РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.


  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че от 16.06.2016г. влиза в сила нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 от 12.04.2016 г.  на Министерски съвет  и публикувана в  ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г. Виж тук!

  • Информационният офис на Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират конкурс "Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние"

За повече информация натиснете тук

  • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

  •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

 

Съобщение за провеждане на консултации

 

  по: Част Екологична оценка на Общия устройствен план на oбщина Чепеларе в процеса на неговото изработване във фаза Предварителен проект, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.)

 

1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:

 

Община Чепеларе, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б

Лица за контакти:

 

Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе

тел. +359 3051 82 80, факс: +359 3051 82 79, eл. поща: mail@chepelare.bg

Пенка Минкова, главен експерт "Екология и ООС"

тел. +359 03051/8277 факс: +359 3051 82 79, eл. поща: p_minkova_76@abv.bg

 

2. Орган, отговорен за приемането на плана

 

Общински съвет Чепеларе

 

3. Обща информация за предложения план

 

Основната цел на Общия устройствен план (ОУП) е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Чепеларе, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.

Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Чепеларе.

Времевата рамка на плана обхваща период от 20 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Чепеларе с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.

ОУП се изготвя в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Екологичната оценка на ОУП се изготвя в процеса на неговото изработване.

 

 

 

 

4. Място за публичен достъп – Изготвеният във фаза Предварителен проект ОУП на община Чепеларе, Доклада за екологична оценка с всички приложения и материали към него, както и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, отдел "Екология и ООС", стая № 4, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. Допълнителни устни разяснения на място могат да бъдат получени от горепосоченото лице за контакт към община Чепеларе.

Документите са публикувани и на електронната страница на община Чепеларе (http://chepelare.org/) в секция „Обявления и Заповеди“

 

 

5. Време за публичен достъп и срок за изразяване на становища по документацията – 30 дни от датата на публикуване – от 13.05.2016 г. до 1.06.2016 г.

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, по факс: 03051 82 79 и по електронна поща: mail@chepelare.bg

 

 

Информация по чл.8а, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

 

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

Гр. Чепеларе, 4850 , ул. “Беломорска” 44Б, тел. 03051/8280 (0882392711), факс 03051/8279 (0882392710), e-mail: mail@chepelare.bg, web: www.chepelare.org

 

 
I.Информация за възложителя на плана

 

 

Име: Славка Василева Чакърова – Кмет на Община Чепеларе

 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска 44б, П.к. 4850;

 

Тел/факс/е-mail: тел. 03051/8280 (0882392711), факс 03051/8279 (0882392710), e-mail: mail@chepelare.bg

;

 

 

Лице за връзка: Пенка Иванова Минкова – Гл. eксперт в Дирекция „ЕИУП” при oбщина Чепеларе

 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска 44б, П.к. 4850;

 

Тел/факс/е-mail: тел.0886200345, е-mail: p_minkova_76@abv.bg

 

 

Основание за изготвяне на плана - нормативен или административен акт

 

Общият устройствен план (ОУП) на община Чепеларе се изготвя съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

 

 

 

Период на действие и етапи на изпълнение на плана

 

 

ОУП създава планова основа за развитие на община Чепеларе за период от 20 години. ОУП се изготвя в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.  

 

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

 

Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г. и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обн. ДВ бр. 57/2001 г.), изискванията на Община Чепеларе и заданието за проектиране.

 

Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Чепеларе – 388,69 км2, от които 2% са заети от 13 населени места. Територията на общината представлява 11.74% от територията на област Смолян.

 

Населените места в границите на общината са град Чепеларе (административен център) и дванадесет села (Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец и Хвойна). На територията на общината се намира и по-голямата част от националния курорт Пампорово, като ядро Пампорово, със статут на селищно образование, попада изцяло в нейните граници.

 

Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

 

 

В териториалния обхват на община Чепеларе попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 

 

§ BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; и

 

 

§ BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, чиято територия съвпада с орнитологично важно място (ОВМ) Персенк с код BG105.

