РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

  • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

  • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

  • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
  • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
  • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
  • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

133 са проверките, извършени от експертите на РИОСВ – Смолян през месец септември. Проверени са 127  обекта и са издадени 10 предписания. Съставен е един  акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите.  Санкционирана е фирма, която  се занимава със сметосъбиране и извозване, заради замърсяване на река Черна с нефтопродукт. Наложени са две текущи месечни имуществени санкции за допуснати нарушения по Закона за опазване на околната среда, относно замърсяване на атмосферния въздух.  Наказанията са на фирми, които се занимават с  преработка на минерални суровини и производство на асфалтови смеси.

Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец септември 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”

 

 

Ще бъде проведена нова среща след представяне на изисканото становище по Оценка на риска за здравето на живущите в кв. Устово

 Директорът на РИОСВ – Смолян, Ема Енева разпореди да бъде публикувана цялата документация по проведената процедура по ОВОС на „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса” в кв.Устово, на интернет страницата на екоинспекцията. Това стана ясно днес на среща, инициирана от  РИОСВ – Смолян по повод възникналото напрежение сред жителите на кв. Устово от  изграждането и експлоатацията на централата. На срещата присъстваха представители на Община Смолян, Инициативния комитет за защита на интересите на жителите в кв. Устово, Областна администрация -  Смолян, на  РЗИ – Смолян, представители на възложителя, архитекти и експерти на РИОСВ. Основен акцент на разговорите бе проведената процедура по ОВОС и нейната законосъобразност. Всяка институция обоснова издаването на съответните документи, необходими за реализацията на инвестиционното предложение. В конструктивен диалог между всички заинтересовани страни бяха изяснени позициите относно възникналия казус, свързан с поставеното във фазата на проектиране условие за изготвяне на Оценка на риска за здравето на живущите в кв. Устово. Възложителят представи накратко технологичния процес за производство и мерките, които са предприети с цел ограничаване на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда и риска върху човешкото здраве. Беше взето решение за нова среща на всички заинтересовани страни в кв. Устово след представяне на изисканото от Министерство на здравеопазването становище по Оценка на риска за здравето на живущите в квартала.

Снимки от събитието 

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

 

Документация по проведената процедура по ОВОС на "Централа за производство на електрическа енергия от биомаса"  

 

Аудио запис от проведената на 03.10.2014 г. среща в РИОСВ - Смолян

 

а 2 октомври 2014 година една мечка от вивариум „Кормисош“, отпътува за Парк за кафяви мечки „Gnadenhof für Bären“,  Германия. Новият дом на животното е намерен по инициатива на Министерство на околната среда и водите и Държавно ловно стопанство „Кормисош" - Лъки,  със съдействието на „Gnadenhof für Bären“,  Германия и Сдружение за дива природа "Балкани". Мечката бе упоена от експерти на СДП „Балкани“ и поставена в специализирана кола за транспорт, като разходите по преместването се поемат изцяло от германския парк. За периода май 2013 – октомври 2014 г. са намерени подходящи места за 10 от общо 14 мечки във вивариума. Остават още 4 мечки, за които Министерство на околната среда и водите ще продължи да търси възможности за настаняване в подходящи условия.

 Снимки

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

Регионалната инспекция по околната среда и водите инициира поредица от срещи с областната управа и заинтересованите страни по казуса със строителството на ТЕЦ от биомаса

 „РИОСВ – Смолян не е разрешавало и няма да разреши замърсяване на въздуха в областта. Решението по ОВОС, което сме издали, във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на Централа за производство на електрическа енергия от биомаса, е вследствие на проведена процедура, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. Въпреки това, ние не можем да останем безучастни към опасенията на хората. Поради тази причина, вече сме инициирали поредица от срещи - с областния управител и кмета на общината, директора на РЗИ – Смолян, както и с председателят на Инициативният комитет за защита интересите на живеещите в кв. Устово. Целта е чрез конструктивен диалог на живо, да имаме възможността да изслушаме гледните точки на всички заинтересовани страни и да изчистим всички пропуски в комуникацията, които подклаждат опасения или дори страх сред местното население“, категоричен е директорът на РИОСВ - Смолян Ема Енева.  

Припомняме, че пълната документация по процедурата по ОВОС са на разположение в РИОСВ – Смолян и ще бъдат предоставени на всички желаещи.

Пресцентърът на РИОСВ – Смолян ще информира своевременно медиите и обществеността за резултатите от отделните срещи.

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян 

прочетете по-старите новини