РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.


 •  ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

   

  Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

                                I.  В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

                              II.  В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

  Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

   В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

   Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

 • РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции, съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси. Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички. При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните. 

Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.)

 

 •  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

С около 120 тона годишно ще намалеят  отпадъците  от опаковки, в резултат на предприетите инициативи и предложените дългосрочни практики от 8 предприятия, контролирани от РИОСВ – Смолян. Това са изводи след проведената кампания „Еко бъди, пари пести“, част от Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Според предоставени отчени от участниците е спестена продажбата на над 7 000 найлонови торбички, в 52 търговски обекта. Всички предприятия и търговските обекти включили се в инициативата ще бъдат отличени с грамоти и награди. За „Най – добра практика за намаляване на опаковките” са отличени:  „Арексим Инженеринг” ЕАД гр. Смолян – намаляване теглото на опаковката  от стреч-фолио с 20 % и ползване на оборотни опаковки, с което спестяват около 80 т. опаковки от картон и около 130 кг. опаковки от пластмаса годишно;   „Девин” АД гр. Девин – намаляване теглото на опаковката, спестяване на 28 т. за 9 месеца или около 37 т. годишно отпадъци от опаковки; „Белотекс-95” АД гр. Златоград – предотвратяване пускането на 1.6 т. опаковки, като използват такива опаковки от рециклируема суровина. За „Най – добра инициатива за намаляване на опаковките” са отличени: „Нитекс-96” АД гр. Доспат – за намаляване броя на опаковките за вътрешен и външен пазар – спестени общо над 3000 плика;  ТПК „Михалково”, „Михалково” АД и „Дългъчев-Михалково” ООД от с. Михалково – за спестени картонени опаковки при транспортирането на продукцията – около 400 кг. В тази категорията са включени и търговските обекти, които са предотвратили продажбата на най-голям брой найлонови торбички: Фирмен магазин на „Родопея-Белев” ЕООД гр. Смолян, „Уникат 1” ЕООД – магазин за промишлени стоки, „Баджо 2013” ЕООД гр. Смолян - супермаркет,  „Яница 555” ЕООД гр. Смолян - бърза закуска; „Росини 76” ЕООД гр. Смолян – хранителен магазин.

Снимки

 

Събраните суми през ноември по наложени текущи месечни имуществени санкции от страна на РИОСВ - Смолян са в размер на 19 658 лева. От събраните суми, 80 % - 15 726 лева ще бъдат преведени по сметки на общините, на територията на които се намират обектите замърсители. Средствата трябва да бъдат използвани за реализиране на екологични проекти. Най-големи приходи от наложените санкции са за община Лъки - 12 598 лева. В резултат от контролната дейност на РИОСВ - Смолян и констатирани нарушения на екологичното законодателство през ноември, е съставен един Акт за установяване на административно нарушение на кмета на село Слащен, община Сатовча - за неизпълнение на задължения по почистване на замърсени площи с отпадъци. Издадени са 5 наказателни постановления за невзети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, за създаването на незаконни сметища, за непредприети мерки за предотвратяване на вредни изменения върху почвата или за неподдържане на пречиствателни съоръжения в нормална експлоатационна изправност. Стойността на издадените постановления е в размер на 4 700 лева. Издадено е едно наказателно постановление с наложено административно наказание „Обществено порицание“ на непълнолетно лице, за предлагане за продажба на препариран екземпляр на риба от семейство Есетрови. Същото е изпратено на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Мадан за изпълнение на наказанието.През месеца от РИОСВ - Смолян са извършени 106 проверки.

 

 

 

ОБЯВА

 

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

„Кокоимпекс“ ООД, с адрес гр. Смолян, ул. „Изворна“ №2

(име на възложителя, седалище)

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 хил. кокошки носачки“ намираща се в ПИ с идентификатор 67653.2.695 в землището на гр. Смолян

 

 

Срещата ще се проведе на 10.01.2017г., от 13.30 часа, в с. 247 в сградата на община Смолян, обл. Смолян

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,30 до 16.30 часа в община Смолян, с. 421,  РИОСВ – Смолян в „Офис за комплексно обслужване“ и Птицеферма „Кокоимпекс“ – Тодор Бояджиев всеки работен от 8,30 до 16.30 часа.

На основание чл.15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, доклада по ОВОС можете да намерите на следния линк: http://dox.bg/files/dw?a=e455403571

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на община Смолян, обл. Смолян или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Тодор Бояджиев тел.0888763644, 0301/63339.

 

 

Групата за бързо реагиране към РИОСВ - Смолян извърши незабавна проверка на сигнал за мечка около контейнер за смет на ул. „Водопада“ в района на Чилингирска махала в град Смолян. Сигналът е получен на тел. 112, около 22.00 ч. на 21 ноември. Извършен е обход, както на посочения адрес в градските части, така и в извън урбанизираната територия на града. Огледът е продължил до към 2.00ч. тази нощ, като не са установени следи от мечка. Днес продължават огледите и обхода в района.

На 21 ноември започва инициативата на РИОСВ - Смолян “Седмица без найлонови торбички и опаковки”. В нея ще се включат 40 търговски обекти и осем производители. Иницаитивата е насочена към  намаляване потреблението на найлоновите торбички. Кампанията ще продължи до 25 ноември и  се провежда в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, в която РИОСВ - Смолян се включва за трета поредна година. В тази връзка приканваме гражданите да дадат своя принос като  при пазаруване носят своя торбичка за многократно използване. На 28.11.2016 г.,включилите се в кампанията, ще представят в екоиспекцията отчет за спестените количества опаковки. РИОСВ-Смолян  ще отличи участниците в две категории - „Най-добра инициатива през седмицата“ и „Най-добра практика“, която ще доведе до цялостно намаляване на опаковките.

прочетете по-старите новини