РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ-Смолян в периода от 15 април до 23 април 2015г., ще извърши проверки за нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните корита и прилежащите територии на реките. Проверките ще се извършват съгласно утвърден график от Директора на РИОСВ-Смолян. 
   
  Г Р А Ф И К
  за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките на основание Заповед № РД-114/12.02.2015г. на Министъра на околната среда
   
  ДАТА
  РЕКА И ПРИТОЦИ
  НАСЕЛЕНИ МЕСТА
  1
  15.04.2015г.
  р.Боринска и Читак дере
  с.Борино
  р.Буйновска
  с.Кожаре, с.Буйново
  2
  15.04.2015г.
  р.Върбица
  гр.Златоград
  р.Неделинска
  с.Долен
  р.Неделинска
  гр.Неделино, с.Крайна
  3
  15.04.2015г.
  р.Арда
  с.Смилян, с.Кошница, с.Могилица, с.Арда
  4
  16.04.2015г.
  р.Малка Арда
  с.Баните, с.Оряховец, с.Малка Арда
  р.Давидковска
  с.Давидково
  5
  16.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Забърдска
  гр.Чепеларе, с.Богутево,с.Забърдо
  9
  16.04.2015г.
  р.Триградска
  с.Триград, с.Жребово, с.Водни пад, с.Ягодина
  р.Въча
  с.Грохотно, кв.Настан
  8
  17.04.2015г.
  р.Ардинска
  гр.Ардино,с.Правдолюб, с.Кроячево, с.Дядовци
  6
  17.04.2015г.
  р.Чепинска
  с.Чепинци, с.Сопотот, с.Рибница
  р.Елховска
  с.Елховец, с.Пловдивци, с.Витина, с.Войкова лъка
  7
  17.04.2015г.
  р.Бяла
  с.Бостина, с.Соколовци, с.Момчиловци
  р.Малка Арда
  с.Петково, с.Виево, с.Славейно, с.Кутела
  10
  20.04.2015г.
  р.Бистрица
  с.Сатовча, с.Плетена, с.Долен
  11
  20.04.2015г.
  р.Девинска
  гр.Девин
  р.Лясковска
  с.Лясково
  р.Чуриковска
  с.Михалково, с.Чуриково
  12
  21.04.2015г.
  р.Доспатска
  гр.Доспат, с.Барутин
  р.Сърнена
  с.Змеица
  13
  21.04.2015г.
  р.Арда
  гр.Рудозем, с.Бяла река
  р.Арда
  с.Средногорци
  р.Маданска
  гр.Мадан
  14
  22.04.2015г.
  р.Широколъшка и р.Луковица
  с.Стойките, с.Широка лъка
  р.Черна
  гр.Смолян, с.Търън, с.Ровино
  15
  22.04.2015г.
  р.Бели изворска р.Уваджик
  с.Падина, с.Бял извор, с.Жълтуша
  16
  23.04.2015г.
  р.Кочанска, р.Марулевска
  с.Кочан, с.Ваклиново, с.Жижево
  17
  23.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Орещица
   с.Хвойна,с.Павелско, с.Малево, с.Орехово

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

След подаден сигнал на 24 април за замърсяване на река Арда, в района на село Средногорци в РИОСВ–Смолян, незабавно е сформиран екип от експерти, който да направи проверка. Предварителната информация е за петно с белезникав цвят, което се движи по течението на реката. В момента експертите са на място на замърсяването. До понтона в района на село Средногорци не е констатирано петно, а промяна в цвета на реката до сиво. Според експертите, не се касае за разлив от нефтопродукти. Взета е водна проба за анализ. С цел локализиране на източника, проверката продължава с огледи в посока към град Рудозем.

РИОСВ – Смолян извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии във  всичките 13 общини, контролирани от инспекцията. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от 12 февруари т. г., за изпълнението, на която инспекцията даде предписания до кметовете на общините за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира  почистването им. При извършените проверки за изпълнение на дадените предписания, експертите установиха нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци на територията на три общини. Към момента са образувани 3 (три) административно – наказателни производства чрез съставени актове на кметовете на общините Ардино и Неделино, а поради факта, че на територията на община Доспат единственото място, на което се констатират отпадъци е в землището на с. Змеица, е съставен акт на кмета на селото. За констатираните замърсявания са дадени нови предписания за почистване на замърсените площи с отпадъци в най – кратки срокове.

С разнообразни инициативи – беседи, почистване и засаждане на растения,  РИОСВ - Смолян се включва в отбелязването на Деня на Земята - 22 април.

Днес с лекция на тема: „Мониторинг на атмосферно замърсяване с мъхове в Западни Родопи”  започна партньорскaта инициатива на инспекцията и Пловдивския университет – филиал Смолян. Проучването, което ще бъде представено е част от международната изследователска програма ICP Vegetation, която има за цел да установи влиянието на атмосферните замърсители върху културите и естествената растителност на територията на Европа.

РИОСВ – Смолян подкрепи инициативата на ПМГ „Васил Левски”,  с която бе  отбелязан Деня на Земята. Учениците участваха в състезание на екологична тема „Дойде и нашият ред”.

Експерти  от РИОСВ - Смолян се включват в едноседмичните  инициативи под мотото „От днес за утрешния ден” на Сдружение „Екосвят – Родопи”.

 Тази година Световният ден на Земята е с тема  „Време е да дадем пример”. 

Масирани проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания /сметища/  по речните корита във всички общини на територията на РИОСВ – Смолян ще започват от 15 април. Тогава изтича срокът на дадените предписания до кметове на общини за почистване на водните обекти от отпадъци. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни мерки.  Съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва във възможно най-кратък срок.

 

От началото на април Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян възобновява дейността си. Тя е от четирима експерти, които правят оценка на щетите, нанесени от мечки върху селскостопанското имущество, предлагат  превантивни мерки за защита и участват в мониторинг на популацията на защитения вид. Дейността им е осигурена с финансиране от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейности по околната среда  и водите. Експертите се включат и в комисиите към Регионалните дирекции по горите,  подпомагайки взимането на решения и подготвянето на становища до министъра на земеделието и храните за предприемане на последващи действия при констатиране на щети.  

прочетете по-старите новини