Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

"ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО", ОБЯВЕН ОТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 

 • Важно! 

  Намаление на размера на отчисленията  по чл. 64 от ЗУО за 2017г.   от 47 лв./т.  на  40 лв./т., приети с изм. и доп. на Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,  публикувани в ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.  

  Всички останали промени може да видите тук!
 • ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

   

  Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

                                I.  В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

                              II.  В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

  Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

   В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

   Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

 • Важно!

  До 31.12.2016 г. е крайния срок,  всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II за улавянето на бензиновите пари (УБП).

  В посочения по-горе срок - 31.12.2016 г., всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:

      1. Ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;

     2. При прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05. Всички оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II за УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

      При извършване проверка на място и констатиране на несъответствие на бензинно колонките, ще се предприемат мерки съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.) - лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва, по глава пета - с глоба от 2000 до 10000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

     Друга приложима мярка, спрямо бензиностанции, които не са преведени в съответствие, е принудително – административна  за спиране дейността на обекта, свързана с продажба на бензини. Последното предвижда запечатване на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.

 • Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014

  На вниманието на оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащите парникови газове.

  Във връзка с предстоящото приемане и обнародване на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, както и постъпили запитвания от страна на някои оператори и сервизни фирми за годишното представяне на информацията за флуорсъдържащите парникови газове под формата на отчети, Ви информираме, че от страна на заинтересованите лица (оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели), при предстоящото отчитане със срок до 15 февруари 2017г., да се използват новите таблици. 

  Като мотив към искането за попълване на новите таблици са изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016г. и докладване в ЕК.

  Новите таблици може да свалите от ТУК

 • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

 •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Това е установено при наблюдение на по-голямата част от местообитанията на дивите кози в Западните Родопи. То е осъществено от 07 до 10 ноември от експерти на РИОСВ – Смолян, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и служители на Държавните ловни стопанства „Извора“ - Девин и „Кормисош“ –  Лъки.

Проучването за състоянието на дивата коза се провежда два пъти годишно по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, координирана от ИАОС. Освен на територията на Западните Родопи, където е съсредоточена около половината от популацията на дива коза в България.  Мониторинг на вида се провежда и в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ и в природните паркове „Витоша“ и „Рилски манастир“.

Дивата коза от балканския подвид (Rupicapra rupicapra balcanica ) е включена в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Приложение ІІІ и Директивата за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43 ЕЕС - Приложение 2 и 4.

 

Снимка 

От началото на 2017 г. експерти на РИОСВ – Смолян са проверили 21 защитени територии. Плановите проверки са във връзка със спазването на режимите, определени със заповедите за тяхното обявяване и Закона за защитените територии. Текущо се следи състоянието на всички резервати и поддържани резервати на територията на инспекцията.

През август в РИОСВ – Смолян са получени два сигнала за неправомерни дейности, осъществявани в границите на Защитена местност „Триградско ждрело“. При извършените извънредни проверки е констатирано нарушение на режимите, определени със заповедта за обявяване, а именно облагородяване на терени попадащи изцяло в защитената територия и засаждането им с храсти от род Туя (Thuja), за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

РИОСВ – Смолян припомня, че физически и юридически лица, осъществяващи дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване носят наказателна отговорност, като размера на глобата е съобразно извършеното нарушение

От 1 август до момента РИОСВ – Смолян провери 42 търговски обекта и задължени лица, пускащи на пазара полимерни торбички. В три от обектите са установени нарушения,  свързани с незаплатена продуктова такса. Дадените предписания са изпълнени в срок. Проверките са във връзка със спазването на Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса, според която безплатното предоставяне на торбичка с дебелина до 50 микрона в местата за продажба на стоките или продуктите е нарушение. Изключение правят единствено много тънките пластмасови торбички с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. При проверките се следи и за платена продуктова такса на предлаганите на пазара торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм  в разгънат вид, които нямат обозначени на български език произход и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима“.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, едноличен търговец или юридическо лице предлагащи без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона, продава или предлага на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса подлежи на имуществената санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. 

 На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004г., посл. изм. ДВ, бр.12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино.

1. Информация за възложителя:

Възложител: Община Борино 4824, Област Смолян, ул."Христо Ботев" №1

Тел: +359/03042 2040. Факс: +359/03042 2144

e-mail: obshtina_borino@abv.bg

Лице за контакти: Незиха Велиева, тел.: 0896 845 110

2. Обща информация за предложения план

а) основание за изготвяне на плана – нормативен или административен акт Общият устройствен план на Община Борино се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл.125 от ЗУТ.

