РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с кампанията „Европейска седмица на мобилността /16 – 22 септември/”, РИОСВ – Смолян организира конкурс за ученици от 3-5 клас за рисунка на тема”Моята зелена улица, моят зелен град”. Всички ученици, желаещи да се включат, могат да оставят рисунките си в приемната на РИОСВ - Смолян или да ги изпратят на адрес: 4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" №16, п. к. 99, РИОСВ - Смолян, за конкурса. Заедно с рисунката трябва да има описание - автор, училище, клас, адрес, телефон за връзка.

  На 23.09.2015 г. картините ще бъдат изложени в РИОСВ - Смолян и ще бъде обявен победител. За всички участници има осигурени награди.

 • ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

  16 - 22 септември

  Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност. Целта на кампанията, която се провежда от 16-ти до 22-ри септември всяка година е да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и хората, да използват други алтернативи за придвижване, а не собствените автомобили. Тазгодишната тема на кампанията - “Избери. Промени. Комбинирай” приканва хората да комбинират различни начини за придвижване, които често водят до по-бързо и по-приятно пътуване.
  Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/index.php. Възможно е регистрацията да се направи както на български, така и на английски език.
  Полезни материали и информация за Европейската седмица на мобилността може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/files/file/POS/EMW/2014_EMW_Polezni_materiali.zip
 • Приложение №3 за HCFC 

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Акт по Закона за водите ще бъде съставен на бетонов възел „Средок”. Нарушението е установено след подаден сигнал за умряла риба в района на квартал Средок. Експерти от РИОСВ – Смолян, съвместно с представители на РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив извършиха проверка, при която е обходен двукилометров участък  до вливането на река Еленска в река Черна. Констатирани са около 30 екземпляра умряла риба. Няколко поредни дни са извършени обстойни проверки на района около бетонов възел „Средок”, стопанисван и експлоатиран от „БМ Трейдинг - Смолян” ЕООД, както и на други обекти. Констатирано е, че в коритото на реката, след възела, има ясни следи от отложения на сивкава бетонова утайка. 
Взети са водни проби и са измерени температура, активна реакция (рH),електропроводимост и разтворен кислород /наситеност с кислород. Резултатите показват повишени стойности в алкалната зона на рН – 9,54 при норма 8,5. 
С изпращане на покана за връчване на акт за нарушение по Закона за водите, РИОСВ – Смолян стартира административно-наказателно производство срещу „БМ Трейдинг - Смолян” ЕООД.

 

 

“Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за нападение от  мечка, в село Брезе. Сигналът е постъпил тази сутрин. Констатирано е, че е разбита врата на обор и са умъртвени две овце.
 На 29 септември след полунощ стопаните чули силен шум и кучешки лай, но не излезли да проверят какво се случва. Сутринта Бисер Порязов – собственик на животните, влязъл в обора и видял, че една овца липсва, а втора е разкъсана в постройката. Трупът на първата е открит на около 150 м. от сградата.
 Според експертите от “Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян, нападението е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.
       “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян провери сигнал за нанесена щета от мечка в с. Глогино, община Баните. Убити са три овце. Животните са били нападнати при прибиране от паша, в отдалечена от селото местност.
       Експертите констатираха, че по труповете на животните има множество следи, доказващи, че нападението на животните е от мечка. 

       Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.

          РИОСВ-Смолян награди участниците в конкурса „Моята зелена улица, моят зелен град”. В инициативата се включиха 61 ученика от втори, трети и четвърти клас на ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. Всички участници бяха наградени за положеното старание.
Конкурсът беше обявен по повод „Европейската седмица на мобилността 16-22 септември”. Кампанията стартира за девети път. Организира се от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряването качеството на живот на гражданите.


 

 

РИОСВ – Смолян дари последното издание на Червената книга на Република България на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – гр. Смолян. Трите тома на книгата ще бъдат предоставени и на „Музея на родопския карст” – гр. Чепеларе, и на „Природо-научния музей” в с. Триград.
България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание, степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти .
Червената книга е съвместно издание на БАН и МОСВ. Печатното издание е в три тома – “Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания” на български и английски език и електронна версия на български език.
Върху изданието от 2002 г. до сега  са работили над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания. Електронният вариант на Червената книга на България  е публикуван на сайта на РИОСВ-Смолян.

 

 

 

прочетете по-старите новини