РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

 

Семинар “Кафявата мечка-ресурс за развитие на устойчив бизнес в Западните Родопи" ще се проведе на 17 и 18 декември от 09:30 часа в хотел „Кипарис-алфа”, гр.Смолян. Двудневният семинар е организиран в рамките на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян. На семинара ще бъдат представени постигнатите резултати, както и предстоящите дейности и мерки за превенция и намаляване на щетите от мечки. Участниците ще обсъдят добри практики за намаляване на щетите от мечки и едри хищници върху селскостопанското имущество. Освен това ще се дискутират и възможностите за развитие на екотуризъм и как да се използва кафявата мечка, като ресурс за устойчив бизнес в региона.  Лектори ще са доц. Диана Златанова, Александър Дуцов и Костадин Вълчев от Сдружение за дива природа „Балкани“, Златка Георгиева – Сдружение „Развитие – XXI век“ – Смолян, Владимир Пейков – Ловно-рибарско сдружение Девин, Росица Джамбазова – Бизнес-инкубатор, Гоце Делчев и др. За участие са поканени туристически дружества, туроператори, хотелиери, местни власти, НПО и научни институции.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 

ОБЯВА
за
Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 02/2014 год. от 15.12.2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян
 
На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 16.12.2014г. на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 02/2014 год. от 15.12.2014г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „База за отдих“, в ПИ с идентификатор 23025.160.382 (номер по предходен план № 000382), в местността „Новото”, землището на гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян, с възложител: Руси Младенов Ахчийски, седалище: ххххххххххххххххх
На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:
http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 
 
 
16.12.2014г.
гр. Смолян

 

В залата на РИОСВ – Смолян се проведе поредна работна среща с представителите на Регионално сдружение „Доспат“, в което влизат общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча и експерти на екоинспекцията. Тя бе ръководена от директора на РИОСВ – Смолян Ема Енева. Целта на сдружението е съвместно управление на отпадъците на територията и на четирите общини. На срещата се взе решение за изготвяне на проект за разширяване на Регионалното депо в с. Барутин, общ. Доспат и  въвеждане на разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло в четирите общини. Това се прави в изпълнение на целите, залегнали в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Проектът предвижда поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъците и оформяне на площадка, на която да се прави предварително сепариране и балиране. Целта на проекта е да се намали рециклируемия отпадък, който се депонира на Регионалното депо в с. Барутин. Средствата за проекта ще бъдат осигурени от отчисленията за обезвреждане на отпадъците, които се събират по сметка в РИОСВ – Смолян, съгласно ЗУО.

Снимка от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

101 са извършените проверки от експертите на РИОСВ – Смолян през месец ноември. Проверени са 94 обекта и са издадени 20 предписания. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение по Закона за опазване на околната среда. Санкционирано е физическо лице от с.Кочан, общ. Сатовча, за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, без да има нужното разрешително, като същият не е изпълнил и предписание на РИОСВ - Смолян.
 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец ноември 2014 г. е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.
 
„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 

Маркират се границите на осем резервата на територията на РИОСВ-Смолян

 

Дейностите са в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

В момента се прави маркиране на границите на осем резервата на територията на РИОСВ- Смолян. Маркирането се извършва в рамките на проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.  Бенефициент на проекта е Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян. Извършените дейности по проекта до момента бяха представени на заключителна пресконференция в залата на екоинспекцията. По проекта е закупено оборудване за шест противопожарни депа, които са разположени в землищата на резерватите. Инвентарът е предаден на кметове и кметски наместници на селата Гьоврен и Триград – община Девин, Борино – община Борино, Борово – община Лъки, Плетена – община Сатовча и на община Смолян. Оборудването ще се използва за гасене на пожари в резервати и около тях с цел да се намали опасността от разпространение на пожари в защитените територии. В продължение на една година, в Природен резерват „Амзово“ са извършени  ежемесечни замервания на водното ниво, входящия и изходящия поток на езерото, като по този начин е направен анализ на водния режим на защитената територия. Изработени  са табели и информационни табла за биоразнообразието в защитените територии. В резерват Сосковчето и поддържан резерват Момчиловски дол е извършена и реконструкция на вече изградени екопътеки. Изработен е и мултимедиен продукт за екопътеките в резерватите, като целта е чрез него да бъдат показани значимите обекти, места, природни забележителности и биоразнообразието в тях.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян


 

прочетете по-старите новини