РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Световен ден на влажните зони – 2 февруари 2016 г.
  Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.
  Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони.
  Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“.
  Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони.
  Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.
  Все още загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия.
  За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:
  • Посети влажна зона
  • Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка
  • Научи как да ползваме влажните зони „разумно“
  • Участвай във фотоконкурс (за младежи между 15-24 г.)
  Направи снимка от влажна зона в периода 2 февруари - 2 март 2016 г., публикувай снимката на следния адрес: www.worldwetlandsday.org. Снимката следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население.
   
  Публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция:http://www.worldwetlandsday.org/ на ниво EVENTS/Add your event!
   
   

  РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им.
  За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси.
  Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.
  При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните.

   

   

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

РИОСВ – Смолян е победител в категорията „Публични институции” за най-успешни кампании по време на ЕСНО 2015. Седмицата е организирана от ЕК и е координирана за България от Асоциацията на еколозите на общините в България. Наградата бе връчена от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на директора на инспекцията инж. Екатерина Гаджева. Получавайки наградата инж. Гаджева благодари на екипа и на учениците от Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян, с които заедно постигнаха този успех. Инспекцията получава за втори път награда – първата е от 2013 г.
 
Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците бе повод РИОСВ – Смолян да проведе семинар „Превръщане на отпадъците в полезни материали”. В него активно се включиха ученици от Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян. Средношколците научиха полезни неща за различните видове отпадъци, методите и технологиите за повторна употреба. Участниците в семинара имаха задача да подготвят материали, свързани с темата. Прекрасните илюстрации бяха отпечатани на календари за 2016 г. и разпространени в различни институции.
 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността по правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, обществото и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.  

 В късния следобед на 14.01.2016 г. в РИОСВ – Смолян е получен сигнал за наличие на мъртва риба по поречието на р. Арда, в района на гр. Рудозем.

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Смолян, БД „Източнобеломорски район” – Пловдив и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка. Направен е оглед на р. Арда в участъка от ”Рубела” ООД до ГПСОВ – Рудозем. Констатирано е наличие на мъртва риба от вида черна мряна. Също така са наблюдавани и пасажи с жива риба. При огледа не е установен източник на замърсяване на реката нито видима промяна на цвета на водата. Взета е проба от отпадъчна вода от ХХ „Рудозем-2”. След направения анализ е установено, че показателя за цианиди е под допустимите норми от тези заложени в разрешителното за заустване. Взети са още три водни проби, които се анализират.
РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции,  съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им.
За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси.
Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и  потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

 РИОСВ – Смолян  организира благотворителен базар с творби от конкурса „Дарове от планината”. Базарът отваря врати на 21 декември от 10,30  и ще продължи до 23. Граждани и представители на различни институции и фирми могат да закупят избрана от тях творба всеки работен ден от 9 до 17, 30 ч. След приключване на инициативата РИОСВ – Смолян ще обяви размера на събраната сума и на кого ще бъде дарена. Събраните пари ще се използват в помощ на деца в нужда. Конкурсът беше обявен по повод 11 декември – Деня на планината. В него участваха повече от 220 деца на възраст от 6 до 9 години от седем училища, една детска градина и клуб „Краезнание” към ОДК – Смолян. Голяма част от участниците оставиха творбите си, за да бъдат продадени с благотворителна цел. Бяха  раздадени  много индивидуални и групови награди, подаръци и грамоти за активно участие получиха и всички училища. 

 С уникална изложба на детски творби изработени от природни материали РИОСВ – Смолян ще отбележи 11 декември - Ден на планината. Макети на къщи, пана и сувенири показват красотата на Родопите. Експонатите са изработени от творци на възраст от 6 до 9 години и са подредени във фоайето на инспекцията. Изложбата е достъпна за всеки, който иска да я разгледа.

На 9 декември от 14.30 ч. в РИОСВ – Смолян ще се проведе церемония за награждаване на участниците в конкуса „Дарове от планината” и фотоконкурса „Родопа – планината на Орфей”.
Инициативата иска да привлече вниманието на хората върху значението на планините, които заемат около ¼ от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята.
Международният ден на планините – 11 декември е определен през 2003 г. на 53-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на общото събрание на ООН от 2002 година, с цел  да се популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.
прочетете по-старите новини