РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

Експерти от РИОСВ – Смолян ще поставят десет  стъпкови и три фото капана в района на село Забърдо, общ. Чепеларе. Причината е мечото нападение на овце в близост до населеното място. След залагане на капаните, експертите очакват мечката да бъде уловена и да й бъде поставен GPS – нашийник, с който де се проследява движението й. Улов и маркиране на мечки за получаване на информация за поведението им, както и като превенция на нападения е една от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.

 

В РИОСВ - Смолян е получен сигнал за нападнати и умъртвени животни от мечка в района на с. Забърдо, общ. Чепеларе. Служителите на "Група за бързо реагиране" на място са установили три мъртви овце. Животните са собственост на 52 - годишен мъж от с. Забърдо. Комисия ще изготви протокол за обезщетяване на собственика на животните.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян  

Продължава изпълнението на дейности в рамките на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. РИОСВ – Смолян  осигури 10 кучета от  порода „Българското овчарско куче”, които днес предостави  на собственици на стада от региона. От 2013 г. до сега са раздадени общо 30 кучета. Те са предоставят  безвъзмездно, за да  пазят стадата от мечи нападения. Това е една от дейностите по проекта, като целта е да бъдат намалени щетите, които мечките нанасят върху селско стопанското имущество.

Снимки

 

 

Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха през м. юни 129 проверки. Проверени са 125 обекта и са издадени 19 предписания и едно наказателно постановление на”Родопея Белев” ЕООД  с наложената имуществена санкция от 2 000 лв. Извършени са пет извънредни проверки  по подадени сигнали. Проверен е  бетонов възел в с. Крайна, общ. Неделино. Преписката е изпратена до Районна прокуратура Златоград, за изясняване собствеността и законността  на обекта. По сигнал от телефон 112 за замърсяване на река Черна с нефтопродукти в района на кв. Райково, гр. Смолян, е извършена проверка. Експертите са установили, че при зареждане на автомобил в гаража на „Титан Клинър“ ЕООД  се е спукал маркуч на цистерната и е изтекло около 300 литра дизелово гориво  към река Черна. Съставен е констативен протокол и са дадени предписания остатъците от разлива да се съберат,  а участъкът да се третира с пясък и трици. Проверен е и сигнал за добиване на инертни материали от река Тикленска и преработката им от ТМСИ „Крайна“, собственост на „Стройимпекс Неделино – 98“ ООД гр. Неделино (в ликвидация). При извършване на проверката на обекта не е имало лица. По случая ще бъде внесена  преписка в Района прокуратура- Златоград. По жалба за изземане на руднична баластра, претрошаването й и последващо влагане като основа в инфраструктурни проекти на територията на Община Баните е  извършена проверка на трошачната инсталация на площадка на Руднично Давидковско поле, където се влага претрошения материал. Направени са  радиологични измервания на рудничната баластра  в района и са взети проби. При извършване на проверката от Община Баните и „Пътинженеринг”ЕООД-Пловдив не бяха представени документи за законността на добива.

 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com//, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”

Връзки с обществеността”, РИОСВ – Смолян

 

 

Експерти на РИОСВ – Смолян запознаха учениците от ателие „Млад журналист”, към Регионалната библиотека „Николай Вранчев” - Смолян с живота на мечките в Родопите. Учениците от III и IV клас имаха възможност да изгледат филм за мечката, както и да зададат своите въпроси за защитения вид. На децата им бе обяснено, как да избегнат среща с мечки и какво да правят, ако има такава. РИОСВ – Смолян подари на учениците книги и брошури за резерватите в региона. С цел подобряване на дейността на информационния център, към РИОСВ – Смолян през първата половина на 2014 г. са организирани 17 срещи и беседи с ученици и студенти от Смолян. През информационния център са преминали около 200 деца и младежи.

„Връзки с обществеността”, РИОСВ - Смолян

Снимка от събитието


 

прочетете по-старите новини