ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г.

Раздел I
Такси по Закона за опазване на околната среда

Чл. 1. (1) За издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се събира такса в размер 290 лв.

(2) За издаване на решение по ОВОС се събира такса, както следва:

1. по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение № 1 към Закона за опазване на околната среда или в приложение № 1 към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст - 1500 лв.;

2. по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда - 700 лв.

(3) За изготвяне на становище по екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 500 лв.

(4) За издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 200 лв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка се събира само една редуцирана такса, както следва:

1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв.;

2. за издаване на решение по ОВОС:
а) при процедура по задължителна ОВОС - 1500 лв.;
б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв.;

3. за издаване на становище по екологична оценка на план или програма - 600 лв.;

4. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.

Чл. 2. (1) За издаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се събира такса, както следва:

1. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения или за съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно количествено-стойностните сметки на работните проекти на инсталациите, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.;

2. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността на дълготрайните материални активи на всички разположени на площадката инсталации, но не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.;

3. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС, за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения и/или за съществена промяна на действащите инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността (по проект) на инсталацията/съоръжението, но не по-малко от 500 и не повече от 5000 лв.;

4. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС, за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от стойността на дълготрайните материални активи, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.;

5. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за експлоатация на действащи и изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения - 0,05 на сто от сумата на стойностите на дълготрайните материални активи на действащите и новите инсталации и съоръжения, но не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.

(2) За преразглеждане на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 ЗООС се събира такса, както следва:

1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС - 2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС - 1000 лв.

(3) За актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗООС се събира такса, както следва:

1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС - 2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС - 1000 лв.

(4) За изменение на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 3, т. 1 ЗООС се събира такса, както следва:

1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС - 2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС - 1000 лв.

Чл. 3. За издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 ЗООС се събира такса в размер 500 лв.

Чл. 4. (1) За издаване на разрешително по чл. 131в ЗООС се събира такса в зависимост от количеството на емисиите въглероден диоксид, както следва:

1. за инсталации с емисии до 100 килотона годишно - 500 лв.;
2. за инсталации с емисии от 100 до 500 килотона годишно - 1000 лв.;
3. за инсталации с емисии над 500 килотона годишно - 3000 лв.

(2) За преразглеждане на издадено разрешително при промяна в инсталацията, в резултат от което се издава решение за изменение, се събира такса в размер 500 лв.

(3) За преразглеждане на издадено разрешително при промяна в инсталацията, в резултат от което се издава решение за потвърждение, се събира такса в размер 200 лв.

(4) За одобряване на плана за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите се събират такси в зависимост от количеството на емисиите на въглероден диоксид, както следва:

1. за оператори на въздухоплавателни средства със средно годишно количество емисии, равно или по-малко от 50 килотона - 500 лв.;
2. за оператори на въздухоплавателни средства със средно годишно количество емисии, надвишаващи 50 килотона - 1000 лв.

(5) За одобряване на актуализиран план за мониторинг на въздухоплавателни средства се събира такса в размер 100 лв.

Чл. 5. За вписване в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове се събират следните такси:

1. за оператори на инсталации по чл. 131в, ал. 1 и 2 ЗООС и за операторите на въздухоплавателни средства по чл. 131в, ал. 4 ЗООС - 200 лв. на година;
2. за юридически и физически лица, представляващи верификационни органи по смисъла на чл. 31 на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.) - 100 лв. на година;
3. за юридически и физически лица, които не отговарят на условията по т. 1 и 2 - 350 лв. на година.

Чл. 6. (1) За първоначална регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342, 22/12/2009) по реда на чл. 133 ЗООС се събират следните такси:

1. на малки организации по смисъла на Регламент (ЕО) № 1221/2009 - 150 лв.;
2. на други организации - 250 лв.

(2) За подновяване на регистрацията по ал. 1 ежегодно се събира такса, както следва:

1. на малки организации по смисъла на Регламент (ЕО) № 1221/2009 - 75 лв.;
2. на други организации - 150 лв.

Чл. 7. (1) За откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1, 30/01/2010) по реда на чл. 139 ЗООС се събира такса 600 лв. за всеки заявен продукт.

(2) Таксата по ал. 1 се намалява, както следва:

1. с 20 на сто за малки и средни предприятия;
2. с 20 на сто за организации, които имат система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или регистрирани по EMAS.

(3) Намаленията по ал. 2 са кумулативни.