б) период на действие и етапи за изпълнение на плана

Общият устройствен план се разработва за прогнозен период от 20 години. Не се предвиждат етапи при изпълнението на Общия устройствен план. Планираните изменения в предназначението на териториите ще се изпълняват през целия период на действие на плана, след неговото приемане.

в) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:

ОУП включва землищата на 5те населени места на територията на Община Борино – с.

Борино, с. Ягодина, с.Буйново, с. Кожари, с. Чала). Територията заема 5.42% от площта

на област Смолян с общо 173 204 дка.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ - На територията на Община Борино попадат изцяло следните защитени територии по смисъла на ЗЗТ: Резерват „Кастракли”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ с Заповед № РД- 191/28.02.2013г. на Министерството на околната среда и водите. Природна забележителност „Буйновското ждрело”, обявена със Заповед № 995/21.04.1971г. на Министерство на горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-904/11.12.2008г. на Министерство на околната среда и водите. Природна забележителност „Дяволският мост”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда. В териториалния обхват на община Борино попадат части от следните защитени територии по смисъла на ЗЗТ: Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастракли”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Защитена местност „Триградско ждрело”, обявена със Заповед № 4021/06.12.1963 на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и водите; Заповед за актуализация № РД -677/08.10.2015г. на МОСВ. Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД-618/08.07.2002г. на Министерството на околната среда и водите, увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ по Директивата за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците; Защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията; Защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.

д) основни цели на плана/програмата

С ОУП на Община Борино се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на Общината, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство. Общия устройствен план е ключов документ за постигане на устойчиво развитие на Общината. Общият устройствен план на Общината е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината.

е) финансиране на плана (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови инситуции)

Проектът на Общ устройствен план на Община Борино ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане на основание § 123 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на нормативно

регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността Общият устройствен план се разработва въз основа на Планово Задание, в две фази:

1. Предварителен проект на ОУП;

2. Окончателен проект на ОУП.

Общественото обсъждане на Проекта за ОУП и на Доклада за ЕО се организира на основание и при изпълнение на изискванията на чл. 21 от Наредбата за ЕО и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

3. Орган, отговорен за прилагане на плана

Община Борино

4. Орган за приемане/одобряване/ утвърждаване на плана

Одобряване на Предварителния проект на ОУП от Министерството на регионалното

развитие и благоустройството.

Решение на Общински съвет Борино на Окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с Доклада за ЕО и приложенията към него и с проекта на плана/програмата

Община Борино 4824

с. Борино, ул. „Христо Ботев” №1

Деловодство - етаж 2, в сградата на Община Борино

Работно време: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа

Лице за контакти: Незиха Велиева

6. Срок за изразяване на становище по Доклада за ЕО и проекта за ОУП

30 дни от датата на публикуване на съобщението.

7. Начин на изразяване на становища

Становища могат да се депозират на адрес:

1. Община Борино

с. Борино, ул. „Христо Ботев” №1

Деловодство – етаж 2 в сградата на Община Борино

2. По електронен път (имейл/сайт): obshtina_borino@abv.bg

От страна на Община Борино съобщението е публикувано на 09.10.2017г. на следния адрес:

https://www.borino.bg/HomePage/Announcements/17-10-09/6fd8cef8-c927-4369-940d-c7e651769389.aspx

Съобщението за провиждане на консултациите е постъпило в РИОСВ - Смолян с вх.№ КПД-11-78(4)/17.10.2017г.

 

В екоинспекцията е получен сигнал за влязла през комин граблива птица в почивна база в к.к. „Пампорово“. Експертите  от РИОСВ – Смолян улавят птицата и установяват, че е от вида горска улулица (Strix aluco). Видът е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Горската улулица е била в добро състояние и с възможност да лети. Освободена е от експертите  в  местността „Райковски ливади“ на курортния комплекс. 

Горската  улулица (Strix aluco) е сравнително едра сова, разпространена в цялата страна. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места.

РИОСВ – Смолян припомня, че при намиране на птица или животно от защитен вид в безпомощно състояние,  гражданите могат да подадат сигнал на „зеления“ телефон на инспекцията за предприемане на действия.

прочетете по-старите новини