Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.02.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони на територията на РИОСВ - Смолян, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

 

 - защитена зона BG0000372 „Циганско градище“, разположена в землищата на гр. Златоград, с. Аламовци, с. Ерма река, община Златоград, област Смолян, с. Витина, с. Мочуре, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Рибница, с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян, с. Горово, с. Сивино, община Смолян, област Смолян, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян;

- защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни“, разположена в землищата на с. Аврамово, с. Ахрянско, с. Башево, с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Дойранци, с. Дядовци, с. Китница, с. Кроячево, с. Латинка, с. Любино, с. Песнопой, с. Рибарци, с. Русалско, с. Сполука, с. Стар читак, с. Стояново, с. Търносливка, община Ардино, област Кърджали, с. Върбенци, с. Голяма бара, с. Илиница, с. Ненково, с. Пъдарци, с. Ходжовци, с. Чеганци, община Кърджали, област Кърджали, с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Боровско, с. Босилица, с. Водач, с. Войново, с. Габрово, с. Даскалово, с. Дядовско, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каняк, с. Комунига, с. Куцово, с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Русалина, с. Соколите, с. Средска, с. Черна нива, с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали, гр. Асеновград, с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Долнослав, с. Жълт камък, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Мулдава, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново, с. Червен, община Асеновград, област Пловдив, с. Добралък, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица, гр. Лъки, с. Манастир, с. Югово, община Лъки, област Пловдив, с. Брягово, с. Буково, с. Воден, с. Драгойново, с. Езерово, с. Искра, община Първомай, област Пловдив, с. Баните, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Гълъбово, с. Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Малка Арда, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с. Стърница, община Баните, област Смолян, с. Кутела, с. Момчиловци, с. Петково, с. Славейно, община Смолян, област Смолян, с. Богутево, с. Павелско, с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, с. Бодрово, с. Горски извор, с. Светлина, община Димитровград, област Хасково, с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Брястово, с. Караманци, с. Колец, с. Минерални бани, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. Сърница, с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Николово, гр. Хасково, община Хасково, област Хасково;

 Пълният текст на проектите на заповеди са публикувани на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и линковете по-долу и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

BG0000372_Циганско градище

BG0001031_Родопи - Средни