РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.


  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че от 16.06.2016г. влиза в сила нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 от 12.04.2016 г.  на Министерски съвет  и публикувана в  ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г. Виж тук!

  • Информационният офис на Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират конкурс "Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние"

За повече информация натиснете тук

  • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

  •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Деца и ученици от общините Смолян, Рудозем и Чепеларе участват в прояви, посветени на Световния ден на Земята- 22 април. Тази година мотото на деня  е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Малчуганите от ОДЗ – Чепеларе - филиал Здравец", разпознаваха животни със забавни гатанки.  Експерт от РИОСВ – Смолян им разказа интересни истории за живота на горските обитатели. Най-активните получиха картини, пъзели и книжки. За Деня на Земята ученици от 8-ми и 9-ти клас от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Рудозем посетиха пречиствателната станция на града. Инициативата бе на екоинспекцията и с участието на експерти от В и К - Смолян и Регионалната лаборатория по околна среда към ИАОС . Учениците научиха за етапите на пречистване, а експерти от лабораторията им разказаха кои норми се следят. Направени бяха демонстрации с модерен pH-метър, който на място  анализира качеството на водата и с преносим анализатор за измерване при аварийни ситуации. Експерт разказа за дейностите, контрола и мониторинга, които осъществява екоинспекцията в Смолян. Днес ( 22.04.2016 г.) от 14 часа, в ПМГ "Васил Левски" - Смолян за втора поредна година ще се проведе междуучилищно екологично състезание - "Дойде нашият ред", с което ще  бъде отбелязан Световния ден на Земята.  Жури с участието на експерт от РИОСВ ще отличи най-добрите състезатели. Ще се оценява въображението и знанията по екологични казуси.  Участниците от различните училища ще се състезават  разпределени в 4 отбора. В СОУ „Васил Дечев“ - гр. Чепеларе за отбелязване на деня са подготвили табла за защитените територии в Смолянска област с материали от екоинспекцията.

За повече информация натиснете тук!

Снимки детска градина "Здравец" - гр.Чепеларе тук!

Снимки ПСОВ "Рудозем" тук!

 

Наближава крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ - Смолян. Уведомления се подават в инспекцията до 1 май 2016 г. Периодът за събиране на охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Желаещите са длъжни да уведомят, че ще извършват дейността в инспекцията както и да спазят всички изисквания за събиране. Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите  пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени също да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.

До 5 юли износителите трябва писмено да заявят в РИОСВ - Смолян всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода от 10 май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.

Експерти на екоинпекцията ще извършат проверки на изкупвателните пунктове за спазване на изискванията по Закона за биологичното разнообразие и за това дали се събират маломерни охлюви. Санкциите за нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, са от 100 до 1000 лв. - за физически лица и от 200 до 5000 лв.- за юридически.

Миналата година не са постъпвали уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Смолян, и в тази връзка инспекцията не е осъществявала контрол по изкупуване.

Бланката на уведомленията може да намерите на страницата на РИОСВ – Смолян (http://smolyan.riosv.com/main.php) в раздел „Формуляри”.

Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян провери сигнал за мъртво животно в местността "Калабакла" на 6 км от село Грохотно, община Девин. Експертите установиха, че има убито конче. Извършен е цялостен оглед на територията в радиус от 2 км за следи от мечка, но такива не са установени. Констатирани са следи само от вълк. По убитото животно също няма специфични следи за нападение от кафява мечка. Кончето е било оставено на свободна паша от собствениците си, без ограда и надзор и не са били взети мерки за превенция от нападение. Тъй като не е установено щетата да е от нападение на мечка, РИОСВ-Смолян няма да прави  предложение за обезщетяване на собственика.

Информационният офис на евродепутата Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират конкурс за ученици от ІХ до ХІІ клас от област Смолян за най-оригинален видеоклип или видеопослание по повод 5 юни – Световния ден на околната среда. Инициативата цели да вдъхнови учениците да бъдат активно свързани с опазването на околната среда и природата. Конкурсът ще даде възможност младите да повишават екологичната си култура, изявявайки се и да популяризират творческите си възможности. Авторските клиповете трябва да съдържат послания чрез песен, танц, етюд или друг тип творчески форми, разкривайки отношението на участниците към нашия дом – планетата Земя. Съдържанието на клиповете, тематиката и изпълнението ще бъдат оценявани спрямо тяхното въздействие – настроението и емоционалния заряд, които носят.Идеята на начинанието е да провокира личното отношение на младите да изразят себе си и виждането си за опазването на околната среда с непрофесионална техника. Допустими са клипове, снимани с телефон и любителска камера. Краен срок за изпращане на авторските материали е 25 май 2016г. Наградите ще бъдат връчени на 3 юни 2016г. Авторите на отличената на първо място творба ще получат грамота и ще посетят Европейския парламент.

Изпращайте линкове на вашите авторски творби на имейл: riosvsm_clip@abv.bg и на пощенски адрес: Смолян, ул. „Дичо Петров” №16.

Повече за условията на конкурса можете да намерите на страницата на РИОСВ – Смолян http://smolyan.riosv.com/, на страницата на Информационния офис на евродепутата Владимир Уручев http://www.urutchev.eu, както и във фейсбук страницата на конкурса „Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние“.

Два вековни планински бряста, от вида Ulmus glabra, се обявяват за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Възрастта им е около 200-300 години. Запазени са със съдействието на собствениците на имотa в който сa.

Брястовете се намират в местността Брестът на махала Черешово край смолянското село Могилица. Дърветата са с внушителни размери от 31 и 27 метра височина и обиколка на стволовете от 3.30 и 5.60 метра. Процедурата стартира в края на миналата година. С цел опазване на вековните дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие, двата бряста са вписани в регистрите и се забранява изкореняването им, отсичането, кастренето и чупенето на клони, нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Нарушителите носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България. Глобите са от 100 до 5000 лв. - за физически и от 500 до 10 000 лв. – за юридически лица. РИОСВ – Смолян ще осигури табели  за обозначаването им.

В България се срещат три вида: бял бряст (Ulmus laevis), полски бряст (Ulmus minor) и планински бряст (Ulmus glabra). Продължителността на живота им е 80-120 години (понякога до няколкостотин години). Брястовете често се използват за озеленяване на селища.

Снимки

 

прочетете по-старите новини