землище на с. Триград, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в местността е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

23. 22.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В близост до обора между селата Арда и Горна Арда са намерени труповете на теле и овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД  На 22.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Арда, община Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в близост до обора са открити трупове на теле и шест овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

24. 25.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В землището на село Сливка са намерени троповете на две овце, убити най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД На 25.07.2023 г. е извършена проверка на пасището, намиращо се в землището на с. Сливка община Баните съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено трупове на 2 бр. овце, убити от  кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

25. 29.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В близост до обора между селата Арда и Горна Арда е открит труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД  На 29.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Арда, община Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в близост до обора е открит труп на едно теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

26. 30.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   В село Гьоврен под последните къщи е установено,че пчелин е нападнат от мечка и 5 кошера са разбити. РИОСВ - Отдел"ПД  На 30.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Гьоврен, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че 5 пчелни кошера са съборени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.

 

27. 30.07.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В землището на село Фъргово е намерен от жител на селото един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в безпомощно състояние и е предаден в сградата на на Общинска администрация.  РИОСВ - Отдел"ПД  На 30.07.2023 г. е извършена проверка на място. След първоначален оглед птицата е взета за транспортиране до Спасителен център за диви животни в град Стара Загора, но умира на следващия ден, преди да бъде изпратена за лечение. Птицата е загробена на подходящо място.

 

28. 29.07.2023г. Сигналът е постъпил по телефон От ГПСОВ-Рудозем изтичат и се заустват в р. Арда непречистени отпадъчни води.  РИОСВ - Отдел"КОС" На 31.07.2023 год. е извършена проверка на място. От проверката е установено, че е извършвано почистване на запушена шахта, чрез която се осъществява рецилкулация на активна утайка от вторичния утаител към биобасейна. При последващото измиване на остатъчна утайка е извършено заустване на непречестени отпадъчни води в дъждовната канализация, чрез която непречистените отпадъчни води са зуастени в р. Арда, като са замътили трайно водите.

 

29. 30.07.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Могилица е открит труп на един кон, убит най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД  На 30.07.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Могилица, община Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че  е открит труп на един кон, убит и яден от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
      м. Август     
 1.          
 2. 03.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  По пътя от гр. Смолян за село Бостина след разклона за селата Писаница, Хасовица и Левочево, общ. Смолян на около 150-200 м. нагоре след десен завой има разширение на пътя, където са изхвърлени отпадъци в дерето.   РИОСВ - Отдел"УООП" По постъпил сигнал на тел. 112 за изхвърлени отпадъци в дере по пътя от гр. Смолян за село Бостина след разклона за селата Писаница, Хасовица и Левочево, общ. Смолян. Извършена е съвместна проверка с представител на общ. Смолян, като са установени 2 бр. възглавници и 1 бр. спален чувал. Същите бяха почистени по време на проверката. Съставен е констативен протокол № ФА-023/04.08.2023г. 
 3. 05.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В местност "Хулевица", землище на с. Арда, общ. Смолян е установено, че всички пчелни кошери са съборени и обърнати, най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 06.08.2023 г. е извършена проверка в  местност "Хулевица", землище на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че всички 5 пчелни кошери са съборени и обърнати, пчелните семейства са унищожени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
4. 06.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В пасище, близо до реката  между селата Арда и Горна Арда е открит труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 06.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище, близо до реката в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че щетата не е нанесена от кафява мечка. 
5. 06.08.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В пасище на около 3 км от с. Чуруково, общ. Девин е открит труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 06.08.2023 г. е извършена проверка в  пасищена около 3 км от с. Чуруково, в което пашуват животни, собственост на  Яна Ташева, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че в пасището е открит труп на едно теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
6. 09.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   В с. Мак, кметство с. Гърбище, общ. Ардино е установено, че 6 бр. пчелни кошери от пчелин са съборени и рамките са разпилени и изядени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 09.08.2023 г. е извършена проверка в с. Мак, кметство с. Гърбище, съвместно с ТП "ДГС - Ардино", при която е установено, че всички 6 пчелни кошери са съборени и обърнати, пчелните семейства са унищожени и рамките са счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
7. 10.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В местност "Разпага", земл. на гр. Девин е установено, че една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч е разбита най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 10.08.2023 г. е извършена проверка в местност "Разпага", земл. на гр. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
8. 11.08.2023г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно нерегламентирано сметище в землището на гр. Златоград, горски път към местност "Карова чука"  РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпил сигнал касаещ нерегламентирано сметище, в ляво от главния път посока гр. Кърджали, по горски път към местност "Карова чука" в землището на гр. Златоград. Веднага след получаване на сигнала в инспекцията е уведомена община Златоград, за предприемане на мерки и действия за почистване на замърсения участък. От служители на община Златоград е установено, че замърсяванията са от бетонов възел. Дадени са незабавни указания за почистване на замърсеният терен с отпадъци, като при извършената проверка на място се констатира, че същите са почистени. Съставен е констативен протокол №ЕН-041/15.08.2023г. 
9. 11.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Шонгобар", землище на с. Чокманово в пасище, оградено с електро пастир са намерени останки от две телета,  убити най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 11.08.2023 г. е извършена проверка в  местност "Шонгобар", землище на с. Чокманово в  оградено с електро пастир пасище, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. телета, убити и ядени от кафява мечка. 
10. 11.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В с. Мак, кметство с. Гърбище, общ. Ардино е установено, че 1 бр.  кошер от пчелин е съборен, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 12.08.2023 г. е извършена проверка в с. Мак, кметство с. Гърбище, съвместно с ТП "ДГС - Ардино", при която е установено, че 1 бр. пчелен кошер е съборен и обърнат и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
11. 13.08.2023г.    Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Гоздевица е намерен труп на една кобила, убита най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

На 14.08.2023 г. е извършена проверка в  оградено с електро пастир пасище в землището на с. Гоздевица, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. кон, убит и яден от кафява мечка. 

12. 13.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал за изчезнали три коня в местностат "Абаде", землище на с. Барутин, които според собственика най-вероятно са убити от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  Предвид, че по информация на собственика, конете все още не са намерени, както и не са намерени техни следи или останки, не е свикана комисия за извършване проверка за установяване щета от кафява мечка. 
13. 14.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   На брега на р. Арда в земл. на с. Паспал, община Ардино е намерен труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД" 

 

На 14.08.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Паспал, съвместно с ТП "ДГС - Ардино", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. 

 

14. 14.08.2023г. Жалба постъпила по ел. поща  В местностите "Среброто" и "Ораличеевото", земл. на с. Манастир е установено, че 2 бр. хранилки (автоматични) за подхранване на дивеч са разбити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 16.08.2023 г. е извършена проверка в местностите "Среброто" и "Ораличеевото", земл. на с. Манастир , съвместно с ТП "ДЛС - Кормисош", при която е установено, че 2 бр. хранилки (автоматични) са разбити и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
15. 15.08.2023г.  Сигнал постъпил по система за вътрешен обмен от МОСВ Сигнал относно замърсяване с отпадъци, миризма и шум в гр. Смолян, ул. "Заводска" №14, от обекта.  РИОСВ - Отдел"УООП"   По постъпил сигнал препратен от МОСВ-гр. София, относно замърсяване с отпадъци, миризма и шум от производствената база на „Интерретър" ООД в гр, Смолян, ул. "Заводска" №14. При извършена проверка на място съвместно със служител на Община Смолян се установи, че в нея се произвеждат интериорни врати и сандъци. Имат и цехове за боядисване на произведените изделия. Констатираните на площадката отпадъци са: трици /които се съхраняват в 3 броя биг бегове в границите на площадката/; метални опаковки /баки/ от бои и лакове и зелен прах от аспирацията към инсталацията за боядисване. За образувания отпадък с код 03 01 05 /трици/ е извършена класификация и се води отчетност, съгласно нормативните изисквания.  Същите се предават на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО и въз основа на сключен договор. За генерираните отпадъци металните кофи от бои и лакове, както и праха от аспирационната система, е дадено предписание на управителя да се извърши класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класифакиция на отпадъците в срок до 28.08.2023 г., като РИОСВ Смолян ще осъществи контрол за изпълнението му. Извън границите на обекта са установени 17 броя биг бегове, конто са с дървени парчета, предназначени за влагане в производството на сандъците. За тях е дадено предписание от община Смолян за съхранението им само на собствен имот и недопускане струпването им върху терен общинска собственост. В хода на проверката повечето са прибрани в собствения имот. Не са констатирани нерегламентирано изхвърлени отпадъци извън оградата на обекта. Относно миризмата и шума дружеството притежава Удостоверение за регистрация, издадено от директора на РИОСВ - Смолян по реда на ЗЧАВ, а през 2020 г. е извършено контролно измерване на промишления шум в околната среда, като показателите са в норма. Съставен е констативен протокол №СС-052/21.08.2023 г. 
16. 16.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   В пасище, в землището на с. Арда е намерен труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 17.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
17. 18.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, оградено с електропастир в землището на с. Борино е установена липсата на 2 бр. телета, като е намерен труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 19.08.2023 г. е извършена проверка на  пасище в землището на с. Борино, общ. Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино", при която са  открити трупове на 2 бр. телета, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
18. 18.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В село Киселчово, мечка е влязла в овощна градина, като е изпочупила няколко дръвчета и има изядени плодове. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 18.08.2023 г. е извършена проверка на  място в овощната градина, землище на с. Киселчово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която са  открити изпочупени плодни дръвчета, като има и изядени плодове от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
19. 19.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В пасище, в землището на с. Арда е намерен труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 20.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
20. 20.08.2023г. Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Чавдар, местност "Мамарка" е намерен труп на кафява мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 20.08.2023 г. е извършена съвместна проверка на представители на РИОСВ - Смолян и ТП "ДГС Доспат" в землището на с. Чавдар, при която е установен труп на млад  мъжки екземпляр кафява мечка, намиращ се под горски път до дере, като не е установена причината за смъртта и трупа е в цялост, на няколко дни и не липсват органи. Съставен е КП № ГГ-049/22.087.2023 на РИОСВ - Смолян за намерен мъртъв екземпляр, включен в приложение № 3 на ЗБР. Изпратено е писмо с изх. № ПО-13-15/21.08.2023 г. до Окръжна прокуратура за вземане на отношение по компетентност. 
21. 22.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Кочан, общ. Сатовча има два малки бедстващи щъркела.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 22.08.2023 г. е извършена проверка от РИОСВ - Смолян в землището на село Кочан, при която са установени два млади живи екземпляра от вида бял щъркел, като същите са в добро състояние, без наранявания, но не могат да летят, тъй като не са достигнали достатъчно жизнено развитие. Екземплярите са взети и с разпореждане са изпратени в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора. 
22. 22.08.2023г.  Сигналът е постъпил по система за вътрешен обмен от РИОСВ-Пловдив 

 

Сигнал касаещ замърсявания по пътя за гр. Лъки, като започват от отбивката за Лъки от главния път за Смолян, почти по целия път за Лъки.
 РИОСВ - Отдел"УООП"

По постъпилия сигнал касаещ замърсявания по пътя за гр. Лъки, като започват от отбивката за Лъки от главния път за Смолян, почти по целия път за Лъки. С писмо на Директора на РИОСВ-Смолян е дадено предписание на ОПУ-Пловдив, за извършване на оглед на посочения пътен участък и при констатиране на замърсявания с отпадъци, същите да бъдат почистени. 

