РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

Експерти на РИОСВ  –  Смолян проведоха  обучение на скаути и ги запознаха с правилата  за безопасно лагеруване в гората, както и с правилата  на поведение при  среща с кафява мечка.  80 деца присъстваха на беседите,  от които 20 - от Франция. Обучението се проведе в района на ловната хижа, край смолянското село Търън. РИОСВ – Смолян  раздаде и спрейове против нападение от мечки на ръководителите на групата.  Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха и открит урок  пред  децата  от лятната занималня, към НЧ „Христо Ботев  - 2000“- Рудозем . Те им разказаха  за  живота и навиците на  кафявата мечка и за защитените от закона  животински и растителни видове, които се срещат в Родопите . На децата бяха  раздадени книги от поредицата „Зелени разкази“ , както и  информационно  - образователни материали   за кафявата мечка  и резерватите в Родопите.

 

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 

В  РИОСВ – Смолян днес се проведе работна среща за управлението на отпадъците и ангажиментът на общините по Закона за управление на отпадъците.  Срещата бе открита от директора на РИОСВ – Смолян Ема Енева.  В нея взеха  участие представители на общини от териториалния обхват на инспекцията, както и експерти от Дирекция “ Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в  МОСВ. Участниците обсъдиха въпроси, свързани със събирането, обработването и депонирането на битовите и строителни отпадъците.

Снимки от събитието

  „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

В РИОСВ – Смолян постъпи сигнал за замърсяване с отпадъци и отстрел на птици в района на язовир Доспат. При проверка извършена от експерти на  РИОСВ – Смолян е установено,  че на места по десния бряг на язовира има наличие на полиетиленови чували от храна за риби.  Дадено е предписание на  „Салвелинус - Рея Фиш“ КД, която  е собственик на садките за отглеждане на риба да почисти брега, както и да не допуска   повторно замърсяване  на  района. Установени са и три газови оръдия,  предназначени за сплашване на  птиците,  нанасящи щети на рибното стопанство. Не са установени убити птици. Дадени са предписания да се преустанови гърменето, както и да се  демонтират оръдията.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Експерти от РИОСВ – Смолян ще поставят десет  стъпкови и три фото капана в района на село Забърдо, общ. Чепеларе. Причината е мечото нападение на овце в близост до населеното място. След залагане на капаните, експертите очакват мечката да бъде уловена и да й бъде поставен GPS – нашийник, с който де се проследява движението й. Улов и маркиране на мечки за получаване на информация за поведението им, както и като превенция на нападения е една от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.

 

В РИОСВ - Смолян е получен сигнал за нападнати и умъртвени животни от мечка в района на с. Забърдо, общ. Чепеларе. Служителите на "Група за бързо реагиране" на място са установили три мъртви овце. Животните са собственост на 52 - годишен мъж от с. Забърдо. Комисия ще изготви протокол за обезщетяване на собственика на животните.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян  

прочетете по-старите новини