Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда за 2009 г.

Годишен доклад за 2009 г. с резултатите от контролните измервания на промишлените източници (по чл.26, ал. 1 на Наредба №2/05.04.2006)

Годишен доклад за 2010 г. с резултатите от контролните измервания на промишлените източници (по чл.26, ал. 1 на Наредба №2/05.04.2006)