РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Всяка година, кампанията за Световния ден на водата акцентира върху специфични аспекти на сладководните води. Темата „Вода и устойчиво развитие” през 2015 г. осигурява възможности за утвърждаване на тази от предишния Световен ден на водата - да постави в центъра на вниманието ролята на водата в дневния ред на устойчивото  развитие. Повече информация за международната кампания за Световния ден на водата за 2015 г.  можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: http://programme.worldwaterweek.org/event/world-water-day-3923.

 

22 март 2015 г. – Световен ден на водата

 

Няма вредни вещества във въздуха, в района на разрушената къща в село Стърница, община Баните. Това е констатацията след измерванията на експертите от Регионална лаборатория – Смолян към Изпълнителната агенция за опазване на околната среда. Пробовземането е извършено в четири различни точки – две до къщата и две в близост до нея. Измерванията са направени с най – съвременна апаратура за действия при бедствени и аварийни ситуации. По време на проверката на място, е констатирана неприятна миризма, на моменти до леко задушлива. Не са констатирани пушек и задимяване. Най - вероятната причина за миризмата е съхраняван в къщата препарат, чиято опаковка се е повредила след рухването на покрива. Поради риск от срутване, не е извършен оглед вътре в къщата. Обсъждат се варианти за следващи действия.

 

Екип на РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян към Изпълнителната агенция по околна среда пътува към село Стърница, община Баните, където от срутена сграда се стеле задушлив газ. Сигналът е получен на телефон 112 към 16.30 часа. Веднага е сформиран екип, който да извърши оглед и направи измервания на имисиите във въздуха. На мястото са и екипи на Гражданска защита, полицията и кмета на община Баните. Резултатите от направените измервания ще бъдат оповестени своевременно. 

 

От началото на 2015г., в РИОСВ – Смолян са постъпили два сигнала за нападение от кафява мечка  на селскостопанско имущество. Единият е от февруари в с. Кремене, общ. Смолян, а другият е от 12 март в с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. След проверки на място, експертите на РИОСВ-Смолян са установили, че липсват доказателства, нападенията и щетите да са от кафява мечка. В първия случай, е нападнат пчелин от животно, което е много по-дребно от мечка.  При втория са съборени пчелни кошери, вследствие на обилния снеговалеж в дните след 6 март. От инспекцията не са изготвяни предложения до МОСВ за изплащане на обезщетения за нанесените щети, предвид липсата на доказателства за извършени нападения от мечка.

 

Стартира процедура за обявяване на 330-годишно дърво от вида Зимен дъб (Quercus petraea) за защитено. Дъбът се намира в мeстността „Воденишки дол”, землище на село Малево, община Чепеларе, област Смолян и е с височина 26 м,  обиколка около 4,57 м. Подписан е протокол между директорите на РИОСВ-Смолян и ТП ”ДГС Хвойна”, с. Хвойна, който ще бъде изпратен до министъра на околната среда и водите за одобряване. След издаване на заповедта за обявяването му, ще се предприемат мерки за неговото обозначаване и опазване.

 

Снимка на 330-годишното дърво от вида Зимен дъб (Quercus petraea)

прочетете по-старите новини