23. 23.08.2023г. Подадена лично в РИОСВ - Смолян 

 

Жалба за неспазване на необходимите отстояния на насаждения, намиращи се по границата между два урбанизирани поземлени имота, разположени в строителните и регулационни граници на град Смолян, ул. "Малина". 
  РИОСВ - Отдел"ПД" Жалбата е по повод засадени насаждения (основно кипариси) по североизточната граница между ПИ № 67653.914.138 в кв. 69, ул. „Малина“, град Смолян (собственост на Христо, Стефан и Мария Хаджипетрови) и ПИ № 67653.914.137, образуващ УПИ VII-466 в кв. 67 в град Смолян (собственост на жалбоподателя – Росица Райчева), като посочените насаждения се намират в имота на Хаджипетрови, без необходимото отстояние от имотната граница, включително са и до основите на селскостопанската постройка в имота на жалбоподателя. С писмо изх. № ПО-01-177-(1)/30.08.2023 г. на Директора на РИОСВ - Смолян, жалбоподателя е уведомен, че в конкретния случай инспекцията не е компетентен орган и няма правомощия за произнасяне по жалбата, която правилно е депозирана в Община Смолян.
24. 23.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В местност "Мурсалица" под връх Чаева чука, землище на с. Мугла, в пасището е намерен труп на теле, което най-вероятно е убито от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 24.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в местност "Мурсалица" под връх Чаева чука, землище на с. Мугла, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
25. 24.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В пасище, в землището на с. Арда е намерен труп на овца, убита най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД"

На 24.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 

26. 25.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В обор в землището на с. Дебеляново, общ. Баните мечка е нападнала една овца.  РИОСВ - Отдел"ПД"

На 25.08.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Дебеляново, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в обора е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 

