РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

В РИОСВ – Смолян на зеления телефон са получени два сигнала за намерени мъртви диви кози. Първият е получен в четвъртък за животно в безпомощно състояние между с. Ягодина, общ. Борино и Ягодинската пещера. На място експертите са установили труп на дива коза без видими наранявания. Вторият сигнал е получен днес за  района на резервата „Сосковчето“, в близост до гр.Смолян. На място експертите на  екоинспекцията  са намерили труп със следи от разкъсвания. Предполага се, че животното е било нападнато от бездомни кучета. Единият  труп е бил заровен, а другият е изпратен в специализиран екарисаж.

Дивата коза (Rupicapra rupicapra)   е  защитена от закона, тъй като числеността ѝ е крайно ниска. Защитен вид от 2007 г.. 60 % от популацията обитава НП "Пирин","Централен Балкан" и "Рила", ПП "Рилски манастир" и резервати в Западни Родопи. Включена в Червената книга на България (1985) – застрашен вид.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ – Смолян  

На 20.08.2014 г. в  РИОСВ – Смолян се проведе извънредно  заседание на Регионалната подкомисия за едрите хищници, която е по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян“, финансиран от ОПОС. На срещата присъстваха представители на РИОСВ – Смолян, РДГ – Смолян, ЮЦДП, ДГС – Хвойна, Областна администрация Смолян, Община Чепеларе, Групата за бързо реагиране и на изпълнителя по проекта. Основна тема обсъдена на заседанието, бе зачестилите нападения на кафяви мечки в района на община Чепеларе и щетите, нанесени от тях . Във връзка с констатирани  щети през периода  октомври 2013 г. – август 2014 г. в  района на с. Забърдо и с. Зорница, община Чепеларе, всички членове на подкомисията , изразиха мнение, че е наложително да бъдат взети мерки, свързани с извеждането на проблемния индивид   от популацията за преустановяване на щетите върху селскостопанското имущество на хората в този район. Директорът на РИОСВ – Смолян е изпратил до министъра на околната среда и водите предложение да бъде свикана  Националната комисия за кафявата мечка в България, която да разгледа случая и да предприеме необходимите действия за решаването му.

Снимка от събитието 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

До всички заинтересовани лица

  

Относно: отваряне на ценовите оферти, постъпили за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Маркиране с трайни знаци границите на терен на резерватите и поддържаните резервати”, необходимо за изпълнение на дейностите по проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с горепосочената обществена поръчка и в съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 26.08.2014 г. (вторник) от 10:00 часа в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите Смолян, с адрес гр. Смолян, ул.Дичо Петров №16, комисията, назначена със Заповед № ОП1-02-10/07.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Смолян ще отваря ценовите оферти, постъпили за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

При отваряне на ценовите оферти, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

  

 

 

Експерти от РИОСВ – Смолян поставиха дванадесет  стъпкови и пет фото капана в района на село Забърдо, общ.Чепеларе. Причината е мечото нападение на селскостопански животни  през седмица в района. След поставяне на капаните, експертите очакват мечката да бъде уловена и да й бъде поставен GPS – нашийник, с който се проследява движението й, експертите  ще получават информация за поведението на животните. Това са част от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян  

Експерти от РИОСВ – Смолян спасиха втори щъркел. Сигнал за пострадала птица е подаден вчера на зеления телефон на инспекцията от с.Борино, област Смолян. Екипът на екоинспекцията е установил, че птицата e от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia),  млад екземпляр  и няма видими наранявания. Ранената птица ще бъде  настанена за лечение в Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“, гр. Стара Загора.

Снимки 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

прочетете по-старите новини