(4) Заявител, получил правото да постави екомаркировката на Европейския съюз върху свой продукт, заплаща годишна такса за използването й в размер 500 лв.

(5) Годишната такса по ал. 4 се намалява, както следва:

1. с 25 на сто за малки и средни предприятия;
2. с 40 на сто за микропредприятия;
3. с 15 на сто за организации, които имат система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или регистрирани по EMAS;
4. с 25 на сто за първите 3 организации при регистрацията на определен продукт по схемата за екомаркировка на Европейския съюз;
5. с 30 на сто за организациите, на чийто продукт/чиито продукти вече е присъдена друга екологична маркировка тип I съгласно EN ISO 14024.

(6) Намаленията по ал. 5 са кумулативни, но не могат да бъдат повече от 50 на сто от годишната такса по ал. 4.

Раздел II
Такси по Закона за водите

Чл. 8. (1) За издаване на разрешения се събират следните такси:

1. за ползване на:
а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 500 лв.;
б) във всички останали случаи - 250 лв.;

2. за водовземане от:
а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 500 лв.;
б) във всички останали случаи - 250 лв.

(2) За продължаване срока на разрешенията по ал. 1 се събира такса в размер 100 лв.

(3) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1 се събират следните такси:

1. по т. 1:
а) по буква "а" - 250 лв.;
б) по буква "б" - 130 лв.;

2. по т. 2:
а) по буква "а" - 250 лв.;
б) по буква "б" - 130 лв.

Чл. 9. За ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите се събират следните такси:

1. за издаване на скица на воден обект или санитарно-охранителна зона - 10 лв., а когато скицата съдържа и допълнителни кадастрални данни - 15 лв.;
2. за предоставяне на списък с координати на подробни точки - по 0,70 лв. за една точка;
3. за предоставяне на копие от специализирана карта или част от нея:
а) в графичен вид - по 12 лв. на квадратен дециметър;
б) в цифров вид - таксата по буква "а", увеличена с 50 на сто;
4. за предоставяне на справки от специализираните карти и регистър, които са в цифров вид - таксата за съответната услуга, увеличена с 20 на сто.

Чл. 10. За предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите се събира такса в размер 1,17 лв. на страница.

Чл. 11. При подаване на заявление по чл. 102а, ал. 1 от Закона за водите за предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода се заплаща такса в размер 500 лв.

Раздел III
Такси по Закона за управление на отпадъците

Чл. 12. (1) За издаване на разрешение се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 200 лв. за всяка площадка поотделно;
2. за внос, трансграничен превоз до Република България и транзит на отпадъци на територията на Република България - 350 лв.;
3. за износ, превоз от Република България към други страни от Общността - 350 лв.;
4. на организации по оползотворяване - 600 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) на лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално - 200 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1, т. 1 се събира такса в размер 50 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 включва нова площадка, се събира такса в размер 200 лв. за всяка нова площадка поотделно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За продължаване срока на действие на разрешението се събират следните такси:

1. по ал. 1, т. 4 - 300 лв.;
2. по ал. 1, т. 5 - 100 лв.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейностите се събират следните такси:

1. по ал. 1, т. 4 - 300 лв.;
2. по ал. 1, т. 5 - 100 лв.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) (1) За извършване на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО и издаване на регистрационен документ се събират следните такси:

1. по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно;
2. по чл. 35, ал. 5 ЗУО - 180 лв.

(2) За изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв.

(3) В случаите, когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО , в т. ч. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.).

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО на лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗУО или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗУО, се събира такса в размер 100 лв.

Раздел IV
Такси по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Чл. 17. За издаване на разрешение се събират следните такси:

1. за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.) в количество до 1 тон - 50 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.) в количество до 20 тона - 150 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.) в количество над 20 тона - 200 лв.;

2. за употребата на летливи органични съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - 300 лв.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2013 г. , в сила от 8.01.2013 г.) (1) За вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 158 лв.

(2) За вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 60 лв.

Раздел V
Такси по Закона за биологичното разнообразие

Чл. 18. За издаване на разрешение се събират следните такси:

1. за образец CITES за внос, износ или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 и 4 от Регламент № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. (ОВ, L 61 от 1.03.1997 г.) (Регламент № 338/97) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Европейската комисия от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 (ОВ, L 166 от 19.06.2006 г.) (Регламент № 865/2006) и за сертификати за лична собственост съгласно чл. 37, ал. 1 от Регламент № 865/2006:
а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 30 лв.;
б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 45 лв.;
в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей и/или за научна институция - общо за цялото разрешително - 25 лв.;

2. за въвеждане в природата на неместни и за повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове по чл. 67 и 68 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
а) за неместни видове - 500 лв.;
б) за местни видове - 50 лв.;

3. за изключение от забраните по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 ЗБР:
а) за научни цели и за попълване на колекции на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни - 40 лв.;
б) във всички останали случаи с изключение на разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица - 100 лв.

Чл. 19. За издаване на сертификат се събират следните такси:

1. за пътуваща изложба, в т.ч. циркове и изложби на растения или животни, съгласно чл. 30, ал. 1 от Регламент № 865/2006 - 50 лв.;
2. за изключенията по чл. 8, ал. 3 от Регламент № 338/97 и за движение на живи екземпляри в Общността по чл. 9, ал. 1 от Регламент № 338/97 за видовете по Приложение А на регламента:
а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 10 лв.;
б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 20 лв.;
в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей и/или за научна институция - общо за цялото разрешително - 10 лв.

Чл. 20. За регистрация в Секретариата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) на дейности за размножаване и отглеждане на видове, включени в Приложение I на конвенцията или третирани като такива съгласно чл. 97 ЗБР, се събира такса в размер 300 лв.

Чл. 21. За лицензиране на зоологическа градина по чл. 62, ал. 2 ЗБР се събира такса в размер 1000 лв.

Чл. 22. (1) За извършване на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер 280 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При извършване на процедура по оценка за съвместимостта по ал. 1 в рамките на процедури по ОВОС и по екологична оценка се събират таксите по чл. 1, ал. 5.

Раздел VI
Такси по Закона за генетично модифицирани организми

Чл. 23. За издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия се събират следните такси:

1. за научни организации и звена, които са бюджетни учреждения и държавни висши училища:
а) за първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) - 600 лв.;
б) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 300 лв.;
в) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 1000 лв.;
г) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв.;
д) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 1600 лв.;
е) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 800 лв.;

2. за физическите и юридическите лица извън посочените в т. 1:
а) за първо разрешение за клас 2 ГММ - 2000 лв.;
б) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 1000 лв.;
в) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 10 000 лв.;
г) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 5000 лв.;
д) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 20 000 лв.;
е) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 15 000 лв.

Чл. 24. За регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия по глава трета, раздел II от Закона за генетично модифицирани организми се събират следните такси:

1. за научни организации и звена, които са бюджетни учреждения и държавни висши училища - 3000 лв.;
2. за физическите и юридическите лица извън посочените в т. 1 - 5000 лв.

Раздел VII
Такси по Закона за лечебните растения

Чл. 25. За издаване на разрешение за събиране на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране по чл. 11 от Закона за лечебните растения се събират следните такси:

1. за научни цели - 60 лв.;
2. за физически и юридически лица - 100 лв.

Чл. 26. За регистрация на книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения се събира такса в размер 10 лв.

Раздел VIII
Такси по Закона за почвите

Чл. 27. За съгласуване на проект за рекултивация на нарушени терени се събира такса в размер 95 лв.

Раздел IХ
Такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Чл. 28. За уведомление при износ на забранено или строго ограничено химично вещество по чл. 22а, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се събира такса в размер 50 лв.

Раздел Х
Плащане

Чл. 29. За издаване на заверено копие на документ се събира такса в размер 7 лв.

Чл. 30. (1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

(3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща.

Чл. 31. Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се отчитат по Единната бюджетна класификация с изключение на случаите по чл. 195а, ал. 4, т. 3 и 4 от Закона за водите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тарифата "следващо разрешение" е всяко разрешение за дейност по Закона за генетично модифицирани организми, издадено въз основа на ново заявление на същия заявител за същата дейност, подадено след прекратяване действието на издадено предишно разрешение. Разрешението е следващо, когато новото заявление е идентично с първото или различията с него са незначителни и не се отразяват на оценката на риска.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 72 и 141 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31, ал. 19 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 23, ал. 3 от Закона за почвите, чл. 50, ал. 2, чл. 102г, ал. 3 и чл. 180, ал. 3 от Закона за водите, чл. 90 от Закона за управление на отпадъците, чл. 57, ал. 6 от Закона за лечебните растения, чл. 28, 41 и 58 от Закона за генетично модифицирани организми и чл. 7, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали.