Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-002 ОТ 07.05.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

07.05.2020

Уведомление за изготвяне на план/програма: Изменение на Общ устройствен план на Община Ардино в обхват: ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 00607.11.981, с цел разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по КККР на гр. Ардино; ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци с цел урегулиране за обществено обслужващи дейности; ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино с цел обособяване на площадка за загробване на умрели животни. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изменение на Общ устройствен план на Община Ардино в горепосочения обхват и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
Съгласно представено Задание за изменение на ОУПО Ардино, проектът за изменение на ОУП на Община Ардино ще се реализира в следния обхват:
·      ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 00607.11.981, с цел урегулирането им за разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по КККР на гр. Ардино, съгласно Заповед №РД-18-305 от 02.02.2018г.
Гробищен парк на гр. Ардино, за който се предприемат действия за разширение на площадката е разположен на север от града, западно от общински път № KRZ1005 по направление гр. Ардино - с.Дядовци и западно от друг гробищен парк в землището на с. Дядовци, представляващ ПИ с идентификационен № 24788.12.538. Съгласно данни от КККР-гр.Ардино, теренът представлява урбанизирана територия с определена по ОУПО Ардино устройствена зона „Т9”. Предвид особеностите на терена (сравнително стръмен терен и скална геоложка почва) и установените затрудненията при извършване на погребения, Общински съвет - Ардино е взел Решение № 546 от 09.08.2019 г. за изменение на ОУПО и последващо изработване на ПУП за поземлените имоти в землището на гр. Ардино с цел разширяване на съществуващия гробищен парк (ПИ с идентификационен № 00607.11.37), като към него се включат и Поземлени имотите с идентификационни № № 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39 и 00607.11.40. Общата площ, предвидена за разширение на гробищния парк е 11 324 кв.м. Предвид разположението на поземлените имоти, предвидени за разширение на гробищен терен ПИ № 00607.11.37 - до общински път KRZ 1005, не се предвижда изграждане на допълнителен транспортен достъп, а ще се използва съществуващия път в настоящия му габарит.
·      ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци с цел урегулиране за обществено обслужващи дейности, съгласно заповед №РД-18-289 от 01.02.2018г.;
С Решение № 547 от 09.08.2019 г. на Общински съвет - Ардино се допуска изменение на ОУП на Общината, за ПИ 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци, община Ардино за обект: „За Обществено обслужване”. Имотът е разположен на изток от общински път № KRZ1005 по направление гр. Ардино - с.Дядовци, на землищната граница със землище гр. Ардино. Площта на терена, предвиден за обекта за обществено обслужване е 3335 кв.м. По общински път № KRZ1005 се осъществява основното движение на товари и пътници през общинския център гр.Ардино в северно направление. В близост до избрания за обществени обслужващи дейности терен съществуват и са предвидени за развитие други терени за смесени производствени и обслужващи дейности.
·      ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино с цел обособяване на площадка за загробване на умрели животни, съгласно заповед №РД-18-293/01.02.2018г.
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Ардино в гореописания обхват, попада в обхвата на чл. 85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на плана и завършва преди одобряването ѝ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Ардино, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:
·      BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
·      BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал.4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият проект за изменение на ОУП на Община Ардино, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33229