 

 

В териториалния обхват на община Чепеларе попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 

 

§ Защитена местност „Средните ливади“, обявена със Заповед № 3700 / 29.12.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда;

 

 

§ Защитена местност „Куцинско блато“, бивша природна забележителност, обявена със Заповед № 1187 / 19.04.1976 на Министерство на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-324 / 31.03.2003 на Министерство на околната среда и водите;

 

 

§ Природна забележителност „Чудните мостове – Еркюприя“, обявена със заповед № 2813 / 08.11.1961 на Главно управление на горите;

 

 

§ Природна забележителност „Скакалото“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост;

 

 

§ Природна забележителност „Дуплево“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост;

 

 

§ Природна забележителност „Костен камък“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост

 

 

Основни цели на плана

 

Основната цел на Общия устройствен план е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Чепеларе, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Съгласно Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Чепеларе, ОУП има за цел:

1. Да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Чепеларе с всички населени места и землищата им, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Областната стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020 г.) и Общинския план за развитие на община Чепеларе (2014-2020 г.) за срок от 20 години;

2. Да осигури възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд на населението;

3. Да осигури равнопоставеност на физически и юридически лица при реализиране на инвестиционните им инициативи, засягащи тяхната собственост при гарантиране на правата им и при спазване предвижданията на ОУПО;

4. Да определи границите и местоположението на устройствените зони, както и да конкретизира допустимите и забранени дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването на терените в различните зони;

5. Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

6. Да предвиди мерки и осигури възможности за възстановяване на нарушените територии и да определи последващото им предназначение;

7. Да осигури възможност за подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването и с националната инфраструктура;

8. Да предвиди необходимите трасета и терени и осигури спазване на сервитутните зони за провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура;

9. Да отрази всички защитени зони и защитени територии и да посочи всички наложени спрямо тях ограничителни условия за ползване, като същевременно гарантира опазването на биологичното разнообразие;

10. Да отрази съществуващи кариери, като за същите се укажат необходимите хигиенно-защитни зони и изисквания за начин на ползване и стопанисване, гарантиращ максимална защита и ползване на прилежащите им терени съгласно предвижданията на ОУПО;

11. Да представи цялостна стратегия за опазване на културното наследство, която да бъде неразделна част от политиката за развитие на селищните и извънселищни територии на Общината;

12. Да представи концепция за развитие на туризма и отдиха при балансирано и устойчиво използване на селищните и извънселищни територии, при умело използване на природните и антропогенни ресурси;

13. Да обвърже съществуващите и предвидени терени за озеленяване за широко обществено ползване в селищната среда с нови и съществуващи горски паркове в единна зелена система;

14. С ОУПО да се обследва съществуващото състояние на териториите с устройствен режим за обществено обслужване и се преструктурират според създалите се необходимости;

15. Да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на транспортната инфраструктура, като неразделна част от ОУПО;

 

Финансиране на плана (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции) -

 

 

МРРБ и съфинансиране от общинският бюджет

 

 

  Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

 

 

Съгласно Договора за възлагане на обществена поръчка, срокът за изготвянето на ОУП е 15 месеца, ОУП се изготвя в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

 

ОУП подлежи на регламентираните от ЗУТ публични процедури по съобщаване, съгласуване и обществено обсъждане.


 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

 

 

В качеството си на Възложител по договора за изготвяне на ОУП, община Чепеларе е отговорна за неговото прилагане.

 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана – Общински съвет – Чепеларе, който е и орган по прилагането на общият устройствен план на община Чепеларе.

Проверка по сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Смолян установи замърсяване на водата в участък от река Въча в района на Девин. Сигналът, че реката тече мътна е подаден в 15 ч. на 11 май 2016 г. Незабавно бе извършена проверка на място, съвместно с експерти от Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян. При огледа на речното корито се установи, че в района на Трошачно-миялна сортировъчна инсталация в кв. „Настан“ (ТМСИ), стопанисвана от „Драма” ЕООД, водата е замътена, в участък от около 200 метра след съоръжението. Установен беше източника на замътването – недостатъчно пречистени производствени отпадъчни води от дейността на ТМСИ. Бяха взети водни проби на отпадъчните води преди вливането им в р. Въча. Техният анализ ще бъде готов до 5 дни, след което РИОСВ – Смолян ще предприеме административнонаказателни мерки по Закона за водите  срещу дружеството причинило замътването на река Въча. Дейността на трошачната инсталация бе спряна, а това прекрати замътването на водата. Не е констатирано измиране на риба по поречието на реката. РИОСВ ще даде предписание за реконструкция и модернизация на пречиствателното съоръжение към ТМСИ, което ще подобри пречиствателния ефект и ще доведе до спазването на емисионните норми за отпадъчни води, заложени в Разрешителното за заустване,  издадено от Басейновата дирекция в Пловдив.След първия сигнал на „зеления“ телефон е подаден повторен за същото замътване на реката от представили се за рибари граждани. При опит за контакт с жалбоподателите се установи, че на посочените телефони не отговарят същите лица. РИОСВ – Смолян сезира ИАРА за проверка за евентуално нарушение на забраната за риболов в този участък. 

