РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Приложение №3 за HCFC

 • Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ-Смолян в периода от 15 април до 23 април 2015г., ще извърши проверки за нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните корита и прилежащите територии на реките. Проверките ще се извършват съгласно утвърден график от Директора на РИОСВ-Смолян. 
   
  Г Р А Ф И К
  за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките на основание Заповед № РД-114/12.02.2015г. на Министъра на околната среда
   
  ДАТА
  РЕКА И ПРИТОЦИ
  НАСЕЛЕНИ МЕСТА
  1
  15.04.2015г.
  р.Боринска и Читак дере
  с.Борино
  р.Буйновска
  с.Кожаре, с.Буйново
  2
  15.04.2015г.
  р.Върбица
  гр.Златоград
  р.Неделинска
  с.Долен
  р.Неделинска
  гр.Неделино, с.Крайна
  3
  15.04.2015г.
  р.Арда
  с.Смилян, с.Кошница, с.Могилица, с.Арда
  4
  16.04.2015г.
  р.Малка Арда
  с.Баните, с.Оряховец, с.Малка Арда
  р.Давидковска
  с.Давидково
  5
  16.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Забърдска
  гр.Чепеларе, с.Богутево,с.Забърдо
  9
  16.04.2015г.
  р.Триградска
  с.Триград, с.Жребово, с.Водни пад, с.Ягодина
  р.Въча
  с.Грохотно, кв.Настан
  8
  17.04.2015г.
  р.Ардинска
  гр.Ардино,с.Правдолюб, с.Кроячево, с.Дядовци
  6
  17.04.2015г.
  р.Чепинска
  с.Чепинци, с.Сопотот, с.Рибница
  р.Елховска
  с.Елховец, с.Пловдивци, с.Витина, с.Войкова лъка
  7
  17.04.2015г.
  р.Бяла
  с.Бостина, с.Соколовци, с.Момчиловци
  р.Малка Арда
  с.Петково, с.Виево, с.Славейно, с.Кутела
  10
  20.04.2015г.
  р.Бистрица
  с.Сатовча, с.Плетена, с.Долен
  11
  20.04.2015г.
  р.Девинска
  гр.Девин
  р.Лясковска
  с.Лясково
  р.Чуриковска
  с.Михалково, с.Чуриково
  12
  21.04.2015г.
  р.Доспатска
  гр.Доспат, с.Барутин
  р.Сърнена
  с.Змеица
  13
  21.04.2015г.
  р.Арда
  гр.Рудозем, с.Бяла река
  р.Арда
  с.Средногорци
  р.Маданска
  гр.Мадан
  14
  22.04.2015г.
  р.Широколъшка и р.Луковица
  с.Стойките, с.Широка лъка
  р.Черна
  гр.Смолян, с.Търън, с.Ровино
  15
  22.04.2015г.
  р.Бели изворска р.Уваджик
  с.Падина, с.Бял извор, с.Жълтуша
  16
  23.04.2015г.
  р.Кочанска, р.Марулевска
  с.Кочан, с.Ваклиново, с.Жижево
  17
  23.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Орещица
   с.Хвойна,с.Павелско, с.Малево, с.Орехово

   

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян провери сигнал за две убити овце в района на село Арда. Сигналът е получен днес сутринта от близък на собственичката на стадото. Животните са изчезнали в понеделник вечерта. По време на огледа  не са намерени доказателства, че нападението е било от мечка. По труповете на животните, които са в напреднал стадий на разлагане, не са намерени следи, от които да е ясно, че нападението е извършено от кафява мечка. Експертите не могат да дадат категорично становище за причината на смъртта на овцете, тъй като от инцидента до момента на проверката, е изминало много време и не са запазени никакви видими следи.

 

Днес в РИОСВ – Смолян се получи още един сигнал за замърсяване на р. Бялизворска. Извършена е повторно проверка на водите на реката в района на с. Бял извор. Към екипа е включен и представител на БД ИБР – Пловдив, тъй като жалбата е за цялостно влошаване  състоянието на водното тяло, а не само контрол по зауствания.

