РИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 • Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ-Смолян в периода от 15 април до 23 април 2015г., ще извърши проверки за нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните корита и прилежащите територии на реките. Проверките ще се извършват съгласно утвърден график от Директора на РИОСВ-Смолян. 
   
  Г Р А Ф И К
  за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките на основание Заповед № РД-114/12.02.2015г. на Министъра на околната среда
   
  ДАТА
  РЕКА И ПРИТОЦИ
  НАСЕЛЕНИ МЕСТА
  1
  15.04.2015г.
  р.Боринска и Читак дере
  с.Борино
  р.Буйновска
  с.Кожаре, с.Буйново
  2
  15.04.2015г.
  р.Върбица
  гр.Златоград
  р.Неделинска
  с.Долен
  р.Неделинска
  гр.Неделино, с.Крайна
  3
  15.04.2015г.
  р.Арда
  с.Смилян, с.Кошница, с.Могилица, с.Арда
  4
  16.04.2015г.
  р.Малка Арда
  с.Баните, с.Оряховец, с.Малка Арда
  р.Давидковска
  с.Давидково
  5
  16.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Забърдска
  гр.Чепеларе, с.Богутево,с.Забърдо
  9
  16.04.2015г.
  р.Триградска
  с.Триград, с.Жребово, с.Водни пад, с.Ягодина
  р.Въча
  с.Грохотно, кв.Настан
  8
  17.04.2015г.
  р.Ардинска
  гр.Ардино,с.Правдолюб, с.Кроячево, с.Дядовци
  6
  17.04.2015г.
  р.Чепинска
  с.Чепинци, с.Сопотот, с.Рибница
  р.Елховска
  с.Елховец, с.Пловдивци, с.Витина, с.Войкова лъка
  7
  17.04.2015г.
  р.Бяла
  с.Бостина, с.Соколовци, с.Момчиловци
  р.Малка Арда
  с.Петково, с.Виево, с.Славейно, с.Кутела
  10
  20.04.2015г.
  р.Бистрица
  с.Сатовча, с.Плетена, с.Долен
  11
  20.04.2015г.
  р.Девинска
  гр.Девин
  р.Лясковска
  с.Лясково
  р.Чуриковска
  с.Михалково, с.Чуриково
  12
  21.04.2015г.
  р.Доспатска
  гр.Доспат, с.Барутин
  р.Сърнена
  с.Змеица
  13
  21.04.2015г.
  р.Арда
  гр.Рудозем, с.Бяла река
  р.Арда
  с.Средногорци
  р.Маданска
  гр.Мадан
  14
  22.04.2015г.
  р.Широколъшка и р.Луковица
  с.Стойките, с.Широка лъка
  р.Черна
  гр.Смолян, с.Търън, с.Ровино
  15
  22.04.2015г.
  р.Бели изворска р.Уваджик
  с.Падина, с.Бял извор, с.Жълтуша
  16
  23.04.2015г.
  р.Кочанска, р.Марулевска
  с.Кочан, с.Ваклиново, с.Жижево
  17
  23.04.2015г.
  р.Чепеларска, р.Орещица
   с.Хвойна,с.Павелско, с.Малево, с.Орехово

 • Eвропейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г.

   Информацията е тук http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=56 

 • Задължения по Закона за водите - краен срок 31.03.2015 г.

  В срок до 31.03.2015 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, е необходимо да представят в РИОСВ - Смолян, в Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив, в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – гр.Благоевград, доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води, за предходната година /включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/. В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 и чл. 174, ал. 5 от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999 г.). При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите.

 • Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
 • Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр. 66 от 08.08.2014 г. е публикувана нова Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването,  която отменя Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците /обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г., изм. и доп. от 2012г./ Виж тук! Новите формуляри на Работни листове за класификация на отпадъците, които са приложения към новата наредба,  може да намерите на отделни файлове в раздел административно обслужване/формуляри/.

 • За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

         В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (указанията в Приложение 1 на настоящото писмо). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 • Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване
 • Важно!   Уведомяваме всички юридически и физически лица, че в ДВ. бр.51 от 20.06.2014г. е публикувана нова Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която е в сила от 03.06.2014г. Виж тук. Съгласно Параграф 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №1/2014г., заверените отчетни книги по отменената Наредба №2 от 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ. бр. 10.от 2013г./ се водят до приключването им. Документите за водене на отчетност по тази наредба       /отчетни книги/ се водят единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система. Документите за предоставяне на информация по тази наредба /годишни отчети/ се предоставят в ИАОС единствено на хартиен носител до изграждане на информационна система.
 • Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.
 • Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества". Списъка може да изтеглите от тук

 

Дърво от вида Зимен дъб е обявено за защитено със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Дъбът се намира в мeстността „Воденишки дол”, землище на село Малево, община Чепеларе, област Смолян. Дървото е на възраст около 330 г., с височина 26 м и обиколка около 4,57 м. Процедурата стартира в началото на март, тази година. Предложението за обявяване на вековния дъб за защитен е от служители от Държавно горско стопанство „Хвойна”. 

 “Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за разбит животновъден обект, разположен в близост до крайните къщи на село Върбово. Констатирано е, че обора е разбит и са умъртвени девет овце. Намерени са множество следи, доказващи че нападението е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.

 

 “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян незабавно провери сигнал за две кончета. Животните били нападнати от мечка в животновъден обект, разположен в гората на около 6 километра от село Върбово, община Смолян. Експертите установиха, че мечката е разбила дървената порта на стопанската постройка. Намерени са множество следи, доказващи, че нападението на животните е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.   

“Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за разбит от мечка обор, в района на село Върбово, община Смолян. Експертите установиха, че мечката е разбила дървена порта на селскостопанска постройка и е обърнала варел с  25 кг. фураж. Намиращите се в обора зайци и телета не са засегнати. Това е първата регистрирана щета от мечка върху селскостопанско имущество за 2015г.  Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика. 

Запушена шахта на градския колектор в Рудозем е причина  за замърсяването на река Арда в района на село Средногорци. Това установиха експертите на РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция за Източно беломорски район и Регионална лаборатория към ИАОС. Шахтата е в село Койнарци. При опит за отпушване със специализирана техника, в резултат от високото налягане около 4 кубика  от отпадъчните води от колектора са заустени залпово в реката. Дейностите по отпушване на съоръжението продължават. 

 

прочетете по-старите новини