РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

На 27.11. 2014 г.  от 15:00 ч. в сградата на  РИОСВ Смолян, на адрес ул. Дичо Петров № 16 ще се проведе обществено обсъждане на работния вариант на Национален план за действие на вълка в България по Закон за биологичното разнообразие, Наредба № 5. На обсъждането ще се приемат забележки, които ще бъдат обсъдени преди официално плана да бъде представен в Министерството на околната среда и водите за окончателно одобрение. Работния вариант на плана може да намерите ТУК.

 

Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха 158 проверки през месец октомври
 
158 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец октомври. Проверени са 132 обекта и са издадени 19 предписания. Съставени са и три акта за установяване на административно нарушение по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците. Санкционирана е фирма с глоба от 2000 лв. за неизрядни документи и за неправилно съхраняване на строителни отпадъци. За заустване без необходимото разрешително е глобен и един от рудниците, като му е наложена санкция в размер на 2 000 лв. В размер на 700 лв. е глобена и фирма, която се занимава със сметосъбиране и извозване. 
 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец септември 2014 г. е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.
 
„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха работна среща с представители на общините от териториалния обхват на инспекцията във връзка с  прилагане на процедурата по екологична оценка за Общите устройствени планове (ОУП). Срещата бе по инициатива на директора на РИОСВ – Смоля, Ема Енева. Имаше доста въпроси и неясноти от страна на няколко общини относно процедурата по съгласуване на ОУП и затова организирахме тази среща. Мисля, че големият интерес към темата, сам по себе си говори, че тя е съвсем навременна. Радвам се, че изяснихме повечето от поставените въпроси и общините ще прилагат процедурите с много по-голяма увереност и знания“, коментира директорът на РИОСВ – Смолян Ема Енева. По време на срещата бяха обсъдени подробните стъпки по прилагане на процедурата, като участниците имаха възможност да си изяснят указанията в  детайли.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория – Смолян и съдействието на „ВИК“ ЕООД - Смолян  проведоха открит урок по повод Световния ден за мониторинг на водата – 18 октомври.

Той се състоя в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Рудозем, с участието на ученици от 9 – ти клас на СОУ "Св.св.Кирил и Методий“ – Рудозем. В петък експертите представиха цялата процедура по пречистване на водата в пречиствателната станция, а специалисти от Регионална лаборатория - Смолян взеха водни проби на входа и изхода на станцията. Нагледно с подвижната лаборатория експертите демонстрираха експресен анализ на водните проби на място. Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

Снимки от събитието

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 
Възложител: Руси Младенов Ахчийски
Адрес: гр. Казанлък - 6100, ул."Ген. Скобелев", бл.21, вх.Б, ап.28
 
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: инж. Величко Пехливанов - гр.София - 1784, жк „Младост 1", бл.70, вх.9, ап.16; Тел: 0878 207 193, e-mail: ekspi@mail.bg - Ръководител колектив за ОВОС
 
На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него на инвестиционно предложение за изграждане на:
"БАЗА ЗА ОТДИХ", в ПИ № 000382, м."Новото", в землището на гр.Доспат, Област Смолян
 
Срещата ще се проведе на 12.11.2014 г., от 13.00 часа, в сграда 2 на общинска администрация Доспат.
 
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа в община Доспат и в РИОСВ-Смолян.
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на РИОСВ-Смолян и на община Доспат.
Писмени становища могат да се предоставят в община Доспат при г-жа Генка Маринова, стая 207 в сграда 2, или на срещата за обществено обсъждане.
 
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Величко Пехливанов - Тел: 0878 207 193, e-mail: ekspi@mail.bg

 

прочетете по-старите новини