27. 26.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В насаждения от арония, намиращи се в местност "Гигерово", землище на с. Могилица, собственика открива множество пречупени клони и изядени плодове, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 26.08.2023 г. е извършена проверка на насаждение от арония в местност "Гигерово", землище на с. Могилица, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че има много пречупени клони, прекършени дръвчета и изядени плодове от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
28. 27.08.2023г. Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Арда са намерени труповете на две овце и едно теле, убити най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 27.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. овце и 1 бр. теле, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
29. 27.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон   В местност "Краево", землище на с. Триград, в пасището са намерени трупове на три овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 28.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище, в м. "Краево", земл. Триград, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че са открити трупове на 3 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
30. 28.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В района на х.Персенк е открит труп на кон, убит най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"   На 28.08.2023 г. е извършена проверка в  района на х. Персенк, землище на с. Чуруково, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че е открит труп на 1 бр. кон, убит и яден от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
31. 28.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно струпани отпадъци в двора на "Титан Клинър" Смолян в гр. Смолян.   РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпилия сигнал относно струпани отпадъци в двора на "Титан Клинър" Смолян в гр. Смолян. Същият е препратен до кмета на община Смолян, за предприемане на мерки по компетентност. 
32. 28.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  При посещение на пчелина в землището на с. Барутин, общ. Доспат, собственика установява, че 15 бр.  кошери са разбити и пчелните пити са унощожени, най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД" На 29.08.2023 г. е извършена проверка на пчелин в  землището на с. Барутин, общ. Доспат, съвместно с ТП "ДГС - Доспат", при която е установено, че в 15 бр. пчелни кошери са счупени и унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
33. 29.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В овощна градина, намираща се в землището на с. Жижево, общ. Сатовча, собственика открива ябълкови дръвчета с изпочупени клони и изядени плодове, като е имало следи от мечка. РИОСВ - Отдел"ПД"  На 29.08.2023 г. е извършена проверка в овощна градина, в  землището на с. Жижево, общ. Сатовча, съвместно с ТП "ДЛС - Дикчан", при която е установено, че в градината са открити изпочупени ябълкови дръвчета и изядени плодове от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
34. 30.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В  местност "Черешово", землище на село Могилица е намерен труп на една крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"   На 30.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище в местност "Черешово", землище на село Могилица, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
35. 30.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В м. Балабона и м. Заград, землище на с. Забърдо, при посещение на хранилки за диви свине е установено, че същите са разбити, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 30.08.2023 г. е извършена проверка в м. Балабона и м. Заград, землище на с. Забърдо, съвместно с ТП "ДГС - Акад. Николай Хайтов", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
36. 31.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  При посещение на пчелина в землището на с. Барутин, общ. Доспат, собственика установява, че 2 бр.  кошери са разбити и пчелните пити са унощожени, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД" На 31.08.2023 г. е извършена проверка на пчелин в  землището на с. Барутин, общ. Доспат, съвместно с ТП "ДГС - Доспат", при която е установено, че 2 бр. пчелни кошери са счупени и унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
37. 31.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон При посещение на пчелина в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, собственика установява, че 3 бр.  кошери са съборени, а пчелните пити са разпиляни, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 31.08.2023 г. е извършена проверка на пчелин в  землището на с. Гьоврен, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че 2 бр. пчелни кошери са счупени и унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
38. 31.08.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В  района на пасище, в р. Зорнишка, землище на гр. Чепеларе са намерени труповете на две овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 31.08.2023 г. е извършена проверка в  района на пасище, в р. Зорнишка, землище на гр. Чепеларе, съвместно с ТП "ДГС - Акад. Николай Хайтов", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
39. 31.08.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон В землището на село Планинско е отркит труп на едно теле, убито най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 31.08.2023 г. е извършена проверка в  пасище, в землището на с. Планинско, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС -Славейно", при която е установено, че в дере "Чатал дере" е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
       м. Септември     
1.   01.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. "Маркова чука", землище с. Осиково е намерен труп на една овца, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 01.09.2023 г. е извършена проверка в  м. "Маркова чука", землище с. Осиково, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че е е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
2.  01.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В село Чеплетен, мечка е влязла в овощна градина, като е изпочупила няколко дръвчета и храсти арония и има изядени плодове.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 01.09.2023 г. е извършена проверка в   землището с. Чеплетен, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която са открити изпочупени дръвчета и храсти арония, както и има изядени плодове от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
3.   03.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  река Черна е бяла и се пени от изливане на отпадъчни води в района на последния блок от жк "Прогреси", на левия бряг на реката  РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  Извършена проверка на място и е съставен КП ЛМ-61 от 04.09.2023г. При проверката е установено, че е разрушена връзката между РШ от кан. клон от ул. "Васил Райдовски", кв. Устово, гр. Смолян и "Главен градски събирателен канализационен колектор на гр. Смолян". С писмо № КПД-13-76/04.09.2023г. е дадено предписание на "В и К" ЕООД-Смолян дъ се възстанови връзката между РШ и колектора. На 12.09.2023г. е извършена нова проверка и е уктановено, че предписанието е изпълнено. Съставен е КП № ЛМ-66/12-09.2023г. 
4.  04.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В с. Враненци, общ. Мадан е намерен щъркел в безпомощно състояние  РИОСВ - Отдел"ПД"  Извършена проверка на място и е съставен Протокол КИ-022 от 04.09.2023г. При проверката е установено, че птицата е без видими външни наранявания, но не може да лети. Екземплярът е взет и с разпореждане белия щъркел е освободен в близост до мястото където е намерен.
5.   03.09.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В обор в землището на с. Глогино, общ. Баните на 03.09.2023 г. е открит труп на една овца, а друга е ранена най-вероятно от мечка. На следващия ден - 04.09.2023 г. ранената овца умира.   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 03.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Глогино, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в обора е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
6.   04.09.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В обор в землището на с. Глогино, общ. Баните на 03.09.2023 г. е открит труп на една овца, а друга е ранена най-вероятно от мечка. На следващия ден - 04.09.2023 г. ранената овца умира.   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 04.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Глогино, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в обора е открит трупа на ранената от кафява мечка в предишния ден (03.09.2023 г.) 1 бр. овца.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
7.   05.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В обор в землището на с. Глогино, общ. Баните е открит труп на една овца, убита и ядена  най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Глогино, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  05.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Сливка, 6 бр. пчелни кошери са разбити и унищожени, най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Сливка, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че са открити 6 бр. пчелни кошери, счупени и унищожени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
9.   05.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал за публикации в социалните мрежи на видеоклип, показващ мъж, който  в района на "Смолянските езера" мие колата си, като с една кофа взима вода от близкото езеро.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 05.09.2023 г. от експерти на РИОСВ - Смолян  е извършена проверка на място, при която не са констатирани лица, извършващи дейности по нарушаване режимите на защитената територия и защитената зона, определени със заповедите им за обявяване, ЗЗТ и ЗБР. Съставен е КП № ПС-009/05.09.2023 г. Сигналът е препратен до БДИБР - Пловдив и РУ - Полиция - Смолян.   
10.  05.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Арда е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 06.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
11.  06.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Требище е намерен трупа на едно шиле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 06.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Требище, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. шиле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  07.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Глогино са намерени труповете на един коч и една обца, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Глогино, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че са открити труповете на 1 бр. коч и 1 бр. овца, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
13.  07.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Глогино е намерен трупа на една коза, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Глогино, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. коза, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  07.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Дере се използва за открит канал, като се заустват непречистени битови отпадъчни води  РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  Извършена е проверка на място и е установено, че по ул. "Младост", гр. Смолян е изпълнен канализационен клон 209-1, който отвежда отпадъчните води от къщите над улицата. За отвеждане на отпадъчните води от постройките между под улицата и дерето е предвиден клон 209 по проект "Втори воден цикъл на агломерация Смолян", като изграждането на същия е отменено по неясни причини. Дадено е предписание на "В и К" ЕООД-Смолян и Община-Смолян да се изяснят причините да се отмени канализационният клон. От Община-Смолян е отговорено, че клон 209 ще се включи за изграждане в инвестиционната програма на Общината за 2024г. Съставен е КП № ЛМ-65/08.09.2023г.
15.  07.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Турян е намерен трупа на една крава, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 07.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Турян, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
16.  08.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. "Мурсалица", землище на село Мугла е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 08.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Мугла, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
17.  08.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Левочево е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 08.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Левочево, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  08.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Турян е намерен трупа на една крава, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 08.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Турян, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
19.  08.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Долен е намерен трупа на една коза, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 09.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Долен, общ. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. коза, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
20.  08.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В земл. на гр. Девин е установено, че една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч е разбита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 11.09.2023 г. е извършена проверка в земл. на гр. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
21.  10.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В обор в село Славейно е намерен трупа на една овца, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 10.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Славейно, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
22.  10.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Мечка е влизала в двор на къща, намираща се в град Смолян.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 10.09.2023 г. е извършена проверка на място - в   двор на къща, намираща се в град Смолян, при която е установено, че в двора и около къщата са открити следи от присъствие на кафява мечка. Няма нанесени щети. 
23.  09.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  От канализация, срещу стария стадион в гр. Смолян, изтичат непречистени отпадъчни води в р. Черна и я замърсяват  РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  Извършена е проверка на 09.09.2023г. на място, като е установено, че при извършване на СМР по проект "Втори водин цикъл на агломерация Смолян", отпадъчната вода от канализационния клон по ул. "Димитър Благоев"-гр. Смолян се изпуска в р. Черна през преливник, катоводите на реката побеляват и се замърсяват. Предприети са мерки, като отстрана на изпълнителя е започнато изграждане на байпасна връзка за заобикаляне на работния участък и пренасочване на отпадъчните води в работен участък с нормална проводимост от "Главен събирателен канализационен колектор на гр. Смолян". По този начине прекратено изтичането на отпадъчни води и замърсяването на р. Черна. Съставен КП № АВ-047/09.09.2023г.
24.   11.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В с. Ягодина е установено, че 2 бр.  кошери от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел"ПД"  На 11.09.2023 г. е извършена проверка в с. Ягодина, общ. Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино", при която е установено, че 2 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
25.  11.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  Жалба касаеща съхранение на автомобили без регистрационни номера, багери и др. техника, както и опасения за замърсяване на речното корито на р. Върбица от течове на гориво, смазочни масла и други в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №171.  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпила жалба относно съхранение на автомобили без регистрационни номера, багери и др. техника, както и опасения за замърсяване на речното корито на р. Върбица от течове на гориво, смазочни масла и други в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №171. С писмо с изх. №ПО-01-218-(1)/ 12.09.2023 г., същата е препратена до кмета на община Златоград за извършване на проверка по изложеното в жалбата и предприемане на мерки по компетентност. С  вх. №ПО-01-218-(2)/ 21.09.2023 г. е постъпило в РИОСВ-Смолян писмо за предприети мерки от страна на община Златоград  по постъпилата жалба
26.  11.09.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землище с. Осиково е намерен труп на една овца, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 11.09.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Осиково, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че е е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
27.  12.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землище с. Могилица е намерен труп на един кон, убит най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 12.09.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Могилица, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е е открит труп на 1 бр. кон, убит и яден от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
28.  12.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землище с. Могилица е намерен труп на една кошута и има липсващо едно теле.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 12.09.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Могилица, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е е открит труп на 1 бр. кошута, убита и ядена от кафява мечка, но не е намерен труп на липсващото теле. 
29.  13.09.2023 г.  Сигналът е подаен устно в офис за комплексно обслужване  В с. Давидково е установено, че 2 бр.  кошери от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 13.09.2023 г. е извършена проверка в с. Давидково, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че 2 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
30.  13.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Чокманово е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
31.  13.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землище с. Кошница са намерен труповете на две телета, убити най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 13.09.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Кошница, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че са открити труповете на 2 бр. телета, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
32.  13.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  Намерена птица в безпомощно състояниеот вида орел змияр на мътя между гр. Смолян и к.к. Пампорово  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 13.09.2023 г. е извършена проверка на място и е съставен КП № МБ-02/13.09.2023 г. При проверката е установено, че птицата е без видими външни наранявания, но не може да лети. Екземплярът е взет и с разпореждане орела змияр е транспортиран в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора.
33.  14.09.2023 г. Жалбата е внесена  лично в офис за комплексно обслужване  Зов за помощ относно увеличената на популация на дивеч (сърни, лисици, диви прасета) в района и нанасяща щети върху селскостопанското имущество на хората  РИОСВ - Отдел "ПД"  Отговорено с писмо изх. № ПО-01-337-(1)/04.10.2023 г.  Сигналът не е от компетността на РИОСВ - Смолян, като същия е изпратен от жалбоподателите до Община Смолян, ДГС "Смолян" и ЛРС "Сокол".
34.  14.09.2023 г.  Жалбата е постъпила по пощата  Жалба относно наблюдавано присъствие на кафява мечка в близост и село Мугла, община Смолян  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.09.2023 г. е извършена проверка на място - в  село Мугла, при която е установено, че са открити следи от присъствие на кафява мечка в населеното място. Няма нанесени щети. 
35.  14.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. "Мурсалица", землище на село Мугла е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Мугла, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
36.  14.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В р. Арда , срещу бл. 11 (банка "ДСК") в гр. Рудоземсе изливат отпадъчни води от канализация, мирише лошо, не може да се отвари прозорците на жилищата в блока, особено в топло време.  РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  С писмо изх. № ПО-01-230-(1) сигнала е препратен до Община Рудозем за предприемане на мерки по компетентност.
37.  14.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Гела е намерен трупа на една овца, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Гела, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
38.  15.09.2023 г.  Жалбата е препратена от МОСВ  Изтичане на отпадъчни води от спукана канализационна тръба в дере, което преминава покрай имота на жалбоподателката.  РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  Жалбата е препратена от МОСВ-София до Община-Златоград за предприемане на мерки по компетентност, като за предприетите мерки община Златоград следва да уведоми жалбоподателката и МОСВ.
39.  15.09.2023 г.   Жалбата е постъпила по пощата  В землището на село Осиково, преди 5-6 дни мечка е изяла 3 шилета и една овца.   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 15.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Осиково, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Михалково", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 4 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
40.  15.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Грохотно е намерен трупа на една крава, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 15.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Грохотно, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
41.  16.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Горна Арда са намерени труповете на две овце, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 16.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Горна Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
42.  16.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Грохотно е намерен трупа на един кон, убит най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 16.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Грохотно, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. кон, убит и яден от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
43.  17.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Планинско, общ. Баните е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 17.09.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Планинско, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
44.  18.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Широка лъка, общ. Смолян е установено, че 9  кошера от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в с. Широка лъка, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че 9 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
45.  18.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Любча, общ. Доспат е установено, че 4 бр.  кошери от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в с. Любча, общ. Доспат, съвместно с ТП "ДГС - Доспат", при която е установено, че 4 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
46.  18.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на гр. Златоградт е установено, че 4 бр.  кошери от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в град Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че 4 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
47.  18.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Арда е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
48.  18.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Широка лъка, общ. Смолян е установено, че 2 бр.  кошери от пчелин са съборен и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.09.2023 г. е извършена проверка в с. Широка лъка, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че 2 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
49.  18.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  При посещение на насаждения с ябълки на 17.09.2023 г. е установено, че едно от дърветата е с изядени ябълки и изпочупени клони, в м. Могилата, гр. Смолян. Щетата най-вероятно е нанесена от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 21.09.2023 г. е извършена проверка в м. Могилата, землище на гр. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено,че е открито едно счупено ябълково дърво, с изядени от кафява мечка плодове. Материалните щети са минимални и собственика не предевява искане за обезщетение.
50.  19.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Вълчан дол, общ. Баните е намерен трупа на една овца, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Вълчан дол, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
51.  19.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Арда е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
52.  19.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал относно струпани строителни отпадъци в землището на с. Влахово, район около чешма "Извора-Банята" - минерален извор, общ. Смолян, обл. Смолян   РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпилия сигнал касаещ струпани строителни отпадъци в землището на с. Влахово, район около чешма "Извора-Банята" - минерален извор, общ. Смолян, обл. Смолян, се извърши съвместна проверка на място с представител на община Смолян. При проверката се установиха изсипани(разпилени) счупени керемиди на площ около 20-25 кв. м., както и чували с мазилка, фаянс, изолация и др. Съставен е КП №ММ-47/19.09.2023 г., който е дадени предписание на кмета на община Смолян за почистване на строителните отпадъци, със срок 06.10.2023 г. След изтичането на срока ще бъде извършена последваща проверка по изпълнението му.
 53.   19.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по e-мейл  Сигнал относно горене на кабели, задимяване, силна и натрапчива миризма в ромска махала "2-ри километър", в гр. Смолян, квартал Устово  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал относно горене на кабели, задимяване, силна и натрапчива миризма в ромска махала "2-ри километър", в гр. Смолян, квартал Устово, се извърши проверка на място. При проверка се констатира видими следи от горене в метален  четири кубиков контейнер, находящ се в началото на ромската махала. Възникналия пожар в контейнера за отпадъци бил загасен от пристигналите на 19.09.2023 г. полиция и пожарна. Веднага след получаване на сигнала по електронната поща и телефон на РИОСВ-Смолян е сигнализирано на тел.: 112 от инспекцията. С писмо с изх. №ПО-01-247-(1)/21.09.2023 г. е уведомена сигналоподателя за предприетите действия от страна на РИОСВ-Смолян.
54. 20.09.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Билянска е намерен трупа на една крава, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 20.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Билянска, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
55. 21.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на град Девин е установено, че 9 бр.  кошери от пчелин са съборени и счупени, най-вероятно от кафява мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 21.09.2023 г. е извършена проверка в землището на град Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че са открити 9 бр.пчелни кошери са съборени и обърнати и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
56.  23.09.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  Под сливането на р. Черна и р. Бяла на около 50-60 метра по течението на р. Черна се изливат отпадъчни води от къщи и дере. Водата е с белезникав цвят. РИОСВ - Смолян, Дирекция "КОС"  С писмо изх. № КПД-03-201/25.09.2023г. е препратен до Община-Смолян и "В и К" ЕООД-Смолян за предприемане на мерки по компетентност.
57.  22.09.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В  землището на с. Аламовци, общ. Златоград са намерени труповете на 4 овце, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 22.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Аламовци, общ. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено,че в пасището са открити труповете на 4 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
58.  22.09.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Арда са намерени труповете на три овце, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 22.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Арда, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището са открити труповете на 3 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
59.  24.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Беден, община Девин са намерени труповете на две крави, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 24.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Беден, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено,че в пасището са открити труповете на 2 бр. крави, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
60.  24.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на гр. Девин е намерен счупен и разбит един пчелен кошер.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 24.09.2023 г. е извършена проверка в  землището на Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че е открит 1 бр. пчелен кошер, счупен и обърнат и пчелното семейство е унищожено от кафява мечкаа.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
61.  25.09.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Сивино, общ. Смолян в овощна градина има изпочупени дръвчета арония и изядени плодове.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 25.09.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Сивино, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че са отрити счупени дръвчета арония и има изядени плодове от кафява мечкаа.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
62.  27.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на гр. Девин са намерени счупени и разбити шест пчелни кошера, най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 27.09.2023 г. е извършена проверка в  землището на Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че са открити 6 бр. пчелни кошери, счупени и разбити и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
63.  28.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Хвойна, общ. Чепеларе са намерени счупени и разбити три пчелни кошера, най-вероятно от мечка.    РИОСВ - Отдел "ПД"  На 28.09.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, съвместно с ТП "ДГС - Акад. николай Хайтов", при която е установено, че са отрити 3 бр. пчелни кошери, счупени и разбити и пчелните семейства са унищожени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
64.  28.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, в землището на с. Чокманово е намерен трупа на една крава и има липсващо едно теле  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 28.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
65.  29.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на град Девин, мечка е счупила 4 бр. пчелни кошери  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 29.09.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на гр. Девин, общ. Девинн, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено,че са окрити 4 бр. пчелни кошери, счупени и разбити от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
66.  29.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  Намерено е мъртво ловно куче до останки на овце, убити от мечка. По тялото има следи от ухапвания.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 30.09.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Аламовци, общ. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено,че е открит труп на ловно куче, убито от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
67.   30.09.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, оградено с електропастир, в землището на с. Босилково е намрен труп на овца, най-вероятно убита от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 30.09.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Босилково, общ. Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено,че е открит труп на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
       м. Октомври     
1.  01.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон Сигнал касаещ горене на на остатъчен боклук от селскостопански животни в с. Кочан, общ. Сатовча, както и сигнализиране за стари незаконни сметища на територията на Смолян  РИОСВ - Отдел"УООП"  По постъпил сигнал относно горене на на остатъчен боклук от селскостопански животни в с. Кочан, общ. Сатовча, както и сигнализиране за стари незаконни сметища на територията на Смолян. С изх. №ПО-01-260-(1)/02.10.2023 г. е препратен до вр.и.д кмет на община Сатовча, за извършване на проверка и предприемане на мерки по компетентност. С вх. №ПО-01-260-(2)/05.10.2023 г. и вх. №ПО-01-260-(3)/06.10.2023 г. са получени имейли, касаещи горецитираният сигнал. С писмо изх. №ПО-01-260-(4)/06.10.2023 г. са препратени до вр.и.д кмет на община Сатовча, за извършване на проверка и предприемане на мерки по компетентност. На 10.10.2023 г. е извършена проверка на място съвместно с представител на община Сатовча, като не са установени нередности. Съставен е КП №ЛМ-73/10.10.2023 г.
2.  02.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 02.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Турян, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
3.   02.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 02.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кошница, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
4.   02.10.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землище с. Осиково са намерени труповете на още две овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 03.10.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Осиково, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
5.  03.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В земл. на с. Любино, общ. Ардино е немрен труп на една крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 03.10.2023 г. е извършена проверка в земл. на с. Любино, общ. Ардино, съвместно с ТП "ДГС - Ардино", при която е установено, че е отркит труп на 1 бр. крава, убита и яседна от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
6.   03.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  Подаден сигнал за присъствие на кафява мечка в село Жребово, както и за изядени най-вероятно от мечката ябълки  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 03.10.2023 г. е извършена проверка в земл. на с. Жребово, съвместно с ТП "ДГС - Триград"
7.  03.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В земл. на гр. Девин е установено, че една хранилка (автоматична) за подхранване на дивеч е разбита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 03.10.2023 г. е извършена проверка в земл. на гр. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
8.  03.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", землището на гр. Девин е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 03.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
9.  05.10.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелищет на гр. Девин са намерени труповете на още две телета, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 05.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. телета, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
10.  05.10.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Гела е намерен трупа на една овца, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 05.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Гела, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
11.  05.10.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Кестен, най-вероятно мечка е влязла и изпочупила насаждения от ябълки  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 06.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кестен, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС -Триград", при която е установено, че в двора на къщата са открити насаждения от ябълки, изпочупени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
12.  05.10.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Гълъбово, община Баните са намерени мъртви една крава и две кози, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 06.10.2023 г. е извършена проверка в близост до село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в близост до селото са открити труповете на 2 бр. ярета и 1 бр. крава, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
13.  06.10.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В земеделско стопанство, намиращо се в кв. Настан, гр. Девин, собственика открива, че насажденията от грозде са пречупени, смачкани и много плодове са изядени и увредени най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 06.10.2023 г. е извършена проверка в близост до кв. Насатан, гр. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в земеделското стопанство са открити пречупени, смачкани насажденията от грозде, както и има плодове, изядени и увредени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
14.  05.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал касаещ натрупана и неправилно съхранена  оборска тор в частен имот, находящ се в с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал за натрупана и неправилно съхранена  оборска тор в частен имот, находящ се в с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград. С писмо с изх. №ПО-01-173-(1)/06.10.2023 г., същият е препратен до Директора на ОДБХ-гр. Благоевград, за извършване на проверка и предприемане на мерки и действия по компетентност. На 10.10.2023 г. е извършена проверка на място съвместно с представител на община Сатовча, като не са установени нередности. Съставен е КП №ЛМ-73/10.10.2023 г. С вх. №ПО-01-173-(2)/11.10.2023 г. е постъпил по имейл отново сигнал за горецитираната оборска тор. С писмо с изх. №ПО-01-173-(3)/12.10.2023 г. е уведомен сигналоподателя за предприетите действия от страна на РИОСВ-Смолян. С вх. №ПО-01-173-(4)/12.10.2023 г. и вх. №ПО-01-173-(5)/12.10.2023 г. са получени имейли, касаещи горецитираният сигнал. С вх №ПО-01-173-(6)/17.10.2023 г  е постъпило в РИОСВ-Смолян писмо от Областният управител на област Благоевград за разглеждане и произнасяне по компетентност на горецитираният сигнал.
15.   07.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Лясково, общ. Девин, мечка е счупила 4 бр. пчелни кошери  РИОСВ - Отдел "ПД" На 07.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Лясково, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено,че са окрити 4 бр. пчелни кошери, счупени и разбити от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
16.   08.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Буйново, общ. Борино са намерени 6 бр. овце, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 08.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Буйново, общ. Борино, съвместно с ТП "ДГС - Борино", при която е установено,че са окрити трупове на 6 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
17.  10.10.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В м. Балабона и м. Ленище, землище на с. Забърдо, при посещение на две хранилки за диви свине е установено, че същите са разбити, най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 10.10.2023 г. е извършена проверка в м. Балабона и м. Ленище, землище на с. Забърдо, съвместно с ТП "ДГС - Акад. Николай Хайтов", при която е установено, че 2 бр. хранилки (автоматични) са разбити и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
18.  11.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В землище с. Осиково са намерени труповете на още две овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 11.10.2023 г. е извършена проверка в   землище с. Осиково, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
19.  12.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. "Трапено", в землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 12.10.2023 г. е извършена проверка в  м. "Трапено", в землището на с. Кошница, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
20.  13.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Гълъбово, община Баните е намерена мъртва една крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.10.2023 г. е извършена проверка в близост до село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
21.  13.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Планинско, община Баните е намерена мъртва една овца, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 14.10.2023 г. е извършена проверка в близост до село Планинско, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
22.   15.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелищет на гр. Девин е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 15.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
23.  16.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В с. Буйново от известно време се разхожда щъркел, най-вероятно с ранено крило, защото не може да лети.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 16.10.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Буйново, общ. Борино, при която е установено, че след обход на терена не е открит жив екземпляр на вида бял щъркел, като въз основа на следи се предполага, че птицата е станала жертва на хищник/ци, най-вероятно лисица. Съставен е КП № ГГ-068/16.10.2023 г.
24.  17.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Планинско, община Баните е намерена мъртва една крава, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 17.10.2023 г. е извършена проверка в близост до село Планинско, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
25.  17.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 17.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кошница, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
26.  18.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 18.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кошница, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
27.  19.10.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Давидково, община Баните е намерена мъртва една коза, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Давидково, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. коза, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
28.  19.10.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В землището на село Кошница в пасище е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кошница, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
29.  19.10.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Беден, общ.  Девин, мечка е счупила 4 бр. пчелни кошера  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.10.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Беден, общ.  Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено,че са окрити 4 бр. пчелни кошери, счупени и разбити от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
30.  20.10.2023г.  Жалбата е постъпил по e-mail  Жалба, касаеща изхвърлени строителни и растителни отпадъци на улица между осова точка (О. Т.) 738 до О. Т. 736Б по плана на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпила жалба, касаеща изхвърлени строителни и растителни отпадъци на улица между осова точка (О. Т.) 738 до О. Т. 736Б по плана на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян. При извършената проверка на място съвместно с представител на общ. Баните и жалбоподателя се установяват земни маси и камъни на две места на горецитираната улица, на обща площ около 15 кв. м., както и около 2 кв. м. строителни отпадъци. Дадено е предписание на  заместник кмета на общ. Баните  за премахване на земните маси, камъни и строителни отпадъци от улицата. След изтичане на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по изпълнението му.
31.  22.10.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Солища, общ. Смолян са намерени мъртви седем овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 22.10.2023 г. е извършена проверка на пасище в землището на с. Солища, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Широка лъка", при която е установено, че в близост до селото са открити труповете на 7 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
32.  23.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал, касаещ нерегламентирано сметище и установени отпадъци в района на местност „Смолянски езера“, землище на гр. Смолян, общ. Смолян  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал, касаещ нерегламентирано сметище и установени отпадъци в района на местност „Смолянски езера“, землище на гр. Смолян, общ. Смолян. При извършената проверка на място с представител на общ. Смолян, са установени няколко места със замърсени площи с отпадъци - около 10 кв. м. (предимно единично изхвърлени отпадъци от пластмасови опаковки-пликове, туби, кутии и др.). Дадено е предписание на вр.и.д кмет на община Смолян за почистване на констатираните отпадъци, като след изтичане на срока ще извърши последваща проверка по изпълнението му.
33.  23.10.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В с. Могилица, м. Варад е намерено ловно куче убито и разкъсано от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 23.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Могилица, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
34.  24.10.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  До кръстовището със светофара в кв. Райково, гр. Смолян се изливат от канализацията в р. Черна непречистени води.  РИОСВ - Дирекция "КОС"  Извършена е проверка от експерт на РИОСВ-Смолян веднага вечерта на 24.10.2023г. И е установено, че се извършва саниране на участък от ГСК-Смолян по ул. "Наталия"-кв. Райково. Временно и инцидентно се е наложило изпомпване на дренирала вода в ремонтния участък. Разпоредено е да се преустанови изпомпването веднага. На 25.10 е извършена проверка, ка е установено, че ремонта на участъка е приключил и проводимостта на колектора е възстановена, без да има изпаскане на канални води в реката.
35.   25.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелищет на гр. Девин е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 25.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
36.  25.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на гр. Девин, мечка е счупила 3 бр. пчелни кошера   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 25.10.2023 г. е извършена проверка в  землището на гр.  Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено,че са окрити 3 бр. пчелни кошери, счупени и разбити от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
37.  25.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по e-mail  Сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци по пътя за с. Ровино и бивш път за с. Селище, в землището на с. Ровино, общ. Смолян  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал относно изхвърлени строителни отпадъци по пътя за с. Ровино и бивш път за с. Селище, в землището на с. Ровино, общ. Смолян. При извършената проверка на горецитираното място са установени 3 бр. замърсени площи със строителни отпадъци, с обща площ около 55 кв. м. Дадено е предписание на вр.и.д кмет на община Смолян за почистване на констатираните отпадъци, като след изтичане на срока ще извърши последваща проверка по изпълнението му.
38.  26.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Сивино, мечка е подплашила един кон, като след няколкодневно търсене са намерени  останките на животното   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 26.10.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Сивино, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр.кон, убит и яден от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
39.  26.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелищет на гр. Девин е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 26.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
