РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

    В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

  • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ-Смолян даде предписания на кметовете на всички контролирани общини да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии на реките в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им. Изготвен е и график за теренни проверки от експертите на инспекцията, след изтичането на срока на предписанията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни мерки. По разпореждане на министъра на околната среда и водите съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва в най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности.

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в язовир „Доспат”, получен в четвъртък.

При извършения оглед на място е установено наличие на мъртва риба в садките от вида „Пъстърва”, а по брега на язовира - мъртва риба от различен вид. Експертите са забелязали и петна във водата, които били с променливи цветове. Взети са проби от водите на язовир „Доспат”, от водохващане  „Караджа дере”, от водохващане „Балабаново дере” и от  канализационен клон на град Доспат, преди вливане в язовира. Очакват се резултатите от лабораторните анализи на взетите водни проби.

Екоинспекцията е уведомила и Българската агенция по безопасност на храните – Смолян.

Днес експертите на РИОСВ – Смолян отново правят оглед на място.

 

 

 
Няма замърсяване на р.Батанска с тежки метали
 Надвишенията са само по показател Неразтворени вещества.
 
 
            Във връзка с получените сигнали за побеляване на р.Батанска в средата на месец януари, вследствие на  продължаващата възстановителна дейност на у-к ”Батанци” от находище ”Върба-Батанци”, РИОСВ-Смолян уведомява, че в отпадъчните води от рудника няма наличие на тежки метали.
                                                                                         
         На 18.01.2015г., (неделя) при сигнал за силно побеляване на р.Батанска експерти от РИОСВ-Смолян и акредитирана РЛ-Смолян взеха еднократна водна проба отпадъчна вода на изход р-к ”Батанци”, преди заустването в р.Батанска, находящ се в землището на гр. Мадан, даден на концесия на „Върба-Батанци”АД, гр. Златоград. Пробонабирането и анализа е извършен от Акредитирани лаборатории РЛ - Смолян и РЛ - Хасково.
            От Протокол от изпитване №14-0039/28.01.2015г. на РЛ-Хасково е установено, че няма надвишение на емисионните норми, заложени в Наредба№6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, т.е. съдържанието на тежки метали в отпадъчните руднични води е под допустимите норми.
            От Протокол от изпитване №13-0012/22.01.2015г. се установи че само показател Неразтворени вещества е над допустимите емисионни норми, а именно: резултат 549 mg/l, при норма 50 mg/l, за което през следващата седмица ще бъде съставен АУАН на „Върба Батанци” АД по Закона за водите.           

        

Протоколи от изпитване на РЛ-Смолян и РЛ-Хасково

 

Експерти на РИОСВ – Смолян започнаха проверки на площадки за съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Проверяващите са установили,  че масово излезлите от употреба гуми се съхраняват на площадки, които не са собственост на фирмите стопанисващи сервизите. На много места гумите са оставени без контрол, което е предпоставка за кражби и палене, а това е строго забранено. В тази връзка са издадени предписания на проверените сервизи. Проверките ще продължат през целия месец и ще обхванат територията на РИОСВ – Смолян.

При неизпълнение на дадените предписания е предвидена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв.

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

РИОСВ – Смолян отбеляза Международния ден на влажните зони – 2 февруари с различни инициативи. Експерти от инспекцията проведоха открит урок с ученици от ОУ „Иван Вазов” – Смолян. Пред учениците бяха представени влажните зони на територията на България, както и защитените животински и растителни видове, които живеят и виреят в тях. Презентацията беше проведена в една от залите на училището, а учениците получиха информационни материали за защитените растителни и животински видове в Родопите. На всяко дете бе дадено и копие от филма „Резерватите“, както и книгата – „За възможното съжителство между хората и мечките“.

Част от отбелязване на инициативата бе почистването на района на едно от Смолянските езера – „Тревистото езеро“,в  което се включиха служители на екоинспекцията.  

2 февруари - Международен ден на влажните зони - през 1971 г. в град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление.

Снимки от събитието

 

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян 

прочетете по-старите новини