РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 
 • В периода 30 май – 5 юни 2017 г. ще се състои общоевропейската инициатива Европейска седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. ЕСУР е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие.

   http://www5.moew.government.bg/?p=54903

 • Важно! 

  Намаление на размера на отчисленията  по чл. 64 от ЗУО за 2017г.   от 47 лв./т.  на  40 лв./т., приети с изм. и доп. на Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  публикувани в ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.  

  Всички останали промени може да видите тук!
 • ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

   

  Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

                                I.  В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

                              II.  В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

  Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

   В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

   Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

 • Важно!

  До 31.12.2016 г. е крайния срок,  всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II за улавянето на бензиновите пари (УБП).

  В посочения по-горе срок - 31.12.2016 г., всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:

      1. Ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;

     2. При прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05. Всички оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II за УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

      При извършване проверка на място и констатиране на несъответствие на бензинно колонките, ще се предприемат мерки съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.) - лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва, по глава пета - с глоба от 2000 до 10000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

     Друга приложима мярка, спрямо бензиностанции, които не са преведени в съответствие, е принудително – административна  за спиране дейността на обекта, свързана с продажба на бензини. Последното предвижда запечатване на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.

 • Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014

  На вниманието на оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащите парникови газове.

  Във връзка с предстоящото приемане и обнародване на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, както и постъпили запитвания от страна на някои оператори и сервизни фирми за годишното представяне на информацията за флуорсъдържащите парникови газове под формата на отчети, Ви информираме, че от страна на заинтересованите лица (оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели), при предстоящото отчитане със срок до 15 февруари 2017г., да се използват новите таблици. 

  Като мотив към искането за попълване на новите таблици са изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016г. и докладване в ЕК.

  Новите таблици може да свалите от ТУК

 • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

 •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността:

Младши експерт в дирекция „Контрол и превантивна дейност“,

Отдел „КОС“, направление „Опазване на водите“

 

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

 

I.   Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име,презиме и фамилия

1.

Меди Хайриев Демирев 

2.

Мария Георгиева Братанова

3.

Румен Звездалинов Димитров

4.

Борислав Събев Хаджиев

5.

Фидана Митева Андреева

6.

Салвета Сребринова Хубенова

7.

Йорданка Василева Коджаколева

8.

Милена Александрова Александрова

9.

Катерина Костадинова Исаева

10.

Христина Юриева Кушева

11.

Севелина Славчева Милева

12.

Анна Иванова Манолевска

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, на 09.05.2017г. от 10:30 часа в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Интервюто с кандидатите издържали теста – получен резултат над минималния – ще се проведе на 10.05.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Кандидатите за конкурса трябва да се запознаят със следната нормативна уредба:

Закон за опазване на околната среда
Закон за водите

II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Мариела Севдалинова Младенова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата, липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

2. Дияна Миткова Даскалова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

3. Аделина Руменова Анчина

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

4. Анелия  Здравкова Книжарова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

5. Емилия Андреева Харизанова -  Згурова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата, липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

6. Асен Здравков Бозинарев

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

7. Зорка Петрова Тодорова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

8. Анна Христова Бичокова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

9. Величка Илиева Данчева

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

10. Радостина Радостинова Зангарова

В представените документи липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:…………………….

                                                                  /П.Димчевска/

Дата: 27.04.2017 г.

 

РИОСВ – Смолян извърши проверки по сигнал за щети от мечка. Той е получен на 25 април около 18.00 ч. на тел. 112 и е задействана групата за бързо реагиране към регионалната инспекция. Експертите установяват, че  има убита овца, а друга е ранена. Животните са нападнати при прибиране към обора след паша на около 3 км от квартал „Средок“ на град Смолян. В същия ден групата проверява и друг сигнал за щета от мечка в района на Чаирските езера, землище на село Триград, община Девин. Установено, че са убити две телета. През седмицата е проверена и информация за нападение от мечка в землище на село Смилян  в близост до местността „Варадил“.  Проверката е установила, че е убита една овца, не са открити  трупове на други животни. В района са поставени фотокапани за локализиране на животните. Експертите са предоставили спрейове за защита на населението като превантивна мярка. Комисия ще изготви предложения за обезщетяване на собствениците на убитите животни.   

Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян провери два сигнала за мъртви селскостопански животни. Те са намерени в района на махала „Тозина“, община Баните и местността „Еничево“ – в землището на град Девин.

Експертите установиха, че два отделни екземпляра от вида кафява мечка са нападнали магаре, вързано да нощува навън и кон, който бил на паша. Щетите са нанесени в близост до селскостопански постройки, но далеч от населени места.

Това са първите регистрирани щети от мечки върху селскостопанско имущество за 2017 г. на територията на РИОСВ – Смолян, за които ще бъдат изготвени предложения за обезщетение на собствениците. 

Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян организира поредица от инициативи по повод предстоящия Световен ден на Земята – 22 април.

Среща-дискусия на тема: „Опазване на Земята – нашият дом” се проведе с ученици от 5-ти и 6-ти клас на Основно училище „Отец Паисий” в град Мадан. Децата бяха запознати с климатичните изменения и проблемите на планетата Земя, вследствие на замърсяването на различните компоненти на околната среда – води, въздух и почви.

Представители на РИОСВ-Смолян участваха и в инициатива на ученици от 8-ми до 11-ти клас на ПГИ „Карл Маркс” град Смолян, членуващи в клуб по екология „Силивряк”, на която бяха представени презентация и изложба „Флорариуми и миниградини”.

Съвместно с Регионален исторически музей „Стою Шишков“- град Смолян и Екоорганизация  „Диви Родопи“, РИОСВ-Смоляна организира творческо ателие. В инициативата се включиха малки природозащитници, които изработиха интересни пана от естествени материали.

Снимки

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян обявява конкурс

 

 1. За длъжността:

Младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, направление   „Опазване на водите“

Минимални изисквания за заемане на  длъжността са:

- висше образование,минимална образователно-квалификационна  степен –  бакалавър

- професионално направление – Науки за земята или Технически науки

- минимален професионален опит – не се изисква

- компютърна грамотност – Ms Office, Ms Internet Explorer

 1. Основни задачи на експерта са:

– Опазване на водните тела/течащи и стоящи води/ от замърсяване с емитерни битови и производствени отпадъчни води;

– Създава, поддържа и актуализира досиетата на обектите –замърсители, емитиращи отпадъчни води.

Изпълнява и други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител и директора на инспекцията.

 1.  Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

             -  решаване на тест;

-    интервю.

 5 Необходими документи: Кандидатите подават

-  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 - Декларация /по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министъра на образованието и науката/

- документ от допълнителна квалификация – ако има такъв

- документ, удостоверяващ уменията за компютърна грамотност / при наличие на такъв/

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 1. Място на подаване на документи -  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул.”Дичо Петров”16,  всеки работен ден на „Офис за комплексно обслужване” от 9,00ч до 17,30 часа.
 2. Срок на подаване на документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
 3. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ-Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16 и на интернет страницата на Инспекцията- http://www.smolyan.riosv.com
 4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 480 лв.

 

Обявата е публикувана на 10.04.2017г.

-          Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

-          Специализиран сайт за работа - https://www.jobs.bg/

-          Интернет страницата на РИОСВ-Смолян - http://www.smolyan.riosv.com/

      

Директор на РИОСВ- Смолян:

                              Инж.Екатерина Гаджева

 

Дата: 10.04.2017

гр. Смолян

прочетете по-старите новини