40.  26.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Босилково, община Баните е намерена мъртва една овца, убита най-вероятно от мечка.   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 26.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Босилково, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
41.  27.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В землището на с. Беден, общ.  Девин, мечка е счупила един пчелен кошер  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 27.10.2023 г. е извършена проверка в  землището на с. Беден, общ.  Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено,че е окрит 1 бр. пчелен кошер, счупен и разбит от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
42.  30.10.2023г.  Жалбата е препратена от МОСВ по комуникатор  На ул. "Бреза", гр. Ардино е изградена автомивка, от която се вдига шум, излива се отпадна вода, обекта работи денонощно и тормози жителите в района.  РИОСВ - Дирекцция "КОС", Отдел "ПД", Отдел "УООП"  Жалбата е препратена до Община-Ардино от МОСВ-София, катодо РИОСВ-Смолян е във формат "копие". Поискано е Община-Ардино да извърши проверка и уведоми МОСВ-София, РИОСВ-Смолян и останалите адресати с формат "копие".
43.  28.10.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В района на с. Гълъбово, община Баните са намерени мъртви една коза и една овца, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 28.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че са открити труповете на 1 бр. коза и 1 бр. овца, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
44.  28.10.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелищет на гр. Девин е намерен трупа на едно теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 28.10.2023 г. е извършена проверка в   местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
45.   29.10.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  На разклона за с. Проглед, общ. Чепеларе е намерена птица - сова в безпомощно състояние   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 29.10.2023 г. е извършена проверка на разклона за с. Проглед, при която е установено, че е открита птица от вида Горска улулица /Strix aluco/, която не може да лети, като видимо лявото око е с травма и е затворено. Птицата е взета и с разпореждане е транспортирана до Спасителен център за диви животни в град Стара Загора за лечение. Съставен е КП № ГГ-070/29.10.2023 г.
46.   29.10.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон  По ската до кръстовището със светофара в кв. Устово се извършва сухо бурене, вдига се много прах, не могат да се отварят прозорците и прането се замърсява.  РИОСВ - Дирекция "КОС"  Препратен до община Смолян по компетентност с писмо изх. № КПД-03-225/31.10.2023г.
47.  30.10.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище в землището на с. Сливка, община Баните са намерени мъртви две овце, убити най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 30.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Сливка, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че пасището са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
48.  30.10.2023г.   Сигналът е постъпил по телефон  В гр. Смолян, кв. Устово в района на парка срещу магазин "Вили" е намерена птица - сокол в безпомощно състояние, който не лети  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 30.10.2023 г. е извършена проверка в кв. Устово в района на парка срещу магазин "Вили", при която е установено, че е открита птица от вида Голям ястреб - мляд екземпляр, който е без видими външни наранявания, но не лети. Птицата е взета и след преглед от ветеринарен лекар, при който не са установени наранявания по птицата е направен опит за пускането ѝ в естествена среда, но ястреба продължава да не лети.  Птицата повторно е взета за транспортиране до Спасителен център за Диви животни гр. Стара Загора. Съставен е КП № МБ-04/30.10.2023 г.
49.  31.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище в землището на с. Лясково, общ. Девин е намерен трупа на една овца, а от предишния ден липсва още една овца, която не е намерена, като щетата, най-вероятно е нанесена от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 31.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Лясково, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково", при която е установено, че пасището е открит трупа  1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
50.  31.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. Ченгеле борун и м. Турлука, землище на с. Стоманово при посещение на две хранилки за диви свине е установено, че същите са разбити, най-вероятно от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 31.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Стоманово, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково",  при която е установено, че 2 бр. хранилки (автоматични) са разбити и счупени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
51.  31.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. Габера, землище на с. Лясково при посещение на хранилка за диви свине е установено, че същата е разбита, най-вероятно от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  На 31.10.2023 г. е извършена проверка в землището на село Лясково, община Девин, съвместно с ТП "ДГС - Михалково",  при която е установено, че 1 бр. хранилка (автоматична) е разбита и счупена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
       м. Ноември    
 1.  31.10.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В м. Разтьово, землище на с. Аламовци е намерена мъртва една овца, като още две липсват, като щетата най-вероятно е нанесена от мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"  Протокол от 01.11.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка. 
 2. 01.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Бориково, при посещение на стадото е намерено ранено теле, което по-късно умира от раните си, като щетата най-вероятно е нанесена от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 01.11.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Бориково, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 3. 01.11.2023г.   Сигналът е постъпил по e-mail В КК "Пампорово", по пътя от спирка (автогара) по пътя за църквата от РШ изтича канализационна вода от каналната мрежа на курорта в реката  РИОСВ - Дирекция "КОС"  Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Смолян. При проверката се установява, че поради запушване на канала след РШ отпасдъчната воде прелива и се стича по склона към близкото дере. Веднага от страна на "В и К" ЕООД-Смолян са предприети мерки, като канала е отпушен със специализиран автомобил "ВОМА" и проводимостта на канала към 14:00 часа същият ден е възстановена. Съставен КП № БХ-88/01.11.2023г. 
 4. 02.11.2023 г.  Жалбата е постъпила по БГ пощи   Жалба относно наличие на мечка в близост до стадото на жалбоподателя в землището на с. Осиково, общ. Девин, която според думи на собственика е убила и изяла преди време 4 овце, а сега е убила и един коч, като се настоява за спешни мерки и разясняване реда за обещетяване на собствениците за нанесените щети от кафява мечка. РИОСВ - Отдел "ПД"  Отговорено с писмо до жалбоподателя, с изх. № ПО-01-316-(1)/03.11.2023 г. на РИОСВ - Смолян 
 5. 06.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон В района на село Триград, м. Балдаран е намерена убита и с изядени части овца, като щетата най-вероятно е нанесена от кафява мечка   РИОСВ - Отдел "ПД"    На 06.11.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Триград, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в м. Балдаран е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
 6. 08.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В м. Долни пад, с. Триград са намерени мъртви две телета. Щетата най-вероятно е нанесена от кафява мечка РИОСВ - Отдел "ПД" На 08.11.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Триград, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в м. Долни пад е открит трупа 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика (Йоана Узунова). 
 7. 08.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон   В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелище на гр. Девин е намерен труп теле, убито най-вероятно от мечка РИОСВ - Отдел "ПД" На 08.11.2023 г. е извършена проверка в местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 8. 09.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В пасище в землището на с. Гълъбово, община Баните е намерена мъртва една овца, убита най-вероятно от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 09.11.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика 
 9. 10.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелище на гр. Девин е намерен труп теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 11.11.2023 г. е извършена проверка в местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 10. 11.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  На 2 км. от село Кочан е констатирано увреждане на ябълкови дървета, със съмнение щетата да е нанесена от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  Протокол от 11.11.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка. 
 11.  13.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон   По време на паша на овцете в района на с. Глогино стадото е нападнато от мечка и са ранени две овце,едната от която тежко. РИОСВ - Отдел "ПД" На 13.11.2023 г. е извършена проверка в землището на село Глогино, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. овца, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика 
 12. 13.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  Над село Гълъбово са намерени труповете на една овца и две кози (ярета) убити от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 13.11.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 3 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика 
 13.  13.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  Над село Грохотно в пасището е намерен труп на крава, най-вероятно убита от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  Протокол от 13.11.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка.
 14.  14.11.2023 г. Жалбата е постъпил по e-mail  Изтичане на вода в частен имот, за която се твърди, че е отпадъчна   РИОСВ - Дирекция "КОС" Жалбата е с грифт "Копие" до РИОСВ-Смолян, като инспекцията няма компетенции за взимане на отношение в частни имоти. Очаква се информация от "В и К" ЕООД-Смолян и Община-Смолян  
 15  14.11.2023 г. Сигналът е постъпил по БГ пощи  В района на с. Гълъбово,общ. Баните са намерени труповете на една овца и едно теле, най-вероятно убити от мечка РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.11.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището са открит труповете на 1 бр. овца и 1 бр. теле, убити и ядени от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
 16.  14.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В м. Краево, с. Триград са намерени труповете на две овце, най-вероятно убити от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 14.11.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Триград, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в м. Краево са открити труповете на 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 17.  15.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  Сигнал касаещ образувано сметище от чували с боклук, находящи се на ул. "Мурджовска" №2А, между хотел "Йола" и ски фабриката в гр. Чепеларе, общ. Чепеларе РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал относно образувано сметище от чували с боклук, находящи се на ул. "Мурджовска" №2А, между хотел "Йола" и ски фабриката в гр. Чепеларе, общ. Чепеларе. Веднага след получаването на сигнала е уведомена общ, Чепеларе за предприемане на действия по почистването им. Предприети са действия от общината за установяване на лицето изхвърлило отпадъците и почистване на същите. При извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян не се установяват такива. Съставен е констативен протокол №ЕН-060/22.11.2023 г. 
 18. 15.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по БГ пощи  Сигнал касаещ извършване на незаконна дейност - ремонт на автомобили в с. Барутин, ул. "Неврокопска", общ. Доспат РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал касаещ извършване на незаконна дейност - ремонт на автомобили в с. Барутин, ул. "Неврокопска", общ. Доспат. При извършена проверка на място съвместно с представител на общ. Доспат се установи , че в частен имот в гараж, физическо лице извършва ремонт на автомобили, от която дейност се установиха около 10 л. отработено масло и 2 бр. маслени филтри. Не се установяват съхранени други отпадъци. Дадено е предписание на физическото лице за предаване на отработените масла и филтри на лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, като същото е изпълнено в срок. Съставен е констативен протокол №ФА-042/21.11.2023 г. 
 19. 15.11.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон Под бента на р. Черна до стадион "Септември" в кв. Райково, гр. Смолян има тръба Ф100, от която изтича мътна вода в реката   РИОСВ - Дирекция "КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. При проверката е установено, че по време на извършване на ремонт и саниране на "Главен градски събирателен колектор на Смолян", е извършено инцидентно изпомпване на придошли отпадъчни води в колектора, преди работният участък, и в невъзможност за отвеждане с действащата байпасна връзка. Не е установена умряла риба. Съставен е КП № БХ-89/15.11.2023г. 
 20.  17.11.2023 г. Сигналът е постъпил по телефон  В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелище на гр. Девин е намерен труп теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 17.11.2023 г. е извършена проверка в местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 21.  19.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  На 17.11. при преброяване на стадото, собственика установява липсата на една крава. след претърсване на района я намира на 19.11.2023 в м. " Дерингедик" РИОСВ - Отдел "ПД"  На 19.11.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит трупа на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика 
 22.  19.11.2023 г.   Сигналът е постъпил по телефон  В р. Черна, кв. Райково, гр. Смолян, срещу "Булпалет" има умряла риба РИОСВ - Дирекция "КОС"  Изваршена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката е установено, че след вливането на река "Забадско дере" в р. Черна има умряла риба. При огледа на дерето е установено изтичане на отпадъчни води от "Бетонов възел и варово стопанство", стопанисвани от "Дюлгер" ООД-Смолян, от не добре затворен спирателен кран. Взета е водна проба отпадъчна вода от СКу като на място е измерено рН повече от 12. Разпоредено е изтичането да се преустанови веднага. Дадено е предписание да се извършат необходимите ремонти и реконструкция на пречиствателното съоръжение. Съставен е КП № БХ-93/21.11.2023г. 
 23. 22.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон  В махала "Козарска река", общ. Златоград, по средата на махалата са намерени от сигналоподателя две мъртви овце. Едната е изядена напълно, втората е частично наядена. Предполага се че щетата е нанесена от мечка РИОСВ - Отдел "ПД"  На 22.11.2023 г. е извършена проверка в землището на с. Аламовци, общ. Златоград, съвместно с ТП "ДГС - Златоград", при която е установено, че са открити труповете 2 бр. овце, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
 24. 22.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон   В пасище, намиращо се в местност "Мурсалица", зелище на гр. Девин е намерен труп теле, убито най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД" На 22.11.2023 г. е извършена проверка в местността "Мурсалица", землище на гр. Девин, общ. Девин, съвместно с ТП "ДЛС - Извора", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 25. 23.11.2023 г.    Сигналът е постъпил в "ЦАО" РИОСВ-Смолян  В местност "Кръста" в гр. Смолян е намерен трупа на едно теле. Щетата най-вероятно е нанесена от кафява мечка РИОСВ - Отдел "ПД"  На 23.11.2023 г. е извършена проверка в местността "Кръста", землище на гр. Смолян, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смолян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 26.  23.11.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон   Сигнал касаещ касаещ изхвърлени строителни отпадъци в местност "Малко Чокманово", общ. Смолян, обл. Смолян  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал касаещ изхвърлени строителни отпадъци в местност "Малко Чокманово", общ. Смолян, обл. Смолян се извърши проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян. Констатирани са на няколко места изхвърлени асфалтови изрезки, парчета от бетонови тръби и смесени строителни отпадъци. С писмо с изх. №ПО-01-338-(1)/23.11.2023 г. сигналът е препратен на кмета на община Смолян за предприемане на мерки и действия по компетентност, включително по почистване на отпадъците. Съставен е констативен протокол №РД-021/23.11.2023 г. 
 27.  23.11.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон   В м. "Халевина", землище на с. Буката, собственика открива мъртво едно теле. Щетата най-вероятно е от кафява мечка  РИОСВ - Отдел "ПД" Протокол от 23.11.2023 г., за който комисията е установила, че не може да се потвърди, че щетата е нанесена от Кафява мечка. 
 28.   24.11.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон   В с. Полковник Серафимово, м. Хумата е намерен труп на крава, която е убита и изядена от мечка. РИОСВ - Отдел "ПД" На 24.11.2023 г. е извършена проверка в   местността "Хумата", землище на с. Полк. Серафимово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика. 
 29.  25.11.2023 г.    Сигналът е постъпил по телефон  В м. Краево, с. Триград са намерени труповете на три овце и една юница, най-вероятно убити от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД"  На 25.11.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Триград, общ. Девин, съвместно с ТП "ДГС - Триград", при която е установено, че в м. Краево са открити труповете на 3 бр. овце и 1 бр. юница (крава), убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
       м. Декември    
 1.  01.12.2023 г.  Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Кокорци, при посещение на стопанството, собственика намира труп на крава и една, която е ранена в дере близо до обора, като щетата най-вероятно е нанесена  от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 01.12.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кокорци, общ. Рудозем, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището са открити труповете на 2 бр. крави, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
 2.  01.12.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В река Кастракли от фермата на Реджеп Караахмед с багер се изсипва оборска тор, която е близо до резерват "Кастракли"  РИОСВ - Дирекция "КОС"  На 02.12.2023г. е извършена проверка на "Животновъден обект № 4824-0625", находящ се в м. Кастракли", общ. Борино  от представители на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и Община-с. Борино. Фермата се състои от две сгради за отглеждане на животни-крави и юници. Пред всяка сграда са организирани торища с площ около 700 м2. На 01.12.2023г. е почиствано торището пред сградата с кравите. Тъй-като за фермата при транспорт се пресича р. Кастракли, при извозване на торта колите са размътили водите на реката. При проверката водите на реката са били чисти, без видимо замърсяване. Не е установено заустване на течна торофа фаза от сградите (обори) в р. Кастракли. Съставен е КП № ВВ-028/02.12.2023г.
 3.  03.12.2023г. Сигналът е постъпил по телефон В пасище, в землището на с. Чокманово е намерен трупа на една крава, убита най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД" На 04.12.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
 4.  03.12.2023г. Сигналът е постъпил по телефон Над село Гълъбово са намерени останките на едно теле, убито и ядено от мечка.  РИОСВ - Отдел "ПД" На 04.12.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. теле, убито и ядено от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
 5.  07.12.2023г. Сигналът е постъпил по e-mail Препратен от БДИБР – Пловдив сигнал, относно изхвърляне на строителни отпадъци в реката в с. Баните, обл. Смолян.  РИОСВ - Отдел "УООП"  По постъпил сигнал, препратен от БДИБР – Пловдив, относно изхвърляне на строителни отпадъци в реката в с. Баните, обл. Смолян. Извършена е проверка на място, съвместно със служители на Басейнова дирекция, при която е установено, че на имот в близост до речното корито, под ул. „Хан Аспарух“ в селото, се изсипват земни маси и камъни. Съставен е констативен протокол от служители на БДИБР.
 6.  08.12.2023г.  Сигналът е постъпил по БГ пощи При извършване на реконструкция на стара канализация по ул. "Бор"-гр. Смолян, същата не е превключена към новоизграден канал. Клон и се е образувал теч на отпадна вода РИОСВ - Дирекция "КОС" Жалбата е с грифт "Копие" до РИОСВ-Смолян. Проведен е разговор с "В и К" ЕООД-Смолян, като се очаква да се подаде информация от страна на  "В и К" ЕООД до РИОСВ-Смолян.
 7.  09.12.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В пасище, в землището на с. Черешово са намерени труповете на две телета, убити най-вероятно от мечка  РИОСВ - Отдел "ПД" На 10.12.2023 г. е извършена проверка в  пасище в землището на с. Черешово, общ. Смолян, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено,че в пасището са открити труповете на 2 бр. телета, убити и ядени от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
 8.  11.12.2023г.  Жалбата е постъпила по БГ пощи Разширение на гробищен парк-с. Войкова лъка, общ. Рудозем РИОСВ - Отдел "ПД" Жалбата е с грифт "Копие" до РИОСВ-Смолян. От проведен разговор с община Рудозем е изяснено, че на този етап не са провеждани процедури за промяна предназначението на терена, не е провеждана процедура по ИП в РИОСВ-Смолян
 9.  12.12.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон Изливат се отпадъчни води в р. Черна от канал под стадион "Септември"-кв. Райково, гр. Смолян РИОСВ - Дирекция "КОС" Незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Смолян, БД "ИБР"-Пловдив и РЛ-Смолян. При проверката присъстват сигналоподателя и представители на "В и К" ЕООД-Смолян и "ИСА 2000" ЕООД-София (изпълнител на СМР). При проверката се установи, че отпадъчната вода от "Главен събирателен градски колектор на Смолян" е отклонена чрез отливната тръба на преливник в района на стадион "Септември" поради извършване на саниране на ГГСК в участък от "Складова база" на "Асен Асенов" ЕООД-Смолян до моста под "МПП" на "Родопея Белев" ЕООД-Смолян. Технологията по санирането изисква участъка от колектора да бъде сух и почистен, без да протича в него отпадъчна вода, поради което същатат е отклонена през преливника. Дадено е разпореждане на "ИСА 2000" ЕООД да се спре незабавно изтичането на отпадъчни води и към 17 часа проводимостта на колектора след преливника е възстановена. Дадено е също така е дадено предписание за почистване на преливника и възстановяване на нормалната височина на преливният ръб на съоръжението. Съставен КП № ЛМ-96/12.12.2-23г.
 10.  15.12.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В района на с. Гълъбово е намерен труп на една крава с отворена коремна кухина, убита най-вероятно от мечка. РИОСВ - Отдел "ПД" На 15.12.2023 г. е извършена проверка в землището на село Гълъбово, община Баните, съвместно с ТП "ДГС - Славейно", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка. Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика
 11.  29.12.2023г.  Сигналът е постъпил по телефон В землището на с. Кокорци, при посещение на стопанството, собственика намира труп на крава, като щетата най-вероятно е нанесена  от мечка. РИОСВ - Отдел "ПД" На 29.12.2023 г. е извършена проверка в   землището на с. Кокорци, общ. Рудозем, съвместно с ТП "ДГС - Смилян", при която е установено, че в пасището е открит труп на 1 бр. крава, убита и ядена от кафява мечка.Предложение в едно с протокола ще бъдат изпратени в МОСВ за изплащане на обезщетение на собственика.
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 Дата

