Списък на служителите, подали декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 и чл.12, т.1 и 3 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси