РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015
  Регистрирайте своята идея за  дейности преди 6 ноември 2015 г.
   
  ФОТОКОНКУРС
  „Родопа – планината на Орфей”
  По повод Международния ден на планините – 11 декември, РИОСВ – Смолян организира фотоконкурс за ученици от 8-12 клас на тема ”Родопа – планината на Орфей”. Желаещите да участват могат да изпратят снимките си в РИОСВ – Смолян до 04.12.2015 г. на e-mail: infocenter@mbox.contact.bg.
  Всеки участник изпраща не повече от три снимки, в JPG формат, 1600 х 1200 picks, формат 16:9 и/или 4:3. Всеки файл трябва да има име, изписано с латински букви, съдържащо името на автора и заглавието на снимката: име_фамилия_заглавие.jpg. Снимките да бъдат придружени и с кратък, описателен текст. Предоставените за участие фотографии трябва да са авторско произведение, а не да са изтеглени от интернет.
   
 • КОНКУРС
   „Дарове от планината”
   По повод Международния ден на планините – 11 декември, РИОСВ – Смолян организира конкурс „Дарове от планината” за творба, изработена от природни материали. В него могат да участват ученици от 1-4 клас. Творбите трябва да бъдат изработени от сушени растения, семена, шишарки и други природни материали. Задължително условие е при събирането да не се увреждат дървета и храсти, да не се изкореняват растения.. Не се допуска използване на защитени видове. Творбите /пана, сувенири, картички, бижута, украшения и др./ трябва да се представят в РИОСВ – Смолян най-късно до 04.12.2015 г. Всяка творба да е придружена с име на автора, възраст, училище.  
 • Национален доверителен екофонд
  в партньорство
  с Фондация „Екологичен форум плюс“
  и Национален парк „Рила“
   
  ОБЯВЯВА
  извънредно издание на конкурса за природозащита
  на името на „Мими Праматарова“
  на тема: „КЛИМАТЪТ И АЗ“
   
  Конкурсът ще се проведе в два раздела:
  - За студенти – за създаване на видео клип
  - За ученици от 9 до 12 клас в средните училища – за интересен и иновативен проект, който ще убеди връстниците им да допринасят с поведението си за смекчаване и адаптация към климатичните промени.
  Конкурсът се провежда в рамките на проект Публична Информираност по Изменение на Климата с подкрепата на Германско Федерално Министерство на Околната Среда, Опазването на Природата, Строителството и Ядрената Безопасност (BMUB).
  Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалния сайт на проекта: http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/
  Наградите ще бъдат обявени по време на заключителното събитие на проекта на 15 декември 2015 г. в град Пловдив.
 • Приложение №3 за HCFC 

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

 РИОСВ-Смолян изготви предложение до МОСВ за обявяване на две дървета от вида  „бряст“ за защитени. Те се намират в махала Черешево, местността Брестът в землище на село Могилица, община Смолян. Дърветата са в много добро състояние, на възраст около 200 и 300 г., с височина 31 и 27 м и обиколка  – 3, 30 и 5, 60 м.

РИОСВ – Смолян се включи в седмото издание на кампанията Европейска седмица за намаляване на отпадъците. На 23 ноември се проведе семинар с ученици от ПГПИ в Смолян на тема: „Превръщане на отпадъците в полезни материали“. Експерти на РИОСВ – Смолян изнесоха лекции по темата. Участниците в семинара имаха за задача да подготвят материали, показващи дейности, свързани с темата. Илюстрациите ще се използват за изработване на календари за 2016 г. и образователни брошури, които ще се разпространят в училищата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността по правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, обществото и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците. 

 През изминалото денонощие не е констатирано замърсяване на въздуха в района на Смолян. Експерти на РИОСВ и на Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян извършиха измервания на въздуха в кв. „Райково“, кв. „Устово“, с. Хасовица и Автоматичната измервателна станция, разположена до Регионалната библиотека в Смолян. При необходимост ще бъдат направени още замервания.
Причина за извънредните измервания на качеството на въздуха бе избухналия вчера пожар край кв. „Райково“. В гасенето на огъня се включи и обучената за действие при пожари  Гасаческа група на РИОСВ – Смолян.

 РИОСВ – Смолян регистрира папагал какаду – хибрид от голямо жълто качулато какаду и голямо бяло качулато какаду. Птицата е излюпена в домашни условия и е най-новият член на семейството папагали, собственост Огнян Геров от с. Соколовци. По думите на собственика случаите, при които в домашни условия могат да се излюпят малки са изключително редки.

От няколко години Огнян Геров и съпругата му работят за осъществяване на проект: „Център за рехабилитация и възстановяване на папагалите”. Центърът ще предоставя убежище и ще търси осиновители на птици, които по някакви причини са останали без собственик.
Регистрацията на този вид папагали е задължителна съгласно Закона за биологичното разнообразие, с цел предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда с екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Всеки собственик получава от РИОСВ регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.

            Тази сутрин, на около 2 км от с. Брезе е отстреляна мечка. Животното е възрастен, мъжки индивид с приблизително тегло около 200 килограма, на предполатаема възраст 20 години.

            Отстрела е извършен от правоспособен ловец на ТП на ДЛС „Извора”. Според експертите от групата за бързо реагиране на РИОСВ – Смолян  това е една мечките, които нанесоха щетите в селата Беден и Брезе през последните два месеца. Същият екземпляр е уловен от фотокапаните, поставени от тях.
            Разрешителното за отстрел беше издадено от Министерството на земеделието в края на месец септември, когато при нападение от мечката пострада човек.
прочетете по-старите новини