РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 

РИОСВ Смолян ще отбележи Деня на земята – 22 април с разнообразни инициативи. Ще се проведе поход  със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” – филиал Смолян до резерват „Сосковчето” и екопътека „Каньона на Водопадите”. Участниците ще се запознаят с природните забележителности в района. Експерти от екоинспекцията  ще участват в открити уроци в няколко детски градини и ще разкажат на децата за разделното събиране на отпадъците. РИОСВ съвместно с фирма „Титан Клийнър“ ще организира акция за създаване на „Моята цветна градинка“, в която ще се раздават цветя за засаждане на  училища и  детски градини. Денят на Земята се отбелязва от над половин милиард души в целия свят. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

 

На 15 и 16 април 2014 г. в хотел «Кипарис алфа»-Смолян  ще се проведе заключителното обществено обсъждане и приемане на Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки на територията на РИОСВ- Смолян. То се организира в изпълнение на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. Проектът  е финансиран от Оперативна програма „Околна среда  2007-2013“  и съфинансиран от бюджета на Република България. За участие са поканени заинтересованите страни от всички общини на област Смолян, както и общините Сатовча и Ардино, ЮЦДП, РДГ-Смолян, ДГС и ДЛС, Южно-централно държавно предприятие-Смолян, фермери, пчелари, неправителствени организации, туристически дружества, граждани и медии. Основната цел е финалното обсъждане и приемане на Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки в региона. Разработването и обсъждането на програмата е дългосрочен процес и е една от  ключовите дейности по проекта, която се реализира 2013 и 2014г. По-голямата част от заложените мерки в програмата вече са  представяни  и  дискутирани по време на срещите  с местна власт, отговорни  институции , НПО и граждани от  региона, както и по време на първото обществено обсъждане на програмата, състояло се през февруари. На форума ще бъдат представени основните цели на програмата, нейният териториален обхват, както и предлаганите мерки за  превенция и намаляване на щетите от мечки.  Част от  тези мерки са създаване на хранителна база за мечката, безплатно раздаване на земеделските стопани  на електропастири и овчарски кучета,спрейове за защита,  PR-кампания  и други,  вече се реализират  в рамките на настоящия проект. Ще бъдат обсъдени и дейности, свързани с реализацията на дългосрочната програма. Ще бъде  представена  създадената в рамките на проекта ГИС-базирана информационна система за подаване на сигнали за нанесени щети от мечки. С нея ще бъдат запознати и обучени да работят всички заинтересовани.

 

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-145/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001852 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-145/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001853 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на една сграда с капацитет до 6 човека. Предложението предвижда да се реализира в имот с № 001852 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, с площ 4,0дка и начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Имотът е собственост на възложителя съгласно представен нотариален акт №39, том V, дело 852 от 31.07.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Смолян. С Решение № 604 от 28.02.2014г. година на Общински съвет Смолян е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с № 001852 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, отговарящ на устройствените норми за проектиране със следните параметри: устройствена зона „Ок“, плътност на застрояване - до 30%, височина на застрояване - до 10м, озеленяване – мин. 50%, Кинт – до 1,0. С ПУП се предвижда обособяване на УПИ с площ 3,936 дка, като 0,064 дка от имота ще се отнемат за улична регулация. Водоснабдяването с вода за битови нужди ще се осъществява посредством цистерна с ПХУ, разположена в имота, а за питейни цели – от магазинната мрежа. Формираните битово-отпадъчни води ще се зауствата във водоплътна изгребна яма. Ел. захранването на имота ще се осигури от локален ел. агрегат, фотоволтаична инсталация или др.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т.12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстоящи на около 6,390км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-     Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”.

- Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.

- При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.

- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, тъй като съгласно представената информация предназначението на сградата е за собствени нужди и няма да се използва със стопанска/търговска цел.

 

Сигнал за  нападение от мечка в село Кожари, община Борино е подаден на 14.04.2014 г. преди обяд в РИОСВ – Смолян. На мястото на инцидента е изпратена  „Групата за бързо реагиране”.  Установени са щети на дървена постройка,  разрушено е барбекю - камина, които се намират в имота.  Той е собственост на 73 – годишен мъж от с. Кожари и се намира на 1.5 км. от селото. Нападението е извършено в събота около 09:00 ч. и  възрастният мъж е видял мечката, която напуска имота. Експертите проведоха разговор с хората от селото и разясниха  правилата на поведение при среща с мечка. Групата ще раздаде безплатно спрейове за индивидуална защита от мечки.

 

Инвестиционно предложение внесено с уведомление с вх. № КПД-14-144/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001853 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”.

Във връзка с представеното Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-14-144/07.04.2014г. за инвестиционно предложение за: „База за отдих в имот с №001853 в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на една сграда с капацитет до 6 човека. Предложението предвижда да се реализира в имот с № 001853 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, с площ 2,0дка и начин на трайно ползване „Пасище, мера“. Имотът е собственост на възложителя съгласно представен нотариален акт №38, том V, дело 851 от 31.07.2013г., издаден от Служба по вписванията гр.Смолян. С Решение № 608 от 28.02.2014г. година на Общински съвет Смолян е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с № 001853 в местност „Падалата“, землището на с. Река, общ. Смолян, отговарящ на устройствените норми за проектиране със следните параметри: устройствена зона „Ок“, плътност на застрояване - до 30%, височина на застрояване - до 10м, озеленяване – мин. 50%, Кинт – до 1,0. С ПУП се предвижда обособяване на УПИ с площ 1,968 дка, като 0,032дка от имота ще се отнемат за улична регулация. Водоснабдяването с вода за битови нужди ще се осъществява посредством цистерна с ПХУ, разположена в имота, а за питейни цели – от магазинната мрежа. Формираните битово-отпадъчни води ще се зауствата във водоплътна изгребна яма. Ел. захранването на имота ще се осигури от локален ел. агрегат, фотоволтаична инсталация или др.

Предвид разпоредбата на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр.91/2002г.) и съобразено с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ бр. 57/2004г.), така представеният ПУП следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №2 от ЗООС. РИОСВ-Смолян намира, че в конкретния случай е възможно прилагането на разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗООС за допускане извършването само на една от оценките по глава шеста от ЗООС, която за конкретния случай да е по преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности попадат в обхвата на т.12, буква „в” на Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстоящи на около 6,650км.

След анализа на представената информация, може да се направи извод, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните мотиви:

-     Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”.

-     Не се очаква фрагментиране на природни местообитания и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване, поради което не се очаква негативно въздействие върху техни популации и промени в условията на тяхната среда за размножаване и развитие.

-     При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

-     Предвид малкия брой обекти с подобен характер в района, няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0002073 „Добростан”, както при реализацията, така и при експлоатацията на обекта.

-     По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, вкл. птици, предмет на опазване в зоните и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, тъй като съгласно представената информация предназначението на сградата е за собствени нужди и няма да се използва със стопанска/търговска цел.

 

прочетете по-старите новини