Установено е, че има промяна в цвета на водата – сивкав. Такава не е констатирана при вчерашния оглед. Според проверяващите замърсяването е от битово-фекалните води, зауствани от селищната канализационна мрежа. Поради сушата, нивото в реката е много ниско и формираният отток е изцяло от заустванията. Днес са взети 3 водни проби – от изход на  канализацията, след изхода, и една от моста на разклона за Ардино – Смолян.

Взетите вчера проби от водите при изхода на пречиствателно съоръжение към мандрата на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”, не показват замърсяване. Изследваните показатели – ХПК, неразтворени вещества и мазнини, са под пределно допустимите норми.  

РИОСВ – Смолян и Екологична организация „Диви Родопи”, организираха Творческо ателие „Рисуване на платнени торбички”. Инициативата е част от проект на екоорганизацията за работа с деца през лятото. Участниците на възраст от 6 до 12 години рисуваха с текстилни бои върху торбички от плат, отливаха и оцветяваха гипсови фигури с форма на цветя и различни животни, облепяха с естествени камъни. Целта на инициативата е изработени от естествени и рециклирани материали торби да заменят  найлоновите с чанти.

Това не е първата съвместна инициатива на РИОСВ – Смолян и Екологична организация „Диви Родопи”.  Те си партнираха и при организацията на първия Фестивал на дивите цветя през 2013 г.

 

Снимка от събитието
 

 

         Тази сутрин в РИОСВ – Смолян е подаден сигнал на телефон за замърсяване на р. Бялизворска. Според жалбоподателя замърсяването е от отпадъчни води, нерегламентирано  изхвърлени от мандрите в района. Незабавно е изпратен екип от експерти на РИОСВ – Смолян. Осъществена е среща с жалбоподателя, на която той е демонстрирал агресивно поведение. Екипът е потърсил съдействие от кмета на с. Бял извор и полицията.

            Проверяващите, заедно с кмета на селото са извършили оглед на р. Бялизворска, в участъка, визиран от жалбоподателя – от моста на разклона за Ардино – Смолян и моста до входа на „Родопчанка” ООД. Взета е водна проба, въпреки че е нямало видими следи от замърсяване. От жалбоподателят е посочен  предполагаемият източник на замърсяването - тръба за заустване на отпадъчни води след пречиствателно съоръжение към мандра, на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”. Установено е, че заустването е съгласно разрешително за от БД „ИБР” – гр. Пловдив, на което РИОСВ – Смолян осъществява контрол.

            Резултатите от анализа на взетите проби ще бъдат оповестени допълнително.

 

Експерти от РИОСВ – Смолян и ЮЦДП-ТП „ДГС – Смолян” извършиха съвместна проверка на естествените находища на мурсалски чай в местността Мурсалица. Проверката е инициирана от кмета на с. Мугла Даниела Кубинска. Експертите установиха, че е започнало събиране на билката. В находищата не са констатирани нарушения. Проверяващите са намерили двама души, които са събирали растението за лични нужди, като в момента на проверката не са превишили количеството от два килограма свежа билка на ден. Брането е извършено съгласно правилата и начините за събиране на мурсалски чай, регламентирани със Закона за лечебните растения.

РИОСВ – Смолян напомня, че мурсалският чай може да се събира само за лични нужди, в количества не по-големи от 2 кг на ден, с начини и средства, които не увреждат находищата. При надвишаване на това количество и извършване на търговска дейност с растения, подлежащи на специален режим, нарушителите се наказват с глоба от 100 лв. до 1000 лв. или имуществена санкция от 500 лв.  до 3000 лв.

 Мурсалският чай (Sideritis scardica) е билка, отдавна използвана от родопчани. Известен e и под името Пирински чай. Расте единствено на Балканския полуостров, главно в Родопите и Пирин, на над 1200 метра надморска височина. Растението притежава 19 микроелемента, които са от първостепенна важност за организма на човека. Мурсалският чай се използва най-вече за подобряване на храносмилането, стимулиране на кръвообращението и облекчаване на симптомите на грип, простуда, кашлица, астма, хипертония (високо кръвно налягане), нарушения в обмяна на веществата или във функциите на ендокринната система, стрес, умствена преумора и др.

 

прочетете по-старите новини