РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Приложение №3 за HCFC

 • Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ-Смолян в периода от 15 април до 23 април 2015г., ще извърши проверки за нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните корита и прилежащите територии на реките. Проверките ще се извършват съгласно утвърден график от Директора на РИОСВ-Смолян. 
   
  Г Р А Ф И К
  за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките на основание Заповед № РД-114/12.02.2015г. на Министъра на околната среда
   
  ДАТА
  РЕКА И ПРИТОЦИ
  НАСЕЛЕНИ МЕСТА
  1
  15.04.2015г.
  р.Боринска и Читак дере
  с.Борино
  р.Буйновска
  с.Кожаре, с.Буйново
  2
  15.04.2015г.
  р.Върбица
  гр.Златоград
  р.Неделинска
  с.Долен
  р.Неделинска
  гр.Неделино, с.Крайна
  3
  15.04.2015г.
  р.Арда
  с.Смилян, с.Кошница, с.Могилица, с.Арда
  4
  16.04.2015г.
  р.Малка Арда
  с.Баните, с.Оряховец, с.Малка Арда
  р.Давидковска
  с.Давидково
  5
  16.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Забърдска
  гр.Чепеларе, с.Богутево,с.Забърдо
  9
  16.04.2015г.
  р.Триградска
  с.Триград, с.Жребово, с.Водни пад, с.Ягодина
  р.Въча
  с.Грохотно, кв.Настан
  8
  17.04.2015г.
  р.Ардинска
  гр.Ардино,с.Правдолюб, с.Кроячево, с.Дядовци
  6
  17.04.2015г.
  р.Чепинска
  с.Чепинци, с.Сопотот, с.Рибница
  р.Елховска
  с.Елховец, с.Пловдивци, с.Витина, с.Войкова лъка
  7
  17.04.2015г.
  р.Бяла
  с.Бостина, с.Соколовци, с.Момчиловци
  р.Малка Арда
  с.Петково, с.Виево, с.Славейно, с.Кутела
  10
  20.04.2015г.
  р.Бистрица
  с.Сатовча, с.Плетена, с.Долен
  11
  20.04.2015г.
  р.Девинска
  гр.Девин
  р.Лясковска
  с.Лясково
  р.Чуриковска
  с.Михалково, с.Чуриково
  12
  21.04.2015г.
  р.Доспатска
  гр.Доспат, с.Барутин
  р.Сърнена
  с.Змеица
  13
  21.04.2015г.
  р.Арда
  гр.Рудозем, с.Бяла река
  р.Арда
  с.Средногорци
  р.Маданска
  гр.Мадан
  14
  22.04.2015г.
  р.Широколъшка и р.Луковица
  с.Стойките, с.Широка лъка
  р.Черна
  гр.Смолян, с.Търън, с.Ровино
  15
  22.04.2015г.
  р.Бели изворска р.Уваджик
  с.Падина, с.Бял извор, с.Жълтуша
  16
  23.04.2015г.
  р.Кочанска, р.Марулевска
  с.Кочан, с.Ваклиново, с.Жижево
  17
  23.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Орещица
   с.Хвойна,с.Павелско, с.Малево, с.Орехово

   

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

По време на проверките експертите на РИОСВ – Смолян не констатираха замърсявания и нерегламентирани сметища по пътищата в региона. На местата за отдих и почивка са поставени съдове за изхвърляне на отпадъци, които се обслужват от сметосъбиращите фирми. По разпореждане на МОСВ  в края на април  инспекцията уведоми кметовете на всички общини и областните пътни управления на Смолян, Благоевград, Пловдив и Кърджали, да извършат почистване от замърсяване с отпадъци на пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи.  Бяха дадени и предписания за организация и контрол на дейностите с отпадъци, за да не се допускат нерегламентирани сметища край пътното платно и повторно замърсяване на вече почистени терени.

В началото на юли експерти от РИОСВ – Смолян ще извършат мониторинг на находищата на защитеното растение „Родопски крем“. Ще бъдат обходени всичките осем находища на територията на РИОСВ – Смолян и ще се извърши цялостно преброяване на екземплярите. През последните години защитеното растение се среща по-често, а в зависимост от надморската височина, „Родопският крем“ е в различна фаза на цъфтеж в момента. Рядкото растение е балкански ендемит и се среща само в Родопите – на територията на Южна България и Северна Гърция. У нас има утвърден от министъра на околната среда и водите план за опазване на „Родопския крем“. В документа са описани 10 находища, а 8 от тях са на територията на РИОСВ-Смолян. С цел опазването на вида, голяма част от тях са обявени за защитени територии. Това са местността „Ливадите” в землището на село Сивино, „Куцинско блато” в землището на село „Проглед” и резерват „Сосковчето” в землището на Смолян. Видът се среща още в района на Рудозем – местността „Циганско градище” и в района на село Стойките.

Снимка

 

Експерти на РИОСВ – Смолян се включват в 7-ото издание на Международното преброяване на белия щъркел. То се провежда веднъж на 10 години с участието на над 40 държави.  Тазгодишното започна на 15 юни и ще продължи до 15 юли 2015 г. Координатор на инициативата у нас е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Преброяването на белия щъркел в България се извършва по методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Белият щъркел е рядко срещан на територията на област Смолян. Установено е, че гнезди само в община Борино. Експертите от екоинспекцията ще посетят девет общини и ще събират информация за местонахождението и броя на гнездата, причините за незаетите или пострадали гнезда, обезопасяването им, броя на обитаващите ги екземпляри и тяхното поколение. Белият щъркел е единствената едра птица, която гнезди в населени места и е биологичен индикатор за състоянието на средата, която обитава човекът. Той е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и  щастието.

 “Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за щета нанесена от кафява мечка, в района на село Орехово. Сигналът е постъпил тази сутрин.  Констатирано е, че е разбита врата на обор и са умъртвени три прасета и  четири овце. Намерени са множество следи, доказващи че нападението е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.


Популациите на дивата коза в Родопите са стабилни

Това показват данните от пролетния мониторинг, извършен от РИОСВ – Смолян за популациите на дивата коза в Родопите.

Проучването за състоянието на защитения вид е извършено по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Тази пролет експерти на инспекцията и горски служители са обходили 18 маршрута на територията на ловните стопанства  „Кормисош“ - Лъки и „Извора“ - Девин и на четири горски стопанства – Хвойна, Смолян, Борино и Триград.

Едно от находищата, които ежегодно се наблюдават се намира в района на туристически маршрут „Каньона на водопадите“, където преминаващите туристи при малко късмет могат да наблюдават „Властелина на скалите“. Данните от проучването показват, че на отделни места има и разселване на екземпляри към нови територии.

Дивата коза е вид, обявен за защитен през 2007 г. с влизането на страната ни в ЕС. Разработен е и се прилага План за действие за дивата коза, в който са посочени мерки за опазване и управление на вида. При вида има естествени загуби, които са от болести, отколкото от хищници, тъй като не може да бъде уловен в трудно достъпните скални местообитания.

прочетете по-старите новини