РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

  16 - 22 септември

  Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност. Целта на кампанията, която се провежда от 16-ти до 22-ри септември всяка година е да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и хората, да използват други алтернативи за придвижване, а не собствените автомобили. Тазгодишната тема на кампанията - “Избери. Промени. Комбинирай” приканва хората да комбинират различни начини за придвижване, които често водят до по-бързо и по-приятно пътуване.
  Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/index.php. Възможно е регистрацията да се направи както на български, така и на английски език.
  Полезни материали и информация за Европейската седмица на мобилността може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/files/file/POS/EMW/2014_EMW_Polezni_materiali.zip
 • Приложение №3 за HCFC 

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

 

На 15.08.2015 г. /събота/ в РИОСВ- Смолян е получен сигнал за замърсяване на р. Юговска, в района на Юговското ханче. Предварителната информация е за оцветяване в сиво-бял цвят. Екип от експерти на РИОСВ – Смолян, БД „ИБР“ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Смолян извършиха  спешна проверка. Констатирано е, че реката е с жълто-кафяв цвят. Извършен е оглед на хвостохранилището „Лъки – 2 Комплекс“ в гр. Лъки и рудниците  „Джурково“ и „Дружба“, при който не са установени нерегламентирани зауствания и замърсявания. От БД „ИБР“ – Пловдив e възложено вземане на две водни проби – една от района на Юговско ханче и втората от мястото на смесване на р. Юговска с р. Чепеларска.

По данни от община Лъки на 14 срещу 15 август в района селата Манастир и  Джурково са паднали обилни валежи, които според експертите са причина за промяна на цвета на водата. След като бъдат готови, резултатите от водните проби ще бъдат обявени на страницата на инспекцията.
 

 

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян провери сигнал за две убити овце в района на село Арда. Сигналът е получен днес сутринта от близък на собственичката на стадото. Животните са изчезнали в понеделник вечерта. По време на огледа  не са намерени доказателства, че нападението е било от мечка. По труповете на животните, които са в напреднал стадий на разлагане, не са намерени следи, от които да е ясно, че нападението е извършено от кафява мечка. Експертите не могат да дадат категорично становище за причината на смъртта на овцете, тъй като от инцидента до момента на проверката, е изминало много време и не са запазени никакви видими следи.

 

Днес в РИОСВ – Смолян се получи още един сигнал за замърсяване на р. Бялизворска. Извършена е повторно проверка на водите на реката в района на с. Бял извор. Към екипа е включен и представител на БД ИБР – Пловдив, тъй като жалбата е за цялостно влошаване  състоянието на водното тяло, а не само контрол по зауствания.

Установено е, че има промяна в цвета на водата – сивкав. Такава не е констатирана при вчерашния оглед. Според проверяващите замърсяването е от битово-фекалните води, зауствани от селищната канализационна мрежа. Поради сушата, нивото в реката е много ниско и формираният отток е изцяло от заустванията. Днес са взети 3 водни проби – от изход на  канализацията, след изхода, и една от моста на разклона за Ардино – Смолян.

Взетите вчера проби от водите при изхода на пречиствателно съоръжение към мандрата на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”, не показват замърсяване. Изследваните показатели – ХПК, неразтворени вещества и мазнини, са под пределно допустимите норми.  

РИОСВ – Смолян и Екологична организация „Диви Родопи”, организираха Творческо ателие „Рисуване на платнени торбички”. Инициативата е част от проект на екоорганизацията за работа с деца през лятото. Участниците на възраст от 6 до 12 години рисуваха с текстилни бои върху торбички от плат, отливаха и оцветяваха гипсови фигури с форма на цветя и различни животни, облепяха с естествени камъни. Целта на инициативата е изработени от естествени и рециклирани материали торби да заменят  найлоновите с чанти.

Това не е първата съвместна инициатива на РИОСВ – Смолян и Екологична организация „Диви Родопи”.  Те си партнираха и при организацията на първия Фестивал на дивите цветя през 2013 г.

 

Снимка от събитието
 

 

         Тази сутрин в РИОСВ – Смолян е подаден сигнал на телефон за замърсяване на р. Бялизворска. Според жалбоподателя замърсяването е от отпадъчни води, нерегламентирано  изхвърлени от мандрите в района. Незабавно е изпратен екип от експерти на РИОСВ – Смолян. Осъществена е среща с жалбоподателя, на която той е демонстрирал агресивно поведение. Екипът е потърсил съдействие от кмета на с. Бял извор и полицията.

            Проверяващите, заедно с кмета на селото са извършили оглед на р. Бялизворска, в участъка, визиран от жалбоподателя – от моста на разклона за Ардино – Смолян и моста до входа на „Родопчанка” ООД. Взета е водна проба, въпреки че е нямало видими следи от замърсяване. От жалбоподателят е посочен  предполагаемият източник на замърсяването - тръба за заустване на отпадъчни води след пречиствателно съоръжение към мандра, на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”. Установено е, че заустването е съгласно разрешително за от БД „ИБР” – гр. Пловдив, на което РИОСВ – Смолян осъществява контрол.

            Резултатите от анализа на взетите проби ще бъдат оповестени допълнително.

 

прочетете по-старите новини