Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.02.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони на територията на РИОСВ - Смолян, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, разположена в землищата на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, с. Ваклиново, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, гр. Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Дорково, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Медени поляни, с. Побит камък, гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Лилково, с. Ситово, с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, гр. Девин, с. Жребево, с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Триград, с. Чуруково, община Девин, област Смолян, с. Барутин, с. Бръщен, гр. Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар, община Доспат, област Смолян, с. Равнината, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, с. Арда, с. Билянска, с. Бориково, с. Буката, с. Букаците, с. Вълчан, с. Върбово, с. Гела, с. Горна Арда, с. Киселчово, с. Кошница, с. Кремене, с. Магарджица, с. Могилица, с. Мугла, с. Полковник Серафимово, с. Речани, с. Сивино, с. Сливово, с. Смилян, гр. Смолян, с. Солища, с. Средок, с. Стойките, с. Турян, с. Чокманово, с. Широка лъка, община, Смолян, област Смолян, с. Забърдо, с. Зорница, с. Малево, с. Орехово, с. Хвойна, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян; 

Пълният текст на проектите на заповеди са публикувани на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и линковете по-долу и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0001030 Родопи Западни