РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите - Смолян проведоха открит урок в Целодневна детска градина "Дъга" в с. Елховец, общ. Рудозем. Те представиха пред децата мултимедийна презентация на тема “Флупи и водата”. Учебното помагало е предвидено за обучение в детските градини. Чрез приключенията на главния герой - странното животинче Флупи, децата се запознаха с най-важните правила за опазване на водата и природата чисти. Те получиха и подарък от частна фирма – голям аквариум с рибки, за които да се грижат. Този открит урок е част от програмата на ръководството на ЦДГ „Дъга“ децата от малки да се грижат за природата и да я пазят чиста. Тази година градината ще работи по темата „Човек с хармония с природата“.

Снимки от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 

В Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян е получен сигнал от горски служители за намерена дива коза в неадекватно  състояние. В съобщението е посочено, че животното се намира в района на “Св. Пантелеймон, област Смолян. На мястото  експертите от „Група за бързо реагиране“ са намерили дивото животно във видимо неадекватно състояние. Според служителите на РИОСВ - Смолян е възможно дивата коза да е болна от „син език“. Незабавно са предприети мерки по уведомяване на Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. В РИОСВ – Смолян е получен и сигнал за намерена мъртва дива коза, в околността на смолянското село Мугла. Според специалисти тя е умряла от заболяването „син език“. Трупа на животното е изпратен в специализиран екарисаж. 

Дивата коза (Rupicapra rupicapra)   е  защитена от закона, тъй като числеността ѝ е крайно ниска. Защитен вид от 2007 г.. 60 % от популацията обитава НП "Пирин","Централен Балкан" и "Рила", ПП "Рилски манастир" и резервати в Западни Родопи. Включена в Червената книга на България (1985) – застрашен вид.

Снимка

  „Връзки с обществеността“, РИОСВ- Смолян

 

Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян се включва в кампанията „Дяволска пътека – 2014“. Инициативата е на Сдружение  Био-Б-Еко, с.Борино, обл. Смолян, като целта е да се почисти територията около Природната забележителност „Дяволски мост“.  На места  терените са трудно достъпни и постъпите към природната забележителност са силно замърсени. Днес Ема Енева директорът на РИОСВ – Смолян предаде  осигурените материалите за почистване на района  на Христо Иванов – представител на Био-Б-Еко.

Почистването ще се осъществи на 13. 09. 2014 г., като служители на екоинспекцията също ще се включат в него.

Снимка

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

80 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец август. Проверени са 77  обекта и са издадени 14 предписания.  Съставен е един  акт за установяване на административно нарушение.  Санкционирана е фирма, която се занимава с пътно строителство съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Експертите на  РИОСВ - Смолян през месеца извършиха и проверка по сигнал  за замърсяване на р. Ерма река. След извършената проверка, служителите на екоинспекцията  са установили, че измененията в характеристиките на водата са причинени от технологичен процес при сондиране. Дадено е предписание за увеличаване обемите на утаителя преди подновяване работата на сондата.

 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец август 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

В РИОСВ - Смолян са получени няколко сигнала за нападения  на мечка в  с. Забърдо, общ.Чепеларе. Служителите на "Група за бързо реагиране" към  екоинспекцията са установили две ранени прасета. Първият сигнал е получен в сряда вечерта  от 55 – годишен мъж, а малко по-късно е постъпило и друго съобщение за нападение на домашно животно. На място служителите на "Група за бързо реагиране" са констатирали още две нападения извършени от мечка, но без щети.

 

Комисия ще изготви протоколи за обезщетяване на собствениците на животните.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

 

 

прочетете по-старите новини