 

 Постъпил сигнал

 

 Сигнал

 

 Отговорна институция

 

 Предприети действия

 

    м. Януари    
1. 11.01.2022г. 

Сигналът е постъпил по електронна поща. 

Сигнал относно предотвратяване на замърсявания на воден обект р. Кастракли от дейността на животновъден обект. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № АВ003/18.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че в района на животновъдния обект, р. Кастракли е с променен цвят в жълто – кафяв. Извършен е оглед по брега на реката, граничещ с животновъдния обект е констатирано, че през две тръби от животновъдния обект, доилното помещение и санитарните възли се заустват отпадъчни води, без пречистване и Разрешително за заустване, съгласно Закона за водите. Дадено е предписание да се преустанови незабавно заустването на отпадъчни води през двете тръби и да се започнат действия по премахване и/или запушване на тръбите, за недопускане на замърсяване на водния обект. Предприети са административно - наказателни действия.
2.  17.01.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно запрашаване на атмосферния въздух в град Смолян от дейността на дървопреработващо предприятие.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ002/17.01.2022 год. По време на проверката е констатирано, че дружеството извършва дейност по дробене на дървени изрезки, на открито на производствената площадка. Дружеството не е предприело дейности по ограничаване запрашаването с прахообразни вещества от дробенето и е допуснало неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферния въздух. Предприети са административно – наказателни действия.
3. 18.01.2022г.  Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно опесъчаване с хвост по републикански път II-86, в участъка от гр. Асеновград до гр. Чепеларе.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Представена е информация относно изпратени за изпитване контролни проби от минералните материали, използвани за опесъчаване на участък републикански път II-86 Асеновград-Чепеларе-Рожен. Резултатите от извършеното изпитване на контролните проби от минерален материал – пясък за зимно поддържане показват, че отговарят на изискванията за поддържане ремонт на пътищата. Очаква се да бъде представена и информация и за установени завишения на тежки метали в река Чепеларска спрямо предходни зимни периоди.
4. 27.01.2022г. На място в Център административно обслужване. Жалба относно спукана тръба за отпадъчни води в град Смолян. "Вик" ЕООД - Смолян Жалбата е изпратена до „ВиК“ ЕООД – Смолян и Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
      м. Февруари    
1. 07.02.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.   Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух от дейността на хотел в град Чепеларе. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № АВ008/07.02.2022 год. По време на проверката е установено, че за отопление топла вода и подгряване на вътрешен басейн има монтирани 3 водогрейни котли, изпускащи емисиите на вредни вещества през отделни секции а общ комин. Котлите през зимните месеци работят на домбоски въглища, а през останалата част на годината с иглолистна дървесина. В момента на проверката работят два котела като не се установява изгаряне на забранени горива и/или отпадъци. На територията на Община Чепеларе няма забранени горива за отопление. 
2. 11.02.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно незаконна кланица, намираща се в обор за животни в град Неделино. РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен КП № ЛМ-01/17.02.2022 год. По време на проверката е установено, че в овцефермата няма изградена кланица, а обособена площадка на която се извършва колене на животни по един – два броя в месеца. През мястото за разходка на животните, има преминаващо дере, който е с отток само при валежи. На обекта няма изградена торна яма. Отпадъчни води при колене се оттичат чрез канализацията в дерето. По време на проверката не са установени разхвърлени околоплодни ципи или колене на животни. Дадени са предписания да се изгради торова яма (площадка), да се изгради безоточна яма за отпадни води и да се продължи водостока на дерето, минаващо през двора за разходка на животните.
3.  21.02.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно горене на отпадъци и запрашаване в района на „Комуна“,, кв. Устово, град Смолян.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ010/21.02.2022 год. По време на проверката е установено, че на посочената площадка не се извършва горене на отпадъци, както и няма следи от извършено горене на отпадъци в обекта и в района. В дърводелският цех се извършват дейности по сушене на дървесина и изработка на дървени детайли. При проверката на цеха, сущилната инсталация не работи, като дружеството декларира, че същата не е работила през последните седмици. Сушилната инсталация се захранва с топлинна мощност от котел, работещ на дърва. При преработката на дървесината образувания талаш и трици чрез аспирационна инсталация се събира в затворено помещение. От извършения оглед в района не е установено запращаване и задимяване от обектите, както и следи от замърсявания в района.
4. 23.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно наличие на нефтено петно в река Черна в района на кв. Райково, град Смолян. Носи се характерна миризма на нефтопродукти.  РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е съвместна проверка на място от експерти и е съставен Констативен протокол. Извършен е оглед на р. Черна в участък, намиращ се от АРЗ-Смолян  до вход тунел кв. Устово и е установено, че водите са бистри и видимо няма следи от замърсяване. При огледа на промишлена зона „Трандевица“, град Смолян, водата е бистра и видимо няма следи за замърсяване. В проверения участък в р. Черна не са установени видими следи от замърсяване с нефтопродукти – петно. По време на проверката не е установен източник на замърсяване. Взета е една водна проба от р. Черна при Римски мост, кв. Райково.
5. 25.02.2022г.   Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно прокарана незаконна тръба без разрешение в центъра на Община Неделино, която хваща минерална тръба.  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“  Сигналът е препратен до Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив за вземане на отношение по компетентност.
6. 28.02.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.   Сигнал относно теч на нефтопрудукти по подпорна стена в град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БР-03/28.02.2022 год. От извършеният оглед е констатирано изтичане на отработени масла от цистерна. Същата е компресирана и маслото се просмуква надолу между подпорната стена под цистерната и стълбището на съседен имот. Маслата са стари, отработени двигателни масла, генерирани от ремонтни дейности назад във времето. Цистерната е свързана с каналите, които са чисти. Дадени са предписания, съхранените в цистерната отработени масла да се предадат на лица, притежаващи документи по ЗУО на база договор, да се представи идентификационен документ за транспортиране на отпадъци и да се извърши почистване на замърсените площи от нефтопродукта, чрез третиране с подходящ абсорбент. 
      м. Март     
1. 15.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно дейности по изкупуване и предаване на отпадъци от черни и цветни метали, електронно оборудване и теч на масла от ремонтни дейности в землището на град Златоград.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-007/15.03.2022 год. От извършената проверка е установено, че има струпани отпадъци от черни метали, които в по-голямата си част представляват метални части от столове. Установени са и автомобилни джанти, части от телевизор и други. Извършен е оглед в района и са констатирани кабели на две купчини и електронен кантар. Изготвено е писмо до Районна прокуратура за предприемане на действия по компетентност с цел изясняване характера на извършеното деяние.

