РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.


  • РИОСВ – Смолян и евродепутатът Владимир Уручев удължават срока на конкурса "Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние "РИОСВ – Смолян и Информационният офис на евродепутата Владимир Уручев удължават срока на конкурса "Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние" по повод 5 юни – Световен ден на околната среда. Крайният срок за изпращане на видеоклиповете и видеопосланията ще бъде до 30.09.2016 г., наградите ще бъдат връчени на 8.10.2016 г. в сградата на РИОСВ - Смолян. Подробна информация за общите условия на конкурса може да бъде намерена на – http://www.urutchev.eu/, http://smolyan.riosv.com/. Крайният срок е окончателен. Идеята на начинанието е да провокира личното отношение на младите да изразят себе си и своята визия за опазване на околната среда с непрофесионална техника. Допустими са клипове, снимани с телефон и любителска камера.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че от 16.06.2016г. влиза в сила нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 от 12.04.2016 г.  на Министерски съвет  и публикувана в  ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г. Виж тук!

  • Информационният офис на Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират конкурс "Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние"

За повече информация натиснете тук

  • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

  •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

“Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян на 23 юли спешно е извършила проверка по сигнал за убита кафява мечка, в землището на с. Брезе, община Девин. В проверката са участвали и представители на РИОСВ - Смолян, Държавното ловно стопанство - Извора и РУ „Полиция“ – Девин. Констатирани са следи от кръв и влачене на трупа до мястото на загробване, на около 300 метра от дивечова хранилка. Съгласно Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, кафявата мечка е защитен вид. За изясняване на случая, инспекцията ще сезира Окръжна прокуратура – Смолян за вземане на отношение по компетентност по смисъла на НК.

След получен сигнал на 9 юни за побеляване на р.Арда, в района на Рудозем, екип от експерти на РИОСВ - Смолян, БД ”ИБР” - Пловдив (изнесено бюро-Смолян) и РЛ - Смолян са извършили незабавна проверка на реката в участъка на ГПСОВ - Рудозем. При направения оглед е установено изтичане на руднични води от рудник „Димов дол”, експлоатиран от „Рудметал”АД. Взети са водни проби за анализ. При установяване на наднормени стойности ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Състоянието на четирите склада за съхранение на негодни за употреба пестициди на територията на област Смолян е под постоянен контрол от регионалната екоинспекция, МВР, Гражданска защита и общините. При извършените проверки не са установени течове и разпиляване на пестициди. Складовите помещения са в добро състояние. Периодично се проверяват и обектите за съхранение на препарати в малките населени места. В момента се изпълнява проект на ПУДООС по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за обезвреждане на 4 хил. тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и до края на годината се очаква да започне реалното му изпълнение. Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси).  Те са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани  за транспортиране в чужбина според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе.

ДО

РИОСВ СМОЛЯН

 
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Нюркян Исмаил Мехмедали
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
   Днес на 05.07.2016 година, бях много приятно изненадан да видя реката в отлично състояние, без миризми, мръсотии и най радостното имаше и рибки, самото движение на рибки по този участък на реката е достатъчно показателен за състоянието на реката и нейната чистота. Точно преди година, писмата ми  бяха от друг характер, заради едно объркване и малко повече адреналин се получи едно огромно объркване още от първия ден когато подадох сигнал, което не докара до нищо по добро във времето с изключение на едно нещо, което не мога да спомена в това писмо. Минаваха дни и понеже бях доста далеч, не получавах почти никаква информация за случващото се, но и да получавах някои неща, те не бяха цели и от съмнителен източник. Това затъмнение наложи да проведа телефонен разговор с директора на РИОСВ Смолян, Екатерина Гаджева, от която получих информация за направените проверки, предприетите мерки и какво се смята да се направи като контрол и мониторинг на състоянието на реката, оказа се, че те след сигнала са работили активно, но не са го отразили никъде защото това не им е било целта. Благодарен съм на екипа на Г-жа Гаджева, както и на нея, за огромния професионализъм, положения труд за постигането на такива бързи резултати. Благодарен съм за това , че въпреки това лошо начало, тя и екипа и показаха безпристрастия и високо ниво на възможности, търсене на решения които да са много трайни във времето. Аз съм изненадан най много от това, че видях как една администрация в България и то контролна, може да работи бързо, да прилага закона и най важното резултатите им са видими. Това не е само успех на местно ниво а и в национален мащаб, те заслужават да бъдат давани като пример. Силно се надявам, че постигнатите резултати ще бъдат запазени, както и няма да преустановят търсенето на трайно решение и постоянния контрол над река бялизворска.
Благодаря ви за положените усилия.
 
 С уважение:                                                                                05.07.2016
НЮРКЯН МЕХМЕДАЛИ
 

 

РИОСВ – Смолян започна проверки на естествените находища на мурсалски чай. Целта е да се установи спазва ли се забраната за събиране на лековитото растение дори за лични нужди. Мярката е въведена със заповед № РД-77/09.02.2016 г. на министъра на околната среда и водите и е в сила за 2016 г. За опазването на защитения вид населението е предварително уведомено от РИОСВ-Смолян и ЮЦДП ТП„ДГС – Смолян“ с табели на общодостъпни места и в находищата на мурсалски чай. На 01 юли 2016 г. експерти от РИОСВ – Смолян и ЮЦДП ТП „ДГС – Смолян“ извършиха проверка в района „Мурсалица“, село Мугла, община Смолян. Проверката не установи нарушения на забраната. Подобни проверки ще бъдат извършени и в други райони с естествено разпространение на вида до приключване на  цъфтежа. Нарушителите на забраната ще бъдат санкционирани с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

 

прочетете по-старите новини