Сигнал за замърсяване на въздуха от горене на кабели в кв. Устово предизвика незабавна проверка от РИОСВ – Смолян в понеделник вечерта. Експерти направиха обстоен оглед в квартала. Не беше установено нерегламентирано изгаряне на кабели, пластмаси и други материали, които могат да замърсят въздуха. РИОСВ – Смолян  извърши в квартала  няколко планови и проверки по сигнали, както за чистотата на дерето, така и за нерегламентирано изгаряне на кабели. След проверка през миналата седмица, бе установено, че дерето в квартала е замърсено с отпадъци. По инициатива на инспекцията се организира почистване на дерето, сметосъбиране и извозване на отпадъците. В акцията се включиха около 40 жители на махалата. Събраните отпадъци бяха извозени до Регионално депо за твърди битови отпадъци "Теклен дол" , с транспорт организиран от община Смолян. Това е поредната инициатива на инспекцията за почистване на дерето. Такива акции бяха организирани и миналата година.
 

Деца и ученици от общините Смолян, Рудозем и Чепеларе участват в прояви, посветени на Световния ден на Земята- 22 април. Тази година мотото на деня  е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Малчуганите от ОДЗ – Чепеларе - филиал Здравец", разпознаваха животни със забавни гатанки.  Експерт от РИОСВ – Смолян им разказа интересни истории за живота на горските обитатели. Най-активните получиха картини, пъзели и книжки. За Деня на Земята ученици от 8-ми и 9-ти клас от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Рудозем посетиха пречиствателната станция на града. Инициативата бе на екоинспекцията и с участието на експерти от В и К - Смолян и Регионалната лаборатория по околна среда към ИАОС . Учениците научиха за етапите на пречистване, а експерти от лабораторията им разказаха кои норми се следят. Направени бяха демонстрации с модерен pH-метър, който на място  анализира качеството на водата и с преносим анализатор за измерване при аварийни ситуации. Експерт разказа за дейностите, контрола и мониторинга, които осъществява екоинспекцията в Смолян. Днес ( 22.04.2016 г.) от 14 часа, в ПМГ "Васил Левски" - Смолян за втора поредна година ще се проведе междуучилищно екологично състезание - "Дойде нашият ред", с което ще  бъде отбелязан Световния ден на Земята.  Жури с участието на експерт от РИОСВ ще отличи най-добрите състезатели. Ще се оценява въображението и знанията по екологични казуси.  Участниците от различните училища ще се състезават  разпределени в 4 отбора. В СОУ „Васил Дечев“ - гр. Чепеларе за отбелязване на деня са подготвили табла за защитените територии в Смолянска област с материали от екоинспекцията.

За повече информация натиснете тук!

Снимки детска градина "Здравец" - гр.Чепеларе тук!

Снимки ПСОВ "Рудозем" тук!

 

Наближава крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ - Смолян. Уведомления се подават в инспекцията до 1 май 2016 г. Периодът за събиране на охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Желаещите са длъжни да уведомят, че ще извършват дейността в инспекцията както и да спазят всички изисквания за събиране. Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите  пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени също да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.

До 5 юли износителите трябва писмено да заявят в РИОСВ - Смолян всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода от 10 май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.

Експерти на екоинпекцията ще извършат проверки на изкупвателните пунктове за спазване на изискванията по Закона за биологичното разнообразие и за това дали се събират маломерни охлюви. Санкциите за нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, са от 100 до 1000 лв. - за физически лица и от 200 до 5000 лв.- за юридически.

Миналата година не са постъпвали уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Смолян, и в тази връзка инспекцията не е осъществявала контрол по изкупуване.

Бланката на уведомленията може да намерите на страницата на РИОСВ – Смолян (http://smolyan.riosv.com/main.php) в раздел „Формуляри”.

прочетете по-старите новини