Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени решения по оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/
за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии


  • 20.02.2017 Решение СМ-01-01/2017г. „Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 000 кокошки носачки”, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67653.2.695, местност „Табаково”, землището на гр. Смолян
  • 31.08.2016 Решение № СМ-01-01/2016г. „Къщи за отдих и туризъм“, в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян