РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория - Смолян, извършиха  две проверки по сигнали за замърсяване на реки. Първият сигнал е получен в сряда, и е за побеляване на река Черна, в участъка между смолянските квартали Райково и Устово. На място експертите са констатирали замътване на водите.  След направения обход, е установен и източникът на замърсяването – Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води от Производствена база „Забатско“, собственост на „Дюлгер“ ООД. Дадено е предписание на фирмата - собственик да почисти утаителите до края на работната седмица. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания. Вчера е получен и втори сигнал. Той е за побеляване на река Елховска, в близост до град Рудозем. При проверката е установено побеляване на водите, в участъка на Рудоземска обогатителна фабрика,  при смесването на водите на реките Чепинска и Елховска, до водохващането на ВЕЦ „Средногорци“. Днес продължава обходът на експертите на РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория - Смолян на речните корита, за да се локализира източника на замърсяване. При двете проверки са взети водни проби. Очакват се резултатите от лабораторните анализи.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионалната лаборатория – Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал, за замърсяване на река Маданска, в участъка на град Мадан. Сигналът  е получен в неделя и в него се съобщава за замътняване на река Маданска.  На място експертите са установили, че водите на реките Маданска и Батанска са със силно променени цветове, като оттенъкът е бил сиво-бял. Установен е и източникът на замърсяване – участък „Батанци“ на находище „Върба-Батанци“, стопанисвано от „Върба-Батанци“ АД. Взети са водни проби на изход на участък „Батанци“, преди заустването, както и от три места от река Маданска. Очакват се резултатите от лабораторните анализи, които ще бъдат направени в лабораториите в Смолян и Хасково. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба. Сигналът е получен днес на телефон 112,  и се съобщава, че  в поречието на  река Арда, в близост до гр. Рудозем има наличие на мъртва риба. При извършения оглед  по реките Арда и  Чепинска, са установени единични екземпляри мъртва риба от вида „Черна балканска мряна“. Също така са наблюдавани и пасажи с жива риба. Видима промяна на цвета на водите в двете реки не е установена. Взети са водни проби и се очакват резултатите от лабораторните анализи. 

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал за изгаряне на отпадъци в Смолян. Сигналът е получен в събота, на Зеления телефон на инспекцията, за неприятни миризми и дим, в района на ул.“Тракия“ №1, в града.

При проверка на място е установено, че пред една от сградите, на която се извършват ремонтни дейности се изгарят изолации на медни проводници. Изгореното до момента на проверката количество е било около 35 кг., в близост са били приготвени още около 30 кг. кабели.

Експертите на РИОСВ са разпоредили незабавно да бъде преустановено горенето. Дадено е предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци в района, а приготвените кабели за горене да бъдат предадени на фирма, която притежава разрешение за третиране на отпадъци от черни и цветни метали.

 

 

Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха открит урок пред ученици за разделно събиране на отпадъците, който се проведе в залата на екоинспекцията. В него участваха деца от първи клас на СОУ „Отец Паисий“ – Смолян.

Учениците се запознаха с правилата за събиране на различните видове отпадъци и начините за тяхното изхвърляне в специализираните съдове. На децата беше показан и специален филм по темата - „Харти, Пластика и Стък“, както и свързани с опазване на околната среда – „Флупи и водата“ и „Флупи и въздуха“.

Открит урок „Водата-извор на живот“ бе изнесен и пред ученици  от ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. Бяха представени и филмчетата „Флупи и водата“ и Петко и Поли опазват водата“.

 

прочетете по-старите новини