2. 21.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на р. Бял изворска.   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и РЛ – Смолян и е съставен КП № БХ-009/21.03.2022 год. При обход на р. Бял Извор от устието й с р. Уваджик до разклона за гр. Неделино, не е установено видимо замърсяване на реката с цвик и/или отпадъчни води. Извършена е проверка и на р. Уваджик и вливащото се в нея Еньовско дере. При огледа на реките са констатирани биологични отложения по дъното на реката, които продължават до устието й с р. Уваджик и след това по левия бряг на реката. Водите на Еньовско дере, както и водите на р. Уваджик преди вливане на водите от Еньовско дере са видимо чисти  и бистри без биологични отложения по дъното. Установено е, че замърсяването е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води. Дадено е предписание за отстраняване и обезопасяване на всики подови сифони и тръби, през които е възможно да се извършва заустване на непречистени отпадъчни води. Стартирана е процедура по осъществяване на административно – наказателни мерки. 

3. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно заустване на отпадъчни води в река Черна, град Смолян. РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

4. 28.03.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща. Сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в кв. Райково, град Смолян.  РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ016/28.03.2022 год. По време на проверката е установено, че обекта за отопление има монтиран водогреен котел с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво. В момента на проверката котела работи, като в горивната камера не са установени изгаряния  на отпадъци, а само горене на иглолистна дървесина. Котелът не подлежи на извършване на собствени периодични измервания и не попада в обхвата на Наредба № 1/2005 год. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В котелното помещение не са установени складирани отпадъци.

5. 31.03.2022 г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху крава в землището на с. Триград.  „ГБР“ 

Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.03.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.

6. 31.03.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен прилеп в с. Габрица, община Смолян.   РИОСВ - Отдел"ПД" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ГГ-002/31.03.2022 год. По време на проверката екземпляра е уловен и при оглед не са установени видими наранявания и увреждания. Прилепа е освободен на подходящо за него местообитание.

      м. Април     
1. 01.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесена щета от кафява мечка върху юница и теле в землището на с. Сливка, община Баните.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвен кон от кафява мечка в землището на с. Смилян.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
3. 02.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвена крава от кафява мечка в землището на с. Левочево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка.  
4. 03.04.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена и ранена крава от кафява мечка в землището на с. Триград.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 04.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нападение от кафява мечка на крави в землището на с. Кошница. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 04.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 05.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.   Сигнал относно умъртвено теле в землището на с. Могилица.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 06.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на юница, умъртвен от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Полковник Серафимово.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 08.04.2022г. На място в Център административно обслужване.  Жалба относно нерегламентирани сметища в с. Барутин, община Доспат.   РИОСВ - Отдел"КОС" 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-011/12.04.2022 год. По време на проверката са установени замърсени площи с отпадъци:

1)   На около 60-70м. преди моста за селата Црънча и Бръщен, са констатирани замърсени площи на две места, находящи се в ската под пътя;

2)    На около 20м. преди моста за с. Црънча и Бръщен в скат под уширение на пътя е установена замърсена площ със строителни и битови отпадъци;

3)    В ската по черния път, след моста е установена замърсена площ с битови отпадъци, включително и разпилени такива в близост;

4)    В местност „Коритото“ са констатирани замърсени площи с битови отпадъци;

       Дадено е предписание да се почистят констатираните замърсени площи с битови и строителни отпадъци. 

10. 08.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно убито теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 08.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 11.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 12.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Сивино.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 15.04.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно убита крава от кафява мечка в землището на с. Триград. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 18.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно излъчване на силен промишлен шум в околната среда от дейност на обект в землището на с. Буково, община Мадан.   РИОСВ - Отдел"КОС" Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ018/18.04.2022 год. По време на проверката не са установени нови мощности към инсталацията за производство на пелети. Дружеството е извършвало през годините собствени периодични измервания за излъчван шум в околната среда и емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и контролно измерване на емисии. Дадени са предписания да се представят собствени периодични измервания за излъчван шум м околната среда от дейността на обекта и да се представят собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 26/1999 год. изпускани в атмосферния въздух. В съответствие с това е изпратено писмо и до общината за вземане на отношение съответно тяхната компетентност. 
15. 17.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно счупена автоматична хранилка за подхранване на дивеч от мечка в землището на с. Славейно. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
 16. 20.04.2022г. Устно.  Жалба относно замърсяване на атмосферния въздух по трасе, транспортиращо руда в землището на с. Ерма река.  РИОСВ - Отдел „КОС  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № АВ019/27.04.2022 год. По време на проверката е констатирано, че по трасето няма разпиляване и запрашаване с руда. По преминаващото дере, няма видими следи от отложения по дъното на водния, обект, след утаителя за първично учистване. Почистената утайка се съхранява в дъното на шахта „Андроу“, след което се превозват във приемния бункер.  
17. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от кафява мечка в землището на с. Киселчово.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 19.04.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно непочистени улици и натрупани отпадъци в землището на град Смолян. Община Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян за вземане на отношение по компетентност.
19. 20.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“. Сигнал относно изядено теле от кафява мечка в землището на с. Черешово.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 23.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени телета и липса на бик от кафява мечка в землището на с. Сливка.   „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 24.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени юници от кафява мечка в землището на с. Сливка.    „ГБР“  Извършени са проверки на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и са съставени Протоколи от 24.04.2022 год.  и от 26.04.2022 год. По време на проверките е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22. 27.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени животни в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени телета в землището на с. Турян.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
24. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени и заровени овце в землището на община Баните.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
25. 28.04.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Сигнал относно умъртвена и изядена кобила в землището на Доспат.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 29.04.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава в землището на с. Ягодина.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 29.04.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Май     
1. 01.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убито конче от мечка в землището на с. Широка Лъка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Широка Лъка“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 01.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерена крава с множество рани, нанесени от мечка, която не подлежи на лекуване.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
3. 01.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбита автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Фабрика, община Златоград.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети не са от кафява мечка. 
4. 02.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно открива крава с множество наранявания от мечка в землището на с. Турян.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
5. 02.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно разбита автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Полковник Серафимово. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
6. 02.05.2022г.  Сигналът е постъпил по „Дежурен телефон“.  Сигнал относно намерени умъртвени три агнета от мечка в землището на с. Ерма река.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС-Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 03.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
7. 04.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно намерен труп на крава в землището на с. Триград,  умъртвена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 05.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава и три овце от мечка в землището на с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
9. 05.05.2022г. Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно изтичане на вода от подпорна стена в град Смолян.   „ВиК“ ЕООД - Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян и „ВиК“ ЕООД за вземане на отношение по компетентност.
10.  06.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени четири броя агнета  от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 06.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
11. 09.05.2022г. На място в Център административно обслужване. Жалба относно разбита автоматична хранилка за дивеч от кафява мечка в землището на с. Ючора.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представите на РИОСВ – Смолян („Група за бързо реагиране Човек – Мечка“) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 09.05.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно разрушен пчелин от мечка в землището на с. Старцево.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Златоград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13. 09.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвени три броя агнета  от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 09.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14.  10.05.2022г.  Сигналът е постъпил по електронна поща.  Сигнал относно замърсяване на улица с отпадъчни води в град Смолян. „ВиК“ ЕООД - Смолян  Сигналът е изпратен до Община Смолян и „ВиК“ ЕООД за вземане на отношение по компетентност.
 15. 10.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Ягодина „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Борино“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
16. 10.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разрушена автоматична хранилка за дивеч от мечка в землището на с. Петково.  „ГБР Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17. 11.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно нерегламентирано сметище в с. Лясково, община Девин. РИОСВ - Отдел"КОС"  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЕН-017/12.05.2022 год. От извършената проверка на място е установено, че на около 250 м. от центъра на с. Лясково, в ската под черен път, има замърсена площ с битови отпадъци. Дадено е предписание замърсените площи да бъдат почистени
18.

12.05.2022г.

 Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград. „ГБР  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 13.05.2022г.   Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвено теле от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 13.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
20. 14.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от мечка в град Чепеларе.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
21. 15.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 15.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
22.   17.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Сигнал относно умъртвени овце от мечка в землището на с. Могилица.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 17.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
23. 18.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно. Сигнал относно добиване на скално-облицовъчни камъни в държавен горски фонд в землището на с. Плетена.  РИОСВ - Отдел"ПД" Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № КК-05/20.05.2022 год. По време на проверката е установено, че е извършена дейност по разкриване на скално-облицовъчни материали, като нарушените имоти не излизат извън границите на имота. В момента на проверката добив не е установен. На площадката не е установено наличие на строителна техника. Предвид установените следи от дейност, не са спазени условия от решение за предварително съгласувани транспортни схеми за извозване на добития материал и не са определени земните маси, получени от откриването на участъците. Предприети са административно – наказателни действия.
24. 19.05.2022г. Сигналът е постъпил електронно.  Сигнал относно осъществяване на ежемесечен контрол на мандрите на територията на община Ардино. РИОСВ-Смолян  Изготвено е писмо с информация за обекти, подлежащи на контрол, включени в Плана за контролната дейност на РИОСВ – Смолян. 
25. 19.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени селскостопански животни от мечка в землището на с. Гълъбово.   „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
26. 19.05.2022г.   Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 19.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
27. 20.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвено теле от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
28. 21.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно намерен труп на крава, умъртвена от мечка в близост до землището на с. Триград.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
29. 22.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени агнета от мечка в землището на с. Могилица.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 22.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
30. 23.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно нанесени щети от кафява мечка върху пчелин в покрайнините на град Чепеларе. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
31. 23.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е нападнала пчелин в град Чепеларе и е разбила кошери. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 23.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
32. 24.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е разбила кошер в град Чепеларе.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
33. 24.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени телета в землището на с. Сливка.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 24.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
34. 25.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убита крава от мечка в землището на с. Черешово. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 25.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
35 25.05.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон. Мечка е разбила пчелин в град Чепеларе, като е счупила и съборила няколко на земята.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 26.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
36. 28.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно умъртвени говеда и бик от мечка в землището на с. Сливка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 28.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
37. 30.05.2022г. „Български пощи“ ЕАД Жалба относно нерегламентирано съхранение на животинска тор и изхвърлени строителни отпадъци.   РИОСВ - Отдел „КОС“

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-018/03.06.2022 год. По време на проверката е установено, че в скат срещу кравеферма, намираща се на територията на с. Дядовци, община Ардино, има изхвърлени строителни отпадъци и биоразградими отпадъци. След направена справка в общинска администрация – Ардино е установено, че замърсената площ е общинска собственост. Дадени са предписания:

1)   Да се почистят констатираните строителни и биоразградими отпадъци;

2)   Да се преустанови изхвърлянето на строителни и биоразградими отпадъци;

Установено е, че от целия терен, който е обходен, дере ляв приток на р. Ардинска е замърсен и е с променен цвят но водата. При огледа на дерето, ляв приток на р. Ардинска са установени следи от измиване на бетоновозите. По време на проверката бетоновия възел в близост не работи. Дадено е предписание: да се извърши почистване на преминаващото дере от изхвърлената оборска тор и да се преустанови замърсяването на водния обект.

38. 30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити кошери от мечка в землището на кв. Средок, община Смолян.    „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смолян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 30.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
39. 30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно убити и ядени кончета от мечка в землището на с. Гьоврен.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
40.  30.05.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно умъртвена крава от мечка в землището на с. Триград.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 31.05.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
      м. Юни     
1. 01.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно открит труп на теле в землището на село Бориково, което най – вероятно е убито от мечка.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 01.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
2. 02.06.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. Река Забърдовска е мътна в следствие на почистване на задбаражното пространство на ВЕЦ Забърдо в началото на разклона за селото. Има тиня и наноси.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и БДИБР – Пловдив и е съставен констативен протокол. По време на проверката е установено, че в следствие на авария – спукване на стъклокерамичен тръбопровод на довеждащ тръбопровод е внесена мътилка (кал) по тръбопродова и машинното отделение и турбините. В момента на проверката се извършва почистване на довеждащия водопровод и машинното отделение и турбините с обилно голямо количество вода от р. Забърдовска в землището на с. Хвойна. Пропуснато е от водовземането и зауства в р. Забърдовска мътна вода в реката. В резултат на което е спаднало драстично нивото. Изтичащата мътилка и нанос нямат характер на промишлено замърсяване. Налице са видими действия на изкопни работи на аварията на водопровода. През рибния проход не се осигурява необходимото водно количество за функциониране на екосистемите в реката около съоръжението. На рушено е естественото състояние на речното легло на река Забърдовска.
3. 02.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Открит съборен електропастир и липса на едно теле от стадото. Трупът на телето е открито в землището на с. Бориково, убито от мечка.  "ГБР"  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 02.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
4. 03.06.2022г. Сигналът е постъпил по електронно поща. Сигнал относно повредена туристическа инфраструктура (дървено мостче на р. Дълбок дол) в природна забележителност „Чудните мостове - Еркюприя“.   ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ Сигналът е изпратен до ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ за предприемане на действия по компетентност. 
5. 03.06.2022г. Сигналът е постъпил по електронно поща.  Сигнал относно отпадъци около пътя Кърджали – Ардино и изискване на проверка на р. Бялизворска, Еньовско дере и Жълтушенска река. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № СС-019/03.06.2022 год. От извършената проверка е установено, че има единично изхвърлени битови отпадъци по пътя. На две пътни отбивки има също единно разпилени отпадъци от опаковки и салфетки. Отбивките са след Ардино – посока Кърджали. Има поставени съдове за отпадъци на отбивки на пътя и места с чешми. Констатирани са само два препълнени съда и отпадъци около тях, намиращи се след град Ардино – посока „Белите брези“. Всички останали съдове са почистени, както и терена около тях. Дадено е предписание на Областно пътно управление – Кърджали да се почистят контейнерите и описаните замърсени с отпадъци по пътя, както и препълнените контейнери и терена около тях.
Съставен е и КП № БХ-038/03.06.2022 год. Извършен е оглед на реките Бялизворска от Бял Извор до вливането и в река Уваджик, като не са констатирани замърсявания и/или нерегламентирано заустване на отпадъчни води. При оглед на р. Уваджик до вливането й към р. Бял извор са забелязани около 30 броя риби с различни размери. От извършения оглед на реките не са констатирани замърсявания и нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от мандрите в селата Бял Извор, Падина и Жълтуша. 
6. 03.06.2022г.  Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“. От кравеферма в Еньовче, попада тор в реката.  РИОСВ - Отдел „КОС“ 

Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № ЛМ-28/06.06.2022 год. По време на проверката е установено, че:

1)   Няма изтичане в р. Еньовско дере на течна торова фаза, тор по брега на реката или видимо замърсяване на дъното и водите й;

Обособени са два броя торища под животновъдния обект, които 1) не са оградени. Има видими следи от изнасяне на течна торова фаза по терена между торищата и левия бряг на р. Еньовско дере. Отстоянията до брега и торищата е около 70 – 80 метра;

2)    Няма установено емитерно заустване на животновъдния обект в реката. Няма изтичане на отпадъчни води;

3)    В момента на проверката се извършва ремонт на основното торище и се изграждан нов обор;

4)    В момента се отглеждат 68 броя животни (крави и телета);

5)    Установеното изтичане на течна торова фаза по площта между торищата и реката е почистено още по време на проверката.

Дадено е предписание да се оградят двете торища, така че да няма изтичане на течна торова фаза след отмиване на атмосферни води (валежи). 

7. 05.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  След издирване на изчезнал бик от стадото, същия е намерен в района на с. Треве, убит и зарове с шума и пръст. Щетата най – вероятно е нанесена от мечка. „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 05.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
8. 07.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Изтичане на фекални води от краварник, намиращ се до затвора в местност „Герзовица“. Носи се неприятна миризма. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян и е съставен КП № БХ-039/08.06.2022 год. По време на проверката е установено, че в следствие на спукана тръба за довеждащ водопровод, водите са попаднали в торище пит „Лагуна“ и в следствие вдигане на нивото и преместени с торов отпад са изтекли по пътното платно на пътя Смолян – с. Мугла. По време на проверката е възстановена дигата на торището и няма изтичане на торова фаза по пътя. Извършено е и почистване и измиване на пътното платно. В реката няма следи от замърсяване и изтичане на тор. За кравефермата има проектна документация за изграждане на съоръжение за съхраняване на оборска тор. Дадено е предписание да не се допуска изтичане на торова фаза по пътя и във водния обект.
9. 07.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Между селата Змеица и Чала, в района на местност „Виденица“, мечка е убила два броя овце.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Доспат“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 07.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
10. 08.06.2022г. Жалбата е постъпило устно. Изхвърлени строителни отпадъци (железобетон, пясък, филц, чакъл) във двора на жалбоподателката без разрешение.  РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ – Смолян. По време на проверката е установено, че има няколко стоманобетонни изрезки, които видно от тяхното състояние са там от една, две години. Няма категорична информация, доказваща изхвърляне на строителни отпадъци в двора без разрешение. Когато отпадъците са в частен имот, собственика е отговорен за почистването им, съгласно ЗУО.
11. 10.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.   Намерена изядена и одрана крава юница в местност „Ахматовци“ на около 4 км от с. Треве. Щетата най – вероятно е нанесена от кафява мечка. „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 10.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
12. 11.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В местност „Дерингедик“, с. Гълъбово е намерен труп на крава (теле) заровено със шума и пръст и с изядени части. Щетата е нанесена от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 11.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
13.

12.06.2022г.

Сигналът е постъпил по телефон. В заграждения от електропастир в местност „Черешово“ са намерени две ранени животни крава и теле, които най – вероятно са нападнати от мечки.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 12.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
14. 13.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон.  Мечка е разгонила стадото паша, докато се прибират в обора и ранява една овца, която по – късно умира в землището на с. Кестен.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
15. 13.06.2022г.  Сигналът е постъпил по телефон.  При обход в землището на с. Сливка са открити трупове на едно теле и една овца, които най – вероятно са умъртвени от мечка. „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Славейно“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 
16. 14.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разбити и съборени кошери на земята в землището на с. Гьоврен.  „ГБР“   Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
17.

14.06.2022г. 

 Сигналът е постъпил по телефон. Намерен скъсан електропастир, съборена ограда и разбити кошери в землището на град Чепеларе.   „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Триград“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 14.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
18. 18.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. В землището на с. Арда са открити трупове на телета, които най – вероятно са убити от кафява мечка.    „ГБР“ Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Смилян“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 18.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.
19. 18.06.2022г. Сигналът е постъпил по „Зелен телефон“.  Сигнал относно отложения по дъното на р. Бялизовраска. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършена е съвместна проверка на място и е съставен КП № БХ-044/18.06.2022 год. По време на проверката е констатирано, че след КК-с. Бял Извор, има биологични отложения по дъното по дъното на реката и същите са наблюдавани до вливането й в р. Уваджик. Извършен е оглед на местата за заустване на отпадъчни води. От извършения оглед не е установено нерегламентирано заустване на опадъчни води в реката. Извършени са полеви измервания и изпитвания на водите на р. Бял Извор в две точни – преди и сред зауствания.
20.

20.06.2022г.

Сигналът е постъпил по телефон.  Сигнал относно съхранение на дървесни кори в близост до речното корито в село Забърдо. РИОСВ - Отдел „КОС“  Извършени са проверки на място от експерти на РИОСВ-Смолян на два обекта и са съставени констативни протоколи:
КП № ММ-27/20.06.2022 год. – основната дейност на площадката е дървопреработка. От дейността се генерират трици и изрезки, класифицирани по реда на Наредба № 2/2014 год. за класификация на отпадъците. В -          момента на проверката се съхраняват на площадката около 10-15 куб. м. дървесни изрезки. Една част от дървесните отпадъци се предават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО, на база сключени договори, а друга по – малка част от дървесните отпадъци се оползотворяват от дружеството на друга собствена площадка, за която си дейност притежава документ по чл. 35 от ЗУО. От извършения оглед на района около гатера включително и на дерето и скатовете към него, намиращи се срещу обекта не се установиха замърсявания или съхранение на дървесни отпадъци, образувани от дейността на цеха. Дадено е предписание да не се допуска съхранение на дървесни отпадъци извън границите на дървопреработващия цех, както и замърсяване на коритото на реката;
КП № ММ-28/20.06.2022 год. Основната дейност на площадката е дървопреработка. От дейността се генерират дървесни отпадъци трици и изрезки, класифицирани по реда на Наредба №2/2014 год. за класификация на отпадъците. От извършения оглед на цеха, района около нега, речното корито и скатовете към него, които са срещу обекта, са установени около 5  броя Биг-Бегове с трици и около 10 куб.м. изрезки, съхранени в страни на пътя срещу цеха и над речното корито, като в ската към реката са се свлекли няколко дървесни изрезки. По време на проверката е започнато прибиране на дървесните отпадъци в границите на цеха и на свлечените изрезки. Генерираните отпадъци се продават на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО на база сключени договори. Дадени са предписания да се съберат и приберат в границите на дървопреработващия цех дървесните отпадъци и да не се допуска съхранение на дървесни отпадъци извън границите на цеха, както и замърсяване на речното корито с дървесни отпадъци.
 
21. 20.06.2022г. Сигналът е постъпил по телефон. Сигнал относно разрушени кошери в землището на град Чепеларе от мечка.  „ГБР“  Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ – Смолян (Група за бързо реагиране Човек-Мечка) и ТП „ДГС Академик Николай Хайтов“ в присъствие на ощетения и е съставен Протокол от 20.06.2022 год. По време на проверката е установено, че нанесените щети са от кафява мечка. Предприети са действия по изготвяне на предложение за изплащане на обезщетение на собственика.